Колдонмо илимдер институту

 • М.М.Адышева атындагы ош технологиялык университетин колдонмо илимдер институту  

  М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Колдонмо илимдер институту (КИИ) 2000-жылы түзүлүп, ОшТУнун Уставына ылайык Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн конкурстук негизде илимий долбоорлорду иштеп чыгуулар менен иш алып барат.

  Колдонмо илимдер институту директордун жетекчилиги менен ички уюштуруу иштерин жүргүзүү, регламенттөө, илимий, өндүрүштүк-чарбалык, каржы маселелерин жана башка иш аракеттерди пландаштырууну жүргүзүү менен өнүгүүнүн   негизги перспективдүүлүгүн аныктаган өз алдынча структуралык бөлүм болуп саналат.

  2010-жылдан тартып Институтту б.и.к., доцент Аттокуров А.Т. жетектеп келет. Анда штаттык кызматкерлер – 4 адам, ошондой эле жыл сайын контракттык негизде убактылуу эмгек колективдер 50дөн ашуу адам илимий долбоорду аткаруучу катарында эмгектенет.

   

  2015-2019-жылдар аралыгында КИИнун ИИИ боюнча көрсөткүчтөр 

 • Илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы (ИИЭЛ)


  Илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы  2001-жылы Ош технологиялык университетинин колдонмо илимдер институттунун алдында  түзүлгөн.

  Илимий-изилдөө лабораториясынын иш максаты имараттардын жана курулмалардын элементтеринин конструкциялык эсептөө жаатындагы изилдөөлөрдүн деңгээлин жогорулатуу, профессордук-окутуучулук  курамын, аспиранттарды, магистранттарды жана университеттин студенттерин тиешелүү илимий-изилдөө иштерин аткарууга тартуу  болуп эсептелет.

  Лабораториянын  ишинин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

  – имараттардын  жана курулмалардын конструкциялык элементтерди эсептөөдө жаңы эффективдүү усулдарды иштеп чыгуу жана иштеп жаткан усулдарды  өнүктүрүү;

  -лабораторияда иштелип чыккан так жыйынтыктарын алууга мүмкүндүк берүүчү методикалар боюнча заманбап эсептөө аппаратынын жардамы  менен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү.

  Лабораториянын кызматкерлери: лаборатория жетекчиси т.и.д., профессор Маруфий А.Т., т.ик., доцент Цой А.В., т.и.к., доцент Джусуев У.С., т.и.к Рысбекова Э.С., доцент Айтиев М.А. ж.б.

  Илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы университеттин илимий кадыр-баркын жогорулатууда, ошондой эле квалификациялуу илимий кадрларды даярдоодо олуттуу салым кошот: изилдөөлөрдүн багыттары боюнча үзгүлтүксүз илимий семинарларды жүргүзөт; адистерди жана илимий-педагогикалык кадрларды  даярдоодогу  сапатын жогорулатууга көмөктөшөт.

  Биздин жетишкендиктер:

  1. Корголгон кандидаттык диссертациялардын саны -3, коргоого берилген -1;
  2. Жарык көргөн илимий макалалардын саны -176, окуу – методикалык иштеп чыгууларды -53, анын ичинен 3 монографии, 13 окуу куралы КР ББжИМ грифи менен.
  3. Автордук укуктардын саны-20
  4. КРнын КНжЭне (СНиП) өзгөртүүлөрдү жана түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча илимий-изилдөө иштери жүргүзүлүүдө.

  Лаборатория биздин күндөрдө да өз жумушун ийгиликтүү улантууда.


 • Эл аралык диссертациялык кенеш


 • Научно технический журнал «Известия ОшТУ»