Колдонмо илимдер институту

 • М.М.Адышева атындагы ош технологиялык университетин колдонмо илимдер институту  

  М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Колдонмо илимдер институту (КИИ) 2000-жылы түзүлүп, ОшТУнун Уставына ылайык Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн конкурстук негизде илимий долбоорлорду иштеп чыгуулар менен иш алып барат.

  Кошумча илимдер институту директордун жетекчилиги менен ички уюштуруу иштерин жүргүзүү, регламенттөө, илимий, өндүрүштүк-чарбалык, каржы маселелерин жана башка иш аракеттерди пландаштырууну жүргүзүү менен өнүгүүнүн   негизги перспективдүүлүгүн аныктаган өз алдынча структуралык бөлүм болуп саналат.

  2010-жылдан тартып Институтту б.и.к., доцент Аттокуров А.Т. жетектеп келет. Анда штаттык кызматкерлер – 4 адам, ошондой эле жыл сайын контракттык негизде  убактылуу 50-100дөн ашуун адам илимий долбоорду аткаруучу катарында эмгектенет.

  2008-2017-жылдар аралыгында КИИнун ИИИ боюнча көрсөткүчтөр

   

  ИИИ боюнча бөлүктөрдүн аталыштары Жылдар
    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  1. КИИ боюнча аткарылган темалардын жалпы саны 17 5 4 4 5 5 4 1 3 4
  2. Анын ичинен: Экологиялык темалардын саны 5 2 2  

  1

   

  1

   

  1

   

   

  1

   

   

   

   

  2

   

   

  2

  3.  Темалардын жалпы санынан:

  – колдонмо

  – фундаменталдык

   

  12

   

  3

   

  2

   

  3

   

  4

   

  4

   

   

  3

   

   

  1

   

   

  1

   

   

  2

  4. Каржылоонун жалпы көлөмү, миң сом  

  1340,0

   

  3000,0

   

  1637,0

   

  2797,8

   

  4513,1

   

  2031,4

   

  1452,3

   

  645,1

   

  1079,0

   

  1576,1

  5. Эмгек акы фонду, миң сом 970,3 1600,0 1614,2 2286,3 3809,2 1650,0 1050,0 345,1 795,0 1250,0
  6. Кызматкерлердин саны, киши 102 104 87 91 128 52 44 11 36 42

  ОшТУнун КИИнун директору, б.и.к., доц.:    Аттокуров А.Т.

 • Илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы (ИИЭЛ)


  2001-жылы Ош технологиялык университетинин колдонмо илимдер институттунун алдында  илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы  түзүлгөн.

  Илимий-изилдөө лабораториясынын иш максаты имараттардын жана курулмалардын элементтеринин конструкциялык эсептөө жаатындагы изилдөөлөрдүн деңгээлин жогорулатуу менен, ошондой эле  университеттин профессордук-окутуучулук  курамын, аспиранттарды, магистранттарды жана студенттерди  тиешелүү илимий-изилдөө иштерин аткарууга тартуу  болуп эсептелет.

  Лабораториянын  ишинин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:

  • имараттардын  жана курулмалардын конструкциялык элементтерди эсептөөдө жаңы эффективдүү усулдарды иштеп чыгуу жана иштелип  жаткан усулдарды  өнүктүрүү;
  • лабораторияда иштелип чыккан методикалар боюнча имараттардын жана курулмалардын конструкцияларын иштөөсүнүнреалдуу толук жана  так жыйынтыктарын алууга мүмкүндүк берүүчү заманбап эсептөө аппаратынын жардамы  менен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү.

  Лабораториянын кызматкерлери: лаборатория жетекчиси т.и.д., профессор Маруфий А.Т., т.ик., доцент Цой А.В., т.и.к., доцент Джусуев У.С., т.и.к Рысбекова Э.С., доцент Айтиев М.А. ж.б.

  Илимий-изилдөө эсептөө лабораториясы университеттин илимий кадыр-баркын жогорулатууда, ошондой эле квалификациялуу илимий кадрларды даярдоодо олуттуу салым кошот: изилдөөлөрдүн багыттары боюнча үзгүлтүксүз илимий семинарларды жүргүзөт; адистерди жана илимий-педагогикалык кадрларды  даярдоодогу  сапатын жогорулатууга көмөктөшөт.

  Биздин жетишкендиктер:

  1. Корголгон кандидаттык диссертациялардын саны -3, коргоого берилген -1;
  2. Жарык көргөн илимий макалалардын саны -157, окуу – усулдук иштелмелери -50, анын ичинен 3 монография, 11 окуу куралы КР ББжИМ грифи менен.
  3. Автордук укуктардын саны-15

  Лаборатория биздин күндөрдө да өз жумушун ийгиликтүү улантууда.


 • Эл аралык диссертациялык кенеш


 • Научно технический журнал «Известия ОшТУ»

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *