Студенттердин өз алдынча иштөөсү кайтарым байланышты бекемдөө менен аралыктан жана онлайн режиминде ишке аша баштады

Студенттерди окутууда кесиптик компетенцияларды калыптандырууда маанилүү каражат болуп студенттердин өз алдынча иштөөсү (СӨИ) саналат. Бул максатта ​ интернеттеги ачык билим берүү ресурстарын (Zoom, мультиурок, Google Класс платформасындагы Classroom) пайдаланып, СӨИ онлайн режиминде ишке ашып жаткан ар бир предмет боюнча ишке ашырыла баштады. Студенттердин өз алдынча иштөөсүн ишке ашыруу менен сабакта өтүлүп жаткан теманы бекемдөөдө кайтарым байланыш ишке ашырылып жатат.