Илим бөлүмү

 • ИЛИМ БӨЛҮМҮ


  Тешебаева Зулумкан Абдыманаповна – илим бөлүмүнүн башчысы, биология илимдеринин кандидаты, ОшТУнун доценти.
  Курт-кумурскалардын патологиясы, микробиология, өсүмдүктөрдү коргоо, жалпы жана инженердик экология, токой экологиясы боюнча адис. 40тан ашуун илимий макалалардын автору.
  Маалымат байланышы: е-mail:zulumkan9@mail.ru
  Жумушчу телефону +996(3222) 4-33-14; мобилдик тел. 0773721714

  Ош технологиялык университетинин илим бөлүмү Кыргыз Республикасынын “Илим жөнүндө жана мамлекеттик илимий-техникалык саясаттын негиздери тууралуу” (2017-жылдын 16-июну №103)  мыйзамынын, Кыргыз Республикасындагы “Илимий-педагогикалык жана илимий кадырларды  даярдоо” жобосунун (КР ББжИМ, КР ЖАКтын, КР УИА, ОшТУнун уставынын жана ички укуктук университеттин документтеринин негизинде)  өзүнүн ишмердүүлүгүн  жүргүзүп келет.

  ОшТУнун илимий, илимий-уюштуруу ишмердүүлүгүнүн калыптанышына жана  өнүгүүсүнө  ар жылдары иштеп кеткен илим жана тышкы байланыштар проректорлору: т.и.д., проф. Кошакова М.Д., т.и.к., доц. Кенжаев И.Г., т.и.к., д оц. Орозбеков Э.Т., КР УИА академиги, б.и.д., проф. Токторалиев Б.А. чоң салымдарын кошуп кеткен.

  2010-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин ОшТУнун илим жана инновация проректору болуп а.-ч.и.д., профессор Шамшиев Б.Н. иштеп келет.

  ОшТУнун илим бөлүмүнүн башчылары болуп  ОшТУнун доценти Сатыбаев А.Т., б.и.к., доц. Аттокуров А.Т., б.и.к., доц. Асанов М.А., филол.и.д. Атакулова М.А. эмгектенишкен.

  2010 –жылдан бүгүнкү күнгө чейин ОшТУнун илим бөлүмүнүн башчысы болуп б.и.к., доц. Тешебаева З.А. эмгектенип келүүдө.

  Университеттин илимий ишмердүүлүгүн төмөнкү структуралык курам түзөт: илим бөлүмү; колдонмо илимдер институту; 4 илимий лабораториялар; аспирантура жана докторантура бөлүмү; магистратура бөлүмү; илимий техникалык кеңеш; инновацияларды жана технологияларды колдоо борбору; ОшТУнун технопаркы;  30дан ашуун окуу лабораториялар; Мамлекеттер аралык диссертациялык кеңеш; “Известия ОшТУ” илимий – техникалык журналынын редакциясы; кафедралар жана факультеттер.

  Илим бөлүмүнө ОшТУнун кафедраларынын, факультеттеринин жана бардык структуралык бөлүмдөрүнүн илимий-изилдөө жумуштарын уюштуруу жана контролдоо милдети жүктөлгөн. Илим бөлүмү университеттин илимий-изилдөө саясатын ишке ашыруучу маанилүү орган катары кызмат кылат.

  Бөлүмдүн кызматкерлери университеттин окумуштууларын керектүү илимий конференциялар, семинарлар, симпозиумдар, конкурстар, илимий долбоорлор жана башка илимий иш-чаралар тууралуу  маалыматтар менен камсыздайт жана ошондой эле мындай иш-чараларды университеттин ичинде уюштуруп өткөзүү боюнча үзүрлүү эмгектенишет.

  Жогорку окуу жайлар жана эл аралык фонддор, уюмдар, мекемелер менен кызматташуу багытында да иш алып барат. Кызматташуу келишимдердин негизинде ОшТУнун  окутуучу профессордук курамы жана студенттери жайкы мектептерде, семестрлик жана 1 жылдык окууларга Кыргызстандын башка ЖОЖдоруна жана чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Илимий конференцияларды, симпозиумдарды, конкурстарды, семинарларды,  көргөзмөлөрдү, студенттик предметтик олимпиадаларды, студенттик илимий практикалык конференцияларды, студенттик илимий ийримдердин жумушун уюштуруу боюнча негизги жоопкерчилик бөлүмгө жүктөлгөн. Ошону менен бирге илимий иштер боюнча эсеп – кысаптарды, кат алышуу, маалымат алмашуу, нормативдик материалдарды даярдоонун үстүндө да иш жүргүзүшөт. Кафедралардагы, борборлордогу жана башка структуралык бөлүмдөрдөгү илимий-изилдөө иштерин аткаруунун жыйынтыктары боюнча мониторингдер  өткөрүлөт.

  Бөлүмдө 4 кызматкер эмгектенет жана жумуш процесси алдынкы информациялык коммуникациялык технологиялар жана заманбап компьютерлер менен жабдылган.

  Илим бөлүмү Эл аралык гранттар, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илим департаменти каржылаган долбоорлор, илимий-техникалык аймактык программалар, жалпы мамлекеттик илимий изилдөөлөр боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзөт;

  -Магистратура, аспирантура, докторантуранын негизинде илимий жана  илимий-педагогикалык кадрларды даярдайт;

  -Университеттин бардык бөлүмдөрүнүн жана окуу-илимий-өндүрүш комплекстеринин илимий иштерин уюштурат жана аткарылышын көзөмөлдөйт;

  -Илим бөлүмү фундаменталдык, колдонмо, методикалык илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө, даярдалып жаткан бакалавр, магистрант, жогорку жана орто профессионалдуу  адистердин  калыптанышына чоң салымын кошуп келет.

  ОшТУнун негизги илимий-изилдөө иштеринин принциптеринин аткарылышын көзөмөлдөйт:

  Аларга:

  а) фундаменталдык жана колдонмо илимдердин көйгөйлөрү,    техника жана технологиялар, инновациялык билим технологиялардын илимий негиздерин изилдөө;

  б) илимий-методикалык мүнөздөгү илимий-изилдөө иштерин  аткаруу;

  в) илимий-изилдөө иштерине студенттерди, магистранттарды тартуу;

  г) илимий журналдарды, монография, окуу китеп, окуу усулдук куралдарды жарыялоо;

  д) ОшТУнун окумуштууларынын илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыгын өндүрүшкө кийирүү;

  е) ОшТУнун илимий изилдөөлөрүн ар кандай министрликтер,  департаменттер, өндүрүштөр, Эл аралык фонддор жана башка менен  илимий кызматташууну уюштурат жана жүргүзөт.

  ОшТУда “Кыргызстандын инновациялык жана элиталык инженердик билим берүү жана   илимий, илимий-техникалык өнүгүүсүнүн негиздери” илимий багыты боюнча окуу процесси заманбап илимдин жана техниканын, илимий изилдөөлөрдүн жаңы усулдарынын жетишкендиктеринин негизинде жүргүзүлөт.

  Учурда, Ош технологиялык университети, күчтүү кадрдык потенциалга ээ, илимий изилдөө иштерди аткарууда түрдүү багыттагы илимий мектептер калыптанган.

  300 дөн ашуун профессорлор-окутуучулар илимий-изилдөөдө, жаңы техника жана технологияларды иштеп чыгууда өз салымын кошуп келет. Алардын жарымынан көбү-илимдин докторлору жана кандидаттары. Алардын ичинен  Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын академиги 1, КРдин илимине эмгек сиңирген ишмери 2 окутуучу, тармактык академиялардын академиктери жана мүчө-корреспонденттери 21, КРнын Билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкери 3,  “Данк” медалынын ээлери 2,  геологиялык кызматтын эмгек сиңирген кызматкери 1, КРнын Билим берүүнүн мыктысы 86,  илимдин доктору 17, илимдин кандидаты, доценттери  96. Акыркы жылдары университет жогорку квалификациядагы илимий даражалуу кадрлар менен толукталып жатат, илимий даражалуулук көрсөткүч 2017-2018 окуу жылында 38,0 % түздү.

  ОШТУДАГЫ КАФЕДРАЛАРДЫН ПРИОРИТЕТТҮҮ ИЛИМИЙ БАГЫТТАГЫ НЕГИЗГИ ЖУМУШТАРЫ:

  • Маалыматтык жана телекоммуникациялык технологиялар жана жаңы материалдар;
  • Энергетика жана транспорт (альтернативдүү энергия булактары жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу);
  • Архитектура, курулуш, дизайн жана тоо кен иштери;
  • Машина таануу жана айыл чарбадагы химиялык технология жана биотехнология;
  • Айлана чөйрөнү коргоо, жаратылышты пайдалануу жана биотүрдүүлүктү сактоо;
  • Кыргызстандын түштүк аймагынын бийик тоолуу шарттагы экологиялык жана биотехнологиялык көйгөйлөрү;
  • Минералдык байлыктарды комплекстүү үйрөнүү, пайдалануу;
  • Айыл чарба сырьелорун иштетип чыгаруунун технологиясы;
  • Базар экономикасына өтүүдө Кыргызстандагы заманбап экономикалык көйгөйлөрү;
  • Окуу процессиндеги чет тилдеринин лингвистикалык, методикалык, усулдук маселелерин көтөрүп чыгуу жана окутуунун жаңы усулдарын иштеп чыгуу.

  Илимий, илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо ОшТУда магистратура, аспирантура жана докторантурада окуу менен жүргүзүлөт.

  Студенттерди даярдоодо, алардын профессионалдык деңгээлин жогорулатууда түштүк Кыргызстандагы алдынкы өндүрүштөрдүн, академиялык мекемелердин потенциалдарын пайдалануу колго алынган. Булар: студенттердин жана жаш окумуштуулардын практикаларын, стажировкаларын, илимий конференцияларын, жайкы мектептерин, семинарларын уюштуруу, гранттык илимий изилдөөлөргө тартуу.

  ОШТУДАГЫ ИЛИМИЙИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИНИН НЕГИЗГИ ФОРМАЛАРЫ:

  • Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы илим департаменти тарабынан уюштурулган конкурска  илимий долбоорлорду сунуштоо жана илимий долбоорлорду аткаруу;
  • Өндүрүштүк ишканалар жана уюмдар менен түзүлгөн келишимдер боюнча кеңеш берүү жана жайылтуу иштерин жүргүзүү;
  • ОшТУнун аспиранттары, магистрлери жана докторлору тарабынан илимий изилдөөлөрүнүн жүргүзүлүшү;
  • Учурдагы окуу жылындагы жеке план боюнча ОшТУдагы кафедралардын окутуучуларынын илимий-изилдөөлөрүнүн жүргүзүлүшү;
  • ОшТУда окуган студенттердин илимий-изилдөө иштерине катышуусу;
  • ОшТУнун окумуштууларынын эл аралык илимий программа жана долбоорлорго катышуулары.

  Актуалдуу илимий изилдөөлөрдү аткарууга жана иштеп чыгууга окутуучулар, магистранттар, аспиранттар, докторанттар жана университеттин студенттери тартылган.

  ОШТУНУН ИЛИМИЙ ТЕХНИКАЛЫК КЕҢЕШИ
  Илим бөлүмүнүн алдында 2003- жылдан тартып илимий техникалык кеңеш түзүлгөн, кеңештин максаты: илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү; университеттин илимий-техникалык саясатын иш жүзүнө ашыруудагы стратегияларды иштеп чыгуу; илимий ишкердүүлүктүн билим берүү процесси менен үндөшүүсүн камсыз кылуу жана анын негизинде илимий-педагогикалык жактан жогорку квалификациядагы кадрларды даярдоо, приоритеттүү илимдер багытында аткарылып жаткан диссертацияларды, мамлекеттик бюджет тарабынан каржыланып жаткан илимий долбоорлордун жыйынтыктарын талкуулоо, көрсөтмө жана сунуштарды берүү болуп эсептелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын ББжИМнин инновациялык жана илимий-техникалык маалыматтарынын ишке ашуусу көзөмөлгө алынат,  аткарылып жаткан илим-изилдөөлөрдү координациялайт жана илимдин приоритеттүү багыттары боюнча кардиналдуу чечимдерди кабыл алат.

  ОШТУНУН ОКУМУШТУУЛАРЫНЫН ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ
  ОшТУнун илимий-изилдөө иштери республиканын экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнүн перспективдүү багыттары боюнча жүргүзүлөт.

  Ош технологиялык университети тарабынан бир топ илимий-инновациялык долбоорлор иштелип чыгып, өндүрүшкө жана билим берүү мекемелерине кийирилүүдө.

  ОшТУнун окумуштуулары  т.и.д., проф. А.О. Абидовдун жетекчилигинде КРнын Инженердик Академиясы менен  биргеликте өзгөрүлмө түзүлүштөгү механизмдердин негизинде багытталган машиналардын түрлөрү, анын ичинде кол менен иштелүүчү электрдик перфараторлор, кол менен уруп иштелүүчү балка (электрдик жана гидравликалык приводу менен), жылуулук энергия берүнүн шлак-күлдөрүнүн түтүкчөлөрүн тазалоочу машиналар, чоң көлөмдөгү ургучтар иштелип чыккан.

  Университетте жүргүзүлгөн илимий изилдөө иштердин натыйжасында сейсмологиялык туруктуу курулушту нормалдаштыруу багытында илимий база түзүлгөн.

