ОшТУнун окумуштуу кеңеши


 • Окумуштуу кеңеши


  М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот. Университет менен бирге өнүгүп, өсүп, окумуштуу наамдуу жана даражалуу мүчөлөр менен курамы толукталып, университеттин окуу жана илимий ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын аныктап, университеттин сапаттык билим берүү максаттарын ишке ашырып, бардык суроолорду жогорку кесиптик деңгээлде чечүүдө мааниси зор. М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №346 токтому менен 2012-жылдын 29-майында бекитилген “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобо”, “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профессордук-окутуучулук курамынын кызмат орундарын ээлөө ирээти жөнүндө жобо”, бекитилген Ош технологиялык университетинин Уставы жана биринчи жыйында бекитилген регламент боюнча түзүлөт жана иш алып барат.

  Окумуштуу кеңештин негизги функциялары жана милдеттери жогоруда көрсөтүлгөн “Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын окумуштуу кеңеши жөнүндө жобонун” 2-бапы менен камтылат.

  Университеттин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бардык перспективалык жана окуу жылдык, ошондой эле окумуштуу кеңештин иш пландары тийиштүү бөлүмдөр иштеп чыккандан кийин окумуштуу кеңеште кароого сунушталат жана бекитилет, бекитилген график боюнча профессордук-окутуучулук  курамдын ваканттык жана штаттык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук шайлоолор өткөрүлөт.

  Ошондой эле ОшТУнун окумуштуу кеңеши университеттин жана аны башкаруунун түзүмдөрүн өзгөртүү, университеттин түзүмдүк бөлүмдөрүн реорганизациялоо жана аталышын өзгөртүү, ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн диссертацияларынын темаларын бекитүү, ОшТУнун профессорлук–окутуучулук курамына диссертациясынын аягын чыгуу үчүн же окуу китебин жазуп бүтүү үчүн чыгармачылык өргүү берүү суроолорун карайт. Окумуштуу кеңештин чечимдери окумуштуу катчынын билдирүүсү боюнча ректордун буйругу менен бекитилет.

  Андан тышкары университеттин өзүнүн нормативдик акттарын, жоболорду, кайсы бир суроолор боюнча кабыл алынган токтомдорду, ар кыл коомдук комиссиялардын, комитеттердин курамдарын, алардын ишмердүүлүгүн камтыган жоболорду бекитет.

  Окуу, окуу-усулдук, илимий иштер боюнча атайын суроолорду  окумуштуу кеңештин туруктуу комиссиялары: усулдук кеңеш, илимий-техникалык кеңеш, комитеттери жана университеттин конкурстук комиссиясы карайт.

  Окумуштуу кеңештин курамы жогоруда көрсөтүлгөн жобонун  4-бапына жараша түзүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары регламентке жараша бир айда бир жолу, жылына 8-10 жолу окуу жылдын башында бекитилген окумуштуу кеңештин иш планы боюнча өткөрүлөт.

  Окумуштуу кеңештин жыйындары көбүнчө ачык түрдө өткөрүлөт, аларга бардык кызыккан, күн тартибиндеги каралган суроолор ишмердүүлүгүнө тиешеси бар жактар, кафедра башчылары, университеттин ар кыл кызматтарынын жетекчилери чакырылат.

  Окумуштуу кеңештин чечимдеринин эффективдүүлүгү. Окумуштуу кеңештин бардык чечимдери жана токтомдору ОшТУнун ректору тарабынан бекитилет, окумуштуу катчынын билдирүүлөрү боюнча буйруктар чыгат, алардын копиялары тиешелүү түзүмдөргө таркатылат.

 •           

  МАКУЛДАШЫЛДЫ
  Кыргыз Республикасынын Билим
  берүү жана илим министрлиги
   

   

  БЕКИТЕМИН
  М.М. Адышев атындагы Ош
  технологиялык университетинин
  ректору профессор А.О. Абидов
  ____________________________
  2020-жыл, 28-сентябрь (Окумуштуу кеңештин 1-чи жыйыны)

   

  М.М.Адышев атындагы  Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңешинин 2020-2022ж.ж. курамы

   

  ААА Кызмат орду Окум. 
  1.    Абидов Абдыкадыр Омарович Ректор, төрага Т.и.д.., профессор
  2.    Матисаков Жумакадыр Кубатбаевич ОИ б-ча проректор, төраганын о.б. Ф.-м.и.к., доцент
  3.    Шамшиев Бакытбек Нуркамбарович ИижИ б-ча проректор А.-ч.и.д. профессор
  4.    Аттокуров Урмат Төлөгөнович СБжӨ б-ча проректор Т.и.к., доцент
  5.    Жанибеков Максатбек Жанибекович МТ б-ча проректор Ф.-м.и.к., доцент
  6.    Усарова Сулайка Омуровна Окумуштуу катчы
  7.    Айтиев Мыктыбек Арапбаевич ОПУжББСД башчысы _
  8.    Ыдырысов Рамис Жумабекович ТИжСӨД директору Тарых и.к.
  9.    Мамытов Улукбек Жанышевич Кесиптик кошундун  төрагасы Тарых и.к. доцент
  10.             Жоробеков Болотбек Астаевич АУФ деканы Т.и.к., доцент
  11.             Жорокулов Дуйшеналы Абдимаматович ТжЖКФинин деканы Х.и.к., доцент
  12.             Зулпуев Ашим Зулпуевич ККДжКЖИунун директору Ф.и.к., доцент
  13.             Саадалов Төлөнбай Ысманович ГТКдин директору Т.и.к., доцент
  14.             Сайдаматов Шаирбек Мурзаевич КжМТФинин деканы Т.и.к., доцент
  15.             Саримсаков Адилкан Азимжанович ТТФинин деканы Т.и.к., доцент
  16.             Артыков Аамат Жакышевич ЭжБФинин деканы Ф.-м.и.к. доцент
  17.             Токоев Маматомор Пирматович ЭФинин деканы, Т.и.к. доцент Т.и.к., доцент
  18.             Шабданов Муса Добулович АжКФинин деканы Т.и.к., доцент
  19.             Атакулова Мерим Абдыкеримовна Магистратура бөлүмүнүн башчысы ф.и.д. доцент Ф.и.д., доцент
  20.             Аттокуров Айбек Токтосунович КИИ директору, б.и.к. доцент Б.и.к. доцент
  21.             Акматалиев Асан Тургунбаевич ӨТжББИунун директору Т.и.к., доцент
  22.             Аширбаева Айжаркын  Жоробековна КМ каф. башчысы Ф.-м..и.д., профессор
  23.             Жолдошов Белекбек Муратович КӨ каф. профессору Т.и.д. доцент
  24.             Маруфий Адилжан Таджимухамедович КМеханика каф. профессору Т.и.д.., профессор
  25.             Сатыбаев Абдуганы Джунусович МТжБ кафедрасынын башчысы Ф.-м..и.д., профессор
  26.             Ташбаев Азизбек Мазанович БжМЭ каф. башчысы Э.и.д. профессор
  27.             Мансуров Кубанычбек Топчубаевич ТОжЭАПИунун  директору К.ф.-м.н. доцент
  28.             Бакирова Назгуль Асанкановна ЖӨЖТ каф доценти Т.и.к.
  29.             Джапарова Шакархан ЭжАЧК каф. доценти Х.и.к., доцент
  30.             Джусуев Уметали Султанович АДжГ каф. доценти Т.и.к. доцент
  31.             Мамытов Акпарали Сыдыкович АДжГ кафедрасынын башчысы Т.и.к. доцент
  32.             Жумабаев Камалдин ӨТК кафедрасынын башчысы Э.и.к., доцент
  33.             Зикирова Гулайым Абдылдаевна МжС кафедрасынын доценти П.и.к.
  34.             Абдылдаев Рысбек Нурмаматович ЭЖжЖЭ каф.доценти Т.и.к.
  35.             Мойдунов Тайръ Төлөнович БтжТС Т.и.к. Т.и.к. доцент
  36.             Мурзакулов Нуркул Абдилазизович ЭЭ кафедрасынын доценти Т.и.к. доцент
  37.             Зикираев Мурат Төлөгөнович ЭжК кафедрасынын доценти Э.и.к. доцент
  38.             Кедейбаева Жамал Арстанбековна ББжСИ кафедрасынын доценти
  39.             Кутунаев Жолчубек Насырымбекович ЭТжАСПЖ каф. доценти Т.и.к. доцент
  40.             Марасулова Нурийла Абдубаповна СТжКИ каф (ГТК) башчысы Т.и.к. доцент
  41.             Пакирдинов Рустам Рахматуллаевич Энергетика каф. доценти Т.и.к. доцент
  42.             Саттарова Азиза Тешебаевна МТ каф. башчысы Ф.и.к. доцент
  43.             Сатыбалдиев Абдимиталип Баатырбекович Физика кафедрасынын башчысы Т.и.к., доцент
  44.             Тешебаев Абдыкапар ЭЭ кафедрасынын профессору Т.и.к. доцент
  45.             Тащиев Нургазы Мамазакирович ЭЖжЖЭ кафедрасынын башчысы Т.и.к.
  46.             Токтосунов Алмаз Аскерович СГжГД каф. доценти Т.и.к. доцент
  47.             Алдашов Мухтарбек Кадырбекович КББТ каф. башчысы П.и.к. доцент
  48.             Доранбек уулу Жоомарт– Жаштар комитетинин төрагасы. студент
  49.             Эргешов Эмилбек Сатимбекович Курулуш каф. (ГТК)башчысы

   

 • кАРАЛДЫ                                                                                                 БЕКИТЕМИН

  Ош технологиялык университетинин                              Ош технологиялык университетинин

  Окумуштуу кеңеши                                                            ректору профессор Абидов А.О.

  №1.2021 жыйын баяны

  2020-жыл, 28-сентябрь                                                       ___________________________________

                                                                                                            29-сентябрь 2020

   

  Ош технологиялык университетинин Окумуштуу Кеңешинин жыйындарынын 2020-2021-о.ж. үчүн ИШ планы

  (такталган варианты)

    Каралуучу маселелер Жооптуулар
      1 Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңешинин 2020-2022-о.ж.ж. үчүн курамын бекитүү Абидов А.О.
   

   

   

  I

   

  28.0.9.20-ж. 2 Ош технологиялык университетинин 2020-2021-о.ж. үчүн окумуштуу кеңешинин жыйындарынын планын талкуулоо жана бекитүү Абидов А.О.
  3 Ош технологиялык университетинин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн 2020-2021-о.ж. боюнча иш пландарын талкуулоо жана бекитүү Абидов А.О.

  Матисаков Ж. К.

  4 Ар түрдүү маселелер  
  II 28.10.20-ж. 1 2019-2020-о.ж. II-жарым жылдыгындагы окуу иштеринин жыйынтыгы боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер жөнүндө Матисаков Ж. К.

   

  2 Ош технологиялык университетинде компьютерлештирүү, маалымат технологияларын кийирүү жана техникалык каражаттарды  иштетүүнүн  абалы Бокоев К.А., Маткалыков А.
  3 Кибернетика жана маалымат технологиялары факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  4 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  5 Ар түрдүү маселелер  
    25.11.2020-ж. 1 Ош технологиялык университетинин 2015-2020 жылдары аткарылган иштери тууралуу А.О. Абидов
   

   

   

  III

  2 Ош технологиялык университетинин 2020-2021-окуу жылы үчүн 1-курска студенттерди кабыл алуу комиссиясынын отчету Турдуев И.Э.
  3 Энергетика факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  4 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  5 Ар түрдүү маселелер  
   

   

  IV

  23.12. 2020-ж. 1 Табигый-техникалык факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  2 Ош технологиялык университетинин 2020-жылындагы кесиптик кошун багытындагы аткарылган иштер Мамытов У.Ж.
  3 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  4 Ар түрдүү маселелер  
   

   

   

  V

  24.02.2021 1 Ош технологиялык университетиндеги илимий-изилдөө иштеринин 2020-жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана илимий изилдөөлөрдүн эффективдүүлүгү боюнча отчет Шамшиев Б.Н.
  2 Ош технологиялык университетиндеги 2020-жылдагы каржы-экономикалык иш аракеттери, алардын приоритеттик багыттары, чарбалык ишмердүүлүгү жана университеттин окуу-материалдык базасын жакшыртуу тууралуу каржы комитетинин отчету Каржы Комитетинин төрагасы

   

  Баатыр у. А.

  3 Технологиялык колледжде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  4 Ар түрдүү маселелер  
   

   

   

   

  VI

   

  31.03.2021-ж. 1 2020-2021-окуу жылынын күзгү семестриндеги окуу иштеринин жыйынтыгы боюнча отчету жана алдыдагы милдеттер жөнүндө Матисаков Ж. К.

   

  2 Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  3 Ош технологиялык университетинин каржы комитетинин 2021-жылга курамын шайлоо Абидов А.О.
  4 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  5 Ар түрдүү маселелер  
   

   

   

   

  VII

  28.04.2021-ж. 1 Жаңы окуу жылына студенттерди кабыл алуу боюнча ОшТУнун милдеттери жана кабыл алуу экзамендерин даярдоо жана уюштуруу боюнча кабыл алуу комиссиясынын милдеттери Турдуев И.Э.
  2 Экономика жана башкаруу факультетинде окуу процессин уюштуруу, окуу, окуу усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө Комиссия
  3 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  4 Ар түрдүү маселелер  
   

   

   

   

  VIII

  26.05.2021-ж. 1 Ош технологиялык университетинин сырткы байланыштар жана өнүгүү иштеринин 2019-2020 о.жылдагы абалы, алардын приоритеттик багыттары жана алдыдагы максаттары тууралуу Аттокуров У.Т.
  2 Ош технологиялык университетинде мамлекеттик тилин өнүктүрүү абалы тууралуу Жанибеков М.Ж.
  3 АжК, ТТ, КжМТ, ЭжБ жана ТжЖП факультеттеринин жылдык иш пландарынын аткарылышы боюнча Тиешелүү декандар
  4 Конкурстук шайлоолор Конкурс ком.
  5 Ар түрдүү маселелер  
   

   

   

  IX

  30.06.2021-ж. 1 Социалдык өнүктүрүү жана тарбия иштери департаментинин 2020-2021 окуу жылындагы  аткарылган иштери боюнча отчету Ыдырысов Р.
  2 Ош технологиялык университетинин 2020-2021-окуу жылындагы аткарылган иштеринин жыйынтыктары жана алдыдагы милдеттер тууралуу Абидов А.О.
  3 ККДИ, ТДжЭАББПИ, ТК жана Энергетика факультетинин жылдык иш пландарынын аткарылышы боюнча Түзүмдүк жетек-чилер, (Директор, декан)
  4 Ар түрдүү маселелер  

   

  ДОЛБООР

  Ош шамы, №21, 18.09.2020 М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ (ЛИЦЕНЗИЯ №АЛ004)  ВАКАНТТУУ ЖАНА ШТАТТЫК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА  КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ 

  Төмөнкү кафедралардын кафедра башчылары

  1. Колдонмо математика 1
  2. Информатика 1
  3. Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы 1
  4. Бухгалтердик эсеп жана аудит 1

   

  Төмөнкү кафедралардын профессорлору

  1. Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар 1
  2. Кыргыз жана орус тилдери 1
  3. Менеджмент 1
  4. Электр менен жабдуу 1
  5. Экология жана айлана чөйрөнү коргоо 1

   

  Төмөнкү кафедралардын доценттери

  1.       Маалымат технологиялары жана башкаруу 1
  2.       Кыргыз жана орус тилдери 1
  3.       Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар 1
  4.       Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиясы 1
  5.       Архитектура, дизайн жана графика 2
  6.       Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика 1
  7.       Экономика жана финансы 1
  8.       Бухгалтердик эсеп жана аудит 2
  9.       Менеджмент 1
  10.           Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн  технологиясы 1
  11.           Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы 1
  12.           Бизнести башкаруу жана социалдык иш 1

   

  Төмөнкү кафедралардын ага окутуучулары

  1. Маалымат технологиялары жана башкаруу 1
  2. Кесипке билим берүүнүн технологиясы 1
  3. Экономика жана финансы 1
  4. Чет тилдер 1
  5. Дене тарбия 1
  6. Эсептөө техникаларын жана  автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо 1
  7. Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары 2
  8. Бизнести башкаруу жана социалдык иш 1
  9. Коомдук илимдер 1

   

  Төмөнкү кафедралардын окутуучулары

  1. Кесипке билим берүүнүн технологиясы 1
  2. Экономика жана финансы 1
  3. Чет тилдер 1
  4. Кыргыз жана орус тилдери 4
  5. Информатика 2
  6. Коомдук илимдер 1
  7. Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар 1
  8. Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы 2
  9. Бизнести башкаруу жана социалдык иш 1
  10. Химия жана химиялык технология 1
  11. Экология жана айлана чөйрөнү коргоо 1
  12. Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика 1
  13. Пайдалуу кендердин геологиясы 1
  14. Маалымат технологиялары жана башкаруу 1
  15. Компьютердик лингвистика 2
  16. Дене тарбия 3
  17. Архитектура, дизайн жана графика 1
  18. Курулуш өндүрүшү 1

   

   

  Конкурска катышуу жөнүндө арыздарды берүү мөөнөтү конкурстук кулактандыруунун басмага чыгышынан баштап бир ай, б.а. 2020-ж. 20-октябрына  чейин.

  Университеттин дареги: 723503, Ош шаары, Н.Исанов көчөсү, 81.

  Арыз университеттин окумуштуу катчысына каттоодон өтүп тапшырылат. Конкурс боюнча маалыматты окумуштуу катчыдан (I корпус, 312-кабинет. Телефондор: 4-33-90, 0550 09 72 85) алууга болот