Аспирантура

АКАДЕМИК М. М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНДЕ ИЛИМИЙ-ПЕДАГОГИКАЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО

Ош технологиялык университетинин  аспирантурасы  23 адистик боюнча илимий-педагогикалык  кызматкерлерди даярдоодо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык жүргүзүүдө

  • 03 – экология – 1
  • 05 – техникалык – 16
  • 08 – экономика  -1
  • 13 – педагогика – 2
  • 18 – архитектура – 2
  • 25 –  геология -1

Ош технологиялык университетинде аспирантуранын адистиктер боюнча тизмеси

п/п

Шифры Адистиктердин аталышы
  1. 05.02.18 Машиналардын теориясы жана механизми
2. 03.02.08 Экология
3. 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому
4. 05.23.01 Транспорттук тоннелдерди жана көпүрөлөрдү,аэродромдорду,метрополитендерди,жолдорду курулуштарды проектештирүү
5. 05.14.08 Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу
6. 05.23.01  Курулуш конструкциялары , имараттар жана курулмалар
7. 05.13.00 Информатика,эсептөө техникасы жана башкаруу
8. 05.13.01 Тутумдук талдоо, башкаруу жана маалыматты иштеп чыгуу
9. 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары
10. 05.19.04 Тигүү буюмдардын технологиясы
11. 05. 23.17. Курулуш  механикасы
  12. 05.23. 08. Курулушту уюштуруу  жана  анын технологиялары
  13. 05.22.10 Автомобилдик транспортторду эксплуатациялоо
  14. 05.13.13 Телекоммуникациялык системалар жана компьютердик түйүндөр
15. 05.20.01 Айыл-чарбасын механизациялоонун каражаттары жана технологиялары
16. 05.13.11 Эсептөөчү машиналарды, комплекстерди жана компьютердик байланыштарды математикалык жана программалык камсыздоо
17. 05.13.15 Эсептөө машиналар жана системалар
18.

 

13.00.01 Билим берүүнүн жалпы педагогикасы жана педагогиканын тарыхы
19. 08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу
20. 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу
21. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары
22. 18.00.01 Архитектуранын тарыхы жана теориясы,тарыхий мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо
  23. 25.00.11 Геология,катуу пайдалуу кендерди издөө жана чалгындоо,минерагения

2020-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 49 адам, анын ичинен 25 күндүзгү, 24 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт.
ОшТУда аспирантурага кабыл алуу кафедралардан түшкөн табыштаманын жана сунуштаманын  негизинде кабыл алынат.

2010-2020- жылдардагы   аспиранттардын кыймылы 

Жылы Аспиранттардын жалпы саны Кабыл алынганы Бүтүрүүчүлөр Четтетилгени
1. 2010 103 21 30 11
2. 2011 99 30 28 5
3. 2012 77 11 25 7
4.. 2013 57 11 27 4
5. 2014 45 11 18 5
6. 2015 39 11 16 1
7. 2016 44 15 10
8. 2017 44 10 10
9. 2018 57 24 10 1
10. 2019 53 14 14 4
11. 2020 49 14 13 2

2020-жылда аспиранттардын илимий тармактары боюнча жалпы эсеби           

 

Адистиктердин шифры жана аталышы Аспирант-тардын саны Окутуунун формасы
күндүзгү сырттан
1. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары 4 3 1
2. 03.02.08 Экология 7 1 6
3. 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому 5 4 1
4. 05.02.18 Машиналардын теориясы жана механизми 2 2
5. 05.14.08 Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу 2 1 1
6. 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу 3 2 1
7. 05.23.01 Курулуш конструкциялары,имараттар жана курулмалар 1 1
8. 08.00.05  Экономика жана эл чарбасын башкаруу 4 4
10. 05.23.11 Транспорттук тоннелдердин жана көпүрөлөрдүн,аэродромдордун,метрополитендердин,жолдордун курулуштарын проектештирүү 1 1
12. 05.23.17 Курулуш  механика 2          1 1
13. 25.00.11. Геология, катуу пайдалуу кендерди издөө жана чалгындоо, минерагения 1 1
14. 18.00.01 Архитектуранын тарыхы жана теориясы,тарыхий мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо 2 2
  15.  05.13.00 Информатика,эсептөө техникасы жана башкаруу 2 2
  16. 15.09.0.4. Тигүү буюмдардын  технологиясы 1 1
  17. 13.00.01 Билим берүүнүн жалпы педагогикасы жана педагогиканын тарыхы 1 1
  18. 05.22.10 Автомобилдик транспортторду эксплуатациялоо 1 1
  19. 05.13.13 Телекоммуникациялык системалар жана компьютердик түйүндөр 1 1
 20 05.20.01 Айыл чарбасын механизациялоонун каражаттары жана технологиялары 1 1
 21 05.13.01 Тутумдук талдоо,башкаруу жана маалыматты иштеп чыгуу 4 4
22 05.13.15 Эсептөө машиналар жана системалар 2 2
23 05.23.08. Курулушту уюштуруу жана  анын  технологиялары 1 1
24 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары 1 1
                        Жалпы: 49 25 24

2020-жылы илимдин тармактары боюнча аспирантурага кабыл алынгандардын саны 

 

Адистиктердин шифры жана аталышы Аспирант-тардын саны Окутуунун формасы
күндүзгү сырттан
1. 03.02.08 Экология 1 1
2. 05.13.01 Тутумдук  талдоо,башкаруу жана  маалыматты иштеп чыгуу 1 1
3. 05.23.05 Курулушту  уюштуруу жана  анын технологиялары 1 1
4. 05.23.11 Транспорттук тоннелдердин жана көпүрөлөрдүн,аэродромдордун,метрополитендердин,жолдордун курулуштарын проектештирүү 1 1
5. 08.00.05 Экономика  жана  эл чарбасын  башкаруу 2 2
6. 05.23.17. Курулуш  механикасы 1 1
7. 13.00.01 Билим берүүнүн жалпы педагогикасы жана педагогиканын тарыхы 1 1

 

8. 13.00.02  Окутуунун  жана  тарбиялоонун  теориясы жана  усулу 1 1
9. 05.02.18 Машиналардын теориясы жана механизми 2 2
10. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары 1 1
11. 18.00.01Архитектуранын тарыхы  жана теориясы,тарыхий мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо 2 2
Жалпы: 14 6 8

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген пландын негизинде, аспирантурага 14 адам (6 күндүзгү, 8 сырткы) кабыл алынды. Тармактар боюнча: техникалык-6, экология-1, педагогика-2, экономика-2,архитектура-2. Окуу жылынын башында кабыл  алынган 1-курстун аспиранттары менен семинар өткөрүү  салтка айланган, анда  аспиранттардын   келечектеги иш  пландары,  милдеттери  жана укуктары жөнүндө маалымат берилет.

2020- жылда илим тармактары боюнча аспирантурага кабыл алынган аспирант- аялдардын саны

Илимий тармактардын     аталышы Аспиранттардын саны Анын ичинен аялдар
1. Техникалык 6 4
2 Экология 1                     1
3 Экономика 2                     2
4 Педагогика 2                     2
5 Архитектура 3                     3
Жалпы: 14                    12                               

2020-жылы университеттин аспирантурасын 11 адистик боюнча 13  адам бүтүрдү, анын ичинен 3 күндүзгү, 10  сырткы окуу бөлүмүнүн аспиранттары..

Илимий тармактар боюнча бүтүрүүчүлөрдүн саны (2020-ж.)

 

Адистиктердин шифры жана аталышы Аспиранттардын саны Окутуунун формасы
күндүзгү сырттан
1. 05.23.01 Имараттардын курулуш конструкциясы 1 1
2. 08.00.05  Экономика жана айыл чарбаны башкаруу 2 2
3. 13.00.02 Окутуунун теориясы жана усулу 1 1
4. 03.02.08. Экология

 

1 1
5. 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому 1 1
6. 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары. 1 1
7. 10.02.19 Тилдин теориясы 2 2
8. 01.02.05 Суюктук газдын жана плазманын механикасы 1 1
9. 06.03.02 Токой таану,токойдуж=нг= салуу жана токой таксациясы 1 1
10. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары 1 1
11. 01.02.04 Ийилчек бекем заттын механиканикасы 1 1
Жалпы: 13 3 10

2010-2019-жылдарда аспиранттардын факультеттер жана кафедралар боюнча бөлүнүшү

Факультет Кафедранын аталышы                         Аспиранттардын саны
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.

 

Табигый-техникалык Колдонмо математика 3   2  1 1
Кесипке билим берүүнүн технологиясы 1 2   3  3 4 4
Информатика 1    –  2 2
Физика
Коомдук илимдер 1 1
2. Кибернетика жана маалымат технология

лар

Маалымат технологиялары жана башкаруу 4 1   4  2 2 3
Байланыш түйүндөрү жана телекоммуника

ция системалары

  –  1 1 1
Эсептөө техникалары жана автоматташты

рылган системаларды программалык камсыздоо

 8 11 8
Компьютердик лингвистика 1 1 1
        .

 

 

Технология жана жаратылыш

ты пайдалануу

Химия жана химиялык технология 2 1   1 1
Экология жана айлана чөйрөнү коргоо 6 7   9 10 11 8
Жеңил өнөр жайынын технологиясы 1 1 1 1
Айыл чарба азыктарын кайра иштетүүнүн

технологиясы

  – 1 1 1
Өмүр тиричилик коопсуздугу 1
Пайдалуу кендердин геологиясы 1
4.

 

Автоунаа Транспорттук логистика жана тейлөөнүн технологиясы 1   1 1 1 2
Транспортту иштетүү жана туруктуу технологиялар   – 1
5.

 

Энергетика Электр менен жабдуу 1 1  2 2 2 1
Электроэнергетика 1  1 1 1 1
6. Электр жабдыктары жана жылуулук энергетикасы  –
7.

 

Архитектура жана  курулуш Курулуш өндүрүшү 6 7   6 5 5 4
Архитектура,дизайн жана графика 2 3   2 4 4 4
Колдонмо механика 1 2 2 2
Автоунаа жолдору жана аэродромдор 1
8.

 

Экономика жана башкаруу Бухгалтердик эсеп жана аудит 2 2   – 1
Менеджмент 1 1   1
 

 

Экономикадагы колдонмо информатика 1   1 1
Финансы жана кредит      1     1   1 1 1 1
Бизнести башкаруу жана социалдык иш      8     10   7 7 3 2
  Жалпы:   39 44 44 57   53 49

2008 -2019-жылдары ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрү тарабынан  жакталган диссертациялардын саны – 83, анын ичинен: докторлук -8, кандидаттык- 75.
2020-жылы кандидаттык диссертацияны жактагандардын саны-3,докторлуктуку-2 (диплом алуунун алдында турат)

2013-2020-окуу жылында диссертацияны жактаган ОшТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрүнүн саны

К№ Аты, жөнү Илимий жетекчиси Даражасы Мөөнөтү
1. Тешебаева З.А. КР УИА акад., б.и.д., проф. Токторалиев Б.А б.и.к 2013
2. Исраилова Г.С. б.и.д., проф.Каримова Б.К. б.и.к. 2013
3. Кадыров А. КР ИА акад., т.и.д., проф. Шаршеналиев Ж.Ш т.и.к 2013
4. Зикираев М.Т. э.и.д., проф.Купуев П.К. э.и.к. 2013
5. Умаров С.Т. э.и.д.,проф.Токтомаматов К.Ш. э.и.к. 2013
6. Мурзакулов Н.А. т.и.д.,проф.Исманжанов А.И. т.и.к. 2014
7. Самиева К.Т. э.и.д.,проф.Закиров А.З. э.и.к. 2014
8. Эсенбаев Н.С. э.и.д.,проф.Джаилов Ж.С. э.и.к. 2014
9. Токоев А..А. б.и.к.,доц.Раимбеков К.Т. б.и.к. 2014
10. Жунусов Т.О. б.и.д.,проф.Шамшиев Б.Н. б.и.к. 2014
11. Эльчиева М.С. э.и.к.,доц.Токтобекова М.А. т.и.к. 2014
12. Каражанова Р. Т.и.к.,проф.Кадыркулов С.С. т.и.к. 2014
13. Суранова Н.Р. п.и.д.,доц.Чыманов Ж.А ф.и.к. 2015
14 Касымбеков Э.А П.и.д.,проф.Дообаев К.Д. п.и.к. 2015
15 Атамкулов У.Т. т.и.д.,проф.Маткеримов Т.Ы. т.и.к. 2015
16 Зикирова Г.А. п.и.д.,проф.Акматкулов А.А. п.и.к. 2015
17 Ирматова Ж.К. Т.и.д.,проф.Шаншарова Д.А. Т.и.к. 2015
18 Усанова Ж г.и.д.,проф.,э.и.к.,доц.Низамиев А.Г. э.и.к. 2016
19 Мурзакулов С. А-ч.и.д.,проф.Шамшиев Б.Н. б.и.к. 2015
20 Токоев А. К.б.н.,доц.Раимбеков К.Т. б.и.к. 2015
21 Маматкасымова А. Ф-м.и.д.,проф.Сатыбаев А.Дж. ф-м.и.к. 2016
22 Капарова М. а.-ч.и.д.,проф.Исмаилов Э.А. б.и.к. 2016
23 Култаева Д. П.и.к.,доц.Матраимов С.М. п.и.к. 2016
24 Сопубеков Н.А. т.и.к.,доц.Айдаралиев Ж.К. Т.и.к. 2016
25 Хамзаева А. Э          .и.д.,проф.Көчөрбаева А.А. к.э.н 2016
26 Наралиев Т. э.и.д.,проф.Зулпукаров А.З. э.и.к. 2016
27 Култаева А. Г.и.д.,проф.Низамиев А. Г.и.к. 2017
28. Астанова С.У. э.и.д.Кулуева Ч. Э.и.к. 2017
29. Мамазияева Э.А. ф-м.и.д.Аширбаева А. Ф-м.и.к. 2017
30 Ишембаева Ш.К. э.и.д.проф.Абдималиков э.и.к. 2017
31 Мамашев К.А. э.и.д. Узенбаев Р.А. ф.и.к. 2017
32 Турдуев И.Э. т.и.д.,проф.Осмонов Ы.Дж. т.и.к. 2017
33 Абжапарова Д. Т..и.д.проф.Мазуров Б.Т. т.и.к. 2017
34 Момунов У. Н. Э.и.д.проф.Купуев П.К.. э.и.к 2018
35 Баатыр у.А. Э.и.д.,проф.ТоктомаматовК.Ш. э.и.к 2018
36 Артыкбаева С.Ж. э.и.д. Низамиев А. Э.и.к 2018
37 Алишева П.К. э.и.д. Узенбаев Р.А. э.и.к 2018
38. Бакирова Н.А т.и.д., проф. Джуматаев М.Дж т.и.к 2019
39 Ташиев Н.М т.и.д . проф Исманжанов А.И. тар.и.к 2019
40 Ыдырысов Р.Ж т.и.д. Алымбаев Ж.Б. ф-м.и.к 2019
41 Орозмаматова Ж. Ф-м.и.д. проф  Асанов ф-м.и.к 2019
42. Турдубаева Ж т.и.д . проф.Матиева Г.М. ф-м.и.к 2019
43 Көчкөнбаева Б ф-м.и.д. проф  Сатыбаев А. Дж т.и.к 2019
44. Мурзабаева А. Ф-м.и.д   проф. Алыбаев К. Ф-м.и.к 2019
45 Абдраева Н. Т.и.д .проф Шаршеналиев Ж.Ж. т.и.к 2019
46 Маметова Г э.и.д.проф. Ташкулова Г.К э.и.к 2019
48 Мамбетов Ж. Ф-м.и.д.,проф.Аширбаева А. Ф-м.и.к. 2019
50 Бердибекова С. П.и.д.,проф.Сияев П.и.к. 2020
51 Андаева З. Т.и.к. 2020
52 Кадыркулова Н. Ф-м.и.д.,проф.Сатыбаев А.Дж. Т.и.к. 2020

2014-2020 – жылдарда  докторлук диссертацияларды  жактагандардын саны 

Аты,жөнү Илимий консультанты даражасы Мөөнөтү
1. Аширбаева А.Ж. ф – м.и.д.,проф.Иманалиев М.И. ф-м.и.д. 2014
2. Узенбаев Р.А. э.и.д.,проф.Курманбеков О.К. э.и.д. 2015
3. Жолдошев Б.М. т.и.д.,проф.Муратов В.С. т.и.д. 2015
4. Меңдибаев Н. Соц.и.д.,проф. Соц.и.д. 2016
5 Ташбаев А..М. э.и.д.,проф.Апышев Т.А. э.и.д. 2017
6 Саттарова А.Т. п.и.д., проф. П.и.д 2019
7. Зулпуев А.З. П.и.д. П.и.д. 2020
8. Абдиев М.Ж. Э.и.д.,проф.Ташкулова Г.К. Э.и.д. 2020

2020-2021 окуу жылына аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн кандидаттык диссертациялары корголууга пландаштырылууда.

“2020-2021-жылында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында жана илимий уюмдарында аспирантурага кабыл алуу конкурсун жана окуу процессин уюштуруу жөнүндө”деген КР-н билим берүү жана илим министирлигинин буйругуна(№714/1 08.09 2020ж) ылайык аспирантурага онлайн режиминде электрондук кабыл алуу тиркемеде көрсөтүлгөн графиктин негизинде уюштурулду.

Ошондой эле аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн кандидаттык минимумду  тапшыруу боюнча даярдоо курстары жана экзамендери онлайн режиминде графикте көрсөтүлгөн мөөнөттө онлайн режиминде уюштурулуп өткөзүлдү.

“Кыргыз Республикасынын  жогорку окуу жайларынын жана илимий уюмдарынын илимий бөлүмдөрүндө укуктук-уюштуруу иштерин жүргүзүү жөнүндө” берилген КР-н билим жана илим министирлигинин Буйругуна(№312/1 26.03.2019ж.) ылайык бирдиктүү типтүү окуу планынына жана окуу жадыбалына ылайык аспирантурды даярдоо программасынын негизинде”Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”жана “Илимий изилдөөнүн методологиясы жанаметоддору сабактары киргизилип 2020-жылдын 10-27-мартына чейин куртар өтүлүп аспиранттарга сертификаттар ыйгарылды.

Аспиранттар жана изденүүчүлөр усулдук жардам катары”Илимий макаланы кантип жазуу керек” деген усулдук колдонмо жарык көрүп таркатылды.

Бүгүнкү күндө аспиранттардын жана изденүүчүлөрдүн илимий жетекчилеринин  жалпы саны-37, анын ичинен: илимдин докторлору–33,илимдин кандидаттары –4.

 Аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылган илимдин докторлорунун саны (2020-жыл) 

 № Аты-жөнү Илимий баскычы Илимий даражасы
1. Маруфий А.Т. т.и.д. проф.
2. Токторалиев Б. А б.и.д. проф.
3. Смаилов Э.А. а-.ч.и.д. проф.
4. Абидов А. О. т.и.д. проф.
5. Сатыбаев А. Дж. ф-м.и.д. проф.
6. Ташпулатов С.Ш. п.и.д. проф.
7. Шамшиев Б.Н. а-ч.и.д. проф.
8. Валиченко О.В. арх.д. проф.
9. Бекетаева А.О. ф-м..и.д. проф.
10. Аширбаева А.Ж. ф-м..и.д. проф
11. Абдраимов Ж.А. т.и.д. проф.
12. Абдуллаева М.Д. т.и.д. проф.
13. Торобеков Б.Т.. т.и.д. проф.
14. Брякин И.В. т.и.д. проф
15 Акматкулов А.А. п.и.д. проф.
16 Ташбаев А. М. э.и.д. проф
17 Курманкулов Ш.К. п.и.д. проф.
 18 Смирнов Ю.Н. арх..д. проф.
 19 . Искендеров С. ф-м..и.д. проф.
 20. Ташполотов Ы. ф-м.и.д. проф.
 21.  Омуралиев Дж. Арх.д проф.
 22. Момуналиев  С. п.ид. проф
 23 Жолдошов Б.М. т.н.д
24. Самиева Ж.Т.  

а-ч.и.д.

25 Бакасова А.Б. т.и.д. проф.
26. Сакиева С.С. п.и.д проф.
27. Темир Болот т.и.д.. проф.

Илимий жетекчилик кылган илимдин кандидаттарынын саны (2020-жыл)

Аты-жөнү Илимий баскычы Илимий даражасы
1. Кутунаев Ж.Н. т.и.к. доц.
2. Джапарова Ш. х.и.к. доц.
3. Ордобаев Б.С. т.и.к доц
4. Каримов Э.М. т.и.к. доц.
5. Зикираев М.Т. э.и.к. доц.
6 Сатыбалдиев А.Б. т.и.к. доц.

Илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо иштерин жакшыртууда ректораттын, факультеттердин, кафедралардын жана аспирантура бөлүмүнүн алдында  бир топ милдеттер  турат:

  • аспиранттардын илимий- теориялык жана илим изилдөө иштерин мындан ары  дагы орчүтүү, аспиранттардын кызыгуусуна байкоо жүргүзүү жана  колдоо көрсөтүү;
  • жакынкы жана алыскы өлкөлөрдүн  илимий тармактары менен интернет аркалуу байланышты түзүү жана кеңейтүү;
  • аспиранттардын жеке окуу иш пландарынын аткарылышына көзөмөл  жүргүзүп туруу, отчет иштерин өз убагында тапшырууга,аттестациядан өтүүгө көмөктөшүү;
  • илимий-практикалык иш чараларга, илимий долбоорлорго, семинарларга катышууга аспиранттарга  көмөк көрсөтүү.

Аспирантура жана докторантура

бөлүмүнүн башчысы                                                                                  З.Токтомаматова