  Калыбына келүүчү энергия булактарын алуу багытында  университеттин окумуштуулары тарабынан насостук агрегаттарды электрдик кыймылдаткыч же ички күйүүчү кыймылдаткычтардын ордуна  альтернатива катары  суу айдап берүүчү түзүлүштүн жаңы инновациялык варианты иштелип чыккан. Ал түзүлүштө электр энергиясы, күйүүчү майлар, газ колдонулбагандыктан ал сарамжалдуу, ишенимдүү жана экологиялык жактан таза кыймылдаткыч болуп саналат. Бир сутканын ичинде 24 саат бою иштей берет, айыл чарбасындагы кайрак  жерлерди өздөштүрүүгө жардам берет.

  ОшТУнун “Экология жана айлана чөйрөнү коргоо” кафедрасынын окумуштуулары тарабынан көп жылдан бери Кыргызстандагы токой экосистемаларына мониторинг жүргүзүлүп, токойлордогу жана айыл чарбадагы негизги зыянкечтердин жана илдеттердин биологиясы, экологиясы, зыянкечтүүлүгү, зыянкечтердин санынын динамикасы  изилденип, аларга каршы интеграциялык  ыкмалар  сунушталган. Ошондой эле түштүк Кыргызстандын токой экосистемаларында энтомопатогендик микроорганизмдеринин таралышы жана биотүрдүүлүгү изилденип, жогорку вируленттик вирустук, бактериялык, козу карындык штамдар алынып, токойду коргоо жана сактоо практикасында колдонулуп келет.

  ОшТУнин окумуштуулары түштүк Кыргызстандын геологиялык экспедициясы менен биргеликте Сары-Булак кениндеги фосфорду өздөштүрүү боюнча чалгындоо иштери жүргүзүлүп, айыл-чарба үчүн сапаты жогору фосфордук жер семирткичтерди алышкан.

  Илимий-эксперименталдык изилдөөнүн жыйынтыгында Алай көмүр бассейнинде бензолдук көчүрмөнүн 22%дан 44%га чейинки жогорку курамдагы битум экстракты аныкталган. Азыркы учурда оор чайыр битуму жол ондоодо колдонулууда. Илимий изилдөөнун жыйынтыгында Алай көмүр бассейинде чоң көмүр казуу өндүрүшүн курганга өбөлгө  тузүлөт, андан тышкары технологиялык газды жана оор чайырды алууга да болот. Оор чайыр жол битуму катары кенири колдонулуп келет.

  Курулуш өндүрүшүндө пайдаланылуучу ар кандай климаттык шартка туруктуу болгон колориттик кызыл, пучтуу, сары жана ак түстөрдөгү минералдык пигметтердин кен-байлыктары изилденген.

  ОшТУнун окумуштууралы тарабынан Кыргызстандын түштүгү жаратылыштык  караган таш кен-байлыктарына бай экендиги аныкталган. “Ата-уул” ЖЧКнын инициативасы менен Өзгөн районундагы  “Сары-Таш” акиташ-кенин казып алуу долбоору аткарылган.

  КРнын  улуттук илимдер академиясынын жаратылыш ресурстар институту менен биргеликте таш ресурстарын жана анын калдыктарын иштетүүдө  үнөмдүү пайдалануу   технологиясы  иштелип чыккан. Сунушталган технология товардык блоктордун чыгуусун, даяр продукциянын чыгышынын коэффициенттин жогорулатып, калдыктардын чыгуусун азайтып, аз каражатты талап кылат. Россия, Казакстан жана Кытай мамлекеттеринин архитектуралык-курулуштарда ташты иштетүү боюнча суроо-талаптарынын  болушу тышкы рынокко экспорттоого мүмкүндүк берет.

  Университеттин ишмерлери Ноокат районундагы жергиликтүү гипс-камтыган   чийки зат кенинин курулуш өндүрүшүндө  иштетүүдө  өз салымын кошууда

  Ошондой эле университеттин окумуштуулары күн жана шамал энергиясынын таасиринде  энергетикалык курулма жасашып, анын жардамында ысык суу, электр энергиясын алууну иштеп чыгышкан.

  Университеттин көптөгөн иштелмелери өндүрүштө иштетип көрүү сыноосунда турат жана ал иштелмелерди кийирүүнүн натыйжасы экономикалык эффективдүү жыйынтыктарга алып келет.

  Фермердик чарбаларда жөнөкөй механизмдерди жана жабдууларды колдонуу менен курулуш материалдарын (керамикалык кирпич, цемент) өз алдынча өндүрүүнүн жаңы технологиясы сунушталган. Конструкциялык  негизде  КРнын патенти алынган.

  “Элеттик коммуналдык котелдорго  жаңы экономикалык жана экологиялык таза жол менен көмүрдүн майдасынан жана чаңынан  жылуулук алуу” жолу иштелип чыккан.Отундун күйүү технологиясынын режимин жана шлактарды тескөөдө техникалык долбоорлор жана бизнес-пландар иштелип чыккан.  Мындай жол менен алынган жылуулук “Ош жылуулук коммуналдык энергиясы” өндүрүшүнүн кательныйында көп ирет текшерилген.

  Ошондой эле ОшТУда илимий -консультациялык иштер ар дайым аткарылып келет: Мисалга алсак, “Автоунаа жолдору жана аэродромдор”  кафедрасы AIHANLAR иран фирмасынын кызматкерлерине геодезиялык изилдөөлөрдү, асфальт-бетон аралашмаларынын курамын тандоо жана Ош жана Жалал-Абад шаарларынын көчөлөрүндө асфальт-бетон аралашмаларынын курамы менен жасалган  жол-ремонт иштеринин сапатын текшерүү, көзөмөлдөө боюнча кеңеш берип, иштерин аткарганга көмөк көрсөтүшкөн.

  “Курулуш өндүрүшү” кафедрасы тарабынан  Мамлекеттик архитектура-курулуш комитетинин эксперттик курамына лицензиялык документтерди даярдоо боюнча консультациялык иштер жүргүзүлдү.

  Ошондой эле башка уюмдар жана мекемелер менен  долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча көптөгөн кеңештер берилген. Алсак, Ош шаарынын Курманжан-Датка мектебине, “Сымбат” АКна грант алуу боюнча долбоорлор биргеликте иштелип чыккан,     облустук  жана мамлекеттик мүлк Фондунун өтүнүчү менен Ош облусунун Өзгөн жана Кара-Суу шаарларында коммуналдык-чарба өндүрүштөрүнүн бизнес-планын эксперттик баалоо боюнча долбоор иштелип чыккан.

  “Тузбель-Таш” ЖЧКсынын буюртмасы менен  Өзгөн районунда жайгашкан Сары-Таш акиташ-үлүлташ кенинин №17 жана №21 участкаларына техникалык долбоор түзүлүп, ал экологиялык жана коопсуздук экспертизадан өткөрүлдү жана Геология , минералдык ресурстар Мамлекеттик агенттиги тарабынан бекитилип, азыркы учурда кен казып алуу жумуштары толук кандуу башталган.

  “Молдош” ЖЧКсы менен биргеликте Ош  областынын Чон-Алай районунда жайгашкан Шахдар гранодиорит кенинде геологиялык чалгындоо иштери жүргүзүлдү. Азыркы учурда кен жайгашкан 30 гектар аянттын  топографиялык картасы түзүлүп, 6 метр тереңдикте тажрыйбалык карьер казылып башталды. Массивдин жаракалуулугу изилденүүдө жана технологиялык, лабораториялык пробалар алынып, Мамгеологиянын Борбордук лабораториясына анализге жөнөтүлдү.

  Ош кум кенинин №1 участкасында кен казып алуу боюнча программа жана долбоор даярдалып экспертизага жиберилди.

  2016-жылда “Кызыл-Кыя БАМ” ЖЧКсынын буюртмасынын негизинде  “Какыр-2” жана  “Кызыл-Кийское” кум -шагыл кендеринде  геологиялык чалгындоо иштери аткарылып, жалпы 150 миң кубометр запасы Кыргыз Республикасынын ГКЗсында бекитилди.

  Чөкмө тоо тектерди гидрожардыруу методу менен тыгыздаштыруу боюнча тажрыйбалык долбоор “Мусай” ЖЧКсы тарабынан Ош шаарындагы “Кең-Сай” масссивинде суу резервуарларын курууда ишке ашырылды.

  Кыртыштуу чөкмө тоо тектерди гидрожардыруу методу менен тыгыздаштыруу боюнча ушундай эле инновациялык-курулуш долбоору Ош шаарындагы Кең-Сай массивин суу менен камсыздоо максатында  “Аблай” ЖЧКсы менен бирге ишке ашырылды.

  Жергиликтүү чийки зат материалдардан өндүрүлгөн кирпичтен өрткө чыдамдуу дубалдын конструкциясы сейсмикалык коркунучтуулугу 9 баллга жеткен райондордо турак жай куруу үчүн “Ай Кут” ЖЧКсы тарабынан колдонулду.

  Ош шаарынын Анар кичи районундагы 60 батирлүү №16 үйдүн бир бөлүгүндөгү конструкциялык элеменнтердин бузулуп кетүүсүнүн себептерин аныктоо жана учурдагы абалына баа берүү боюнча экспертизалык корутунду “ДИА-С” ЖЧКсы менен биргеликте Ош шаардык мэриясына тапшырылды.

  “Мусай” ЖЧКнын Ош облусундагы Кара-Суу районундагы Ак-Таш айыл өкмөтүнүн Сары-Колот аймагындагы суу резервуарларын кайрадан куруу боюнча инженердик-куруу инструкциясы натыйжалуу иштелип чыккан.

  ИЛИМИЙ-ПАРКТИКАЛЫК КОНФЕРЕНЦИЯЛАР

  Илим бөлүмү тарабынан жыл сайын Эл аралык, республикалык, аймактык илимий-практикалык конференциялар, симпозиумдар, конкурстар, семинарлар,  көргөзмөлөр,  студенттик илимий практикалык конференциялар өткөрүлүп келет.

  2012-2017- жылдар ичинде ОшТУда 9дан ашуун илимий практикалык конференциялар, анын ичинен 5 Эл аралык, 42-аймактык, 63 тегерек стол, 66 илимий семинарлар өткөрүлгөн.

  2012-ж. 8-9 июнь айында Эл аралык илимий-практикалык конференция жана көргөзмө  “Илим, техника жана технологиялардын актуалдуу көйгөйлөрү”;

  2012-ж., 11 декабрында Эл аралык илимий практикалык конференция “Тоолор жана климат”;

  2014-ж. 2-3 октябрь айында Эл аралык илимий-техникалык конференция жана көргөзмө “Инженердик техника, технологиялардын багытынын учурдагы абалы”

  2015-ж., 27-28 ноябрь айында Алымбек Датканын 215 жылдыгына жана академик М.М.Адышевдин 100 жылдыгына арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция жана көргөзмө “Туруктуу өнүгүү жана минералдык-сырьелук  ресурстарды комплекстүү өздөштүрүүгө багытталган  инновациялык технологиялар”.

  2016-ж., 26-ноябрында “Кыргыз Республикасынын тарых жана маданият” жылына карата жана коомдук ишмер, КРнын эмгек сиңирген мугалими, тарых илимдеринин доктору, профессор Б.А. Нурунбетовдун 70 жылдык мааракесине арналган Эл аралык илимий-практикалык конференция.

  2017-ж., 20-октябрь айында  т.и.к., “Курулуш өндүрүш” кафедрасынын профессору жана кафедранын негиздөөчүсү С.А.Акматовдун 75 жылдык мааракесине арналган Республикалык илимий-практикалык конференция

  2017- жылдагы  ОшТУнун профессордук-окутуучулук курамынын илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары 387 илимий-практикалык конференцияларда баяндалып, анын ичинен 129 илимий макалалар жогорку импакт-факторлуу Эл аралык илимий журналдарда жарыяланган.

  Эл аралык Web of Science, Scopus, РИНЦтеги  жогорку импакт-фактордук көрсөткүчтүү мезгилдүү илимий журналдарда акыркы 5 жылдын ичинде ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 766 илимий макала жарык көргөн.

  2015-2017-жылдары ОшТУнун окумуштуулары тарабынан 19 монография, анын ичинен экөө Эл аралык басмаларда жарык көргөн.

  2016-2017- жыл ичинде 195 окуу китептери, анын ичинен 24 окуу китеби кыргыз тилинде жарык көрдү.

  Ош технологиялык университетинде  салтка айланган жыл сайын “Илим жана студент” аттуу  аймактык илимий-практикалык конференция  ар түрдүү тематикаларга арналып өткөрүлүп келет.

  2016-жылдын 5-8-апрелинде  “Илим жана студент-2016” аталышындагы аймактык илимий-практикалык конференция өткөрүлгөн. Конференцияда Кыргызстандын Түштүк аймагындагы актуалдуу илимий проблемаларга арналган 39 секциядан турган  806 баяндамалар, анын ичинен ЖОЖдордон   87   илимий баяндамалар талкууланган

  2017-ж. 26 апрель айында “Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана манасчы Сагымбай Орозбаковдун 150 жылдык мааракесине арналган “Илим жана студент-2017” аймактык студенттик илимий конференция өттү. Конференцияда Кыргызстандын Түштүк аймагындагы актуалдуу илимий проблемаларга арналган 45 секциядан турган  882 баяндамалар, анын ичинен башка ЖОЖдордон 135 илимий баяндама:   ОшМУдан  – 25, ОшМСУдан -39; КИТЕП БатМУдан-8; ОГПИден-8; ОшМЮИден – 6,  ЖУЭПтен-21, ЖАГУдан-8,Өзгөн технология жана билим берүү колледжинен  ӨТжББК (Өзгөн ш.) -34 илимий баяндамалар талкууланып, пленардык отурумда 4 илимий баяндама кызык талкууну жаратты.

