Окумуштуулар кеңеши

Окумуштуулар кеңеши


М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Окумуштуулар кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Университет менен бирге өнүгүп, өсүп, окумуштуулар наамдуу жана даражалуу мүчөлөр менен курамы толукталып, университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын аныктап, университеттин сапаттык билим берүү максаттарын ишке ашырып, бардык суроолорду жогорку кесиптик деңгээлде чечүүдө мааниси зор. М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Окумуштуулар кеңеши өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №346 токтому менен 2012-жылдын 29-майында бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобо”, “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын кызмат орундарын ээлөө ирээти жөнүндө жобо”, бекитилген Ош технологиялык университетинин Уставы жана биринчи жыйында бекитилген регламент боюнча түзүлөт жана иш алып барат.

Окумуштуулар кеңешинин негизги функциялары жана милдеттери жогоруда көрсөтүлгөн “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуулар кеңеши жөнүндө жобонун” 2-пункту менен камтылат.

Университеттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык перспективалык жана окуу жылдык, ошондой эле окумуштуулар кеңештин иш пландары тийиштүү бөлүмдөр иштеп чыккандан кийин окумуштуулар кеңеште кароого сунушталат жана бекитилет, бекитилген график боюнча профессордук-окутуучулук  курамдын ваканттык жана штаттык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук шайлоолор өткөрүлөт.

Ошондой эле ОшТУнун окумуштуулар кеңеши университеттин жана аны башкаруунун түзүмдөрүн өзгөртүү, университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүн реорганизациялоо жана аталышын өзгөртүү, ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн диссертацияларынын темаларын бекитүү, ОшТУнун профессорлук–окутуучулук курамына диссертациясынын аягына чыгуу үчүн же окуу китебин жазып бүтүү үчүн чыгармачылык өргүү берүү суроолорун карайт. Окумуштуулар кеңешинин чечимдери окумуштуулар катчынын билдирүүсү боюнча ректордун буйругу менен бекитилет.

Андан тышкары университеттин өзүнүн нормативдик акттарын, жоболорду, кайсы бир суроолор боюнча кабыл алынган токтомдорду, ар кыл коомдук комиссиялардын, комитеттердин курамдарын, алардын ишмердүүлүгүн камтыган жоболорду бекитет.

Окуу, окуу-усулдук, илимий иштер боюнча атайын суроолорду  окумуштуулар кеңештин туруктуу комиссиялары: усулдук кеңеш, илимий-техникалык кеңеш, жумушчу комитеттери жана университеттин конкурстук комиссиясы карайт.

Окумуштуулар кеңешинин курамы жогоруда көрсөтүлгөн жобонун  4-пунктуна жараша түзүлөт.

Окумуштуулар кеңешинин жыйындары регламентке жараша бир айда бир жолу, жылына 8-10 жолу окуу жылдын башында бекитилген окумуштуулар кеңешинин иш планы боюнча өткөрүлөт.

Окумуштуулар кеңешинин жыйындары көбүнчө ачык түрдө өткөрүлөт, аларга бардык кызыккан, күн тартибиндеги каралган суроолор ишмердүүлүгүнө тиешеси бар жактар, кафедра башчылары, университеттин ар кыл кызматтарынын жетекчилери чакырылат.

Окумуштуулар кеңешинин чечимдеринин эффективдүүлүгү. Окумуштуулар кеңешинин бардык чечимдери жана токтомдору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилет, окумуштуу катчынын баяндама каттары боюнча буйруктар чыгат, алардын копиялары тиешелүү түзүмдөргө таркатылат.     Бюллетень Ошского технологического университета. № 19: Положение о порядке замещения профессорско-преподавательского состава Ошского технологического университета имени М.М.Адышева  – Ош: ОшТУ, 2023. – 8 с.

Составители:       Турсунбаев Ж.Ж., Шабданов М.Д., Азимова А.А.,Атакулова М.А., Азимова А.А., Болушев Э.М., Сатыбалдиев А.Б., Ташматов М.Т.

 

Утвержден  и рекомендован к изданию ученым советом ОшТУ (протокол № 3 от 27 января 2023 года)

Предназначено для руководства в работе ВУЗа. 

                   Содержание

 • Общие положения
 • Порядок замещения должностей ППС
 • Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам
 • Порядок проведения конкурса
 • Основания для прекращения договора с ППС
 • Основания для прекращения договора с ППС
 • Содержание трудового договора

«Рассмотрено и принято»
ученым советом
ОшТУ им. Адышева М.М.
Протокол № 3
от 27 января 2023 г.

«Утверждаю»
Ректор ОшТУ им. М.М.Адышева
______________________________
Турсунбаев Ж.Ж.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОШСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.М. АДЫШЕВА

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава Ошского технологического университета имени М.М.Адышева (далее – положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», Трудовым кодексом Кыргызской Республики, «Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики», утвержденного постановлением Правительства КР №346 от 29.05.2012 г., Уставом  Ошского технологического университета имени М.М.Адышева и устанавливает:

– порядок замещения должностей профессорско-преподавательского состава (далее –   ППС) Ошского технологического университета имени М.М.Адышева (далее – ОшТУ);

– квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должности ППС;

– порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей ППС (далее – конкурс);

– процедуру проведения конкурса;

– основания для прекращения договора с ППС;

– содержание трудового договора.

1.2. К ППС ОшТУ относятся: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрой и деканы факультетов, которые в установленном порядке на контрактно-конкурсной основе занимают данную должность.

1.3. Целью проведения конкурса является отбор на замещение вакантных должностей ППС ОшТУ лиц, имеющих соответствующую теоретическую и профессиональную подготовку, способных обеспечить преподавание соответствующих дисциплин на должном теоретическом, методическом уровне и проведение научно-исследовательских работ. Проведение конкурса обеспечивает право граждан на равный доступ к замещению вакантных должностей, в соответствии с их квалификацией, научной и профессиональной подготовкой.

1.4. Вакантные должности ППС ОшТУ: ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты и профессора замещаются на конкурсной основе сроком до пяти лет.

1.5. Профессорско-преподавательская работа, выполняемая в ОшТУ как по штату, так и на условиях совместительства, предусматривает обязательное прохождение конкурсного отбора для заключения трудового договора.

1.6. К педагогической деятельности в ОшТУ не допускаются лица, имеющие судимость или медицинские противопоказания, перечень которых определяется законодательством Кыргызской Республики.

1.7. Порядок проведения конкурса определяется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о труде и настоящим положением.

1.8. Ректор ОшТУ имеет право заключать трудовой договор сроком на один учебный год без проведения конкурса с отдельными категориями лиц, к которым относятся:

– специалисты-практики, работающие непосредственно на производстве, желающие совместить преподавательскую деятельность с основной работой;

– преподаватели, работающие в условиях почасовой оплаты;

– преподаватели пенсионного возраста (за исключением преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание);

– преподаватели после отпуска по уходу за детьми до трех лет.

1.8. С членом ППС, работающим по договору сроком на один учебный год, в конце учебного года договор расторгается в связи с истечением его срока действия.

1.9. При условии надлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей, по ходатайству заведующего кафедрой и декана факультета и с согласия специалиста, ректором ОшТУ договор может быть перезаключен на новый учебный год.

 1. Порядок замещения должностей ППС

2.1. Отдел кадров ОшТУ в конце текущего учебного года разрабатывает график проведения конкурса на замещение вакантных должностей на предстоящий учебный год. График проведения конкурса утверждается ректором ОшТУ и доводится до сведения руководителей соответствующих структур, а также лиц, которые должны быть переизбраны на новый срок работы (график проведения конкурса размещается на официальном интернет-сайте ОшТУ).

2.2. Конкурс объявляется в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте ОшТУ согласно утвержденному ОшТУ графику на переизбрание заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей и преподавателей, ассистентов, срок пребывания которых на должностях истекает в предстоящем учебном году.

2.3. Конкурс не объявляется на должности, занятые беременными женщинами, а также женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет.

2.4. Решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей, предусмотренных штатным расписанием ОшТУ в объеме полной или неполной штатной единицы, принимает ректор ОшТУ.

2.5. В объявлении о конкурсе ОшТУ указываются:

– полное наименование вакантной должности;

– требования, предъявляемые к участникам конкурса;

– перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

– срок подачи документов;

– адрес, место приема документов и контактные телефоны.

2.6. Публикация в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте ОшТУ о проведении конкурса должна быть размещена не менее, чем за месяц до его проведения.

2.7. Срок подачи документов составляет один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте ОшТУ.

2.8. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

– заявление на имя ректора ОшТУ;

– заполненный личный листок по учету кадров с фотографией;

– резюме и характеристика – рекомендация с прежнего места работы для неработающих в ОшТУ;

– выписка из протокола заседания кафедры;

– список опубликованных научных трудов и изобретений, а также учебно-методических пособий, по установленной форме;

– копии документов: об образовании, ученых званиях и степенях, повышении квалификации, трудовой книжки, удостоверений наград и других документов, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы.

2.9. Проведение конкурсного отбора ППС в ОшТУ предусматривает многоступенчатую процедуру отбора претендента на вакантную должность. Инстанциями, поэтапно дающими заключение и принимающими решение, выступают: кафедра, ученый совет факультета, конкурсная комиссия и ученый совет ОшТУ.

2.10. Документы лиц, поданные на конкурс, первоначально рассматриваются на заседании соответствующей кафедры (с участием всех работников кафедры), с участием лиц, подавших документы на замещение объявленной вакантной должности.

2.11. Лица, участвующие в конкурсе на ранее занимаемые ими должности, отчитываются на заседании кафедры об учебно-методической, научной и других работах за период, предшествующий конкурсу.

2.12. Кафедра по каждому кандидату принимает заключение открытым голосованием простым большинством голосов штатных преподавателей и совместителей (0,25; 0,5; 0,75 ставки) кафедры. Решение кафедры в течение трех рабочих дней после проведения заседания кафедры передается секретарю ученого совета факультета. В голосовании не участвуют лица, находящиеся в отпуске по беременности и родам.

2.13. Декан факультета (проректор ОшТУ), не являющийся членом данной кафедры, при голосовании на должность заведующего кафедрой не участвует.

2.14. При объединении или разделении кафедр проведение досрочных выборов ППС ОшТУ не разрешается.

2.15. При объединении, разделении кафедры и вновь организуемой кафедры, исполнение обязанностей заведующих кафедрой, приказом ректора ОшТУ возлагается на одного из ведущих специалистов кафедры, до проведения выборов заведующих кафедрой в установленном порядке.

2.16. При переименовании кафедры для ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов, профессоров и заведующего кафедрой данной кафедры досрочные выборы не проводятся. С каждым из членов ППС данной кафедры составляется дополнительное соглашение к трудовому договору с указанием наименования документов, на основании которых изменено название кафедры, который подписывается ректором ОшТУ и каждым из членов ППС данной кафедры.

2.17. Для предварительного анализа поданных на конкурс документов и подготовки рекомендаций для рассмотрения на ученом совете ОшТУ, ректором ОшТУ формируется конкурсная комиссия ОшТУ на один учебный год.

2.18. Председателем конкурсной комиссии ОшТУ является проректор по учебной работе ОшТУ. В состав конкурсной комиссии ОшТУ входят представители факультетов (структурных учебных подразделений), учебного отдела и отдела кадров (секретарь), а также профсоюзных и общественных организаций.

2.19. Конкурсная комиссия ОшТУ вправе не рекомендовать для участия в конкурсе ППС при:

– неполном и несвоевременном предоставлении конкурсных документов;

– несоответствии квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидату на замещение должности ППС (далее – кандидат).

2.20. Решение конкурсной комиссии ОшТУ оформляется протоколом, содержащим краткое мотивированное заключение по каждому кандидату, и подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

2.21. Лица, окончившие магистратуру, аспирантуру и докторантуру в данном учебном году замещают должности ППС ОшТУ без участия в конкурсе сроком на три года. По истечении срока замещения указанные должности замещаются на конкурсной основе в соответствии с настоящим положением. 

 1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам

3.1. Для замещения должности преподавателя участники конкурса должны иметь:

– ученую степень кандидата наук, или высшее образование по специальности (или академическую степень магистра);

– не менее 1 года научно-педагогического стажа работы в вузе;

– научно-методические опубликованные работы и участие в разработке учебно-методического комплекса дисциплины (далее -УМКД) за последние 5 лет;

3.2. К замещению должности преподавателя могут быть допущены специалисты соответствующей квалификации, рекомендованные кафедрой, и лица, имеющие практический производственный опыт не менее 3 лет.

3.3. К замещению должности старшего преподавателя могут быть допущены специалисты соответствующей квалификации, имеющие:

– ученую степень кандидата наук или высшее образование по специальности (или академическую степень магистра);

– научно-педагогический стаж работы в ОшТУ не менее 5 лет;

– не менее 5 учебно-методических и научных опубликованных работ, УМКД за последние 5 лет;

3.4. К замещению должности старшего преподавателя могут быть допущены лица, имеющие практический производственный опыт не менее 5 лет.

3.5. Для замещения должности доцента участники конкурса должны иметь:

– ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) или ученую степень кандидата (доктора) соответствующих наук;

– научно-педагогический стаж не менее 10 лет, из них не менее 5 лет в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;

– не менее 5 опубликованных научных и учебно-методических работ, УМКД за последние 5 лет.

3.6. К замещению должностей доцента могут быть допущены также преподаватели высших учебных заведений без наличия ученых степеней или ученых званий (для кафедр иностранных языков и физической культуры), имеющие:

– соответствующее высшее образование;

– не менее 10 лет стажа научно-педагогической работы;

– личные достижения в своей области творчества, почетные звания Кыргызской Республики;

– не менее 5 опубликованных научных и учебно- методических разработок, УМКД за последние 5 лет.

3.7. К замещению должностей доцента также могут быть допущены преподаватели ОшТУ без ученой степени и звания, имеющие:

– не менее 15 лет стажа научно-педагогической работы в вузе;

– не менее 5 опубликованных научных и учебно-методических работ, УМКД за последние 5 лет.

3.8. Для замещения должности профессора участники конкурса должны иметь:

– ученое звание профессора или ученую степень доктора соответствующих наук;

– научно-педагогический стаж не менее 10 лет, из них не менее 5 лет стажа педагогической работы в высших учебных заведениях или учреждениях повышения квалификации;

– не менее 7 опубликованных научных и учебно-методических работ за последние 5 лет.

3.9. К замещению должности профессора могут быть допущены также преподаватели ОшТУ без ученой степени доктора наук и звания профессора, имеющие:

– ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), ученую степень кандидата соответствующих наук;

– не менее 20 лет стажа научно-педагогической работы, из них 10 лет педагогической работы в вузах;

– самостоятельно разработанные лекционные курсы;

– не менее 7 печатных научных и учебно- методических работ, УМКД за последние 5 лет. 

 1. Порядок проведения конкурса

4.1. Выборы по конкурсу проводятся на ученом совете ОшТУ (на ученом совете факультета ОшТУ) путем тайного голосования.

4.2. Заведующие кафедрами, профессора и доценты избираются на ученом совете ОшТУ. Старшие преподаватели и преподаватели избираются на ученом совете факультета ОшТУ.

4.3. Список участников конкурса вывешивается на стендах ученого совета ОшТУ и факультетов и размещается на интернет-сайте ОшТУ за 10 дней до заседания ученого совета ОшТУ (определенного факультета) с указанием фамилии, имени и отчества, ученой степени и звания, стажа работы, названия занимаемой должности.

4.4. По каждому кандидату на заседании ученого совета ОшТУ, перед проведением тайного голосования, оглашается заключение кафедры, рекомендации ученого совета факультета и решение конкурсной комиссии с соответствующими рекомендациями.

4.5. При альтернативных выборах фамилии всех участвующих в конкурсе на данную должность вносятся в один бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке, в котором принято ставить отметку напротив фамилии выбранного кандидата. Бюллетени, в которых имеется более одной отметки или нет никакой отметки, считаются испорченными и недействительными.

4.6. Если в бюллетень для тайного голосования вносится одна фамилия, то в графе “Результаты голосования” необходимо вычеркнуть ненужное – “за” или “против”.

4.7. Лица, участвующие в конкурсе, могут присутствовать на заседании ученого совета. Неявка претендента на заседание ученого совета не является препятствием для проведения конкурса.

4.8. Для подсчета голосов ученый совет ОшТУ (факультета) перед началом голосования избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов ученого совета. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре.

4.9. Протоколы счетной комиссии утверждаются ученым советом ОшТУ (факультета) открытым голосованием и приобщаются к материалам конкурса.

4.10. Решение ученого совета ОшТУ (факультета) при проведении конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его состава.

4.11. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов из числа присутствующих членов ученого совета ОшТУ (факультета).

4.12. Если при проведении конкурса, в котором участвовало более двух кандидатов, ни один из них не набрал более половины голосов из числа присутствующих членов ученого совета ОшТУ (факультета), то производится повторное голосование на этом же заседании ученого совета ОшТУ (факультета). В бюллетень второго тура вносятся две кандидатуры, набравшие большинство голосов в первом туре. Избранным считается кандидат на должность, получивший простое большинство голосов во втором туре.

4.13. В случае отсутствия заявлений на конкурс, он считается не состоявшимся.

4.14. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие предъявленным требованиям, ректор ОшТУ может принять решение о проведении повторного конкурса.

4.15. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

4.16. Решения по результатам конкурса оформляются приказом ректора ОшТУ. Копия приказа вручается лицу, назначенному на соответствующую должность. 

 1. Основания для прекращения договора с ППС

5.1. Лица, не избранные по конкурсу на ранее ими занимаемые должности, а также не подавшие заявления для участия в конкурсе, освобождаются от работы в ОшТУ после окончания очередного семестра в связи с истечением срока избрания с внесением записи в трудовую книжку: “Освобожден в связи с истечением срока избрания”.

5.2. Досрочное прекращение трудового договора по инициативе ректора ОшТУ допускается в случаях:

– сокращения штатов (сокращение учебной нагрузки) после окончания учебного года (семестра), с предупреждением члена ППС об увольнении персонально, под расписку, не позднее, чем за один месяц;

– признания члена ППС соответствующим медицинским учреждением несоответствующим занимаемой должности по состоянию здоровья (продолжительная болезнь более четырех месяцев), препятствующему продолжению работы;

– нарушения членом ППС условий договора (несоблюдение Устава ОшТУ, нарушение правил внутреннего распорядка, Кодекса академической честности, этики преподавания, невыполнение индивидуального плана работы, несвоевременное оповещение администрации о невозможности по уважительным причинам выполнять работу, обусловленную контрактом, или работу согласно утвержденному расписанию учебных занятий);

– по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Кыргызской Республики.

5.3. Ректору ОшТУ предоставляется право выносить на решение ученого совета ОшТУ вопрос о несоответствии члена ППС занимаемой должности.

5.4. Решению вопроса на ученом совете ОшТУ о соответствии члена ППС занимаемой должности должна предшествовать проверка его работы комиссией, утверждаемой ректором ОшТУ.

5.5. Освобождение члена ППС по несоответствию на основании решения ученого совета ОшТУ допускается в случае неудовлетворительного чтения им лекций, проведения практических занятий, выполнения на низком уровне научной, методической и воспитательной работ.

5.6. Заведующий кафедрой может быть освобожден от занимаемой должности решением ученого совета ОшТУ ввиду неудовлетворительного выполнения своих обязанностей по руководству кафедрой.

5.7. Увольнение членов ППС ОшТУ, совершивших аморальные поступки, не совместимые с продолжением работы, производится приказом ректора ОшТУ с согласия профсоюзной организации или совета трудового коллектива ОшТУ. 

 1. Содержание трудового договора

6.1. В трудовом договоре, заключенном с членами ППС и ректором ОшТУ, указываются должность члена ППС, название кафедры, стороны, заключающие договор, вид трудового договора, режим работы и условия оплаты за труд.

6.2. Обязанности члена ППС: обеспечение выполнения требований индивидуального плана, Устава ОшТУ, правил внутреннего распорядка, своевременное оповещение руководства ОшТУ о невозможности по уважительным причинам выполнять обусловленную договором работу.

6.3. Права члена ППС: выбор методов и средств обучения, требований, предъявляемых к качеству подготовки студентов, использование оборудования, лабораторий, источников информации в порядке, установленном в ОшТУ.

6.4. Обязанности руководства ОшТУ: создание условий, обусловленных договором, своевременное информирование об изменениях учебного процесса, обеспечение условий и охрана безопасности труда.Бюллетень Ошского технологического университета. № 36: Положение о порядке замещения должности заведующего кафедрой Ошского технологического университета имени М.М.Адышева  – Ош: ОшТУ, 2023. – 10 с.

Составители:       Турсунбаев Ж.Ж., Шабданов М.Д., Азимова А.А.,Атакулова М.А., Азимова А.А., Болушев Э.М., Сатыбалдиев А.Б., Ташматов М.Т.

Утвержден  и рекомендован к изданию ученым советом ОшТУ (протокол № 3 от 27 января 2023 года)

Предназначено для руководства в работе ВУЗа.

Содержание

 1. Общие положения
 2. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность заведующего кафедрой
 3. Порядок объявления конкурса
 4. Порядок выдвижения кандидатов
 5. Порядок обсуждения кандидатов на заседании ученого совета факультета
 6. Порядок обсуждения кандидатур на ученом совете ОшТУ
 7. и проведения голосования
 8. Заключение трудового договора
 9. Заключительные положения

«Рассмотрено и принято»
ученым советом
ОшТУ им. Адышева М.М.
Протокол № 3
от 27 января 2023 г.

«Утверждаю»
Ректор ОшТУ им. М.М.Адышева
______________________________
Турсунбаев Ж.Ж.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ОШСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.М. АДЫШЕВА

 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке замещения должности заведующего кафедрой Ошского технологического университета имени М.М.Адышева (далее – положение) определяет условия и порядок избрания заведующего кафедрой в Ошском технологическом университете им. Адышева М.М. (далее – ОшТУ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании», другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, «Положением о кафедре высшего учебного заведения Кыргызской Республики» (далее – положение о кафедре) и «Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики» (далее – положение о ППС), утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года №346, «Уставом Ошского технологического университета имени М.М. Адышева», «Регламентом работы ученого совета Ошского технологического университета им. М.М. Адышева» от 25 ноября 2022 года № 14.

1.3. Заведующий кафедрой избирается ученым советом ОшТУ из числа специалистов, имеющих ученую степень и звание (п. 13 положения о кафедре) или ученую степень (п. 11 положения о ППС), тайным голосованием и назначается на контрактно-конкурсной основе приказом ректора ОшТУ сроком до 5 лет.

 1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность заведующего кафедрой

2.1. Кандидат на должность заведующего кафедрой (далее – кандидат) должен иметь высшее профессиональное образование, ученую степень и звание (п. 13 положения о кафедре) или ученую степень (п. 11 положения о ППС), стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению квалификационной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

2.2. На кафедры иностранных языков и физической культуры могут быть допущены кандидаты из числа специалистов без соответствующих ученых степеней, имеющих стаж не менее 5 лет научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению квалификационной деятельности, соответствующей деятельности кафедры.

2.3. Кандидат, работающий в ОшТУ,  должен иметь не менее пяти научных статей, опубликованных за последние пять лет, не менее одной из которых должна быть опубликованной в одном из журналов, имеющем не нулевой численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале (импакт-фактор):

– в поисковой интернет-платформе, объединяющей несколько библиографических и реферативных баз данных рецензируемой научной литературы Web of Science (WoS);

– в единой библиографической и реферативной базе данных рецензируемой научной литературы «Scopus» (Скопус);

– в национальной библиографической базе данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ).

Кандидат, не работающий в ОшТУ, должен иметь не менее пяти научных статей и изобретений, а также учебно-методических пособий, опубликованных за последние пять лет. 

 1. Порядок объявления конкурса

3.1. В конце текущего учебного года ректором ОшТУ утверждается на предстоящий учебный год график проведения конкурса вакантных должностей заведующих кафедрами на предстоящий учебный год, срок пребывания которых на этих должностях истекает в предстоящем учебном году. Данный график доводится до сведения руководителей соответствующих структурных учебных подразделений, а также лиц, которые должны быть переизбраны на новый срок работы.

Конкурс на замещение должности заведующего кафедрой (далее – конкурс) объявляется в средствах массовой информации и публикуется на официальном Интернет-сайте ОшТУ не менее чем за один месяц до их проведения.

3.2. При необходимости дополнительно формируются и публикуются конкурсные объявления в течение учебного года.

 1. Порядок выдвижения кандидатов

4.1. Выдвижение кандидатов начинается с момента объявления конкурса и заканчивается в течение 30 дней.

В случае отсутствия в течение указанного срока заявлений от возможных кандидатов конкурс считаются несостоявшимся и ректор ОшТУ объявляет конкурс повторно.

4.2. Кандидатами могут быть:

– кандидаты, выдвинувшиеся в порядке самовыдвижения;

– кандидаты, выдвинутые коллективом (коллективами) ОшТУ или структурного подразделения ОшТУ.

4.3. Для участия в конкурсе кандидаты, работающие в ОшТУ, представляют следующие документы:

– заявление на имя ректора ОшТУ;

– заполненный личный листок по учету кадров с фотографией;

– резюме;

– документ, подтверждающий факт выдвижения кандидата (кроме факта самовыдвижения);

– список опубликованных научных статей, отвечающих квалификационным требованиям пункта 2.3. положения, и изобретений, а также учебно-методических пособий за последние пять лет;

– копии документов: об образовании, ученых званиях и степенях, повышении квалификации, трудовой книжки, удостоверений наград и других документов, заверенные нотариально или кадровой службой ОшТУ;

– программу развития кафедры (программу предполагаемой деятельности в должности заведующего кафедрой на пять лет);

– отчёт о деятельности кафедры (в случае, если кандидат работал в должности заведующего кафедрой).

4.4. Для участия в конкурсе кандидаты, не работающие в ОшТУ, представляют следующие документы:

– заявление на имя ректора ОшТУ;

– заполненный личный листок по учету кадров с фотографией;

– копию паспорта (с обязательным предъявлением оригинала);

– резюме, характеристика – рекомендация с прежнего места работы;

– оригинал или копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;

– документы, подтверждающие стаж научно-педагогической работы или работы в организации по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры;

– список опубликованных научных трудов и изобретений, а также учебно-методических пособий, отвечающих квалификационным требованиям пункта 2.3. положения;

– копии документов: об образовании, ученых званиях и степенях, повышении квалификации, трудовой книжки, удостоверений наград и других документов, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;

– программу развития кафедры (программу предполагаемой деятельности в должности заведующего кафедрой на пять лет).

4.5. Кандидат также вправе представить иные документы, подтверждающие его квалификацию и специальность соответствующего профиля.

4.6. Работники ОшТУ участвуют в выборах на общих основаниях с другими кандидатами.

4.7. Кандидаты имеют право ознакомиться с Уставом ОшТУ, настоящим Положением, квалификационными требованиями должности заведующего кафедрой, должностными обязанностями, условиями трудового договора, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка в отделе кадров ОшТУ.

4.8. В установленные сроки подачи заявления кандидатом подается заявление на имя ректора ОшТУ, визируется деканом факультета и после резолюции ректора ОшТУ заявление передается с требуемыми документами ученому секретарю ОшТУ.

4.9. Принятые от кандидатов заявления подлежат регистрации ученым секретарем ОшТУ в журнале регистрации кандидатов на участие в конкурсе (далее – журнал).

4.10. Ученый секретарь ОшТУ передает пакеты документов кандидатов на участие в конкурсе декану факультета или проректору по учебной работе, если он будет вести заседание кафедры, для рассмотрения кандидатов на заседании соответствующей кафедры на право занятия ими педагогической деятельностью, на соответствие квалификационным требованиям должности заведующего кафедрой, установленным действующими нормативными правовыми актами.

4.11. По окончании срока подачи документов, не позднее трех рабочих дней с момента истечения срока подачи документов, ученый секретарь ОшТУ составляет в алфавитном порядке список кандидатов.

Список кандидатов составляется с указанием места работы, занимаемой должности, ученой степени и ученого звания, количества опубликованных научных и учебно-методических работ, стажа научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению квалификационной деятельности, соответствующей деятельности кафедры.

4.12. Порядок рассмотрения кандидатов включает себя:

– рассмотрение кандидатов на заседании кафедры;

– рассмотрение кандидатов на заседании ученого совета факультета;

– рассмотрение кандидатов на заседании ученого совета ОшТУ. 

 1. Порядок обсуждения кандидатов на заседании кафедры

5.1.  В течение двух недель со дня окончания принятия документов от кандидатов проводится заседание кафедры, на котором рассматриваются информации о кандидатах и программы развития кафедры на предстоящий период, предложенные каждым кандидатом. Действующий заведующий кафедрой, в случае его участия в конкурсе, отчитывается по своей работе.

5.2. Заседание кафедры по рассмотрению кандидатов на должность заведующего кафедрой ведет декан факультета. Если декан является заведующим кафедрой, то заседание кафедры ведет проректор по учебной работе.

5.3. В случае неявки кандидата на заседание, кафедра вправе принять заочное решение о его рекомендации или не рекомендации ученому совету факультета.

5.4. Кафедра на основании отчетов кандидатов принимает мотивированное  заключение по каждой кандидатуре с рекомендацией или не рекомендацией на должность заведующего кафедрой.

5.5. Решение о рекомендации принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующего штатного профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала кафедры, включая совместителей, при наличии кворума, не менее 2/3 списочного состава кафедры.

5.6. Декан или проректор по учебной работе, если он вел заседание кафедры, передает документы кандидатов, мотивированное заключение кафедры секретарю ученого совета факультета для дальнейшего рассмотрения не позднее, чем за два дня до назначенной даты заседания ученого совета факультета.

Ответственность за своевременную подготовку указанных документов и их передачу ученому совету факультета возлагается на декана или проректора по учебной работе, если он вел заседание кафедры.

5.7. Решение кафедры по кандидатам рассматривается далее на заседании ученого совета факультета.

 1. Порядок обсуждения кандидатов на заседании ученого совета факультета

6.1. Заседание ученого совета факультета является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его состава. Заседание ведет декан факультета или проректор по учебной работе.

6.2. На заседании ученого совета факультета секретарь ученого совета факультета, до выступления кандидатов и проведения голосования, доводит до сведения ученого совета факультета информацию по каждому кандидату.

6.3. В случае неявки кандидата на заседание, ученый совет факультета вправе принять заочное решение о его рекомендации или не рекомендации ученому совету ОшТУ или о переносе рассмотрения этого вопроса на следующее заседание ученого совета факультета.

6.4. Заявленные в ходе заседания ученого совета факультета самоотводы подлежат удовлетворению.

6.5. На заседании ученого совета факультета каждый кандидат выступает с программой развития кафедры на предстоящий период. Очередность выступлений кандидатов определяется по составленному списку фамилий в алфавитном порядке.

Действующий заведующий кафедрой, в случае его участия в конкурсе, отчитывается по своей работе.

6.6. После выступления всех кандидатов, решение о рекомендации принимается открытым голосованием простым большинством голосов от 2/3 списочного состава ученого совета факультета.

6.7. Решение ученого совета факультета по кандидатам рассматривается далее на заседании ученого совета ОшТУ.

6.8. Секретарь ученого совета факультета передает документы кандидатов, выписку из протокола заседания ученого совета факультета ученому секретарю ОшТУ для дальнейшего рассмотрения.

6.9. Ответственность за своевременную подготовку указанных документов и их передачу ученому совету ОшТУ возлагается на секретаря ученого совета факультета.

6.10. Все вышеуказанные документы передаются ученому секретарю ОшТУ для представления их сформированной ректором конкурсной комиссии и для рассмотрения на очередном заседании ученого совета ОшТУ не позднее, чем за 2 недели до заседания ученого совета ОшТУ.

После рассмотрения конкурсной комиссией ОшТУ список участников конкурса вывешивается в ОшТУ на информационном стенде с фиксацией в журнале даты вывешивания списка участников конкурсной комиссией и ученым секретарем ОшТУ, а также публикуется на официальном Интернет-сайте ОшТУ за 10 дней до проведения заседания ученого совета ОшТУ.

 1. Порядок обсуждения кандидатур на ученом совете ОшТУ и проведения голосования

7.1. Обсуждение кандидатов заведующего кафедрой проводится на открытом заседании ученого совета ОшТУ.

7.2. Заседание ученого совета ОшТУ является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 его состава.

7.3. Ученый секретарь ОшТУ до проведения выборов по конкурсному замещению должности заведующего кафедрой (далее – выборы) путем тайного голосования доводит до сведения ученого совета ОшТУ информацию по каждому кандидату в соответствии со списком фамилий в алфавитном порядке и кандидат выступает с программой развития кафедры.

7.4. В случае неявки кандидата на заседание, ученый совет ОшТУ вправе принять заочное решение о его участии или неучастии на выборах или о переносе проведения выборов соответствующей кафедры на следующее заседание ученого совета ОшТУ.

7.5. Заявленные в ходе заседания ученого совета ОшТУ самоотводы подлежат удовлетворению.

7.6. После всех процедур рассмотрения кандидатов конкурсной комиссией и ученым секретарем ОшТУ подготавливаются бюллетени для тайного голосования, в которых указываются фамилия, имя и отчество кандидатов и должность, на которую они претендуют. Все кандидатуры вносятся в один бюллетень для тайного голосования. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий). Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий или остались две и более фамилии, в случае участия в выборах двух или более кандидатов на одну должность, признается недействительным.

7.7. Для подсчета голосов ученый совет ОшТУ перед началом тайного голосования избирает открытым голосованием из числа членов ученого совета ОшТУ счетную комиссию в составе не менее трех человек, комиссия информирует членов ученого совета о форме бюллетеня, правилах его заполнения, порядке и времени голосования.

7.8. Бюллетень выдается каждому члену ученого совета ОшТУ под личную подпись. Голосование за отсутствующего члена ученого совета ОшТУ не допускается. Заполненные бюллетени опускаются в урну, предварительно проверенную и опечатанную членами счетной комиссии.

7.9. По окончании голосования члены счетной комиссии удаляются в отдельное помещение для проведения подсчета голосов. По результатам подсчета голосов председатель счетной комиссии оформляет протокол, подписываемый всеми членами счетной комиссии.

7.10. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования по каждому кандидату.

7.11. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания ученого совета ОшТУ.

Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом ОшТУ открытым голосованием.

7.12. По итогам тайного голосования ученый совет ОшТУ принимает решение о выборе конкретного кандидата.

7.13. Успешно прошедшим процедуру выборов считается кандидат, получивший наибольшее число голосов членов ученого совета ОшТУ, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета ОшТУ.

7.14. Если ни один из кандидатов не получил более 50% голосов членов ученого совета ОшТУ, принявших участие в голосовании, то ученый совет ОшТУ вправе принять решение о проведении второго тура голосования на этом же заседании. В случае если в выборах участвуют три и более кандидата, то во втором туре участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

7.15. Выбранным во втором туре голосования считается кандидат, получивший более 50% голосов членов ученого совета ОшТУ, принявших участие в голосовании.

При получении кандидатами равного количества голосов проводится повторное голосование на том же заседании ученого совета ОшТУ.

Если ни один из кандидатов во втором туре не набрал указанного числа голосов, выборы признаются несостоявшимися, и ректор ОшТУ может принять решение об объявлении повторного конкурса.

7.16. Решение ученого совета ОшТУ оформляется выпиской из протокола.

7.17. Решение ученого совета ОшТУ о результатах выборов на должность заведующего кафедрой является окончательным. Ученый секретарь ОшТУ размещает результаты выборов на информационных стендах ОшТУ и на официальном Интернет-сайте ОшТУ.

7.18. Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

7.19. Решения по результатам конкурса оформляются приказом ректора ОшТУ. Копия приказа вручается лицу, избранному на соответствующую должность заведующего кафедрой.

 1. Заключение трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору

8.1. Ученый секретарь ОшТУ в течение трех рабочих дней после окончания конкурса представляет в отдел кадров ОшТУ пакет документов, включающий в себя всю конкурсную документацию по всем кандидатам, для заключения, продления или прекращения трудового договора.

8.2. С лицом, выбранным на должность заведующего кафедрой, заключается трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору при переводе на указанную должность на срок, утвержденный ректором ОшТУ, на основании решения ученого совета ОшТУ, но не более 5 лет.

8.3. В случае выбора действующего заведующего кафедрой на новый срок, действие ранее заключенного им трудового договора продлевается соответствующим дополнительным соглашением на срок, утвержденный ректором ОшТУ, на основании решения ученого совета ОшТУ, но не более 5 лет.

8.4. Трудовой договор или дополнительное соглашение к трудовому договору составляется отделом кадров ОшТУ в двух экземплярах, которые подписываются ректором ОшТУ и лицом, выбранным на должность заведующего кафедрой, с обязательным включением в обязанности заведующего кафедрой следующий подпункт:

«- опубликовать не менее пяти научных статей за время занимаемых должность заведующего кафедрой пяти лет, не менее одной из которых должна быть опубликованной в одном из журналов, имеющем не нулевой численный показатель цитируемости статей, опубликованных в данном научном журнале (импакт-фактор):

– в поисковой интернет-платформе, объединяющей несколько библиографических и реферативных баз данных рецензируемой научной литературы Web of Science (WoS);

– в единой библиографической и реферативной базе данных рецензируемой научной литературы «Scopus» (Скопус);

– в национальной библиографической базе данных научного цитирования «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ)».

Один экземпляр трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору хранится в личном деле лица, выбранного на должность заведующего кафедрой, второй – у лица, выбранного на должность заведующего кафедрой.

8.5. После заключения с лицом, выбранным на должность заведующего кафедрой, трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, издается приказ ректора ОшТУ.

8.6. В случае неизбрания действующего заведующего кафедрой на новый срок, трудовой договор с ним прекращается в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Кыргызской Республики.

 1. Заключительные положения

9.1. По истечении срока полномочий действующего заведующего кафедрой и до вступления в должность вновь избранного заведующего кафедрой, а также в иных случаях, ректор ОшТУ принимает решение о назначении приказом исполняющим обязанности заведующего кафедрой из числа специалистов соответствующего профиля до проведения выборов в установленном порядке.

9.2. Заведующий кафедрой может быть досрочно освобожден от занимаемой должности решением ученого совета ОшТУ о досрочном прекращении срока полномочий заведующего кафедрой в виду неудовлетворительного выполнения своих обязанностей по руководству кафедрой и оформлен приказ ректора ОшТУ о его досрочном освобождении.

9.3. Увольнение заведующего кафедрой, совершившего аморальные проступки, не совместимые с продолжением данной работы, производится приказом ректора ОшТУ с согласия профсоюзной организации или совета трудового коллектива ОшТУ.

9.4. Внесение дополнений и изменений в настоящее положение может приниматься решением ученого совета ОшТУ.

9.5. Дополнения и изменения в настоящее положение могут вноситься по инициативе:

 • ректора ОшТУ;
 • ученого совета ОшТУ.
«Рассмотрено и принято»

ученым советом

ОшТУ им. Адышева М.М.

Протокол № 1.2223

от 25 ноября 2022 г.

«Утверждаю»

Ректор ОшТУ им. М.М.Адышева

к.т.н. доцент

_______________ п/п_______________

2022-жылдын 25-ноябры

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ОШСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.М. АДЫШЕВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДАТА СОДЕРЖАНИЕ Ответств-е
 

 

 

 

I

25.11.22 1 Рассмотрение и утверждение плана заседаний ученого совета Ошского технологического университета имени М.М. Адышева на 2020-2022 учебный год Турсунбаев Ж.Ж.
2 Рассмотрение и утверждение планов работы структурных подразделений и факультетов Ошского технологического университета имени М.М. Адышева на 2022-2023 учебный год Мамытов У.Ж., Болушев Э.М.
3 Разное  
 
 

 

II

 

23.12.22

1 Отчет о выполненной учебной работе за II полугодие 2021-2022 учебного года и о дальнейших задачах Ошского технологического университета имени М.М. Адышева Болушев Э.М.
2 О состоянии организации учебного процесса, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы в ГТК ОшТУ имени М.М. Адышева Раб. комитет УС
3 О работе объединенного профсоюзного комитета Ошского технологического университета имени М.М. Адышева в 2020 году Мамытов У.Ж.

(информация)

    4 Разное  
 
 

 

 

 

 

III

27.01 2023 1 Отчет о работе приемной комиссии Ошского технологического университета имени М.М. Адышева о приеме студентов на 1-курс 2022-2023 учебного года. Орозбаев М.
2 Отчет о состоянии научно-исследовательской  работы за 2022 год, ее приоритетных направлениях и эффективности научных исследований в ОшТУ Танаков Н.Т.

 

3 Выборы состава финансового комитета на 2023 год Турсунбаев Ж.Ж.
4 Конкурсные выборы  
4 Разное  
 
 

 

 

IV

24.02.2023

 

1 О состоянии организации учебного процесса, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете автотранспорта и технологии сервиса ОшТУ Раб. комитет УС
2 О состоянии лабораторно-технической базы в Ошском технологическом университете им М.М. Адышева Танаков Н.Т.
3 Конкурсные выборы Конк.ком-я
4 Разное  
 
 

 

 

V

23.03.2022

 

 

 

24.02.2021

1 Отчет о результатах зимнего семестра 2022-2023 учебного года и о дальнейших задачах Ошского технологического университета Раб. комитет УС
2 Обсуждение и утверждение стратегии развития Ошского технологического университета на 2023-2028 учебные годы Турсунбаев Ж.Ж.
3 Конкурсные выборы Конк.ком-я
4 Разное  
 
 

 

 

VI

 

26.04.2023 1 Задачи Ошского технологического университета имени М.М. Адышева по приему студентов на новый учебный год и задачи приемной комиссии по подготовке и организации приемных экзаменов Орозбаев М.
2 О состоянии организации учебного процесса, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете архитектуры и строительства ОшТУ Раб. комитет УС
3 Конкурсные выборы  
4 Разное  
 
 

 

 

 

VII

24.05.2023 1 О состоянии и развитии государственного языка в Ошском технологическом университете имени М.М. Адышева Зулпуев А.
2 О состоянии организации учебного процесса, учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете технологии и природопользования ОшТУ Раб. комитет УС
3 Конкурсные выборы Конк.ком-я
4 Разное  
 
 

 

 

VIII

 

23.06.2023 1 О состоянии внешних связей и развития Ошского технологического университета имени М.М. Адышева в 2022-2023 учебном году, их приоритетных направлениях и дальнейших задачах. Акматалиев А.Т.
2 Отчет Департамента по социальному развитию и воспитательной работе ОшТУ о выполненной за 2019-2020 учебный год работе Ыдырысов Р.
3 Конкурсные выборы Конк.ком-я
4 Разное  

Регламент работы ученого совета Ошского технологического университета имени М.М.Адышева

Для руководства и использования в служебной деятельности
Бюллетень Ошского технологического университета.
№ 14__: Регламент работы ученого совета Ошского технологического университета имени М.М.Адышева  – Ош: ОшТУ, 2022. – 1__ с.

Составители:       Турсунбаев Ж.Ж., Мамытов У.Ж.,  Усарова С.О., Ташматов М.

Утвержден  и рекомендован к изданию ученым советом ОшТУ (протокол № 1 от 25 ноября 2022 года)

Предназначено для руководства в работе ученого совета ВУЗа. 

Регламант работы ученого совета ОшТУ

Содержание

 1. Общие положения
 2. Состав ученого совета
 3. Председатель ученого совета
 4. Основные функции и задачи ученого совета
 5. Порядок работы ученого совета
 6. Порядок подготовки вопросов на заседание ученого совета
 7. Порядок голосования и принятия решений
 8. Делопроизводство ученого совета
 9. Комитеты ученого совета
 10. Порядок проведения конкурсных выборов и оформления документов
 11. Порядок оформления аттестационных дел на соискание ученых званий и представления документов в ВАК КР

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Ошского технологического
университета доцент Турсунбаев Ж.Ж.
_______________________25-ноября 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы ученого совета Ошского технологического университета имени академика М.М.Адышева

Предисловие

Ученый совет Ошского технологического университета является общественно-профессиональным органом управления Ошским технологическим университетом, который осуществляет свою деятельность, проводя регулярные заседания.

Ученый совет Ошского технологического университета осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами Кыргызской Республики, Уставом Ошского технологического университета и настоящего регламента. 

 1. Общие положения

Ученый совет ОшТУ является выборным представительским органом, осуществляющим общее руководство университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Порядок работы ученого совета определяется законами Кыргызской Республики «Об образовании» и «О высшем послевузовском профессиональном образовании», положениями «Об образовательной организации высшего, профессионального образования (высшем учебном заведении) Кыргызской Республики», «Положением об ученом совете высшего учебного заведения Кыргызской Республики», “Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики”, утвержденными постановлениями Правительства Кыргызской Республики и Уставом ОшТУ.

Ученый совет ОшТУ рассматривает и принимает локальные нормативные правовые акты университета и его подразделений.

Решения ученого совета по вопросам подбора, расстановки, увольнения кадров, финансово-хозяйственной деятельности имеют рекомендательный характер.

Решения ученого совета, утвержденные ректором, являются обязательными для всех работников всех структурных подразделений университета.

Ученый совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками подразделений ОшТУ и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений. 

 1. Состав ученого совета

В состав ученого совета по должности входят ректор, председатель ученого совета, проректоры и председатель профкома сотрудников ОшТУ. Из проректоров ректор назначает заместителя председателя ученого совета. Другие члены ученого совета избираются из числа ведущих ученых, профессоров и доцентов, выдвинутых в установленном порядке советами соответствующих структур путем открытого голосования. До трети состава кандидатов в члены совета имеет право выдвигать ректор вуза.

Ученый совет ОшТУ избирается сроком на 2 года.

Состав ученого совета утверждается приказом ректора по согласованию с органом государственного управления образованием.

Досрочные выборы ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов.

Изменения в составе ученого совета в случае выбытия ранее избранных его членов утверждаются приказом ректора ОшТУ. 

 1. Председатель ученого совета ОшТУ

3.1.  Председатель ученого совета (ректор) ОшТУ:

 • ведет заседания ученого совета;
 • организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим регламентом; организует работу по выполнению решений ученого совета;
 • назначает заместителя председателя;
 • издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции, представляет ученый совет во взаимоотношениях с министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
 • принимает решение о дате внеочередного заседания ученого совета, вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы), осуществляет общий контроль за работой комиссий и др. функциональных образований, созданных ученым советом.

3.2.  В случае отсутствия председателя на заседании ученого совета, заседание проводит его заместитель. 

 1. Основные функции и задачи ученого совета
 • рассмотрение изменений и дополнений к Уставу университета и представление их общему собранию (конференции) ОшТУ;
 • утверждение структуры университета;
 • рассмотрение и утверждение локальных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность университета и его подразделений (положения, инструкции, правила и т.д.)
 • рассмотрение вопросов и выработка предложений по созданию, расформированию, укрупнению и разделению факультетов, кафедр, других научных и других структурных подразделений;
 • утверждение годовых и перспективных планов развития ОшТУ;
 • заслушивание отчетов проректоров, руководителей структурных подразделений ОшТУ, по учебной, учебно-методической, научной, финансово-хозяйственной и воспитательной деятельности и принятие мер по дальнейшему их совершенствованию.
 • заслушивание отчетов руководителей вуза по итогам их деятельности по истечению их полномочий и дает рекомендации для избрания на повторный срок.
 • утверждение в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами квалификационных характеристик, рабочих учебных планов и графиков учебного процесса, перечней дисциплин по выбору, а также порядок утверждения программ учебных дисциплин, индивидуальных учебных планов аспирантов, докторантов, соискателей, а также индивидуальных планов подготовки магистров и порядка контроля за их выполнением.
 • рассмотрение вопросов организации и оптимизации учебного процесса, внедрения в учебный процесс эффективных технологий обучения.
 • определение основных направления научно-исследовательской и методической работ, распределение финансовых и трудовых ресурсов на их проведение;
 • принятие решений по оценке эффективности научно-организационной деятельности научных и учебных подразделений и на основании оценки принятие решений о целессобразности их развития;
 • проведение в установленном порядке конкурсных выборов на замещение должностей заведующих кафедрами, профессоров, доцентов и старших преподавателей ОшТУ и заслушивание отчетов по их проведению;
 • рассмотрение дел соискателей ученых званий профессора и доцента и представление их к присвоению ученых званий;
 • рассмотрение дел научно-педагогических кадров ОшТУ на присуждение ученых степеней и предоставление рекомендаций в специализированные советы;
 • рассмотрение дел о представлении научно-педагогических кадров ОшТУ к ведомственным и государственным наградам;
 • определение процедуры избрания состава ученого совета, деканов факультетов и заведующих кафедрами;
 • избрание заведующих кафедрами и досрочное прекращение их полномочий;
 • утверждение составов методического, научно-технического советов ОшТУ;
 • принятие решений о предоставлении творческих отпусков для завершения работы над диссертациями, по переводу на должности научных сотрудников для работы над диссертацией, учебниками и учебными пособиями;
 • ежегодное избрание финансового комитета, заслушивание отчетов и утверждение ежегодных отчетов финансового комитета Ошского технологического университета;
 • заслушивание отчетов по основной деятельности институтов, факультетов, кафедр и других подразделений ОшТУ
 • утверждение сводного бюджета университета, основных направлений по использованию фонда материально-технического развития ОшТУ;
 • утверждение штатного расписания ОшТУ.
 1. Порядок работы ученого совета ОшТУ

5.1. Первое заседание совета собирается председателем совета не позднее одного месяца с начала учебного года.

5.2. На первом заседании ученый совет рассматривает и принимает регламент работы ученого совета на весь срок его полномочий, утверждает план работы ученого совета на текущий учебный год, утверждает составы ученого совета, методического и научно-технического советов, составы комитетов ученого совета университета.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний ученого совета определяется настоящим регламентом и решениями ученого совета. Периодичность заседаний ученого совета не более одного раза в месяц. В период зимних (январь) и летних каникул (июль – август) заседания ученого совета могут не проводиться.

5.4. Заседания ученого совета проводятся открыто, и могут освещаться в средствах массовой информации. В особых случаях, по решению ученого совета, заседания могут проводиться в закрытой форме.

5.5. На заседаниях ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы, а при необходимости стенограммы. Протоколы и стенограммы подписываются председательствующим и ученым секретарем.

5.6. Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит учёный секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ученого совета.

5.7. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях.

О невозможности присутствовать на заседании ученого совета, член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого секретаря в письменном виде. При отсутствии члена ученого совета более чем на трети заседаний председатель ученого совета вправе обратиться в ученый совет ОшТУ с предложением отозвать этого члена совета.

5.8. Ученый секретарь не позднее чем за семь дней до заседания ученого совета оповещает всех его членов о дате и времени заседания ученого совета с повесткой дня (стендовое объявление, телефонограммы, on-line).

5.9. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании ученого совета вопросам члены ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.10. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

 • руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
 • предоставляет слово для выступления членам ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
 • может предоставить слово вне очереди по процедурным вопросам;
 • ставит на голосование предложения членов ученого совета или счетной комиссии;
 • проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
 • контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний и подписывает их.

5.11. Председательствующий на заседании ученого совета имеет право:

 • в случае нарушения настоящего регламента предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова,
 • прерывать и лишать слова выступающего, допускающего грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов ученого совета;
 • предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
 • удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе ученого совета.

5.12.      Общая продолжительность заседания ученого совета составляет 2,5-3 часа с перерывом или  без перерыва по решению членов ученого совета.

5.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз.

5.14. Каждый выступавший, участвовавший в прениях участник заседания (член совета или приглашенный) должен представить текст своего выступления в письменной форме ученому секретарю для составления протокола (стенограммы) заседания.

5.15. С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета, председательствующий может изменять общую продолжительность обсуждения  вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.16.       Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу (стенограмме) заседания ученого совета. 

 1. Порядок подготовки вопросов на заседание ученого совета

6.1. В начале каждого учебного года, руководствуясь Уставом ОшТУ, планами работы ректората, деканата, кафедр и др. подразделений, составляется перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на ученом совете, относящихся к его ведению, и приоритетность их рассмотрения в течение года; составляется на основании этого проект плана работы ученого совета и утверждается на первом заседании совета. На одно заседание выносится один или два основных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и разное.

6.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем ученого совета (его заместителем) определяется докладчик и по рапорту ученого секретаря приказом ректора создается комиссия (из 2-3 и более человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемому вопросу или подготовка вопроса поручается действующему комитету ученого совета.

6.3. Докладчиками по основным вопросам могут быть ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений, председатели комитетов. Председатель комитета, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее чем за 3 дня до заседания ученого совета тезисы доклада, справка комиссии и проект постановления ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленные совместно докладчиком и комиссией, должны быть представлены ученому секретарю.

6.4.   По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента или профессора, докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом ученого совета, по данному вопросу докладывает декан факультета или ученый секретарь.

6.5.  По конкурсным вопросам докладчиком на заседаниях ученого совета является председатель конкурсной комиссии (ученый секретарь).

6.6. Заявки, рапорты и заявления по вопросам, относящимся к разделу «Разное», с соответствующими визами и резолюциями, должны быть представлены ученому секретарю не позднее чем за 3 дня до заседания.

6.8. Все материалы вносятся в бюллетень ученого совета ОшТУ, издаваемый типографским способом к каждому заседанию совета.

 1. Порядок голосования и принятия решений

7.1.   Решения ученого совета ОшТУ принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании ученого совета. Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленного на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

7.2.  Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание ученого совета.

7.6.  Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

 • конкурсные выборы заведующего кафедрой, профессора, доцента;
 • представление к ученым званиям доцента и профессора;
 • досрочное освобождение от обязанностей декана факультета;
 • досрочное освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;

7.7. Тайное голосование проводится с использованием баллотировочных бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех или более членов ученого совета. В состав счетной комиссий не может быть включен член учёного совета, если баллотируется его кандидатура. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем в количестве, соответствующем числу членов ученого совета, по утвержденным форме №1, где голосование осуществляется зачеркиванием слов «Согласен», «Не согласен», или по форме №2 путем выделения фамилии («галочкой» против) одного из претендентов при альтернативных выборах.

7.10. Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

7.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну).

7.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

7.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной комиссии.

7.15. Проекты решений ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение ученого совета принимается в целом.

7.16. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов. По вопросам, предусматривающим проведение тайного голосования, решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании.

7.17. Решение ученого совета вступает в силу после подписания рапорта ученого секретаря председателем ученого совета и издания соответствующего приказа и доводится до сведения сотрудников и студентов.

7.18. Протест на решение ученого совета при поступлении в виде письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании ученого совета.

 1. Делопроизводство ученого совета ОшТУ

8.1.Делопроизводство ученого совета ведет ученый секретарь совета.

8.2. В обязанности ученого секретаря входит:

 • организация и подготовка участия в заседаниях членов ученого совета и приглашенных;
 • подготовка к изданию бюллетеня ученого совета по собранным материалам к каждому заседанию;
 • извещение членов совета о заседании ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания (стендовое объявление и online);
 • ведение протоколов заседаний ученого совета, информирование коллектива о решениях ученого совета;
 • контроль исполнения решений ученого совета;
 • консультирование по оформлению личных дел по присвоению ученых званий и организация отправки их в НАК КР;
 • контроль формирования и публикации конкурсных объявлений университета;
 • консультирование по оформлению работ, связанных с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
 • консультирование работы советов факультетов и ученых секретарей факультетов;
 • подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета;
 • другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря ученого совета ОшТУ.

Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

 1. Приказы, постановления и решения коллегии Министерства образования и науки Кыргызской Республики и Высшей Аттестационной Комиссии при Правительстве Кыргызской Республики
 2. образцы служебной документации
 3. протоколы (стенограммы) заседаний ученого совета ОшТУ и приложения к ним, как-то: тезисы, доклады и исходные материалы по заседаниям ученого совета ОшТУ;
 4. бюллетени ученого совета ОшТУ;
 5. оригиналы нормативных документов, принятых решениями ученого совета ОшТУ,
 6. аттестационные дела соискателей ученых званий.

Срок хранения всех документов, кроме указанных в п.п. 1 и 2, 5 (пять) лет. При истечении срока хранения документы сдаются ученым секретарем в архив ОшТУ. 

 1. Комитеты ученого совета ОшТУ

9.1.Кроме постоянно действующих комиссий ученого совета: методического и научно-технического, в составе ученого совета создаются комитеты по основным направлениям деятельности ОшТУ.

9.2. Перечень и составы комитетов, а также их председатели утверждаются решением ученого совета.

9.3.  Каждый член ученого совета должен участвовать хотя бы в составе одного комитета (комиссии) совета.

9.4.  Основными задачами комитета (комиссии) является подготовка и предварительное рассмотрение вопросов повестки дня ученого совета и разработка проектов решений ученого совета.

9.5. Члены ученого совета, предлагающие вопросы для рассмотрения на заседаниях ученого совета, должны внести проект решения для предварительного обсуждения на заседании соответствующей комиссии ученого совета.

9.6. Решение комитета принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

9.7. Заседание комитета считается правомочным, если на заседании участвуют 2/3 членов из списочного состава.

9.8. Решение комитета считается принятым, если проголосовали «за» более 50% присутствующих членов.

 1. Порядок проведения конкурсных выборов и оформления документов.

Проведение конкурсных выборов – на замещение вакантных (штатных) должностей профессорско-преподавательского состава Ошского технологического университета осуществляется в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений Кыргызской Республики”, «Положением об ученом совете высшего учебного заведения». утвержденными постановлением №346 от 29.05.2012 Правительства Кыргызской Республики, Уставом Ошского технологического университета, и «Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава Ошского технологического университета имени М.М. Адышева», принятым ученым советом ОшТУ 3 ноября 2021 года (протокол №2.2122). 

 1. Порядок оформления аттестационных дел на соискание ученых званий и представление документов в ВАК КР.

Рассмотрение и рекомендация соискателя для прохождения аттестации и присвоения ему ученого звания проводится в соответствии с «Положением о порядке присвоения ученых званий», утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики.

*Содержание (соответствующие пункты) регламента могут корректироваться в связи с изменениями в соответствующих положениях МОиН и НАК КР.

М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуулар кеңешинин 6-жыйыны 2023-жылдын 28-апрелинде саат 14.00-дө Жыйындар залында өткөрүлөт.

КҮН ТАРТИБИ: 

 1. Жаңы окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча ОшТУнун милдеттери жана кабыл алуу экзамендерин даярдоо жана уюштуруу боюнча кабыл алуу комиссиясынын милдеттери (Шабданов М.Д.)
 1. Архитектура жана курулуш факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө (Жумушчу комитет)
 1. Конкурстук шайлоолор (Конкурстук комиссия)
 1. Ар түрдүү маселелер

“Ар түрдүү маселелер” суроосу боюнча каралуусуна билдирүүлөр, сунуштар, арыздар 18-апрелге чейин кана кабыл алынат.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Яндекс.Метрика