ОшТУнун окумуштуу кеңеши


 • Окумуштуу кеңеши


  М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Университет менен бирге өнүгүп, өсүп, окумуштуу наамдуу жана даражалуу мүчөлөр менен курамы толукталып, университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын аныктап, университеттин сапаттык билим берүү максаттарын ишке ашырып, бардык суроолорду жогорку кесиптик деңгээлде чечүүдө мааниси зор. М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №346 токтому менен 2012-жылдын 29-майында бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобо”, “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын кызмат орундарын ээлөө ирээти жөнүндө жобо”, бекитилген Ош технологиялык университетинин Уставы жана биринчи жыйында бекитилген регламент боюнча түзүлөт жана иш алып барат.

  Окумуштуу кеңештин негизги функциялары жана милдеттери жогоруда көрсөтүлгөн “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобонун” 2-бапы менен камтылат.

  Университеттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык перспективалык жана окуу жылдык, ошондой эле окумуштуу кеңештин иш пландары тийиштүү бөлүмдөр иштеп чыккандан кийин окумуштуу кеңеште кароого сунушталат жана бекитилет, бекитилген график боюнча профессордук-окутуучулук  курамдын ваканттык жана штаттык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук шайлоолор өткөрүлөт.

  Ошондой эле ОшТУнун окумуштуу кеңеши университеттин жана аны башкаруунун түзүмдөрүн өзгөртүү, университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүн реорганизациялоо жана аталышын өзгөртүү, ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн диссертацияларынын темаларын бекитүү, ОшТУнун профессорлук–окутуучулук курамына диссертациясынын аягын чыгуу үчүн же окуу китебин жазуп бүтүү үчүн чыгармачылык өргүү берүү суроолорун карайт. Окумуштуу кеңештин чечимдери окумуштуу катчынын билдирүүсү боюнча ректордун буйругу менен бекитилет.

  Андан тышкары университеттин өзүнүн нормативдик акттарын, жоболорду, кайсы бир суроолор боюнча кабыл алынган токтомдорду, ар кыл коомдук комиссиялардын, комитеттердин курамдарын, алардын ишмердүүлүгүн камтыган жоболорду бекитет.

  Окуу, окуу-усулдук, илимий иштер боюнча атайын суроолорду  окумуштуу кеңештин туруктуу комиссиялары: усулдук кеңеш, илимий-техникалык кеңеш, комитеттери жана университеттин конкурстук комиссиясы карайт.

  Окумуштуу кеңештин курамы жогоруда көрсөтүлгөн жобонун  4-бапына жараша түзүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары регламентке жараша бир айда бир жолу, жылына 8-10 жолу окуу жылдын башында бекитилген окумуштуу кеңештин иш планы боюнча өткөрүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары көбүнчө ачык түрдө өткөрүлөт, аларга бардык кызыккан, күн тартибиндеги каралган суроолор ишмердүүлүгүнө тиешеси бар жактар, кафедра башчылары, университеттин ар кыл кызматтарынын жетекчилери чакырылат.

  Окумуштуу кеңештин чечимдеринин эффективдүүлүгү. Окумуштуу кеңештин бардык чечимдери жана токтомдору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилет, окумуштуу катчынын билдирүүлөрү боюнча буйруктар чыгат, алардын копиялары тиешелүү түзүмдөргө таркатылат.

 • М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Окумуштуу Кеңешинин курамы


   

   

  ААА

   

  Кызмат орду

  Илимий даражасы, наамы
  1.                  АбидовАбдыкадыр

  Омарович

  Ректор, төрага Т.и.д.., профессор
  2.                  Мансуров Кубанычбек

  Топчубаевич

  ОИ б-ча проректор, төраганы о.б. Ф.-м.и.к., доцент
  3.                  Токторалиев Биймырза

  Айтиевич

  ЭЖАЧК каф. профессору Б.и.д., КР УИА академиги, проф
  4.                  Шамшиев Бакытбек

  Нуркамбарович

  ИижИ б-ча проректор А.-ч.и.д. профессор
  5.                  Аттокуров Урмат Төлөгөнович СБжӨ б-ча проректор Т.и.к., доцент
  6.                  Жанибеков Максатбек МТжК б-ча проректор Ф.-м.и.к., доцент
  7.                  Усарова Сулайка