  ОшТУнун студенттери жыл сайын өтүлүүчү аймактык, республикалык  студенттик олимпиадаларга жана илимий конференцияларга, көргөзмөлөргө, сынактарга активдүү катышып, байгелүү орундарды ээлеп келет.

 • 2012-17 жылдардагы ББжИМ тарабынан каржыланган илимий долборлордун тематикасы.

  ОшТУдагы Патентик жумуштар

  ОшТУнун проыессордук окутуучулук курамдын жарыялаган илимий макалалары

  Отчеты научно-исследовательской работы (НИР) по годам

  2016-жылдагы ОшТУнун илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары
  2015-жылдагы ОшТУнун илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары
  2014-жылдагы ОшТУнун илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары
  2013-жылдагы ОшТУнун илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары
  2012-жылдагы ОшТУнун илимий изилдөө иштеринин жыйынтыктары


 • Ош ТУнун аспирантурасы


  Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин аспирантурасы 1993-жылы ачылган.

  1996-жылы аспиранттардын жалпы саны 35 адамды түзөт.

  Бүгүнкү күндө ОшТУнун аспирантурасы кафедралар менен биргеликте 23 адистик боюнча илимий кызматкерлерди даярдоодо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык жүргүзүүдө

  01-механика-2
  03 – экология – 1
  05 – техникалык – 10
  06 – токой чарбасы-2
  07- эл аралык мамилелер-1
  08 – экономика  -2
  10 – филология- 2
  13 – педагогика – 2
  18 – архитектура – 1

  Ош технологиялык университетинде аспирантуранын адистиктер боюнча тизмеси

   

  п/п

  Шифры Адистиктердин аталышы
  1. 01.02.05 Суюктук газдын жана плазманын механикасы
  2. 03.02.08 Экология
  3. 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому
  4. 05.14.02 Электростанциялар жана электро энергетикалык тутумдар
  5. 05.14.08 Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу
  6. 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу
  7. 05.23.01  Курулуш конструкциялары , имараттар жана курулмалар
  8. 05.23.17 Курулуш механикасы
  9. 08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу
  10. 08.00.13 Экономикадагы математикалык жана инструменталдык усулдар
  11. 08.00.10 Финансы,акчанын айлануусу жана кредит
  12. 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары
  13.

  .

  06.03.02 Токой тануу,токой өндүрүү,токойду жөнгө салуу жана токой таксациясы
    14. 06.03.00 Токой чарбасы
  15. 05.23.03 Жылуулук берүү,абаны тазалоо,желдетүү,газ жана жарык менен камсыздоо
  16. 10.02.19 Тилдин теориясы
  17. 10.02.20 Салыштырма-тарыхый типологиялык жана салыштырмалуу тил илими
  18. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары
  19. 07.00.15 Эл аралык мамилелер жана сырткы саясат
  20. 01.02.04 Ийилчек  бекем заттын механикасы
  21. 05.22.10 Автомобилдик транспортторду эксплуатациялоо
  22. 02.00.01 Органикалык эмес химия
  23. 05.02.18 Мащиналардын жана механизмдердин теориясы

  2017-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 44 адам, анын ичинен 12 күндүзгү, 32 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт.

  Кыргыз Республикасынын илим жана Билим берүү министрлиги тарабынан берилген пландын негизинде(2017-ж.15-декабрындагы Б.№1546/1), аспирантурага 10 адам (5 күндүзгү, 5 сырткы) кабыл алынган. Тармактар боюнча: техникалык-5, педагогика-1, экология-3,химия-1 адам кабыл алынды.

  1996-жылдан 2017-жылга чейин Ош ТУнун аспирантурасын жалпы – 487 адам бүтүргөн

  1996-2017 жылдарда бүтүргөн аспиранттар

  Жылдар . Бүтүргөн аспиранттар
  1 1996 6
  2 1997 6
  3 1998 15
  4 1999 26
  5 2000 29
  6 2001 20
  7 2002 22
  8 2003 19
  9 2004 15
  10 2005 21
  11 2006 23
  12 2007 33
  13 2008 38
  14 2009 24
  15 2010 30
  16 2011 28
  17 2012 25
  18 2013 27
  19 2014 18
  20 2015 16
  21 2016 18
  22 2017 10
    Бардыгы: 487

  1996-жылдан 2017-жылга чейин Ош ТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрү тарабынан 157 диссертациялык иштер корголду. Алардын ичинен: 15 докторлук, 142 кандидаттык диссертациялар.

  1996-2017жылдарда корголгон диссертациялар

  Жылдар Бардык жакталган диссертациялар Алардын ичинен
  Докторлук Кандидаттык
  1 1996 5 1 4
  2 1997 6 6
  3 1998 7 1 6
  4 1999 9 2 7
  5 2000 9 1 8
  6 2001 5 5
  7 2002 5 1 4
  8 2003 5 1 4
  9 2004 7 2 5
  10 2005 8 8
  11 2006 5 5
  12 2007 9 9
  13 2008 7 7
  14 2009 9 9
  15 2010 9 9
  16 2011 6 1 5
  17 2012 9 9
  18 2013 4 4
  19 2014 8 1 7
  20 2015 9 2 7
  21 2016 8 1 7
  22 2017 8 1 7
    Бардыгы: 157 15 142

  Докторлук диссертациясын коргогондор

  Жылдар Атыжөнү Окумуштуулук даражасы
  1 1996 Зулпукаров К.З. Филология илимдеринин доктору
  2 1997
  3 1998 Сатаров Ж.С. Физика-математика илимдеринин доктору
  4 1999 Исманжанов А.И.

   

  Техника илимдеринин доктору
  {Кошакова М.Ж.} Техника илимдеринин доктору
  5 2000 Нурунбетов Б.А. Тарых илимдеринин доктору
  6 2001
  7 2002 Абидов А.О. Техника илимдеринин доктору
  8 2003 Смаилов Э. Айыл-чарба илимдеринин доктору
  9 2004 {Ашбаев А.А.} Физика-математика илимдеринин доктору
  10 2005 Маруфий А.Т. Техника илимдеринин доктору
  11 2006
  12 2007
  13 2008
  14 2009
  15 2010
  16 2011 Атакулова М. Филология илимдеринин доктору
  17 2012
   

  18

  2013
   

  19

  2014 Аширбаева А.Ж. Физика-математика илимдеринин доктору
   

  29

  2015 Узенбаев Р.А. Экономика илимдеринин доктору
   

  30

  2016 Меңдибаев Н. Социология илимдеринин доктору
   

  31

  2017 Ташбаев А.М. Экономика илимдеринин

  Бүгүнкү күнгө аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылгандардын жалпы саны – 47, анын ичинен: илимдин докторлору – 31, илимдин кандидаттары – 16.

  Аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн бащчысы

 • Магистратура бөлүмү


  Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деңгээли.

  Магистрдик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык.

  Магистратурага тапшыруучу абитуриенттин минималдык билим деңгээли:

  • тиешелүү багыт боюнча “бакалавр” академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билим;
  • тектеш адистик боюнча “адис” квалификациясы ыйгарылган жогорку кесиптик билим.

  Магистратураны ийгиликтүү аяктаган жана магистрдик диссертацияны коргогон магистранттарга “магистр” академиялык даражасы ыйгарылат жана мамлекеттик үлгүдөгү магистрдин диплому берилет.

  Магистрдин профессионалдык иш-аракетинин багыттары:

  • уюштуруучулук-башкаруучулук;
  • аналитикалык;
  • проекттик-экономикалык;
  • илимий-изилдөөчүлүк;
  • илимий-педагогикалык.

  Магистратураны аяктагандан кийин магистрлер PhD докторантурасында окуусун уланта алышат.
  Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формаларында ишке ашырылат.
  Окуу мөөнөтү: күндүзгү формасы –  2 жыл, сырттан окуу формасы – 3 жыл.

  2004-2005 окуу жылында биринчи жолу түштүк региондо Ош технологиялык университетинин базасында  бир нече багытта  магистратура бөлүмү ачылды. (511100-экология жана жаратылышты пайдалануу, 521600-экономика, 510200- колдонмо математика жана информатика, 510600-биология, 552100-эксплуатация  транспортных средств, 552800-информатика жана эсептөө техникалары). Ал эми ОшТУнун магистратура бөлүмү ОшТУнун ректорунун 2013-жылдын 4-сентябрындагы № 09-04/181 Буйругунун негизинде аспирантура, докторантура жана магистратура бөлүмүнөн өзүнчө болуп бөлүндү.

  Магистратура окуу бөлүмүнүн ачылышынын негизги максаты: мамлекеттик стандартты аткарыш үчүн фундаменталдык жана прикладдык илимдерде, билим берүү системаларында, илим жана маданияттарында ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарында жогорку квалификациялуу атаандаштык жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон кадрлар менен камсыздоо болуп эсептелет.

  Адистерди даярдоодо билим берүү процессин жүргүзүү үчүн талап кылынуучу нормативдерге жооп берет, атап айтканда магистрлердин чектелген саны, окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү боюнча, керектүү окуу усулдук адабияттар жана компьютер менен камсыз болушу лицензиянын көзөмөлдүк нормативдерине дал келет.

  Магистратура бөлүмүнүн билим берүү боюнча жобосу 2014-жылдын 30-июнундагы окумуштуулар кеңешинде каралып бекитилген (№95 – протокол).

   

  Атакулова Мерим Абдыкеримовна Филология илимдеринин доктору, Ош технологиялык университетинин профессору
  Ээлеген кызматы: Ош технологиялык университетинин магистратура бөлүмүнүн  башчысы
  Билими: Ош мамлекеттик университетинин славян-германиялык филологиясы факультетин    1995-жылы  артыкчылык диплому менен  бүтүргөн.
  Адистиги: орус тили жана орус адабияты мугалими
  Илимий даражасы: Филология илимдеринин доктору (2011-ж), доцент (2008-ж). Илимий жетекчилиги алдында 2 илимдин кандидаты даярдалган.
  Илимий иштери:  60тан ашуун  илимий макала, 4 монография, 3 окуу китеби, 14 окуу усулдук колдонмолор.
  тел.:  0777 27-07-77, 03222 4-37-37 эл.почтасы: atakulova.m@mail.ru

   

  Бүгүнкү күндө ОшТУнун магистратура бөлүмү кафедралар менен биргеликте 12 багыт боюнча 14 адистикти даярдап жатат.

  • Колдонмо математика жана информатика;
  • Электроэнергетика жана электротехника;
   адистиги: Электр менен жабдуу;
   адистиги: Электроэнергетикалык тармактар жана тору;
  • Картография жана геоинформатика;
  • Информатика жана программалоо технологиясы;
  • Курулуш (TEMPUS долбоору б-ча);
  • Маалымат системалары жана технологиялары;
   адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары;
  • Курулуш;
  • Колдонмо информатика;
  • Агроинженерия.
  • Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш  системасы
  • Экология жана жаратылышты пайдалануу
  • Айыл чарба азыктарын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы

  Жалпысынан магистратурада 194 магистрант окуп жатышат, алардын ичинен: 1-курста 128, 2-курста 66.

  Албетте, магистранттардын илимий иштерин аткаруусунда, илимий практикаларды сапаттуу өткөрүүгө багыт берүүдө жана тиешелүү программаны ишке ашырууда – мыкты окумуштууларды, профессорлорду, дасыккан адистерди, профессордук-окутуучулук курамдын алдыңкыларын жетекчиликке тартуу тиешелүү факультеттердин кафедра башчыларынын, программа жетекчилеринин кызматтык милдети экендигин баса белгилегибиз келет. Анткени алар практика өтүлүүчү базаларын тактап, алар менен тиешелүү өз ара кызматташтык келишимдерди түзүүгө, кафедранын ичинде заманбап жабдылган илимий лабораторияларды түзүп, адабий булактар менен камсыздоого милдеттүү жана эң башкысы илимий жетекчини туура тандоого көмөк көрсөтүүсү зарыл.

  Магистранттарга тиешелүү компенттүүлүктөрдү калыптандырууну ишке ашыруу үчүн окуу процессинде сабактарды өтүүнүн түрдүү жолдору, интерактивдүү, активдүү формалары жана атайын адистерди, профессорлорду чакыруу сунушталып, магистранттарга чет өлкөдөн, тактап айтканда, илимдердин докторлору, профессорлор келишип, семинарларды өтүп кетишет.

  Германия мамлекетине LOGOeV жана PRAXX, TEMPUS программасынын  PROMIS жана башка проектилер боюнча билим алмаштыруу максатында магистранттар  практикага жөнөтүлүп турат.

  Азыркы учурга чейин биздин бөлүмдөн жалпы 224 магистр ийгиликтүү аяктап, өзүбүздүн университетте, ишканаларда, мекемелерде эмгектенишет.

  Магистратурада окуган учурда магистрант төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болот:

  • тандап алынган илимий чөйрөсү боюнча тереңдетилген билим алууга;
  • илимий-изилдөөчүлүк иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнө;
  • стажировка, практика өтүү жана илимий-изилдөө орду эске алынган индивидуалдык окуу планын тандоого мүмкүндүк берген өздүк билим берүү траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгүнө;
  • магистрдик диссертация жазуудагы тажрыйба келечекте PhD докторантурада окууга жардам берет;
  • магистранттар жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларында, лицейлерде жана орто мектептерде иштөө үчүн окутуучулук тажрыйба алышат;
  • магистр даражасына ээ болуу эмгек акынын жогорулашы жана  жумушка орношуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет.

 • Редакциялык-басма бөлүмү жөнүндө маалымат

  ОшТУнун типографиясы1996-жылдын февраль айында ачылган. Алгачкы кызматкерлер болуп  инженер-мейкер Тиленбаева Б.Э., техник Арзиева Ж. жана   инженер-электронщик  Сайдаматовдор эмгектенишкен. Типографияны түзүүгө экс ректор академик Б.М.Мурзубраимов жана ошол мезгилдеги биринчи проректор Э.Т.Орозбеков, илим бөлүмүнүн башчысы З.Ш. Айдарбеков жана  Ш.М.Сайдаматовдордун салымы чон. Биринчи жолу типографияда 1996-жылы 8-февралда С.Дж.Джураевдын Сопрамат боюнча усулдук көрсөтмөсү 200 нуска менен жарык көргөн.

  1998 –жылы  типография маалымат-басма технологиялар борбору (МБТБ)болуп аталып директору Ш.М.Сайдаматов дайындалган. Борбордо ПОВТАС адистигинин бүтүрүүчүлөрү З.Заидов, А.Дуйшоев, Д.Джумановдор эмгектенишкен. Алар ошол мезгилдеги университеттеги болгон бардык оргтехникалардын иштөөсүн көзөмөлдөө менен программалык камсыздап турушкан.

  Типографиянын биринчи башчысы болупт.и.к, доцент З.Ш.Айдарбеков эмгектенген. 1998-2002-жылдары  маалымат-басма технологиялар борборун  (МБТБ) Сайдаматов Ш.М., 2003-2005-жылга чейин Заидов З., 2005-жылы  жумуштун көп болгондугуна байланыштуу МБТБ (ЦИИТ) эки структурага бөлүнгөн:

  -Маалымат технологиялар борбору(МТБ);

  – редакциялык-басма бөлүмү.

  2005-жылдан азыркы убакка чейин редакциялык-басма бөлүмүн Б.Э.Тиленбаева башкарып келет, Арзиева Ж.А. жетктөөчү адис катары  иштеп келет.


  Тиленбаева Багдагуль Эргешовна редакциялык – басма бөлүмүнүн башчысы
  Моб. тел: 0772 27 29 92
  E-mail: tilenbaeva-b@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Арзиева Жамила Арапбаевна жетектөөчү адис
  Моб. тел. 0773 22 33 63
  Дом. Тел. (03222) 42404

   

   

   

   

   

   

   

  РЕДАКЦИЯЛЫК-БАСМА БӨЛҮМҮ ТӨМӨНКҮ  КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТӨТ:

  – окуу-усулдук, окуу куралдарын, лекциялар жыйнактарын, усулдук көрсөтмөлөр, монографиялар жыйнактарын, афторефераттарды басып чыгаруу ж.б.;

  -университеттин окумуштууларынын эмгектерин, илимий эмгектер жыйнагын, конференция, семинар, симпозиумдардын материалдарын басып чыгаруу;

  – рекламалык-маалыматтык тейлөө( түрдүү рекламалык буклеттерди  даярдоо);

  – түрдүү  бланкалык  продукцияларды басып чыгаруу;

  – көркөмдөп кооздоо жумуштарын аткаруу;

  – керектүү документтерди, сүрөттөрдү, фотографияларды  сканерлөө;

  – куттуктоо каттарын, Дипломдорду, Ардак  грамоталарын, жолдомо карточкаларын басып чыгаруу.

   

 • Технологияларды жана инновацияларды колдоо Борбору (Технопарк)


  Жетекчиси т.и.к., ОшТУнун профессору Калдыбаев Н.А.
  2013-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик кызматына караштуу интеллектуалдык менчик Мамлекеттик Фонду (директору Батырканова  С.К.) менен ОшТУнун ортосунда биргелешип Инновация жана технологияларды колдоо Борборун түзүү жөнүндө келишимге кол коюлган жана Борбордун координатору болуп т.и.к. Калдыбаев Н.А. дайындалган. Келишимдин негизинде ОшТУга ойлоп табуучулук жана инновациялар, автордук укукту коргоо боюнча 100 даанага жакын  нормативдик- техникалык адабияттар өткөзүлүп берилди.  Илимий табылгаларды коммерциялаштыруу багытында “Кыргызпатент” менен биргелешкен көргөзмөлөр жана семинарлар уюштурулууда.

  Борбордун алдында турган негизги милдеттери катары төмөндөгү функциялар эсептелет:

  • ОшТУда аткарылган илим-изилдөө жана инновациялык жумуштарга мониторинг жүргүзүү жана талдоо (маалыматтык база түзүү);
  • Университетте иштелип чыккан илимий-техникалык жана технологиялык иштелмелердин рыноктогу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгун жогорулатуу жана инвестицияларды тартууга шарт түзүү;
  • илимий-техникалык жана технологиялык иштелмелерди республикалык жана эл аралык деңгээлде көрсөтүү, конкурстарга катышууга долбоорлорду даярдоо;
  • илимий-техникалык жана технологиялык иштелмелерди коммерциялаштыруунун оптималдуу жолдорун табуу жана стратегиясын иштеп чыгуу;
  • инновациялык иш-аракеттерди каржылоонун кошумча булактарын издөө, анын ичинде кичи инновациялык ишканаларды түзүү;
  • Инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга зарыл болгон документтерди (экспертик баалоо, маркетинг, бизнес-план, инвестициялык сунуштар ж.б.) иштеп чыгуу;
  • университеттин кызматкерлери үчун атайын инновациялар боюнча иш-чараларды, консультацияларды уюштуруу.

  Борбордун негизги өнөктөштөрү:

  • Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы Интеллектуалдык менчик боюнча Мамлекеттик кызматка караштуу интеллектуалдык менчик Мамлекеттик Фонду;
  • Кытай эл республикасындагы Борбордук Азиядагы илимий-техникалык жана экономикалык информация боюнча Синцзянь институту;
  • Томск шаарындагы илимий жана билим берүү мекемелеринин Консорциуму;
  • Америкадагы жарандык изилдөөлөр жана өнүгүү Фонду (CRDF), Технологиялык ишмердүүлүктү колдоо программасы;
  • ОФ “Инновация”;
  • Оштогу областык балдардын чыгармачылыгын колдоо Борбору.

  Жалпысынан акыркы жылдары университеттин кызматкерлери тарабынан 20дан ашуун инвестициялык долбоор даярдалып, каржылоо максатында ар түрдүү эл аралык фонддорго, программаларга жана жергиликтүү бийлик органдарына тапшырылды.

  Университеттин кызматкерлери ОБСЕ уюмунун колдоосу менен өткөрүлчү Түштүк регионалдык Инвестициялык форумуна активдүү катышып, фосфор өндүрүү, жаратылыш таштарын иштетүү боюнча долбоорлорду сунушташкан.

