Окуу процессин уюштуруу жана билим берүүнүн сапаты департаменти

Окуу  процессин уюштуруу жана  билим  берүүнүн сапаты департаменти,  КРнын жогорку билим берүү системасынын нормативдик актыларынын, билим берүү  программалардын мамлекеттик стандартынын негизинде иш алып барат. Багыттардын / адистиктердин КРнын ББжИМ тарабынан бекитилген окуу пландарынын негизинде окуу процессин уюштуруп, пландаштырып, регламенттештирет, ошондой эле  алдынкы  тажрыйбаларды жайылтуу жана үйрөтүү, мезгил  талабына ылайык окуу технологияларын, инновациялык усулдарын апробация жолу менен өткөрүп, аны окуу процесстерине кеңири колдонуу аркылуу билим берүүнүн сапатын камсыздоочу негизги бөлүм болуп эсептелет.

Максаттары жана милдеттери

Жогорку квалификациядагы кадрларды дярдоого талаптарды жана учурдагы стандарттарды эске алуу менен ОшТУнун билим берүү системасынын туруктуу өнүгүүсү, билим берүүдөгү жаңы технологияларды колдонуунун негизинде ОшТУнун окуу процессин пландаштыруу,  эффективдүү уюштуруу, сапатын анализдөө жана текшерүү.

Негизги милдеттери:

  1. ОшТУда бардык окутуу формалары боюнча бакалавр адистерин даярдап чыгаруу жана кабыл алуу иш-аракеттерин эффективдүү жана перспективдүү пландаштыруу.
  2. Зарыл болгон уюштуруу-ченемдерин, маалыматтык-аныктама документтерин иш-аракеттерге ылайык координациялоо.
  3. Билим берүү сапатын жогорулатуу максатында окуу процессин максаттуу пландаштыруу, анализдөө, башкаруу жана текшерүү, боюнча иш-чараларды өнүктүрүү жана иштеп чыгуу.
  4. Билим берүүнүн сапатын жогуралатуу жана окуу процессин камсыздоо боюнча ОшТУнун факультеттеринин, кафедраларынын, филиалдарынын , ККДжКЖИ жана башка бөлүмдөрүнүн жумуштарын координациялоо.

Факультеттердин жана кафедралардын ошондой эле КР башка ЖОЖдорунун,  жакынкы жана алыскы мамлекеттеринин (өлкөлөрүнүн) окуу процессин уюштуруу жана студенттердин өз алдынча иштөөсү боюнча алдыңкы тажырыйбаларын жайылтуу жана жалпылоо, окуу процессиндеги жаңы окуу технологияларын киргизүү жана иштеп чыгуу.

  1. ОшТУнун окуу иш-аракеттериндеги отчеттордун жана жыйынтыктардын негизинде окуу жумуштарын жакшыртуу боюнча программаларды жана иш-чараларды иштеп чыгуу.
  2. Окуу процессин жана анын сапатын камсыздоочу бөлүмдөрүнүн жана кызматтарынын жетекчилерине окуу-усулдук, консультациялык жана башка жардамдарды көрсөтүү.
  3. Окуу-тарбиялык процессин уюштуруу, пландоо жана текшерүү боюнча факультеттерди, кафедраларды, филиалдарды зарыл болгон окуу-усулдук сунуштамалар, жоболор, нормативдик материалдар менен камсыздоо.

ОПУжББС департаменти алдында  билим берүү процессинин сапатын такай көзөмөлдөө максатында “Билим берүү сапаты” бөлүмү ачылган (19 май 2003-ж. 319/1)  Бөлүмдүн негизги милдети болуп талапка ылайык адистерди сапаттуу даярдоо боюнча университтеттин бөлүмдөрүнүн жумуштарынын жыйынтыгын баалоо, аккредитация, жана лицензиядан уюштуруу жана өткөрүү эсептелет.

ОПУжББСД структурасы:

Билим берүүнүн сапаты бөлүмүнүн башчысы:
Азимова Алимакан Алибаевна  Alima_kg75@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектөөчү адис:
Каримова Зуура Жунусовна

 

Жетектөөчү адис:
Уркунбаева Насыяткан Гулчороевна   
nasyiat-121178@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетектөөчү адис:
Калбаева Мырзайым Асилбековна
эл.почта: myrzashka92k@mail.ru

2020-2021-окуу жылы үчүн ОшТУнун Усулдук кеңешинин курамын бекитүү;
ОшТУнун 2020-2021- окуу жылы үчүн Усулдук кеңешинин курамы.

Ф.А.А. Ээлеген кызматы, окумуштуулук даражасы. УКК

 

1 Матисаков Ж.К. ОшТУнун проректору,                                т.и.к., доцент           Төрага
2 Айтиев М.А. ОПУжББСД директору, доцент Төраганын орун басары
3 Каримова З.Ж. ОПУжББСД  жетектөөчү адиси катчы
4 Турдажиева Э.Н. “КӨ” каф. ага окутуучусу мүчө
5 Рысбекова Э.С. “АДжГ” кафедрасынын  доценти мүчө
6 Токтогулов Т.С. “ЖТК” каф. доценти , т.и.к. мүчө
7 Дуванакулов М.А.  “ПГК” каф. башчысы. мүчө
8 Абдылдаев Р.Н. “ЭЖжЖЭ” каф. башчысы, т.и.к., доцент. мүчө
9 Ташиев Н.М.  “ЭмЖ” каф.башчысы, доценти  т.и.к., мүчө
10 Шерматова А.М. “КЛ” каф. башчысы мүчө
11 Кутунаев Ж.Н. “ЭТАСжПК” каф. башчысы мүчө
12 Жусупов А.А. “СГжДГ”каф., доценти. мүчө
13 Кариева Б.Ч. “ТЛжТТ” каф. доценти. мүчө
14 Атамкулова М. “Информатика” каф. доценти мүчө
15 Тобакалов Ч. “КИ” каф. башчысы, доценти мүчө
16 Усанова Ж. “Менеджмент” каф. доценти.,э.и.к. мүчө
17 Орозмаматова Ж.Ш.  “БИжМЭ” каф. ага окутуучусу мүчө
18 Оморова С.Т. “ИПжБ”  кафедрасынын  ага окутуучусу мүчө
19 Баймуратова Г.А. “Энергетика” каф. ага окутуучусу мүчө

 

Усулдук кенештин иш планы 2020-2021

Бюллетень

Регламант работы ученого совета ОшТУ

 

Окуу процессин уюштуруу жана  билим  берүүнүн  сапаты департаментинин 2019-2020-окуу жылы үчүн иш- планы

ОшТУнун Усулдук кеңешинин жыйындарынын 2017-2018-окуу жылы үчүн иш планы (PDF)

ОшТУнун Усулдук кеңешинин 2017-2018- окуу жылы үчүн курамы (PDF)