esrhsdh

 

Ош технологиялык университети

Табигый – техникалык факультет
Видеосабактардын саны
Информатика 0
Коомдук илимдер 0
Колдонмо математика 0
Кесипке окутуу 0
Физика жана энергетикалык машина куруу 6
Тилдерге даярдоо жана эл аралык билим берүү программалар институту
Видеосабактардын саны
Англис тили 2
Кыргыз жана орус тили каф. 3
Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети
Видеосабактардын саны
Сызма геометрия жана графикалык дизайн 1
Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары 0
Дене тарбия 0
Транспортту эксплуатациялоо жана туруктуу технология 0
Архитектура жана курулуш факультети Видеосабактардын саны
Автомобилдик жолдор жана аэродромдор 0
Архитектура, дизайн жана графика 0
Колдонмо механика 0
Курулуш өндүрүшү 1
Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети Видеосабактардын саны
Компьютердик лингвистика 30
Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо 21
Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары 8
Маалымат технологиялары жана башкаруу 1
Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети Видеосабактардын саны
Жашоо-тиричилик коопсуздугу 0
Пайдалуу кендердин геологиясы 2
Жеңил өнөр жай технологиялары 2
Айыл-чарба продукцияларын кайра иштетүүнүн технологиясы 0
Химия жана химиялык технологиялар 0
Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо 4
Экономика жана башкаруу факультети Видеосабактардын саны
Бухгалтердик эсеп жана аудит 0
Менеджмент 0
Бизнес информатикасы жана математикалык экономика 0
Бизнес башкаруу жана социалдык иш 0
Экономика жана финансы 0
Энергетика факультети Видеосабактардын саны
Электр менен камсыздоо 0
Электр энергетика 0
Электржабдуулары жана жылуулук энергетикасы 0

ш технологиялык университети

Факультет Кафедра Количество видеоуроков
Видеосабактардын саны

ЕТФ

ТТФ

Информатика/ Информатика 0
Общественные науки / Коомдук илимдер 0
Прикладная математика / Колдонмо математика 0
Профессиональное обучение / Кесипке окутуу 0
Физика и энергомашиностроение / Физика жана энергетикалык машина куруу 6
Ректорат Английский язык / Англис тили 2
Кафедра кырг.и русск. языка / Кыргыз жана орус тили каф. 3

 ФАТиТС

АТжТТФ

Начертательная геометрия и графический дизайн / Сызма геометрия жана графикалык дизайн 1
Транспортная логистика и технологии сервиса / Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиялары 0
Физическое воспитание / Дене тарбия 0
Эксплуатация транспорта и устойчивая технология / Транспортту эксплуатациялоо жана туруктуу технология 0

 ФАиС

АжКФ

Автомобильные дороги и аэродромы/ Автомобилдик жолдор жана аэродромдор 0
Архитектура, дизайн и графика / Архитектура, дизайн жана графика 0
Прикладная механика / Колдонмо механика 0
Строительное производство / Курулуш өндүрүшү 1

ФКИТ

КжМТФ

Компьютерная лингвистика / Компьютердик лингвистика 30
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем / Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо 21
Сети связи и системы телекоммуникации / Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары 8
Информационные технологии и управление / Маалымат технологиялары жана башкаруу 1

 ФТиПП

ТжЖКФ

Безопасность жизнедеятельности / Жашоо-тиричилик коопсуздугу 0
Геология полезных ископаемых / Пайдалуу кендердин геологиясы 2
Технология легкой промышленности / Жеңил өнөр жай технологиялары 2
Технология переработки сельскохозяйственных продукций / Айыл-чарба продукцияларын кайра иштетүүнүн технологиясы 0
Химия и химическая технология / Химия жана химиялык технологиялар 0
Экология и охрана окружающей среды / Экология жана айлана-чөйрөнү коргоо 4

ФЭУ

ЭжБФ

Бухгалтерский учет и аудит / Бухгалтердик эсеп жана аудит 0
Менеджмент / Менеджмент 0
Бизнес информатика и математическая экономика / Бизнес информатикасы жана математикалык экономика 0
Управление бизнесом и социальная работа /Бизнес башкаруу жана социалдык иш 0
Экономики и финансы / Экономика жана финансы 0

ЭФ

ЭФ

Электроснабжение / Электр менен камсыздоо 0
Электроэнергетика/ Электр энергетика 0
Электрооборудование и теплоэнергетика / Электржабдуулары жана жылуулук энергетикасы 0

Гуманитарно-технологический колледж

ГТК Кафедра Количество видеоуроков
Видеосабактардын саны

ГТК

Геологии, природопользования и безопасности (ТК) 0
Информатики, программирования и связи (ТК) 2
Социальных технологий и общественных наук (ТК) 0
Физической воспитании и допризывной подготовки (ТК) 0
Математика и статистика (ТК) 0
МжДТ (ТК) 0
Кафедра Автотранспорт 0
сектор “Химия и химическая технология” (ТК)сектор “Химия и химическая технология” (ТК) 0
ТиДО (ТК) 0
Экономика (ТК) 0
Строительство (ТК) 0
Энергетика (ТК) 0