ОшТУнун окумуштуу кеңеши


 • Окумуштуу кеңеши


   

  М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Университет менен бирге өнүгүп, өсүп, окумуштуу наамдуу жана даражалуу мүчөлөр менен курамы толукталып, университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын аныктап, университеттин сапаттык билим берүү максаттарын ишке ашырып, бардык суроолорду жогорку кесиптик деңгээлде чечүүдө мааниси зор. М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №346 токтому менен 2012-жылдын 29-майында бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобо”, “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын кызмат орундарын ээлөө ирээти жөнүндө жобо”, бекитилген Ош технологиялык университетинин Уставы жана биринчи жыйында бекитилген регламент боюнча түзүлөт жана иш алып барат.

  Окумуштуу кеңештин негизги функциялары жана милдеттери жогоруда көрсөтүлгөн “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобонун” 2-бапы менен камтылат.

  Университеттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык перспективалык жана окуу жылдык, ошондой эле окумуштуу кеңештин иш пландары тийиштүү бөлүмдөр иштеп чыккандан кийин окумуштуу кеңеште кароого сунушталат жана бекитилет, бекитилген график боюнча профессордук-окутуучулук  курамдын ваканттык жана штаттык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук шайлоолор өткөрүлөт.

  Ошондой эле ОшТУнун окумуштуу кеңеши университеттин жана аны башкаруунун түзүмдөрүн өзгөртүү, университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүн реорганизациялоо жана аталышын өзгөртүү, ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн диссертацияларынын темаларын бекитүү, ОшТУнун профессорлук–окутуучулук курамына диссертациясынын аягын чыгуу үчүн же окуу китебин жазуп бүтүү үчүн чыгармачылык өргүү берүү суроолорун карайт. Окумуштуу кеңештин чечимдери окумуштуу катчынын билдирүүсү боюнча ректордун буйругу менен бекитилет.

  Андан тышкары университеттин өзүнүн нормативдик акттарын, жоболорду, кайсы бир суроолор боюнча кабыл алынган токтомдорду, ар кыл коомдук комиссиялардын, комитеттердин курамдарын, алардын ишмердүүлүгүн камтыган жоболорду бекитет.

  Окуу, окуу-усулдук, илимий иштер боюнча атайын суроолорду  окумуштуу кеңештин туруктуу комиссиялары: усулдук кеңеш, илимий-техникалык кеңеш, комитеттери жана университеттин конкурстук комиссиясы карайт.

  Окумуштуу кеңештин курамы жогоруда көрсөтүлгөн жобонун  4-бапына жараша түзүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары регламентке жараша бир айда бир жолу, жылына 8-10 жолу окуу жылдын башында бекитилген окумуштуу кеңештин иш планы боюнча өткөрүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары көбүнчө ачык түрдө өткөрүлөт, аларга бардык кызыккан, күн тартибиндеги каралган суроолор ишмердүүлүгүнө тиешеси бар жактар, кафедра башчылары, университеттин ар кыл кызматтарынын жетекчилери чакырылат.

  Окумуштуу кеңештин чечимдеринин эффективдүүлүгү. Окумуштуу кеңештин бардык чечимдери жана токтомдору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилет, окумуштуу катчынын билдирүүлөрү боюнча буйруктар чыгат, алардын копиялары тиешелүү түзүмдөргө таркатылат.

  Окумуштуу кеңештин 2017-18 окуу жылына иш планы(PDF)

 • М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңешинин курамы   

  ААА

   

  Кызмат орду

  Илимий даражасы, наамы
  1.                  АбидовАбдыкадыр

  Омарович

  Ректор, төрага Т.и.д.., профессор
  2.                  Мансуров Кубанычбек

  Топчубаевич

  ОИ б-ча проректор, төраганы о.б. Ф.-м.и.к., доцент
  3.                  Токторалиев Биймырза

  Айтиевич

  ЭЖАЧК каф. профессору Б.и.д., КР УИА академиги, проф
  4.                  Шамшиев Бакытбек

  Нуркамбарович

  ИижИ б-ча проректор А.-ч.и.д. профессор
  5.                  Аттокуров Урмат Төлөгөнович СБжӨ б-ча проректор Т.и.к., доцент
  6.                  Жанибеков Максатбек МТжК б-ча проректор Ф.-м.и.к., доцент
  7.                  Усарова Сулайка

  Омуровна

  Окумуштуукатчы Экология магистри
  8.                  Айтиев Мыктыбек

  Арапбаевич

  ОПУжББСБ башчысы _
  9.                  Ыдырысов Рамис Жумабекович ТИжСӨД директору
  10.              АрзыматовАзизбек

  Кабылович

  Кесиптик кошундун  төрагасы
  11.              Жоробеков Болотбек

  Астаевич

  АУФ деканы Т.и.к., доцент
  12.              Жорокулов Дуйшеналы

  Абдимаматович

  ТжЖКФинин деканы Х.и.к., доцент
  13.              Зулпуев Ашим

  Зулпуевич

  ККДжКЖИунун директору Ф.и.к., доцент
  14.              Сагыналиев Мурзабек

  Джусупбекович

  ТОжЭБИунун директору Ф.и.к., доцент
  15.              Сайдаматов Шаирбек

  Мурзаевич

  КжИТФининдеканы Т.и.к., доцент
  16.              Саримсаков Адилкан

  Азимжанович

  ТТФинин деканы Т.и.к., доцент
  17.              Ташбаев Азизбек

  Мазанович

  ЭжБФинин деканы Ф.-м.и.к.доцент Э.и.д. доцент
  18.              Токоев Маматомор

  Пирматович

  ЭФинин деканы, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  19.              Токтогулов Таалайбек

  Садыкович

  ТКдин директору, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  20.              Шабданов Муса

  Добулович

  АжКФинин деканы, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  21.              Атакулова Мерим Абдыкеримовна Магистратура бөлүмүнүн башчысы ф.и.д. доцент Ф.и.д., доцент
  22.              Аттокуров Айбек

  Токтосунович

  КИИ директору, б.и.к. доцент Б.и.к. доцент
  23.              Саадалов Төлөнбай Ысманович Информатика каф. доценти Ф.-м.и.к.
  24.              Акматалиев Асан Тургунбаевич ӨТжББИунун директору Т.и.к., доцент
  25.              Аширбаева Айжаркын Жоробековна КМ каф. башчысы Ф.-м..и.д., доцент
  26.              Маруфий Адилжан

  Таджимухамедович

  КМеханика каф. профессору Т.и.д.., профессор
  27.              Сатыбаев Абдуганы

  Джунусович

  ТСМжБ кафедрасынын башчысы Ф.-м..и.д., профессор
  28.              Сеитов Болотбек Мукаевич КӨ кафедрасынын башчысы Т.и.д.. профессор
  29.              Токтомаматов Абдибали АЗЖАЧАТ каф. башчысы Хи.д., профессор
  30.              Узенбаев Расулбек

  Ашырбекович

  БЭжА кафедрасынын башчысы Э.и.д., доцент
  31.              Аматов Ысабек

  Козанович

  ЭжАЧК кафедрасынын доценти Б.и.к., доцент
  32.              Арзиев Муса Арзиевич ЖӨЖТ каф доценти Т.и.к., доцент
  33.              Артыков Аамат Жакышович ЭКИ каф. башчысы Ф.-м.и.к., доцент
  34.              Атабеков Алмаз Каримович ТжМ каф доценти Э.и.к., доцент
  35.              Джусуев Уметали

  Султанович

  АДжГ каф. доценти Т.и.к., доцент
  36.              Жумабаев Камалдин ӨТК кафедрасынын башчысы Э.и.к., доцент
  37.              Каражанова Раиса Тыныбековна ЭЖжЖЭ каф. башчысы Т.и.к.
  38.              Кутманбекова Алмаш

  Абжалбековна

  КжК кафедрасынын доценти Э.и.к. доцент
  39.              Кутунаев Жолчубек

  Насырымбекович

  ЭТжАСПЖ каф. доценти Т.и.к. доцент
  40.              Саттарова Азиза Тешебаевна МТ каф. башчысы Ф.и.к. доцент
  41.              Сатыбалдиев Абдимиталип Баатырбекович Физика кафедрасынын башчысы Т.и.к., доцент
  42.              Тешебаев Абдыкапар ЭЭ кафедрасынын башчысы Т.и.к. доцент
  43.              Токтосунов Алмаз Аскерович СГжГД каф. доценти Т.и.к. доцент
  44.              Абдурахманов Сайтбек Кожомбердиевич ТИжТТ каф. доценти Т.и.к. доцент
  45.              Алдашов Мухтарбек Кадырбекович КББТ каф. башчысы П.и.к. доцент
  46.              Мамытов Улукбек Жанышевич КИ кафедрасынын доценти Т.и.к. доцент
  47.              Цой Алексей Валентинович АУЖжА каф. доценти Т.и.к., доцент
  48.              Саитказиев Исабек ЖКинин төрагасы  

   

   

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *