Аспирантура

Академик М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин аспирантурасы 1993-жылы ачылган.
1996-жылы аспиранттардын жалпы саны 35 адамды түзөт.
Бүгүнкү күндө ОшТУнун аспирантурасы кафедралар менен биргеликте 23 адистик боюнча илимий кызматкерлерди даярдоодо илимдин тармактары жана илимий адистиктер боюнча учурдагы Кыргыз Республикасынын Номенклатурасына ылайык иш жүргүзүүдө

01-механика-2
03 – экология – 1
05 – техникалык – 10
06 – токой чарбасы-2
07- эл аралык мамилелер-1
08 – экономика  -2
10 – филология- 2
13 – педагогика – 2
18 – архитектура – 1

Ош технологиялык университетинде аспирантуранын адистиктер боюнча тизмеси

п/п

Шифры Адистиктердин аталышы
1. 01.02.05 Суюктук газдын жана плазманын механикасы
2. 03.02.08 Экология
3. 05.13.18 Математикалык моделдештирүүнүн теориялык негиздери, эсептелген ыкмалар жана программанын топтому
4. 05.14.02 Электростанциялар жана электро энергетикалык тутумдар
5. 05.14.08 Энергиянын кайра улантуучу түрлөрүнүн негизинде энергияны орнотуу
6. 13.00.02 Окутуунун жана тарбиялоонун теориясы жана усулу
7. 05.23.01  Курулуш конструкциялары , имараттар жана курулмалар
8. 05.23.17 Курулуш механикасы
9. 08.00.05 Экономика жана эл чарбасын башкаруу
10. 08.00.13 Экономикадагы математикалык жана инструменталдык усулдар
11. 08.00.10 Финансы,акчанын айлануусу жана кредит
12. 05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары
13.

.

06.03.02 Токой тануу,токой өндүрүү,токойду жөнгө салуу жана токой таксациясы
  14. 06.03.00 Токой чарбасы
15. 05.23.03 Жылуулук берүү,абаны тазалоо,желдетүү,газ жана жарык менен камсыздоо
16. 10.02.19 Тилдин теориясы
17. 10.02.20 Салыштырма-тарыхый типологиялык жана салыштырмалуу тил илими
18. 18.00.02 Архитектуранын имараттары жана курулуштары
19. 07.00.15 Эл аралык мамилелер жана сырткы саясат
20. 01.02.04 Ийилчек  бекем заттын механикасы
21. 05.22.10 Автомобилдик транспортторду эксплуатациялоо
22. 02.00.01 Органикалык эмес химия
23. 05.02.18 Мащиналардын жана механизмдердин теориясы

2017-жылдын 1-январына карата аспиранттардын жалпы саны 44 адам, анын ичинен 12 күндүзгү, 32 сырттан окуу бөлүмүндө окуйт.

Кыргыз Республикасынын илим жана Билим берүү министрлиги тарабынан берилген пландын негизинде(2017-ж.15-декабрындагы Б.№1546/1), аспирантурага 10 адам (5 күндүзгү, 5 сырткы) кабыл алынган. Тармактар боюнча: техникалык-5, педагогика-1, экология-3,химия-1 адам кабыл алынды.

1996-жылдан 2017-жылга чейин Ош ТУнун аспирантурасын жалпы – 487 адам бүтүргөн

1996-2017 жылдарда бүтүргөн аспиранттар

Жылдар . Бүтүргөн аспиранттар
1 1996 6
2 1997 6
3 1998 15
4 1999 26
5 2000 29
6 2001 20
7 2002 22
8 2003 19
9 2004 15
10 2005 21
11 2006 23
12 2007 33
13 2008 38
14 2009 24
15 2010 30
16 2011 28
17 2012 25
18 2013 27
19 2014 18
20 2015 16
21 2016 18
22 2017 10
  Бардыгы: 487

1996-жылдан 2017-жылга чейин Ош ТУнун аспиранттары жана изденүүчүлөрү тарабынан 157 диссертациялык иштер корголду. Алардын ичинен: 15 докторлук, 142 кандидаттык диссертациялар.

1996-2017жылдарда корголгон диссертациялар 

Жылдар Бардык жакталган диссертациялар Алардын ичинен
Докторлук Кандидаттык
1 1996 5 1 4
2 1997 6 6
3 1998 7 1 6
4 1999 9 2 7
5 2000 9 1 8
6 2001 5 5
7 2002 5 1 4
8 2003 5 1 4
9 2004 7 2 5
10 2005 8 8
11 2006 5 5
12 2007 9 9
13 2008 7 7
14 2009 9 9
15 2010 9 9
16 2011 6 1 5
17 2012 9 9
18 2013 4 4
19 2014 8 1 7
20 2015 9 2 7
21 2016 8 1 7
22 2017 8 1 7
  Бардыгы: 157 15 142

Докторлук диссертациясын коргогондор 

Жылдар Атыжөнү Окумуштуулук даражасы
1 1996 Зулпукаров К.З. Филология илимдеринин доктору
2 1997
3 1998 Сатаров Ж.С. Физика-математика илимдеринин доктору
4 1999 Исманжанов А.И.

 

Техника илимдеринин доктору
{Кошакова М.Ж.} Техника илимдеринин доктору
5 2000 Нурунбетов Б.А. Тарых илимдеринин доктору
6 2001
7 2002 Абидов А.О. Техника илимдеринин доктору
8 2003 Смаилов Э. Айыл-чарба илимдеринин доктору
9 2004 {Ашбаев А.А.} Физика-математика илимдеринин доктору
10 2005 Маруфий А.Т. Техника илимдеринин доктору
11 2006
12 2007
13 2008
14 2009
15 2010
16 2011 Атакулова М. Филология илимдеринин доктору
17 2012
 

18

2013
 

19

2014 Аширбаева А.Ж. Физика-математика илимдеринин доктору
 

29

2015 Узенбаев Р.А. Экономика илимдеринин доктору
 

30

2016 Меңдибаев Н. Социология илимдеринин доктору
 

31

2017 Ташбаев А.М. Экономика илимдеринин

Бүгүнкү күнгө аспиранттарга жана изденүүчүлөргө илимий жетекчилик кылгандардын жалпы саны – 47, анын ичинен: илимдин докторлору – 31, илимдин кандидаттары – 16.