  Кытай эл республикасындагы Борбордук Азия боюнча илимий-техникалык жана экономикалык информация Институту менен түзүлгөн келишимдин негизинде кызматташуу улантылып, ОшТУнун бир нече кызматкерлери Үрүмчү шаарында иш сапарында болуп, эл аралык көргөзмө-семинарга катышып, тажрыйба алмашып келишти.

  Борбордун иш-аракетинин натыйжасында илимий-техникалык жана билим берүүдөгү кызматташуу багытындагы эл аралык 3 келишим түзүлдү: С.Орджоникидзе атындагы Россия мамлекеттик геологиялык чалгындоо университети (МГРУ- РГГРУ) жана анын Старый Оскол шаарындагы филиалы менен, Томск политехникалык улуттук изилдөө университети (ТПУ) менен (жооптуу аткаруучу т.и.к. Калдыбаев Н.А.). Бул келишимдердин негизинде университеттин мугалимдери жана студенттери аталган ЖОЖдордо стажировкадан өтүүгө, инновациялык иш-чараларга толук кандуу катышууга  мүмкүнчүлүк алышты.

  Азыркы күндө өнөктөштөрдүн колдосу менен ОшТУ Кыргыз Виртуалдуу Илимий Библиотекасына акысыз кошулуп, дүйнөлүк илимий адабияттар менен кеңири таанышуу мүмкүнчүлүгүн алган. Кыргыз Виртуалдуу Илимий Библиотекасы www.KyrgyzstanVSL.org сайтында жайгаштырылган жана окумуштууларга дүйнө жүзү боюнча илимий макалалар менен таанышып, көчүрүп алууга да мүмкүнчүлүк берүүчү veb-сайт. Анын базасында 16,5 миң илимий журналга жол ачылып, 12 миллиондон ашык макалалар жайгаштырылган. Библиотеканын маалымат булактары катары  DOAJ, Research4Life (HINARI, AGORA, OARE), Arxiv.org, Citeseer, Cogprints, HighWire, Project Guttenberg жана башка ресурстар кызмат кылат.

  ОшТУнун жаштар курама командасы «Биз – ХХI кылымдын интеллектуалдарыбыз» эл аралык жаштар конкурсунун жыйынтыктоочу турунда 3-орунду ээледи жана хрусталь статуэтка менен сыйланды

  Студенттер менен такай алып барылган инновациялык иш-чаралардын негизинде  ОшТУнун эки студентине 2017 ж. апрель айында Кыргызпатенттин ар бири 5000 сом өлчөмүндөгү стипендиясы ыйгарылды (жеңүүчүлөр ГСПМ-14 тайпасынын студенттери Анарбаев Эрнест жана Элдияр уулу Адилет).

  КР Интеллектуалдык менчик жана инновациялар кызматы уюштурган “ Интеллектуалдык менчик” конкурсунда эссе жазып, ОшТУнун суденти Элдияр уулу А. 2017 ж. ноябрь айында 1-орунду ээледи жана 4000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды.

  ОшТУнун Технопаркы

  Технопарк түзүү демилгеси 2011-жылдан баштап көтөрүлүп келген. Учурда Кыргыз Республикасынын Интеллектуалдык менчик кызматы, ошондой эле Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан уюштурулган конкурста грант утуп алуу менен Технопаркты өнүктүрүүгө реалдуу шарт түзүлдү. Бүгүнкү күндө Технопарктын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу боюнча нормативдик-укуктук документтер даярдалууда.

  Технопарктын иш-аракетинин негизги максаты ОшТУда инновациялык ишмердүүлүктү өнүктүрүү жана ойлоп табуучуларга өз илимий табылгаларын, жаңы технологияларды  эл чарбасына киргизүү жардам берүү  болуп эсептелет.

  Технопарктын негизги тапшырмалары:

  -перспективдүү жогорку технологияларды түзүү менен алектенген авторлор жамаатына көмөк көрсөтүү;

  -илимий деңгээли жогору жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны чыгарууга багытталган программаларды жана долбоорлорду ишке ашырууга жардам берүү;

  -университеттин окутуучулук–профессордук курамын, адистерди жана студенттерди инновациялык ишмердүүлүккө тартуу;

  Технопарк жогорку окуу жайлар, илимий институттар жана борборлор, өндүрүштүк ишканалар, бизнес-структуралар, банктар жана  жергиликтүү бийлик органдары менен тыкыс байланышта болгон өз алдынча юридикалык тарап болуп эсептелет. Уюштуруу-чарба жүргүзүү формасы боюнча Технопарктын Башкаруу компаниясы “мекеме” катары катталат. Резиденттердин мүмкүнчүлүктөрүнө жана чыгарылуучу продукциянын көлөмүнө жараша ЖЧК жана жеке ишкердик формасындагы ишканалар түзүлөт.

  Азыркы тапта Технопарктын ишмердүүлүгүнүн төмөнкү негизги багыттары тандалып алынган: стратегиялык информациялык технологиялар (IT); энергоэффективдүүлүк и энергияны үнөмдөө; жаңы материалдар. Мындан сырткары,  Технопарк буюртмалык негизде маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзөт, геологиялык жана тоо-кен иштерин, курулуш жумуштарын долбоорлоо боюнча кызмат көрсөтөт. КРнын мыйзамдарынын жана укуктук ченемдеринин негизинде тренинг-семинарларды уюштуруп, кесиптик жана башка окутуу курстарын уюштурат.

  Технопарктын резиденти болуп катталган юридикалык тараптар жана жеке ишкерлер, биргелешип долбоор аткарган учурда жеңилдетилген шартта кызмат көрсөтүү укугуна ээ болушат.  Ички резиденттер катары “IT-технологиялар” (жет. Сейдаматов Ш.М.), “АльтерЭнерго” (жет. Токоев О.) жана  “ГеоТехно” (жет. Калдыбаев Н.А.) группалары иш алып барат. Сырттагы мекеме – уюмдардан якордук резидент төмөнкүлөрдү тартуу пландаштырылууда:

  • УИА нын Жаратылыш байлыктары институту
  • Кыргыз-Өзбек университети
  • Ош мамлекеттик университети.

  Якордук резиденттер Технопарктын администрациясы менен келишим түзүшөт жана бул үчүн пландалган көрсөткүчтөн 10% дан кем эмес өлчөмдө инвестиция кошууга милдеттендирилет.

  Технопарк инновация тармагына кызыккан бардык бизнес өкүлдөрүн, окумуштууларды, жеке ишкерлерди, мамлекеттик башкаруу органдарын кызматташууга чакырат.   Технопарктын иш алып баруу аймагы Ош шаары эле эмес, Ош, Жалал-Абад жана  Баткен  областтарынын аймагын да камтыйт.

  Технопарктын юридикалык адреси: 723503, г.Ош, ул. Исанова,81. Ошский технологический университет .
  Байланышка жооптуу: Калдыбаев Нурланбек Арзымаматович. Тел.0773719301. E-mail: nurlan67@mail.ru.