  Омуровна

  Окумуштуукатчы Экология магистри
  8.                  Айтиев Мыктыбек

  Арапбаевич

  ОПУжББСБ башчысы _
  9.                  Ыдырысов Рамис Жумабекович ТИжСӨД директору
  10.              АрзыматовАзизбек

  Кабылович

  Кесиптик кошундун  төрагасы
  11.              Жоробеков Болотбек

  Астаевич

  АУФ деканы Т.и.к., доцент
  12.              Жорокулов Дуйшеналы

  Абдимаматович

  ТжЖКФинин деканы Х.и.к., доцент
  13.              Зулпуев Ашим

  Зулпуевич

  ККДжКЖИунун директору Ф.и.к., доцент
  14.              Сагыналиев Мурзабек

  Джусупбекович

  ТОжЭБИунун директору Ф.и.к., доцент
  15.              Сайдаматов Шаирбек

  Мурзаевич

  КжИТФининдеканы Т.и.к., доцент
  16.              Саримсаков Адилкан

  Азимжанович

  ТТФинин деканы Т.и.к., доцент
  17.              Ташбаев Азизбек

  Мазанович

  ЭжБФинин деканы Ф.-м.и.к.доцент Э.и.д. доцент
  18.              Токоев Маматомор

  Пирматович

  ЭФинин деканы, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  19.              Токтогулов Таалайбек

  Садыкович

  ТКдин директору, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  20.              Шабданов Муса

  Добулович

  АжКФинин деканы, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  21.              Атакулова Мерим Абдыкеримовна Магистратура бөлүмүнүн башчысы ф.и.д. доцент Ф.и.д., доцент
  22.              Аттокуров Айбек

  Токтосунович

  КИИ директору, б.и.к. доцент Б.и.к. доцент
  23.              Саадалов Төлөнбай Ысманович Информатика каф. доценти Ф.-м.и.к.
  24.              Акматалиев Асан Тургунбаевич ӨТжББИунун директору Т.и.к., доцент
  25.              Аширбаева Айжаркын Жоробековна КМ каф. башчысы Ф.-м..и.д., доцент
  26.              Маруфий Адилжан

  Таджимухамедович

  КМеханика каф. профессору Т.и.д.., профессор
  27.              Сатыбаев Абдуганы

  Джунусович

  ТСМжБ кафедрасынын башчысы Ф.-м..и.д., профессор
  28.              Сеитов Болотбек Мукаевич КӨ кафедрасынын башчысы Т.и.д.. профессор
  29.              Токтомаматов Абдибали АЗЖАЧАТ каф. башчысы Хи.д., профессор
  30.              Узенбаев Расулбек

  Ашырбекович

  БЭжА кафедрасынын башчысы Э.и.д., доцент
  31.              Аматов Ысабек

  Козанович

  ЭжАЧК кафедрасынын доценти Б.и.к., доцент
  32.              Арзиев Муса Арзиевич ЖӨЖТ каф доценти Т.и.к., доцент
  33.              Артыков Аамат Жакышович ЭКИ каф. башчысы Ф.-м.и.к., доцент
  34.              Атабеков Алмаз Каримович ТжМ каф доценти Э.и.к., доцент
  35.              Джусуев Уметали

  Султанович

  АДжГ каф. доценти Т.и.к., доцент
  36.              Жумабаев Камалдин ӨТК кафедрасынын башчысы Э.и.к., доцент
  37.              Каражанова Раиса Тыныбековна ЭЖжЖЭ каф. башчысы Т.и.к.
  38.              Кутманбекова Алмаш

  Абжалбековна

  КжК кафедрасынын доценти Э.и.к. доцент
  39.              Кутунаев Жолчубек

  Насырымбекович

  ЭТжАСПЖ каф. доценти Т.и.к. доцент
  40.              Саттарова Азиза Тешебаевна МТ каф. башчысы Ф.и.к. доцент
  41.              Сатыбалдиев Абдимиталип Баатырбекович Физика кафедрасынын башчысы Т.и.к., доцент
  42.              Тешебаев Абдыкапар ЭЭ кафедрасынын башчысы Т.и.к. доцент
  43.              Токтосунов Алмаз Аскерович СГжГД каф. доценти Т.и.к. доцент
  44.              Абдурахманов Сайтбек Кожомбердиевич ТИжТТ каф. доценти Т.и.к. доцент
  45.              Алдашов Мухтарбек Кадырбекович КББТ каф. башчысы П.и.к. доцент
  46.              Мамытов Улукбек Жанышевич КИ кафедрасынын доценти Т.и.к. доцент
  47.              Цой Алексей Валентинович АУЖжА каф. доценти Т.и.к., доцент
  48.              Саитказиев Исабек ЖКинин төрагасы  

   

 • ДОЛБООР

  Ош технологиялык университетинин Окумуштуу Кеңешинин жыйындарынын 2020-2021-о.ж. үчүн ИШ планы

   I. 30.09.2020-ж.

  1. Ош технологиялык университетинин 2020-2021-о.ж. үчүн окумуштуу кеңешинин жыйындарынын планын талкуулоо жана бекитүү (Абидов А.О.)
  2. Ош технологиялык университетинин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 2020-2021-о.ж. боюнча иш пландарын талкуулоо жана бекитүү (Абидов А.О., Мансуров К.Т.)
  3. Ар түрдүү маселелер

  II.28.10. 2020-ж.

  1. Ош технологиялык университетинин 2015-2020 жылдары аткарылган иштери тууралуу (А.О. Абидов)
  2. 2019-2020-окуу жылындагы Ош технологиялык университетинде аткарылган окуу иштери боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер тууралуу (Матисаков Ж.К.)
  3. Ош технологиялык университетинде окуу процессин компьютерлештирүү, маалымат технологияларын өнүктүрүү абалы тууралуу (Бокоев К.А)
  4. Ош технологиялык университетинде компьютердик банктын, маалымат-техникалык каражаттарды иштетүүнүн  абалы  тууралуу (Маткалыков А.)
  5. Ар түрдүү маселелер

   

  III. 25.11. 2020-ж.

  1. Ош технологиялык университетинин 2019-2020-окуу жылы үчүн 1-курска студенттерди кабыл алуу комиссиясынын отчету (Турдуев И.).
  2. Энергетика факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө (Комиссия)
  3. Конкурстук шайлоолор (Конкурстук комиссия)
  4. Ар түрдүү маселелер

   IV. 30.12. 2020-ж.

  1. Табигый-техникалык факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө (Комиссия)
  2. Ош технологиялык университетинин 2019-жылындагы кесиптик кошун багытындагы аткарылган иштер (Арзыматов А.К.)
  3. Конкурстук шайлоолор (Конкурстук комиссия)
  4. Ар түрдүү маселелер

  V. 24.02.2021-ж.

  1. Ош технологиялык университетиндеги илимий-изилдөө иштеринин 2019-жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана илимий изилдөөлөрдүн эффективдүүлүгү боюнча отчет (Шамшиев Б.Н.)
  2. Ош технологиялык университетинин магистратурасындагы окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук жана илимий иштеринин абалы тууралуу (комиссия)
  3. Ош технологиялык университетиндеги 2019-жылдагы каржы-экономикалык иш аракеттери, алардын приоритеттик багыттары, чарбалык ишмердүүлүгү жана университеттин окуу-материалдык базасын жакшыртуу тууралуу каржы комитетинин отчету (Артыков А.Ж., Баатыр у. А.)
  4. Ош технологиялык университетинин каржы комитетинин курамын 2020-жылга шайлоо (Абидов А.О.).
  5. Ар түрдүү маселелер

   VI. 30.03.2021-ж.

  1. 2019-2020-окуу жылынын кышкы семестриндеги окуу иштеринин жыйынтыгы боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер жөнүндө (Матисаков Ж.К.)
  2. Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө (Комиссия)
  3. Конкурстук шайлоолор (Конкурстук комиссия)
  4. Ар түрдүү маселелер

   

  VII. 27.04.2021-ж.

  1. Жаңы окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча ОшТУнун милдеттери жана кабыл алуу экзамендерин даярдоо жана уюштуруу боюнча кабыл алуу комиссиясынын милдеттери (Абдрахманов З.)
  2. Экономика жана башкаруу факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө (Комиссия)
  3. Конкурстук шайлоолор (Конкурстук комиссия)
  4. Ар түрдүү маселелер

   

  VIII    28.05.2021-ж.

  1. Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар жана өнүгүү иштеринин 2019-2020 жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана алдыдагы максаттары тууралуу (Аттокуров У.Т.)
  2. Ош технологиялык университетинде мамлекеттик тилин өнүктүрүү абалы тууралуу 2019-2020 о.ж. боюнча отчет (Жанибеков М.Ж.)
  3. АжК, ТТ, КжМТ, ЭжБ жана ТжЖП факультеттеринин жылдык иш пландарынын аткарылышы боюнча (Тиешелүү декандар)
  4. Ар түрдүү маселелер

   IX. 206.2021-ж.

  1. Социалдык өнүктүрүү жана тарбия иштери департаментинин 2019-2020 окуу жылындагы аткарылган иштери боюнча отчету (Ыдырысов Р.)
  2. Ош технологиялык университетинин 2019-2020-окуу жылындагы аткарылган иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы милдеттер тууралуу (Абидов А.О.)
  3. ККДИ, ТДжЭАББПИ, ГТК жана Энергетика факультетинин жылдык иш пландарынын аткарылышы боюнча (Структура жетекчилери, директор, декан)
  4. Ар түрдүү маселелер

   

  КЕСИПТЕШТЕР! ТҮЗҮМДҮК БӨЛҮМДӨРДҮН ЖЕТЕКЧИЛЕРИ, ЖООПТУУ АТКАРУУЧУЛАРЫ! 2020-2021-ОКУУ ЖЫЛЫНА ИШ ПЛАНДАРЫҢЫЗДАРДЫН ДОЛБООРЛОРУН ЖӨНӨТСӨҢҮЗДӨР, СУРАНЫЧ!

  11.09.2020

   

  ДОЛБООР

  М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ (ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ004)

  ВАКАНТТУУ ЖАНА ШТАТТЫК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА

  КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ

   

  Төмөнкү кафедралардын кафедра башчылары

  Колдонмо математика                                                                                1

  Информатика                                                                                                1

  Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы                         1

  Бухгалтердик эсеп жана аудит                                                                 1

   

  Төмөнкү кафедралардын профессорлору

  Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар                        1

  Кыргыз жана орус тилдери                                                                       1

  Менеджмент                                                                                                   1

  Электр менен жабдуу                                                                                  1

  Экология жана айлана чөйрөнү коргоо                                                 1

   

  Төмөнкү кафедралардын доценттери

  Маалымат технологиялары жана башкаруу                                     1

  Кыргыз жана орус тилдери                                                                       1

  Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар                        1

  Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиясы                1

  Архитектура, дизайн жана графика                                                       2

  Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика                    1

  Экономика жана финансы                                                                        1

  Бухгалтердик эсеп жана аудит                                                                2

  Менеджмент                                                                                                  1

  Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн  технологиясы            1

  Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы                         1

  Бизнести башкаруу жана социалдык иш                                             1

   

  Төмөнкү кафедралардын ага окутуучулары

  Маалымат технологиялары жана башкаруу                                     1

  Кесипке билим берүүнүн технологиясы                                              1

  Экономика жана финансы                                                                       1

  Чет тилдер                                                                                                     1

  Дене тарбия                                                                                                  1

  Эсептөө техникаларын жана  автоматташтырылган
  системаларды программалык камсыздоо                                           1

  Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары     2

  Бизнести башкаруу жана социалдык иш                                              1

  Коомдук илимдер                                                                                         1

   

  Төмөнкү кафедралардын окутуучулары

  Кесипке билим берүүнүн технологиясы                                                1

  Экономика жана финансы                                                                         1

  Чет тилдер                                                                                                       1

  Кыргыз жана орус тилдери                                                                        4

  Информатика                                                                                                 2

  Коомдук илимдер                                                                                          1

  Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар                         1

  Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы                          2

  Бизнести башкаруу жана социалдык иш                                               1

  Химия жана химиялык технология                                                         1

  Экология жана айлана чөйрөнү коргоо                                                  1

  Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика                      1

  Пайдалуу кендердин геологиясы                                                             1

  Маалымат технологиялары жана башкаруу                                         1

  Компьютердик лингвистика                                                                      2

  Дене тарбия                                                                                                      3

  Архитектура, дизайн жана графика                                                          1

  Курулуш өндүрүшү                                                                                         1

   

  10.09.2020

   

  урматтуу коллегалар! түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, жооптуу аткаруучулары! 2020-2021-окуу жылына иш пландарыңыздардын долбоорлорун жөнөтсөңүздөр, сураныч!

  8.09.2020

   

   

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *