ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи

Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өз-гөн технология жана билим берүү коллежи
Ош технологиялык университетинин (мынданы ары ОшТУ) академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи 1995-жылы аталган окуу жайдын базасында Өзгөндөгү филиал катарында түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана маданият министрлигинин коллегиясынын 2002-жылдын 25-мартындагы №2/7 чечимине ылайык ОшТУнун ректорунун буйругу менен ОшТУнун Өзгөн филиалы Ош технологиялык университетинин Өзгөн технология жана билим берүү институту болуп кайра түзүлгөн. 2006-жылы ОшТУнун буйругу менен коллежге айланган, 2007-жылы кайрадан институтка айланган. 2007-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана билим берүү министрлигинин коллегиясынын чечими менен академик Б.Мурзубраимовдун ысымы өзү негиздеген Өзгөн технология жана билим берүү институтуна ыйгарылган. 2016-жылы Ош технолоиялык университетинин окумуштуу кеңешинин чечими менен ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү институту Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежи болду. Учурда коллеждин директору ф.и.к., доцент Акматалие Асанбек.
Юридикалык дареги: 715520, Кыргыз Республикасынын Ош областы Өзгөн шаары, Манас көчөсү. Факс: (03233) 5-31-47, тел.: 5-31-89, 5-30-34.
Узак мөөнөткө пландоо документи катары педагогикалык кеңеш тарабынан бекитилген коллеждин 2016-2020-жылга өнүгүү концепциясы эсептелет. Коллеждин ишмердүүлүгүн опе-ративдүү башкаруу максатында жыл сайын окуу жылдын башталышында жылдык иш план жана ар бир бөлүмдөрдүн өз-өзүнчө ишмердүүлүктөрүнүн бардык багыттары боюнча, педаго-гикалык кеңешинин, окуу-усулдук кеңешинин, бөлүмдөрдүн жана кафедралардын кеңешмеле-ринин иш пландары түзүлөт.
Коллеждин ишмердүүлүгү кеңири спектрдеги илимий жана окуу-методикалык изилдөөлөр аркылуу билимди жана маданиятты, техниканы жана информациялык технологияны өнүктүрүүгө багытталган.
Башкы максаттары жана маселелери катары төмөнкүлөр эсептелет:
– Атайын орто билим, андан кийинки жана кошумча билим алууну каалаган инсандын интеллектуалдык, маданий жана ыймандык өнүгүүсү үчүн талаптарын канааттандыруу;
– Терең профессионалдык билимдерин тиешелүү билим берүү, илим-изилдөө, өндүрүштүк, башкаруучулук ишмердүүлүктөрүндө маселелерди чыгармачылык менен чечүү жөндөмдүүлүгү менен айкалыштырган адистерди даярдоо;
– Илимий-педагогикалык кызматкерлер менен окугандардын ортосундагы биргелешкен чы-гармачыл ишмердүүлүк аркылуу алынган түзүүчүлүк жана эксперименталдык иштерден алынган жыйынтыктарды окуу процессинде колдонуу;
– Окугандардын жалпы орто билим алуусунда жана цивилизациянын азыркы шарттарында квалификациялуу граждандык позицияларын калыптандыруу;
– Коомчулукта коомдук-саясий, педагогикалык, илимий билимдерди таркатып, инсандын интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу;
– Кадрларды даярдоо боюнча мамлекеттик буйрутмаларды аткаруу ж.б.
Окуу жай тарабынан коюлган максаттар жана маселелер Кыргыз Республикасынын мый-замдарына жана башка нормативдик укуктук актыларга негизделген.
Коллежди жана анын структуралык бөлүмдөрүн башкаруу демократизациялоо, өз алдынча-луулук жана өзүн-өзү башкаруу принциптерине негизделип, Кыргыз Республикасынын билим бе-рүү боюнча мыйзамдарынын, Уставдын негизинде жүргүзүлөт. Ишмердүүлүктөгү бардык чечим-дер окуу, илимий-изилдөө, педагогикалык ж.б. бардык тармактар боюнча жетекчиликтер түздөн-түз катышкан орган аркылуу кабыл алынат (Педагогикалык кеңеш).
Педагогикалык кеңеш өзүн-өзү башкаруучу жогорку орган болуп эсептелип, аны коллеж-дин директору жетектейт. Педагогикалык кеңеш 15 мүчөдөн турат.
Педагогикалык кеңеш “Орто окуу жайлардын педагогикалык кеңеши жөнүндөгү жобого” (буйрук №70/1 КР ББИ жана маданият министрлиги тарабынан 14.02.2000 күнү бекитилген) ыла-йык түзүлөт.
Педагогикалык кеңешинин кеңешмелери бекитилген планга ылайык эки айда 1 жолу, орточо бир окуу жылда 4-5 жолу өткөрүлөт.
Окуу жылга пландаштырылган кеңешмелеринин күн тартибине киргизилүүчү негизги ма-селелер катары:
1. Педагогикалык кеңештин курамын бекитүү.
2. Иш планын окуу жылга бекитүү.
3. Окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планын карап бекитүү. 5 жылдык өнүгүү концепциясы.
4. Структуралык бөлүмдөрдүн штаттык жадыбалдарын окуу жылы үчүн бекитүү. Жумуш-чу окуу пландарын, окуу процессинин графиктерин, тандоо курстарынын темаларын бекитүү.
5. ПО курамды аттестациялоонун принциптерин кароо.
6. Коллеждеги окуу, илимий-методикалык жана тарбиялык иштердин абалы боюнча.
7. Өткөн окуу жылдагы аткарган иштери тууралуу директордун орун басарларынын от-четтору.
8. Окуу жылдагы кышкы жана жайкы экзамендик сессиялардын жыйынтыктарын тал-куулоо.
9. Кабыл алынган студенттердин билимин текшерүүнүн жана баалоонун модулдук-рейтингдик системасынын эффективдүүлүгү жөнүндө.
10. Окуу процессин оптимизациялоону уюштуруу боюнча.
11. ПО курамдын, студенттердин негизги илимий багыттары жөнүндө.
12. Педагогикалык кеңешке маселелерди алып чыгуучу комиссиянын төрагаларынын от-четтору.
13. Коллеждин финансылык-чарбалык ишмердүүлүгү жөнүндө.
14. Кеңеш кабыл алган чечимдеринин аткарылышы боюнча маалымат.
15. Окутуунун кредитттик технологиясы – окутуу процессин интеграциялоонун негизи ка-тары (кредитттик технологияны кийирүүнүн абалы).
Административдик кеңеш Педагогикалык кеңештин жумушчу органы болуп эсептелип:
 учурдагы ишмердүүлүктөрдү координациялайт;
 окуу стандарттарынын аткарылышын көзөмөлдөйт;
 окуу-тарбиялык процессти башкарууну, текшерүүнү уюштуруп ишке ашырат;
 Педагогикалык кеңеште каралуучу бардык суроолор алдын-ала талкууланат;
 коллеждин административдик-башкаруучу жана башка бөлүмдөрүнүн учурдагы ишмер-дүүлүгүн текшерип, анализдеп жана алардын жетекчилеринин отчетторун угат;
 штаттык расписаниенин сакталышын текшерүүнү ишке ашырат;
 эмгек, окуу дисциплинасынын, кызматтык милдеттердин так аткарылышынын сакталышын камсыздайт;
 директордун буйруктарынын жана Педагогикалык кеңештин токтомдорунун аткарылышын текшерүүнү ишке ашырат;
КРдин Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик окуу жайлар жөнүндөгү жоболоруна ылайык коллеж төмөнкү бөлүмдөргө ээ:
3 бөлүм бар, алар:
• Жалпы билим берүү;
• Кесиптик билим берүү;
• Дистанттык технологияларды колдонуу менен сырттан окуу;
Мындан сырткары
• Кыска мөөнөттүү курстар жана окутуучулардын билимин жогорулатуу бөлүмү.
Өзгөн технология жана билим берүү коллежинде профессордук-окутуучулук (ПО) ку-рамдын саны – 46, алардын ичинен 1 илимдин доктору, 11 – илимдин кандидаттары.
Учурда жалпы-профессордук-окутуучулук курамынын ичинен инженердик академиянын мүчө-корреспонденттери – 1, КР Билим берүүсүнүн мыктылары – 27. Илимдин доктору, профес-сордун орточо жашы – 61, илимдин кандидаты, доценттердин орточо жашы – 43 жаш.
Адистерди даярдоодо аялдардын ролу чоң, алардын ичинен: 8 илимдин кандидаты, доцент-тер, профессорлор; 3 улук окутуучулар; 12 окутуучулар эмгектенишет.
Коллежде профессордук-окутуучулук (ПО) курамдын квалификациясын жогорулатууга илимий стажировкаларга, чыгармачыл өргүүлөргө диссертациялык иштерин жыйынтыктоо үчүн жиберүү аркылуу өзгөчө көңүл бурулат.
Педагогикалык жөндөмдүүлүктөрүн арттыруу максатында жаңы жумушка алынган, өзгөчө техникалык, экономикалык адистикке ээ окутуучуларды жыл сайын январь айында методикалык семинарлар уюштурулуп, профессорлордун жана доценттердин педагогикалык чеберчиликти арт-тыруу боюнча лекциялык, практикалык, лабораториялык сабактарды окутуунун ошондой эле сту-денттердин билимин баалоонун методдору боюнча лекцияларын угушат. Коллеждин кыска мөө-нөттүү курстар жана окутуучулардын билимин жогорулатуу бөлүмүндө 2013-жылдан баштап пе-дагогикалык чеберчиликтерди арттыруучу кыска мөөнөттүү курстар жана окутуучулардын би-лимди жогорулатуу бөлүмү уюштурулган. Акыркы эле 2 жылда уюштурулган семинарлардын не-гизинде:
• 2015-жылдын январь айында ОшМУ менен “Агартуу” академиясы“ биргеликте уюштурган “Окутуунун интерактивдүү усулдары” аттуу темадагы семинардын курсунан (72 саат) коллеждин 24 окутуучусу билим алып алышып, сертификаттарга ээ болушкан.
• 2015-2016-окуу жылдарында 4 модулга бөлүү менен ОшМУ жана “Фонд поддержки обра-зовательных инициатив” коомдук фонду сынчыл ойломду өстүрүү программасынын алкагында уюштурган “Агартуу” академиясы“ биргеликте уюштурган “Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүү” аттуу темадагы 72 сааттык тренингине катышып, анын толук курсун коллеждин 14 окутуучусу ийгиликтүү аяктап, сертификаттарга ээ болушкан.
• 2015-жылдын сентябрь айында КРнын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги уюштурган “Жа-рандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү” аттуу темадагы семинардын курсунан (72 саат) коллеждин бир окутуучусу (Б.Нурдинов) билим алып алып, сертификатка ээ болду.
• 2015-жылдын ноябрь айында “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баа-лоонун негизинде отчет даярдоо” 1 окутуучу (Б.Кайназаров), 2016-жылдын ноябрында 2 окутуучу (А.Акматалиев, Б.Тынай уулу) тренингине катышып, билим алып, сертификатка ээ болду.
• 2016-жылдын январь айында ОшМУ менен “Агартуу” академиясы биргеликте уюштурган “Окутууга компетенттүүлүк мамиледе окуу-методикалык камсыздалышты иштеп чыгуу жана электрондук досканы пайдалануу. ОКОЖдун ишмердигинин натыйжалуулугун өлчөө инстру-менттеринин системасында өздүк баалоонун уюштурулушу” аттуу темадагы семинардын курсу-нан (72 саат) коллеждин 39 окутуучусу билим алып алышып, сертификаттарга ээ болушкан.
Колледж 7 адистик боюнча билим берүү ишмердүүлүгүнүн жүргүзөт.
Студенттерди окутуу мамлекеттик бюджеттин негизинде, ошондой эле келишимдик негизде окутуунун күндүзгү жана сырткы формаларында окутуу жүргүзүлөт.
Студенттерди окутууда коллеждин көпчүлүк адистиктери билим берүүчү, экономикалык ж.б. тармактардагы ишканаларды база катары теориялык билимдерин практикалык жактан бекемдөө максатында пайдаланышат. Акыркы 5 жылда коллежде 8 окуу кабинеттери, 1 компьютердик борбор (4 компьютердик класс), жогорку ылдамдыктагы локалдык тармак ишке киргизилген. Окуу процессин уюштурууну автоматташтыруучу 38 программадана турган AVN автоматташтырылган электрондук маалыматтык системасы толук кандуу иштей баштаган. Бул маалыматтык системасында ар бир студент тууралуу бардык маалыматтарды ата-энелер ж.б. кызыкдар адамдар интернет тармагы аркылуу окуп, таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошону менен бирге мамлекеттик аттестациялык сынактар, экзамен-зачеттер болсо компьютерде автоматташтырылган программа менен алына баштады. Компьютерде сынактардын жүрүүсү субьективдүү фактордун таасирин азайтып, студенттин өзүнүн гана окуп, билим алуусуна шарттарды түзөөрүн көрсөтүүдө. Бардык окуу кааналарында видеобайкоолор орнотулуп, сабактардын сапаттуу өтүлүүсү жана студенттердин катышуу-жетишүүсү ж.б. окуу бөлүмү тарабынан компьютерде байкоого алынып турууда. Интернетти чектөөсүз акысыз колдонуудагы мультимедиа борбору – студенттер үчүн маалымат алышуунун, жаёы табылгалар менен таанышуунун жана билим алуунун аянтчасына айланып калды. Илимий-педагогикалык жамааттын демилгелүүлүгү жана эмгекчилдиги аркылуу улуттук жана эл аралык билим тажрыйбасына окутуунун жаёы технологияларын айкалыштырып окутуу – өнүгүп-өсүп, ишке ашырыла баштады. Учурдун талабына ылайык окуу-усулдук куралдар электрондук формага өткөрүлүп, студенттердин билими модулдук-рейтингдик система аркылуу бааланууда. Келечекте окуу жай чакан, эл аралык абройго ээ билим устаканасына айланууга багыт алууда…
Окуу-процессин уюштурууда укуктук-нормативдик документтер түзүлгөн. Атап айтсак практиканы уюштуруунун эрежелери, кафедралардын окуу жүктөмдөрүн пландаштыруу, мыкты-ларды аныктоонун эрежелери, модулдук-рейтингдик система, AVN маалымат системасын иште-түү, жумушчу программалар, отчеттордун схемалары, административдик кеңеш, ички эмгек тар-тип, коллеждин китепканасында окуу-методикалык жана илимий адабияттарды сатып алуу, доку-менттештирүү, эсепке алууну тартипке салуу боюнча бюллетендер иштелип чыгып, Педагогика-лык кеңеш тарабынан бекитилген.
Пландуу окуу-методикалык иштер студенттерди окуу-усулдук колдонмолор, ж.б. окуу адабияттары менен камсыздоону бир кыйла жакшырта алды деп айтса болот. Акыркы беш жылдыкта коллеждин окутуучулары тарабынан 32 окуу-усулдук колдонмолор жана китептер, адистиктердин дисциплиналары боюнча толук окуу программалары түзүлгөн.
Окуу процессин эффективдүү башкаруу максатында бардык структуралык бөлүмдөр тара-бынан жылына иш пландар, окуу процессинин графиги, экзамендик сессиянын жана мамлекеттик аттестациянын графиктери түзүлөт. Кафедралар тарабынан окутуучуларга дисциплиналарды бө-лүштүрүү боюнча окуу жүктөмдөрү пландаштырылып, эсептелет. Окуу жүктөмдөрүнүн не-гизинде окутуучу жеке план, бөлүнгөн дисциплина боюнча жумушчу программа түзөт.
Окутуунун төмөнкү негизги түрлөрү каралган: лекция, практика жана семинардык сабактар, курстук долбоор (иш), модул, индивидуалдык тапшырма, консультация, студенттин өз алдынча иши, студенттер менен жекече иш, окуу-өндүрүштүк жана квалификациялык практика, дипломдук иш (долбоор).
Сабактарды сапаттуу өтүү максатында ар бир окутуучу тиешелүү дисциплиналар боюнча “Окуу методикалык комплекс” (ОМК) даярдаган. Ал ОМКлар AVN маалымат системасында жай-гаштырылган.
ОМКнын негизги жетектөөчү документи катары жумушчу программа эсептелет. Бардык дисциплиналар боюнча жумушчу программалар бар жана алардын баары билим берүү стандартта-рына жооп берет. Окутуучулардын жылдык окуу жүктөмү окуу процессинин графигинин неги-зинде жана адистиктердин окуу планына ылайык түзүлгөн. Окуу жүктөмдөрүн эсептөөдө ар бир семестрде окутуучулардын арасында иштин бардык түрлөрүн тең салмактуу өзүнчө пландашты-рат.
Окутуучулардын индивидуалдык пландары жыл сайын жаңы окуу жыл үчүн кафедралар-дын бекитилген окуу жүктөмдөрүнүн жана кафедранын илимий-методикалык планынын негизинде түзүлөт. Бардык индивидуалдык пландар тиешелүү кафедралардын кеңешмелеринде талкууланып, бекитилет.
Кафедра, структуралык бөлүмдөрдүн бардык иш аракеттерин учурдун талабына ылайык электрондук тартипте ишке ашырылып жаткандыгын коллеждеги иштердин тактыгына, коомчу-луктун алдында ачык айкындуулукка болгон чоң кадам катары белгилөөгө болот. Атап айтсак электрондук окутуучулардын окуу жүктөмү, электрондук модулдук-рейтингдик система, элект-рондук кадрлар башкармалыгы ж.б. иштеп алардын жыйынтыктарын коллеждеги компьютерлер аркылуу каалаган колдонуучу тааныша алат. Бул иш аракеттердин үзгүлтүксүз иштөөсүн дирек-тордун окуу иштери боюнча орун басары көзөмөлдөйт.
Сырттан окуу бөлүмүнүн окуу процесси октябрдан баштап июнь айына чейин бирдей бөлүнүп чакырылып, аудиториялык фондду кеңири пайдаланууга жана профессордук-окутуучулар курамдын жүгүн тең салмакташтырууга ылайыкташтырылып уюштурулат.
Тарбиялык иштер коллеждин тарбия иштери боюнча концепциясына ылайык иш пландар тү-зүлүп, аларды аткарууга бекитилген пландар боюнча жасалат. Коллеждеги уюштуруу-тарбиялык иштер боюнча айта турган болсок, бардык тарбиялык иштер боюнча жасалып жаткан процесстер инсандын кесиптик билимин, ык, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүгө багыттылган.
Бардык студенттик тайпаларында «Тынчтык сабагы», “Менин өлкөмдүн келечеги”, “Кыр-гызстан – эгемендүү мамлекет”, «Кыргызстан – биздин мекенибиз», “Кесипке киришүү”, “Кор-рупцияны ооздуктайбыз”, “Алган деле эмес, берген да күнөлүү!”, “Студенттер, биз таза билим – мыкты адис үчүн!”, “Түкүрбө” аттуу мекенчилдик, интернационалдык, маданияттуулукка үндө-гөн, коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу темаларында куратордук-тарбиялык сааттар өтүлүп, бөлүмдөрдө жана коллеждин деңгээлинде “Улуттар аралык ынтымакты бекемдөө”, “Демократия – биздин өлкөнүн саясий режими катарында”, “Мамлекет жана жаштар”, “Кыргызстанга өлүм жаза-сы керекпи?”, «Тил байлыгы – асыл казына», «Зарница» оюну, «Жаштар достугу», «СПИДсиз ай-мак» майрамы, «Тынчтык жана экономика» жана «Билерман ордо» акыл таймашы, “Нооруз – жа-ңылануунун майрамы, абитуриенттер үчүн «Ачык эшик күнү» деген темаларда дебат, дискуссия-лар, тегерек столдор, белгилүү акын-жазуучулар, обончулар менен адабий жана музыкалык кече-лер, өмүрү өрнөк ардактуу инсандар менен жолугушуу кечелери өткөрүлүп турат. Студенттер үчүн маданий-эстетикалык иш-чаралар да өткөрүлүп, студенттер бош убактыларын маданий көңүл ачуучу кароо-сынактарга активдүү катышуу менен өткөрүшөт: 10-ноябрь – Бүткүл дүйнөлүк жаштар күнүнө карата группалар аралык шайыр тапкычтар клубунун – ШТК (КВН) таймашы уюштурулат; 17-ноябрь – Эл аралык студенттер күнүнө карата жигиттер, кыздар үчүн саркечтер сынагы уюштурулуп, анда күзгү-кышкы кийимдердин классикалык, эркин, кечки стилдеги үлгүлөрү көрсөтүлөт; Жаңы жылдык майрамга карата башкы имаратта «Көгүлтүр от» директордук бал оюн-зоок кечеси студенттер арасында өткөрүлөт; “Окутуучулар обон созгондо” аттуу маанайшат кароо-сынагы профессордук-окутуучулук курамдын арасында уюштурулуп турат; «Мырза жигит – ….» жана «Жаз периси – ….» сынактары жыл сайын өткөрүлүп, жеңүүчүлөргө сыйлыктар берилет.
Жыл сайын студенттер менен окутуучулар ден соолугун чыңдоо жана ар кандай оорулар-дын алдын алуу максатында флюорографиядан өткөрүлүп, текшерүүнүн натыйжасында бронхит, туберкулез, богок оорусу, жүрөк оорусу менен катталгандар райондук кургак учук оорусуна кар-шы күрөшүү диспансерине жана башка дарылануу мекемелерине жөнөтүлүп турат. Мындан башка ар бир оору менен катталган студентке, окутуучуга дарыгерлер тарабынан кеңештер, жардамдар берилет.
СПИДге, наркоманияга, алкоголизмге, терроризмге, экстремизмге, улуттар аралык кагы-лышууларга каршы күрөшүү максатында алдын ала профилактикалык иштер бардык бөлүмдөрдө Өзгөн райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун адистеринин катышуусу менен лекциялар уюштурулуп, алар тарабынан даярдалган түшүндүрүү баракчалары таркатылат. Лекцияларды окууга, баяндамаларды жасоого, практикалык кеңештерди берүүгө райондук ички иштер бөлүмү-нөн, коопсуздук кызматынан, прокуратурадан, райондук ооруканадан адистер чакырылып, бирг-лешип иш алып баруу эң жакшы жолго коюлган.
Студенттерди терең билим алууга кызыктыруу жана аларды коллеждин коомдук-маданий турмушуна активдүү катыштыруу максатында «Эң мыкты студент», «Эң мыкты студенттик тай-па», «Жылдын мыкты куратору» ж.б. сынактары уюштурулуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар, дипломдор тапшырылат.
Окуу жайдын түзүлүүсүнүн бир максаты да социалдык максатта деп айтууга негиз бар. Масе-лен, таланттуу, бирок шарты оор алыска барып билим алууга мүмкүнчүлүгү чектелүү аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн проблемалары чечилип жатат. ОшТУнун Жобосуна ылайык айрым студен-ттерге (тоголок жетимдер, олимпиаданын чемпиондору ж.б.) окуу үчүн акы төлөмдөрүнө жеңилдик берилип, бошотулуп жатат. Экинчиден, учурда коомубузга мүнөздүү болгондой жаш-тардын борбор шаарларга жана чет өлкөлөргө кетүүсү күчөп турган мезгилде, аларга билим берип, аймакта-айыл жеринде кармап, иш менен камсыз болуусуна негиз түзүп берүү мүмкүнчүлүктөрүн чечип, Өзгөн районунун аймагында маданий-агартуу иштерин жүргүзүүгө салым кошуп келет. Бул процесстерди заманбап нукта чечүүдө аталган окуу жайдын орду чон. Бюджеттик негизде окуган окууда мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер ай сайын 750 сомдон стипендия алууга мүмкүндүктөр бар, ошону менен катар коомдук иштерде активдүүлүктү көрсөткөн, окууларындагы мыкты жетишкендиктерди камсыз кылган студенттер педагогикалык кеңешинин чечими менен академик Б.Мурзубраимовдун жеке стипендиясы менен 2000 сомдон сыйланып келишет (ар жылы 10 студентке берилет).
Студенттердин ден соолугун чыңдоо жана аларды спортко кызыктыруу максатында спорт-тун волейбол, футбол түрлөрүнөн секция иштеп, анда 55тен ашык студенттер спорт менен машы-гышат. Спорттук секциялар үчүн волейбол, баскетбол, кичи футбол заманбап аянтчалары иштейт. Коллеждин курама командаларына мыкты спортсмендерди тандоо группалар аралык жана 1-курстардын спартакиадасында жыл сайын тандалып, улам жаңы күчтөр кошулуп толукталып ту-рат. Спорттук секциялардын иши бир гана окуу жайдын спорттук аянттарында өтүлбөстөн, шаар-дык стадиондо да өтүлөт.
Коллеждин спортчулары шаардык, аймактык спартакиадаларга үзгүлтүксүз активдүү каты-шып турушат.
Студенттик өзүн-өзү башкарууну демократиялаштыруу жана өнүктүрүү максатында коллеж-дин студенттик кеңеши жөнүндө жобо иштелип чыгып, бекитилген. Студенттик кеңеш өзүнүн ишинде ыктыярдуулук, тең укуктуулук, мыйзамдуулук, ачык-айкындуулук, добуштардын көпчү-лүгү принциптерин жетекчиликке алат. Ал жобого ылайык студенттик кеңештин төрагалык кыз-мат орду шайлоо жолу менен тандалат. Студенттик кеңеш үчүн атайын заманбап жасалгаланган каана бөлүнүп берилген. 2000-жылдан бери райондук жаштар кеңешинин төрагалыгын коллежде окуп жаткан окуу жайдын студенттери жетектейт. Алар коллеждин студкеңеши менен жана ай-мактардагы жаштар уюмдары менен тыгыз иш алып барышат.
Студенттик кеңеш өзгөчө кышкы, жайкы сессия убагында «Таза сессия үчүн!» ураандын алдында ишеним телефонун, сандыкчалар, директордун электрондук дареги жазылган баракча-ларды окуу имараттарына илип, натыйжада студенттер үчүн өз көйгөйлөрүн тартынбастан ай-туусуна оптималдуу шарттарды түзүшөт.
Студенттик кеңеш коллеж боюнча көптөгөн студенттерден сурамжылоо жүргүзүшүп, анке-тада бөлүмдөрдөгү компьютерлердин, интернет түйүндөрүнүн жетиштүүлүгү, студенттердин би-лим алуу процессинде интернетти пайдалануу деңгээлдерин аныктоо максатында, китепкана, окутуучулардын сапаттуу билим берүүсү, паракорчулук темаларында түзүлгөн суроолор берилип, буга жооп берген студенттерибиздин көз караштарын, сын пикирлерин, ойлорун жалпылап, окуу жайдын тиешелүү жетекчилерине сунуштайт.
Ар кандай окуу жай сапаттуу билими менен гана эмес, илимий-изилдөө иштери жана усул-дук изилдөөлөрү менен да өзүн сыймыктандыра алат.
Илимий-изилдөөлөр жана тажрыйбалык эксперименталдык иштер ОшТУнун Өзгөндөгү коллежинде жылдан-жылга күчөп баратат. Республика боюнча ушул жерде гана тамекиден башка продукция алуу, өсүмдүк чийки затын фармацевтикада колдонуу, тамекичиликтин технологиясы, паремиология, интегралдык-типологиялык грамматика, тил илимине киришүү жана окутуунун усулу сыяктуу үч тармак түптөлүп, бутактап өнүгүп жатат. Андан сырткары тарых, философия, экономика, юридика, механика тармактары боюнча да изилдөөлөр жакшы жолго коюлган.
Ар бир окуу жайдын келечекте алга карай өнүгүүсүнүн негизи болуп, ал жерде жүргүзүлүп жаткан изилдөө иштери эсептелет. Ал адистерди сапаттуу даярдоону жакшыртат. Ошондуктан Ош технологиялык университетинин академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү коллежинде кадрларды даярдоочу бардык аспектилерди ичине камтыган 4 проблема боюнча илимий-иштер жүргүзүлүүдө.
1-проблема: “Дарылык чийки заттарды алуу, биологиялык активдүү кошулмаларды жана экологиялык таза продуктыларды алуу үчүн 12 темадан турган Кыргызстандын түштүгүндөгү өсүмдүктөрдү кайра иштетүү технологиялары жана изилдөө”. Илимий жетекчи: КР УИА акаде-миги Токторалиев Б.А., а.ч.и.д., профессор, КРнын инженердик академиясынын мүчө-корреспонденти Смаилов Э.А. Аталган проблема боюнча 1 доктордук иш корголгон жана айыл-чарба жана техникалык илимдер боюнча 5 кандидаттык диссертация корголгон (Атаджанов С.С., Самиева Ж.Т., Эрматова В.Б., Танаков Н.Г., Атамкулова М.Г.). Н.Танаковдун доктордук диссерта-циялык иши жана М.К.Капарованын кандидаттык диссертациялык иши коргоого даярдалган. 12 илимий монография жана окуу-усулдук иштер басмадан жарык көргөн. Алар, “Кыргызстандын тамеки чийки каражаты жана анын сапатын көтөрүү” аттуу темадагы (2002), “ Тамекини иште-түүдөн, жыйналгандан кийин кайра иштетүүдөн жана ферментациядан өткөрүүнү механизация-лаштыруу” (2007), “ Тамекини которуштуруп айдоо жана тамекиден урук алуу” (2002), “Май алуу үчүн тамеки уругун өндүрүү технологиясы” (2003), “ Тамеки жана анын таштандыларынан тра-дициялык эмес иштетүү” (2009), “Күрүч – сейрек кездешүүчү маданий өсүмдүк” (2011), “Өзгөн районунун инвестицияга тартылуусу” (2012), (Тамекини табигый-экономикалык зоналар боюнча үндүрүүнүн экономикасы” (2013). Жаңы ойлоп табуу боюнча 5 патент алынган. Азыркы мезгилде доктордук диссертациянын үстүндө 4 адам иш жүргүзүүдө. (Самиева Ж.Т., Атаджанов С.С., Каримова И.С. жана Атамкулова М.Т.) жана 5 адам кандидаттык иштеринин үстүндү иштеп жа-тышат (Зулпуев З.Б., Абдуллаева Р.А., Батралиев У.Т., Смаилова Х.Э., Сакибаев К.Ш.).
Азыркы учурда ОшТУнун Өзгөн технология жана билим берүү коллежинде профессор Э.А. Смаиловдун жетекчилиги алдында айыл чарбасынын проблемалары боюнча (Түштүк Кыргызстанда тамекини, атактуу Өзгөн күрүчү менен таруусун, Өзгөн тоо балын жана картошканы кайра иштетүү ж.б.) жана ошондой эле Түштүк Кыргызстандын өсүмдүктөрүн пайдалануу проблемаларынын негизинде дарылык чийки каражаттарды жана биологиялык активдүү кошулмаларды алуу боюнча илимий мектеп түзүлгөн. Бул проблеманын үстүндө КРнын УИАсынын фито технология институту, “Тамеки” илими-өндүрүштүк айыл чарба кооперативи, КРнын УИА ТБнүн медициналык проблемалар институту, “IPAR BIOTECHNOLOGY” (Түштүк Кыргызстандын медициналык өсүмдүктөрү) аттуу кытайлык (корпорация) ишканасы, Словакиянын “PIESTANY” фирмасы (Өзгөн күрүчү боюнча) менен биргеликте иштер жүргүзүлүп жатат.
Ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгында тамекини иштетүү, кайра иштетүүнүн жаңы технологиялары иштелип чыкты, тамеки иштетүүдө жана зоналар боюнча тамекини иштетүүнүн натыйжалуулугун аныктоодо эмгекти уюштуруу иштелип чыгылды. Биринчи жолу Өзгөн күрүчүнүн атактуу сорттору (ак урук, мамлекеттик коду: 7100034; кара кылтырык, мамлекеттик коду – 7100033) Кыргызстандын территориясында пайдаланууга берилген сорттордун жана өсүмдүктөрдүн гибриддеринин мамлекеттик реестрине киргизилди. Словакиянын өсүмдүктөрдү илимий изилдөө институтунун каржылоосунун эсебинен Шоро-Башат айыл округунда 2011-жылы күрүчтү кайра иштетүү тегирмени (ак жубаз) курулуп, иштетүүгө берилген. Ал ак жубаз жыйналган күрүчтү ата-бабалардын технологиясы (иштетүү усулу) менен актагандыктан Өзгөн күрүчүнүн сапатынын көрсөткүчү сакталган.
Изилдөө жумуштарынын жыйынтыгы боюнча эл аралык жарманкелерде, көргөзмөлөрдө жана конгресстерде жалпыга маалымат берилди (Смаилов Э.А. – Германия, Мюнхен, “Oils and Fats” (2008), Антверпен – Нидерланды, липид боюнча 9- Европалык конгресс (2011), КНР (2008, 2010, 2011, 2012, 2013); Самиева Ж.Т. – Түштүк Корея (Сеул), Ойлоп табуучу аялдардын Бүткүл дүйнөлүк конгресси “KIWIE-2013” (2013), алардын жыйынтыгы боюнча күмүш жана коло медалга татыктуу 2 патентке ээ болушкан. Мындан сырткары ойлоп табуучу аялдардын Бүткүл дүйнөлүк ассоциациясынын президенти Мэй Ян Хан тарабынан атайын белек – күмүш медалга татыктуу болгон (2014). “Тамекинин таштандыларынан целлюлоза алуунун жолдору”.
2-проблема: 5 темадан турган “КРнын айыл чарба тармактарынын экономикасы, инвести-циялык жана финансылык аспектиси”. Илимий жетекчиси: КР УИА академиги Акималиев Ж., а.ч.и.д., профессор, КРнын Инженердик академиянын мүчө-корреспонденти Смаилов Э.А., э.и.д., профессор К.Төлөнов. Аталган проблема боюнча 2004-жылы Ж.Т.Самиеванын кандидаттык дис-сертациясы корголгон жана А.Малабаевдин кандидаттык диссертациясы даярдалган. Изденүүчү-лөр Г.Ташбаева жана Г.Наджиевалардын 2 монография жана 2 окуу-усулдук иштери жарык көр-дү.
3-проблема: “Тил илимине киришүү жана окутуунун усулу”. Илимий жетекчиси: ф.и.д., профессор К.З.Зулпукаров. Бул проблема боюнча 5 кандидаттык диссертация корголгон (Атабекова Н.К., Маражапова Н.К., Атакулова М. , Абдулатов А.А., Эргешова С.Б.), доктордук дисссертациянын үстүнөн 1 изденүүчү (А. Абдулатов) иштеп жатат жана кандидаттык диссертациянын үстүнөн 4 адам иштеп жатат ( Мааткеримов З.Ж., Сапарова Б.К., Кайназаров Б.А., Калбердиева М.К.). 1 монография жана 6 окуу-усулдук иштер жарык көрдү. Паремиология боюнча атайын курстук усулдук көргөзмө (2011), Паремиология нравалык категория катары (2012), Паремияларды окуп-үйрөнүүнүн айрым маселелери (2013) ж.б.
4-проблема. “Азыркы кыргыз коомчулугунун руханий-нравалык абалы: көйгөйлөр жана аны чечүүнүн жолдору жана адам укуктары. Учурдун тарыхый актуалдуу маселелери”. Илимий жетекчиси: КРнын Улуттук илимдер академиясынынын мүчө-корреспонденти, филос.и.д., про-фессор, Тогусаков О.А., ю.и.д., профессор А.М.Исраилова, т.и.д., профессор Нурунбетов Б.А., профессор Сулайманов Э.Ж. Бул проблема боюнча 3 кандидаттык диссертация (Акматалиев А.Т., Муратбаева Г.Н., Темиралиева Г.Т.) корголгон жана 1 кандидаттык диссертация коргоого даяр-далган (Б.Тынай уулу). 3 доктордук диссертациянын үстүнөн (Акматалиев А.Т., Муратбаева Г.Н., Темиралиева Г.Т.) жана 2 кандидаттык диссертациянын (Б. Тынай уулу, Иминова Р.А.) үстүнөн иш алынып барылууда. 9 окуу-усулдук иш, 4 монография жарыяланды: “Кыргыз элинин моралдык аң-сезиминин калыптанышынын өзгөчөлүгү”(2009), Этнология (2009), Этнография (2011), “Кыргыздардын социалдык нормасы” (2011), Тарых (2012), Кыргыз Республикасында аялдардын укуктарын коргоо” (2015). Аткарылган жумуштардын жыйынтыгы (АКШ, 2011; – Ош, – Жалал-Абад, -Токио, – Бишкек, Акматалиев А.Т.; -Ош, -Бишкек, Муратбаева Г.; -Ош, -Бишкек, Темиралиева Г.Т.) баяндама катары жасалган жана илимий эмгек катары бир канчасы жарык көргөн.
2001-2014-жылдар аралыгында коллеждин окутуучулары жана аспиранттары тарабынан 1 докторлук (Э.А.Смаилов) жана 14 кандидаттык (С.С.Атаджанов, И.Х.Халматов, Н.К.Атабекова, Ж.Т.Самиева, В.Б.Эрматова, Н.К.Маражапова, А.Абдулатов, М.А.Атакулова, Н.Т.Танаков, В.Суркеева, Акматалиев А., Эргешова С.Б., Атамкулова М., Муратбаева Г.Н.) диссертациялар корголду. Ошондой эле КР ЖАКнын чечими менен 4 окутуучу доцент, 1 окутуучу – профессор наамын алган. Дагы бир канча окумуштуу окутуучуларыбыз доценттик наамды алуу үчүн документтерин даярдап жатышат.
Акыркы беш жылда 3 кандидаттык диссертация корголгон, беш окутуучу илимий наамга ээ болушкан. 8 монография, 22 окуу-методикалык колдонмо, 100дөн ашуун илимий макалалар басмадан чыгарылган.
Кафедралардын мүчөлөрү окуу жана окуу-усулдук колдонмолорун иштеп чыгуу жана бас-мадан чыгаруу жаатында азыркы мезгилде да активдүү иш алып барууда.
Коллеждин окумуштуулары ОшТУдагы кесиптештери менен бирдикте министрликтин колдоосу менен берилүүчү гранттын үстүнөн иштеп жатат. Илим-изилдөө иштери кытайдын био-технологиялык «IPAR» корпорациясы, КР УИА медициналык проблемалар институту, «Пангеа» эл аралык фонду жана Словакиянын өсүмдүк таануучулук илим-изилдөө институту менен тыгыз иштөөдө.
Коллеждин базасында нано биотехнологиялар тармагында кыргыз-кытай илимий билим берүүчүлүк борборун түзүү тууралуу келишимге жетишилди.
Жыйынтыгында КНР, Казакстан, Орусия, Армения, Германия, АКШ, Словакия, Чехия, Япония, Түштүк Корея ж.б. мамлекеттериндеги илимий мекемелер менен илим-изилдөө байла-ныштары түзүлдү жана бекемделди.
Окутуучулар тарабынан төмөнкү окуу китептери, окуу-усулдук колдонмолор, илимий ма-калалар жана монографиялар басылып чыгарылган: КР Билим берүү министрлигинин грифи ме-нен кыргыз тилинде «Информатика» (2009, 2012) жана “Этнография” (2012) окуу китептери, “Практическая фонетика английского языка для студентов специальности 0303 Иностранный язык” (2014) окуу колдонмосу, «Механизированная технология возделывания, послеуборочной обработки и ферментацией табака» (2007), “Паремияларды когнитивдик-педагогикалык максатта сыпаттоонун айрым проблемалары” (2007), «Методы исследования табачного и махорочного сырья» (2008), «Нетрадиционные использование табака и его отходов» (2009), «Инвестиционная привлекательность Узгенского района» (2012), “Кыргыз Республикасында аялдардын укуктарын конституциялык коргоо” (2015) монографиялары, “Паремия жана анын социалдык-когнитивдик эстутумдагы ролу” (2013), “Англис тили сабактарында фонетикалык көнүгүүлөрдү пайдалануунун айрым усулдары” (2014), “Инвестиционная стратегия Узгенского района” (2013), “Кыргыз Республикасынын Салык системасы” (2013), “О правовом положении и общественном статусе кыргызских женщин в историческом обзоре” (2013), “К проблеме исследования прав и свобод женщин в Кыргызской Республике” (2013), “К проблеме гендерного равенства в Конституции Кыргызской Республики” (2013), “Кыргызстанда аялдардын саясий укуктарын камсыз кылуунун укуктук механизмдеринин аракеттери жөнүндө” (2014), “Кыргыз Республикасында аялдардын социалдык-экономикалык укуктарын камсыз кылуунун укуктук механизми жөнүндө” (2014), “Кыргыз Республикасында аялдардын жеке укуктарын камсыз кылуунун укуктук механизми жөнүндө” (2014), “О правовых основах сотрудничества международных и государственных организаций Кыргызской Республики в области защиты прав женщин” (2014), “О происхождении этнонима “Русский” (2014), “Философский анализ феномена коэволюции” (2014), “Теоретические основы и сущность платежной системы” (2014), “Понятие платежной системы” (2014), “Табу сөздөрү – адептүүлүктүн башаты катары” (2015), “Проблемы развития сельского хозяйства” (2015), “О политико-правовой базе концепции унитаризма в Кыргызской Республике” (2015), “О некоторых гендерно-правовых аспектах индикации гендерного равенства в Кыргызской Республике” (2015), “О некоторых социальных индикаторах в освещении проблем защиты прав женщин в Кыргызстане” (2015), “Аялдардын укуктарын коргоонун эл аралык механизми тууралуу” (2016), “Кыргызстанда аялдардын укугун коргоо боюнча көйгөйлөрдү чагылдыруудагы кээ бир көрсөткүчтөр” (2016). “Агрардык сектордун натыйжалуугун көтөрүүнүн теоретикалык негиздери” (2016), “Азыркы учурда айыл чарбасынын мамлекеттик жөнгө салуудагы көйгөйлөрү” (2016) аталыштарындагы окуу-усулдук колдонмолору жана илимий макалалары. КР айыл-чарба министрлигинин грифи менен 2 илимий монография басылып чыккан: «Способ подготовки табачных листьев к сушке» жана «Нормы расхода шпагата для закрепления листьев табака на шнур». Булар айрымдары гана…
Студенттердин илимий изилдөө иштеринин түрдүү формаларына 150гө жакын студент тартылган. Жаштардын илимий бирикмеси иштейт. 2016-жылы кафедралардын базасында жаштардын 21 илимий иш-чаралары, 8 конференция, 17 конкурс, 19 предметтен олимпиада, 2 көргөзмө, семинар-кеңешмелер, тегерек столдор өткөрүлгөн.
Өндүрүштүк окутуу боюнча директордун орун басары, КР Инженердик академиясынын мүчө-корреспондентти, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор Э.А.Смаилов ОшТУ менен Ыссык-Көл мамлекеттик университетинин алдындагы уюштурулган 3 багыт боюнча кандидаттык диссертациялык кеңештин төрагасы кызматын да ийгиликтүү аткарууда.
Аудиториялык фонд 2 окуу корпусунда жайгашкан 28 аудиториядан, 1 медпунктан турат, алардын ичинен: 4 лекциялык аудитория, 20 кабинет, 2 компьютердик класс, 1 мультимедиа клас-сы, 1 электрондук библиотека.
60 орундуу окуу залы менен китепкана бар. Жалпы китеп фонду 31 миң 856 китептен турат, алардын 82% ын окуу жана окуу-усулдук китептер түзөт. Китепкана жыл сайын 10дон ашуун аталыштагы мезгилдүү басылма материалдарына жазылат. Китепкананын жалпы аянты 214 кв.м. Студенттер окуу-усулдук адабияттар менен 78%га, компьютерлер менен 100%га, аудитория фонду менен 100%га камсыз болгон.
Заманбап компьютерлер коюлган мультимедиа классы, электрондук библиотека, 3 компьютердик класс студенттер жана окутуучулар үчүн кызмат кылат. Компьютерлер чектөөсүз пайдаланууда интернет түйүнүнө кошулган.
Окуу кабинеттеринин техникалык жабдылышынын абалы канааттандырарлык. Аудиториялар стенддер, плакаттар жана окуу колдонмолору менен жасалгаланган.
Коллежде окуу процессинде пайдалануу үчүн 3 компьютердик класс, 23 принтер, 14 ксе-рокс, 3 компьютердик диапроектор, 1 мультимедиялык кабинет, электрондук интерактидүү доска-лар пайдаланылат.
Жалпы 82 компьютер бар. Коллеж боюнча 1 студентке 17 компьютер деген норма талабы аткарылган.
ББСнын жаңы формаларына өтүү бардык эле окуу жайлар үчүн өтө маанилүү милдеттерди койгон. Алардын айрымдарын атап айтсак:
• окуу процессинин билим берүүнүн натыйжаларына багытталышы;
• окутуунун натыйжаларынын бүтүрүүчүлөр ээ болгон компетенциялар менен мүнөздөлүшү;
• билим берүүнүн сапатына баа берүү жана аны жогорулатуу максатында үзгүлтүксүз жана көп аспектүү көзөмөл.
Коллеждин ар бир кафедраларында алар тейлеген бардык дисциплиналар боюнча тесттер-дин банкы түзүлгөн. Контролдоонун бул формасы тесттерди түзүү боюнча түйшүктүү жумуштар-ды талап кылып жатат. Тесттердин сапатын өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө: ички, тышкы ата-йын экспертизадан өткөрүлүп жатат.
Студенттердин өз алдынча иштерин кабыл алууну уюштуруунун сапаты ар түрдүү деңгээлде көзөмөлдөнүп келет. Кафедралардын отурумунда, бөлүмдөрдүн кеңешинде мындай иш чаралар талкууга алынып, тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Ошондой эле студенттердин өз алдынча иш-тери коллеждик деңгээлде да талкууланышы адатка айланган. Ар бир окуу жылда бардык бөлүм-дөр боюнча административдик кеңешмелерде аталган маселе талкууланып турат. Атап айтсак 2015-16-окуу жылда эле бөлүмдөрдөгү окуу-усулдук, илимий-изилдөө жана тарбиялык иштердин деңгээлин аныктоо максатында атайын комиссия түзүлүп Педагогика жана тил илимдери, Эконо-мика кафедраларын текшерген. Мында студенттердин өз алдынча иштерин кабыл алуусунун са-паттык деңгээлине өзгөчө басым жасалган.
Окуу-усулдук кеңеш тарабынан окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу, билим бе-рүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган бир топ иш чаралар аткарылууда.
Ар бир окуу жылдын башында бардык бөлүмдөрдөгү үч жылга чейинки стаждары бар жаш окутуучулардын тизмеси такталат. Кафедралардын жардамында тажрыйбалуу окутуучулардан лекторлор тандалып, семинарлар уюштурулат.
Коллеждин кафедралары.
Табигый-техникалык илимдер кафедрасы. Мында төмөнкү адистиктер боюнча кадрлар даярдалат: 230109 Эсептөө техникасын жана автоматташтырылган системаларды программалык камсыздоо; 140212 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча); 230701 Колдонмо информатика. Кафедра жетишерлик деңгээлде илимий даражалуу окутуучулар менен камсыздалган. Кафедрада 1 – илимдин доктору, профессор; 1 – техника илимдеринин кандидаты, 1 – айыл-чарба илимдеринин кандидаты, 1 – медицина илимдеринин кандидаты, доценттер, 7 – улуу оку-туучулар, 8 – окутуучу эмгектенет.
2012-2016-жылдары кафедрада 2 кандидаттык диссертация корголгон. 1 кандидаттык дис-сертация коргоого даярдалган, кафедралардын мүчөлөрү дээрлик толугу менен илимий темаларын бекитип, илимий иштер менен алектенүүдө.
Кафедра башкы корпуста жайгашып, 761 м2 аянтка ээ. Компьютердик борбор иштейт. Мын-да бардык практикалык сабактардын түрлөрүнө жараша 2 компьютердик класстар түзүлгөн. Жалпы 32 даана компьютер, 1 сервер, 3 диапроектор, 3 экран, 2 принтер, 2 ксерокс бул кафедрада окуу процессине пайдаланылат. Алардын бардыгы локалдык жана акысыз интернет тармагына туташтырылган. WiFi тармагы студенттер үчүн акысыз пайдаланууга берилди.
Компьютер класстарын эл аралык талапка ылайык жабдуу максатында 2013-жылдын декабрь айынан баштап локалдык тармак аркылуу көрүүчү видео байкоо камералары орнотулду жана ишке киргизилди. Мындан тышкары видео байкоо камералары коллеждеги бардык аудиторияларга да коюлду. Видео байкоо камералары окутуу процессин көзөмөлдөөгө, антитеррордук коопсуздукту жана коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алууга ыңгайлуу шарттарды түздү.
Педагогика жана тил илимдери кафедрасы. Кафедрада 050709 Башталгыч класстарда окутуу адистиги боюнча кадрлар даярдалат. Кафедра жетишерлик деңгээлде илимий даражалуу оку-туучулар менен камсыздалган: 1 филология илимдеринин кандидаты, 1 философия илимдеринин кандидаты, доценттер, 3 улук окутуучулар, 4 окутуучу эмгектенет.
Укук жана коомдук илимдер кафедрасы. Бул кафедрада 030505 “Укук таануу” адистиги даярдалат. Адистикти “Укук жана коомдук илимдер” кафедрасы даярдайт. Бул кафедрада 1 юридика илимдеринин кандидаты, 1 медицина илимдеринин кандидаты, 1 философия илимдеринин кандидаты, профессор, 1 тарых илимдеринин кандидаты, доцент, 1 ага окутуучу, 5 окутуучу эмгектенет.
Экономика кафедрасы. Бул кафедрада 080110 “Экономика жана бухгалтердик эсеп”, 080106 “Финансы” адистиги даярдалат. Адистикти коллеждеги бардык кафедралар тейлейт. Экономика кафедрасы бүтүрүүчү болуп эсептелет. Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы көзөмөл-дүк ченемдерге дал келет. Кафедрада 9 окутуучу эмгектенишет, алардын ичинен 2 – экономика илимдеринин кандидаты, 1 – доцент, 2 – ага окутуучу, 4 окутуучу иштейт.
Коллежде окууда эң мыкты бааларды алып, окуп жана коомдук иштерге активдүү катышкан студенттер ай сайын 720 сомдон стипендия алышат. Алар, төмөндөгүлөр:
1. Закиржан кызы Шойира – БК-15 тайпасынын студенти
2. Каримова Хосиятхон Жамолиддиновна – БК-15 тайпасынын студенти
3. Шарапова Хусниехон Одилжоновна- БК-15 тайпасынын студенти
4. Мавланова Мукаддасхон Музаффаржоновна- БК-15 тайпасынын студенти
5. Бакир уулу Баястан – ЭК-15 тайпасынын студенти
6. Муратбек кызы Дилбар – ЭК-15 тайпасынын студенти
7. Тажибаева Рукия Рахматжоновна – ЭК-15 тайпасынын студенти
8. Эркинбек уулу Сыргак – ЭК-15 тайпасынын студенти
9. Акматова Бернура Искандеровна – ПК-15 тайпасынын студенти
10. Алиева Айпери Абдикаримовна – ПК-15 тайпасынын студенти
11. Маматкурбан кызы Айткан – ПК-15 тайпасынын студенти
12. Мизамидин кызы Айгерим – ПК-15 тайпасынын студенти
13. Омурбек кызы Фарида – ПК-15 тайпасынын студенти
14. Рузахунова Мукаддасхон Хайруллаевна – ПК-15 тайпасынын студенти
15. Исажан кызы Гавхарай – БК-14 тайпасынын студенти
16. Кубанычбек кызы Асел – БК-14 тайпасынын студенти
17. Махаматкарим кизи Умидахон – БК-14 тайпасынын студенти
18. Махмудова Сохибжамол Муродилжоновна – БК-14 тайпасынын студенти
19. Мусажанова Робиехон – БК-14 тайпасынын студенти
20. Мырзали кызы Айчурок – БК-14 тайпасынын студенти
21. Пазылжанова Наргиза Дилшодовна – БК-14 тайпасынын студенти
22. Уктамжанова Азизахон Уктамжановна – БК-14 тайпасынын студенти
23. Хусанбаева Бахтихон – БК-14 тайпасынын студенти
24. Ысакова Шахнозахон Мамарашитовна – БК-14 тайпасынын студенти
25. Барчынбек кызы Тансулуу- ПК-14 тайпасынын студенти
26. Мирбек кызы Аймээрим – ПК-14 тайпасынын студенти
ОшТУнун академик Б.Мурзубраимов атындагы Өзгөн технология жана билим берүү кол-лежинин эмгек жамааты, бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанышат. 20 жыл аралыгында биз-дин коллежден 2194 инсан окууну ийгиликтүү аяктады. Биздин бүтүрүүчүлөр: илимпоздор, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жооптуу кызматкерлери, акимдер, подпол-ковниктер, майорлор, салык кызматынын, ички иштер кызматынынын, коопсуздук кызматы-нын, прокуратуранын, соттун кызматкерлери, мугалимдер, мектеп деректирлери, окуу бөлүмүнүн башчылары, банкирлер, финансистер, котормочулар, жетекчилер, айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештин депутаттары ж.б. Кыргызстандын бардык тармагында үзүрлүү эмгектенип жатышат. Ошондой эле түрдүү тармактарда Россия, Казакстан, Туркия, АКШ, Түштүк Корея ж.б. алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө эң жакшы эмгектенип, ыраазычылык билдирип жатышкандар бар. Мисалы, базалык билимин 5 жыл бизден алып, ийгиликтүү бүтүргөндөрдүн айрымдарын атай кетсек: Кара-Кулжа районунун акими Алиязов К., «РСК-Банктын» Ош облустук филиалынын директору Байтемиров А.А., Ош шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Абдуллаев А.У., Сузак райондук социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Мадымаров Б.М., Кыргызстан-Россия өнүктүрүү фондунун башкы адиси Имарбеков А.Р., Мырза-Аке айыл өкмөтүнүн башчысы Мирзакулов Р., Алтын-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы Бакеев К.Т., Чангет айыл өкмөтүнүн башчысы Эшиев Т., Кара-Кулжа районундагы Сары-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы Матиев К., Ош шаардык кеёешинин депутаты Капалов Т., шаардык финансы бөлүмүнүн башчысы Мейматкулов Р., «Кара-Шоро» улуттук жаратылыш паркынын директорунун орун басары Койлубаев С., коллеждин кадрлар бөлүмүнүн инспектору Чокотаева А.А., адвокат Кадыров Б., «Азия-Банктын» Ъзгън районундагы бөлүмүнүн жетекчиси Жусупбеков Ш., “Эко-Исламик банктын” Өзгөндөгү филиалынын башкы бухгалтери Камчыбекова М.К., “Аман-Банктын” Өзгөндөгү филиалынын башкы бухгалтери Бообекова К., «Кумтөр-Оперейтинг» компаниясынын тилмеч-котормочусу Хасанов А.А., Өзгөн РИИБнин башчысынын мурунку орун басары, милициянын подполковниги Мамадалиев У., милициянын подполковниги Тайчабаров Р.М., О.Максутов атындагы орто мектебинин директору Маматова У., М.Сагынова атындагы орто мектептин директору Сагынов А., Мырза-Аке айылындагы «Келечек» балдар бакчасынын башчысы Жороева Г., Ак-Жар айылдык кеңешинин төрайымы Кыдыргычева Н.А. ж.б.
Айрыкча, жакында экономика илимдери боюнча кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон жаш илимпоз Каникей Самиева биздин коллеждин күндүзгү бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан биринчи илимдин кандидаты болду. Мындай саамалыкты дагы бир бүтүрүүчүбүз Смаилова Хуршида улантып, кандидаттык диссертациясын коргоо алдында турат. Мындай окумуштуу бүтүрүүчүлөр бизди өтө шыктандырып, ийгиликтүү иштөөбүзгө өбөлгө болуп, кубандырып келет. Ал эми айрым бүтүрүүчүлөрүбүз чет өлкөлөрдөн (АКШ, РФ, Туркия ж.б.) өз билимин улантып, квалификациясын жогорулатышууда.
Бүтүрүүчүлөр үчүн ар окуу жылынын аягында коллежде “Бош орундар жарманкеси” өткө-рүлүп турат. 2016-жылы июн айында өткөрүлгөн “Бош орундар – 2016” жарманкесине Ош облусундагы мекеме-уюмдардан, ишканалардан, чарбалардан ж.б. 200 дөн ашуун бош орун-дар сунушталды.
Финансы-экономикалык ишмердүүлүк. Коллежди каржылоонун негизги булактары бо-луп республикалык бюджет жана атайын каражаттар эсептелинет. Бюджеттик каржылоо, адистерди даярдоого кабыл алынган мамлекеттик заказ боюнча студенттердин окутууга төлөмдөрү түрүндө жүргүзүлөт. Атайын каражаттар адистерди контракттын негизинде даярдоо боюнча келишимдерди аткаруунун эсебинен түзүлөт. Колледж каржы-экономикалык ишкердигинде иш жүзүндөгү каржылык мүмкүнчүлүктөргө жана керектөөлөргө таянып түзүлгөн, КРдин Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен жана КРдин Каржы министрлиги менен макулдашылган кирешелердин жана чыгашалардын сметасын жетекчиликке алат.
Жылдык бухгалтердик отчёттун жыйынтыгы боюнча 2015-календардык жылда коллеждин балансында төмөндөгүлөр турат:
Негизги каражаттар – 9474,6
анын ичинде:
а) имараттар – 4257,0
б) унаа каражаттары – 84,7
в) башка инвентарлар – 1771,4
г) компьютердик техникалар – 2090,6
д) китеп фонду – 1270,4
Бюджеттик каржылоонун аткарылышы. Республикалык бюджеттен каржылоо “Эмгек акы”, “Соцфондго чегерүү”, жана “Стипендия”, “Электро энергия” макамдары боюнча гана жүргү-зүлгөн.
Коллежге 2014-жылы республикалык бюджеттен 3356,0 миң сом бөлүнгөн, ал эми 2015-жылга 2446,4 бюджеттик каржылоо болсо 2014-жылга караганда 2015-жылга 909,6 сомго азай-ган.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген бюджеттик каржылоо боюнча 2015-жылга чыгымдардын эсептик сметасы 2446,4 миң сомду түзгөн.
Атайын каражаттардын чыгымдарынын сметасында ашыкча сарптоого жол берилген эмес, каржылык каражаттар казынанын аймактык бөлүмү аркылуу чыгымдалган.
Негизги каражаттардын кыймылы боюнча капиталдык салымга жана жабдууларды сатып алууга бюджеттен каражаттар каржыланган эмес, негизги каражаттардын өсүшү атайын кара-жаттардын эсебинен камсыздалган.
Бюджет жана атайын эсеп боюнча 2014-жылдан тартып 2015-жылга чейинки негизги ка-ражаттардын кыймылынын эсеби таблицада берилген.

Коллежде фонддун жалпы көлөмү жыл сайын көбөйүүдө, б.а. 2015-жылы базистик мезгил-ге (2014-ж.) салыштырмалуу 1397,5 миң сомго көбөйгөн.
Коллеждин окутуучу-профессордук курамынын жана башка жумушчуларынын эмгек акы-сы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 7-декабрь 2005-жылдагы №561 «Социалдык чөйрө-дөгү жумушчулардын эмгек акы шарттары жөнүндө» токтомуна ылайык Бирдиктүү тарифтик торчо боюнча төлөнгөн.
Окумуштуулук даражасы үчүн кошумча төлөмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 4-июнь 2006-жылдагы №492 «Окумуштуулук даражасы үчүн кошумча акы төлөмдөрдү белги-лөө жөнүндө» токтомунун негизинде илимдин докторлоруна – 600 сом, илимдин кандидатта-рына – 300 сом өлчөмүндө төлөнөт.
Кыргыз Республикасынын 30-апрель 2003-жылдагы №92 «Билим берүү жөнүндө» мыйза-мынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин «Билим берүү кызматкерлеринин педагогикалык стажы үчүн кошумча акы төлөп берүү жөнүндө» көрсөтмөсүнүн негизинде стаж үчүн кошумча акы 5 жылдан жогору – 10%, 10-жылдан жогору – 20%, 15 жылдан жогорку стаж үчүн – 30% төлөнөт.
Материалдык стимулдаштыруу жана коллеждин окутуучу-профессордук курамы жана башка категориядагы кызматкерлердин кызыкчылыктарын көтөрүү үчүн коллеждин администрациясы эмгек акыны жогорулатуу боюнча белгилүү иш-чараларды кабыл алган.