Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети

 • Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети (КжМТФ)


  • Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети ОшТУнун окумуштуулар кеңешинин 2000-жылдын 31-мартындагы № 6 п. 21- чечими менен жогорку квалификациялуу программисттерди, байланышчыларды жана схемотехниктерди даярдоо максатында ачылган.

  Факультеттин профессордук окутуучулар курамы 50 дөн ашуун, алардын ичинде бир топ илимдин докторлору жана кандидаттары эмгектенишет.

  Факультетти техника илимдеринин кандидаты, профессор Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич жетектейт.
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети азыркы учурда төмөндөгү адистиктер боюнча кадрларды даярдоонун үстүндө:

   

   

   

   

   

   

  Факультетте азыркы кезде төрт кафедра бар:

  • Эсептөө техникалары жана автоматташтырылган системаларды программалар менен камсыздоо,
  • Маалымат технологиялар жана башкаруу.
  • Байланыш түйүндөрү жана телекоммуникация системалары.
  • Компьютердик лингвистика.

   

 • Маалымат технологиялары жана башкаруу кафедрасы


  Кафедранын тарыхы

  Азыркы убактагы техникалык процесстердин тез өнүгүшүнүн негизинде замандын талабына ылайык келген адистерди даярдоо маселеси пайда болду, ошондуктан Кыргызстандын түштүгүндө биринчилерден болуп “Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” кафедрасы түзүлгөн.  Бул кафедра “Маалымат технологиялары жана кибернетика” факультетиндеги “Компьютердик системалар жана тармактар” жана “Маалымат –өлчөө  жана автоматташтыруу системалары “ кафедраларынын биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн.

  Маалымат технологияларынын тез өнүгүшүнө жана кафедрада жаңы адистиктин даярдалуусуна байланыштуу «Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” кафедрасынын аты  “Маалымат технологиялары жана башкаруу” кафедрасына өзгөртүлгөн (МТжБ). Кафедрада инженердик адистерди даярдоо үчүн маалымат технологиялары боюнча эң мыкты адистер тартылган жана алар үчүн байланыш телекоммуникация тармактарында ЭЭМди эффективдүү пайдалануу боюнча жаңы тапшырмалар берилген. Андан сырткары кафедрада маалымат технологияларын коммерциялык тармактарга кеңири колдонууда, өндүрүш ишканаларында жана медицинада маалымат тармактарын өнүктүрүү боюнча иш алып барууда. Заманбап компьютердик технологияларын ири өндүрүштүк ишканаларда колдонуу менен улуттук байлыкты иштетүүнү пландаштыруу жана өндүрүштүк прогрессти оптималдаштырууга жетишсе болот.

  «МТжБ» кафедрасы техникалык адистештирилген кафедра болуп саналат жана кафедрада “Маалымат системалары жана технологиялары” жана “Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары”  багыттары боюнча адистер даярдалат.

  Кафедрада  1 лекциялык зал (1/213), 3 лабораториялык кааналар (1/218, 1/006, 3/224), 2 компьютердик класстар (1/215 эсептөө техникаларын жана системаларын моделдештирүү, 1/213а маалымат коопсуздугу), 1 электрондук библиотека (120 түрдүү окуу китеби жана 22ден ашуун виртуальдык лабораториялык жумуштар) бар

  “МТжБ” кафедрасынын кызматы жана милдети

  “Маалымат технологиялары жана башкаруу” кафедрасы Ош технологиялык университетинин окуу түзүлүш бөлүмү болуп эсептелинет. Кафедранын иши ОшТУнун Уставы менен чектелет.

  • “МТжБ” кафедрасы окуунун баардык формалары боюнча( күндүзгү жана сырткы) лекциялык, лабораториялык, практикалык,өздүк жана адистиктин окуу планында каралган окуунун башка түрлөрү боюнча сабак өткөрөт. Окуу планында көрсөтүлгөн баардык практикалык жана лабораториялык сабактардын эффективдүү өткөрүлүшүн уюштурат жана көзөмөлдөйт, андан сырткары дипломдук жана курстук жумуштардын компетентүү аткарылышын камсыз кылат, студенттерди окуу планы боюнча баардык сабактардан өздүк, аудиториялык жана өз алдынча өздөштүрүүсүн уюштуруу менен камсыз кылат, рейтингдик жана отчеттук(зачет, экзамен) текшерүүсүн уюштурат жана алардын жыйынтыгын анализдөө менен  студенттердин билим алуу процессин өркүндөтөт, студенттердин жыйынтыктоочу аттестациясын уюштурат.
  • Окутуудагы жаңы окуу технолияларын колдонуу менен илимий программалардын негизинде окутуунун сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча тынымсыз жумуштарды алып барат.
  • Кафедрада окутулуучу окуу сабактары боюнча комплекстик окуу усулдук камсыздоону уюштурат: окуу китептери, окуу усулдук колдомолору, чыгаруу жана жазуу, электрондук библиотека, окутуунун техникалык каражаттары.
  • Кафедрада окутуучулардын илимий иштерин студенттерди тартуу жолу менен уюштурат жана пландаштырат. Аспиранттардын жана магистрлердин өздүк пландарын көрсөтүлгөн түрдө иштеп чыгарылат жана бекитилет.
  • Кафедрада “Маалымат системалары жана технологиялары” программасы боюнча башкаруу-маалымат системаларын жана тармактарын тейлөө боюнча, аларды маалыматтык толтуруу жана программалык камсыздоо боюнча; экономиканын ар түрдүү областындагы корпоративдик маалымат системаларын программалык камсыздоо, өндүрүштүк комплекстерде, окуу корпустарында, телекоммуникация тармактарында колдонуу.

  Кафедранын курамы


  МТжБ кафедрасынын башчысы, физика-математика илиминин доктору ИТиУ, профессор, Сатыбаев Абдыганы Джунусович, Кыргыз мамлекеттик улуттук университеттин «Колдонмо математика», член Докторского Совета Кыргыз улуттук илимдер академиясына караштуу математика институтундагы жана КРСУ “Математикалык моделирования, сандык усулдар жана коплекстик программалар” 05.13.18 адистигинин доктордук кеңешинин мүчөсү, илимий журналдардын редколлегия мүчөсү «Автоматикадагы жана башкаруудагы көйгөйлөр” жана “Илим, билим жана техника” илимий журналдарынын редакциялык коллегиясынын мүчөсү. Кафедрада А.Ж. Кокозова, Ю.В. Анищенко, А.А Алимкановдор А.Дж.Сатыбаевдин аспиранттары, Г.А. Калдыбаева. и А.Т Маматкасымовалар А.Дж.Сатыбаевдин жетекчилиги менен ийгиликтүү диссертацияларын коргошту.

  Сатыбаев А.Дж. кафедрадагы 215 каанада окуу процессинде колдонулуп жаткан акыркы үлгүдөгү жаңы компьютер менен камсыздоого салым кошкон жана өзү окуган бардык сабактардан усулдук колдонмолорду чыгарган. Сатыбаев А.Дж. геоэлекрика жана маалымат системалары боюнча адис болуп эсептелинет.
  Байланыш үчүн маалымат : мобилдик телефону – 0553080408
  электрондук почтасы –abdu—satybaev@mail.ru


  Арыкбаев Идрис Мизанович, кафедранын доценти, Россия федерациясынын Томскидеги политехникалык университеттин «Автоматика жана телемеханика» адистигин аяктаган. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын  “Физика-техникалык проблемалар жана материал таануу” институтунун изденүүчүсү, автоматика, электроника, оптика жана  нейроинформатика багыттары боюнча адис.
  Байланыш үчүн маалымат: мобилдик телефону – 0553080408
  электрондук почтасы –idris2004@mail.ru

   


  Исманов Омурбек Марипжанович, кафедранын ага окутуучусу, илимдин магистри, Кыргыз-өзбек университеттин «Динамика жана машиналардын бекемдиги» адистигин бүтүргөн. Ош технологиялык университетинин “Маалымат технологиялары жана системалары” адистиги боюнча магистратураны аяктаган. ОшТУнун жана Кыргыз улуттук илимдер академиясынын  “Машинатаануу” институтунун изденүүчүсү, маалымат –өлчөө системалары жана маалымат системаларын долборлоо боюнча адис
  Байланыш үчүн маалымат: мобилдик телефону – 0550915955
  электрондук почтасы –omurbek22@mail.ru

   


  Кокозова Айнагул Жылкычыевна кафедранын ага окутуучусу, илимдин магистри,  И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университеттин   «Математика жана информатика» адистигин аяктаган. Ош технологиялык университетинин “Маалымат технологиялары жана системалары” адистиги боюнча магистратураны бүтүргөн. ОшТУнун “МТжБ” кафедрасынын аспиранты жетекчиси ф.м.и доктору., профессор А.Дж Сатыбаев., информатика жана программалаштыруу боюнча адис.
  Байланыш үчүн маалымат: мобилдик телефону – 0555186730
  электрондук почтасы –idris2004@mail.ru


  Анищенко Юлия Владимировна, кафедранын окутуучусу, академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университеттин «Эсептөө техикалары жана автоматташтырылган системаларын программалык жабдуу» адистигин аяктаган. ОшТУнун “МТжБ” кафедрасынын аспиранты жетекчиси ф.м.и доктору., профессор А.Дж Сатыбаев., геоинформатика жана маалымат системаларын программалоо боюнча адис
  Байланыш үчүн маалымат: мобилдик телефону – 0554757202
  электрондук почтасы –programm85@mail.ru

   

   


  Кафедрада чыгарулуучу адистиктер

  “МТжБ” кафедрасы техникалык адистештирилген кафедра болуп эсептелинет жана кафедрада “Техникалык системалардагы информатика жана башкаруу” жана “Эсептөө машиналары, комплекстери, системалары жана тармактары” адистигин даярдайт. ИНформациялык технлогиясынын кескин өзгөрүүсүнүн негизинде пайла болгон муктаждыкка байланыштуу кафедрада 2013 жылдан баштап “Маалымат системалары жана технологиялары” адистиги жана 2015 жылдан “Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары” адистиги ачылган, Азыркы убакта жогоруда аталган эки жаңы адистиктер менен иш алып барылууда.


 • Эсептөө техникаларын жана автоматташтырылган системаларды программалык жабдуу


  Кафедра башчысы: Кутунаев Жолчубек Насырымбекович, физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. Электрондук дареги (zh. kutunaev@mail.ru).

   

   

   

   

   

   

   

   

  Кафедранын тарыхы
  Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин буйругу менен 1990- жылдын 6-мартында Фрунзе политехникалык институтунда  Ош базасынын негизинде кечки факультетинде «Электроника жана эсептөө техникасы» кафедрасы  ачылып, т.и.к ., А.А.Саримсаков жетектеген.

  9-сентябрда 1997-жылы кафедра «Информатика жана эсептөө техникасы» деп өзгөртүлгөн. Бул мезгилде кафедраны п.и.к., доцент Назаров М.М. жетектеп турган.

  2000-жылы «Информатика жана эсептөө техникасы» кафедрасынын базасында «Эсептөө техникасы » жана « жалпы информатика» деген кафедралары ачылган. 2000-жылдан 2010-жылдын октябрь айына чейин «Эсептөө техникасы» кафедрасын ф.м.-и.к .,проф. Мансуров К.Т. жетектеп келген.

  2004-жылы 7-апрелде, №09-04/125 буйругу менен  Окумуштуулар Кеңешиндеги №5 протоколдун негизинде «Эсептөө техникасы» кафедрасы «ЭТжАСПК» кафедрасы болуп өзгөртүлгөн.

  2010-жылдын октябрь айынан бүгүнкү күнгө чейин кафедраны

  ф.-м.и.к.,доцент    Кутунаев Ж.Н. жетектеп келет.

  Кафедрада  1 лекциялык зал (1/213), 4 компьютердик класстар (1/204,1/205,1/207,1/209), 2 проектор, 2 телевизор, 2 интерактивдүү доска бар.

  “ЭТАСПЖ” кафедрасынын кызматы жана милдети

  “ЭТАСПЖ” кафедрасы Ош технологиялык университетинин окуу түзүлүш бөлүмү болуп эсептелинет. Кафедранын иши ОшТУнун Уставы менен чектелет.

  Кафедра окуунун күндүзгү формалары боюнча лекциялык, лабораториялык, практикалык,өздүк жана адистиктин  окуу планында каралган окуунун башка түрлөрү боюнча сабак откөрөт. Окуу планында көрсөтүлгөн баардык практикалык жана лабораториялык сабактардын эффективдүү өткөрүлүшүн уюштурат жана көзөмөлдөйт, андан сырткары дипломдук жана курстук жумуштардын компетентүү аткарылышын камсыз кылат, студенттерди окуу планы боюнча бардык сабактардан өздүк, аудиториялык жана өз алдынча өздөштүрүүсүн уюштурат жана камсыз кылат, рейтингдик жана отчеттук(зачет, экзамен) текшерүүсүн уюштурат жана алардын жыйынтыгын анализдөө менен  студенттердин билим алуу процессин өркүндөтөт, студенттердин жыйынтыктоочу аттестациясын уюштурат.

  Кафедранын негизги максаты:

  • кафедраны программалоо багытындагы терең билимдүү билим берүүнүн борборуна айлантуу жана мамлекеттик билим берүү стандартында көрсөтүлгөн компетенцияларга дал келген адистерди даярдап чыгаруу.

  Кафедранын негизги маселелери:

  • мамлекеттик стандартта көрсөтүлгөн дисциплиналар боюнча сабактарды жогорку деңгээлде өтүүнү уюштуруу;
  • кафедранын негизги багыты боюнча илимий изилдөө иштерин уюштуруу ;

  2010-жылдын октябрь айынан бүгүнкү күнгө чейин кафедраны ф.-м.и.к.,доцент    Кутунаев Ж.Н. башкарат.

  Кафедранын курамы


  Кутунаев Жолчубек Насырымбекович
  к.ф.-м.н, Кафедра башчысы
  Билими:ОшГУ, 1984ж. Физика математика факультети
  Жалпы стажы: 34

  Илимий эмгектери: 20 макала, 1 монография
  Жашаган дареги:  Анар кичи району 6/90
  Телефону:+996776441450

  Электрондук почтасы:zh.kutunaev@mail.ru

   

   

   

   

   

  Мансуров Кубанычбек Топчубаевич
  профессор
  Жалпы стажы: 40

  Илимий эмгектери: 30 макала жана окуу-усулдук китептер
  Жашаган дареги: Ош шаары, Петров көч. 53/43
  Телефону:

   

   

   

   

   

  Кадыркулова Нургул Козубековна
  Доцент
  Билими: ОшТУ, 1997, инженер-программист
  Жалпы стажы: 20

  Илимий эмгектери: 20 макала жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү
  Жашаган дареги: Ош шаары, Петрова көч. 53/43
  Телефон:+996773682944
  Электрондук почтасы:kadyrkulova74@mail.ru

   

   

   

  Кочконбаева Буажар Осмоналиевна ага окутуучу
  Билими: ОшТУ, 2002, инженер-программист
  Жалпы стажы: 15

  Илимий эмгектери: 15 макала жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү
  Жашаган дареги: Фабричная көчөсү 29-үй.
  Телефону: +996778076200
  Электрондук почтасы: buajar@mail.ru

   

   

   

  Ергешова Гульшаан Абдыкайымовна
  ага окутуучу
  Билими: ОшТУ, 2002, инженер-программист
  Жалпы стажы: 15

  Илимий эмгектери: 15 макала жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү
  Жашаган дареги: Ош.шаары,  Петрова 6/46
  Телефону:+996556112179
  Электрондук почтасы: gulshaan.ergeshova@gmail.com

   

   

  Адиева Гулзина Мамытбековна
  ага окутуучу
  Билими: ОшТУ, 2003, инженер-программист
  Жалпы стажы: 14

  Илимий эмгектери: 15 макала жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү
  Жашаган дареги: Ош шаары, Исанова көч.
  Телефону:+996779108127
  Электрондук почтасы:guzi1@inbox.ru

   

   

  Мамажакыпова Гульзара
  ага окуттучу
  Билими: ОшМУ, 2003, математик-информатик
  Жалпы стажы: 14

  Илимий эмгектери: 10 макала жана окуу-усулдук көрсөтмөлөрү
  Жашаган дареги: Ош шаары.  Касымбекова көч., 7/45
  Телефону: +996777797070
  Электрондук почтасы: gulzara.mamazhakypova@mail.ru

   

   

   

  Маликова Зирек
  Ст. преподаватель
  Окончил: ОшТУ, 2005
  Общий стаж: 11

  Научные труды: 10 публикаций
  Домашний адрес:г.Ош. ул. Юбилейная 11
  Телефон:+996771754888
  Электронная почта: zirek.malicova@mail.com

   

  Ташбаева Назгуль
  инженер-программист
  Билими: ОшТУ, 2006, инженер-программист
  Жалпы стажы:6
  Жашаган дареги: Ош шаары,  Малиновая көч.,10
  Телефону:+996773003180
  Электрондук почтасы:bualiza2011@gmail.ru

   

   

   

  Жаныбек кызы Айсалкын
  Инженер
  Билими: ОшТУ, 2017
  Жалпы стажы: 1
  Жашаган дареги: Ош шаары, Ошская көч.,18/84
  Телефону:+996771085551
  Электрондук почтасы:aisalkyn.asi@gmail.com

   

   

  Кафедрада чыгарулуучу адистиктер 

  ЭТАСПЖ кафедрасы “Информатика жана эсептөө техникалары” багыты боюнча бакалавр адистиктерди, “Картография жана геоинформатика” жана “Информатика жана программалоонун технологиясы” багыты боюнча илимдин магистрлерин даярдап чыгарат.

  Кафедранын сабактары
  1 курс
  • Жогорку деңгээлдеги Java тилинде программалоо
  • Информатика
  • Кесипке киришүү
  2 курс
  • Жогорку деңгээлдеги тилдерде программалоо
  • Архитектуранын эсептөө системасы
  • С++ тилинде программалоо
  • Жогорку денгээлдеги Matlab and Maple тилинде программалоо
  • Дискреттик математика
  • Оптимизациялык метод
  • ТВиМС
  3 курс
  • Стуруктуралык жана организациялык маалыматтар
  • ЭЭМдин перифериалык жабдуулары
  • Программалык камсыздоонун технологияларын түзүү
  • Операциондук системалар
  • Параллелдүү программалоо
  • Инженердик жана компьютердик графика
  • Программаны системалык камсыздоо
  • Маалыматтар базасы
  • ООП
  4 курс
  • ЭЭМдин тармактары жана телекоммуникациялар
  • Функционалдык жана логикалык программалоо
  • BDS чөйрөсүндө программалоо
  • ПО тестирлөө
  • Клиент-сервердик тиркемени иштеп чыгуу
  • Средства визуальной разработки приложений
  • Маалымат системасында проектирлөөнү жана реализациялоону сактоо
  • Маалымааттарды сактоо
  • Программалык камсыздоону командалык иштеп чыгуу

  Илимий-изилдөө иштери

  ТЕМПУС GEM «Энергияны башкаруу, айлана-чөйрөнү коргоо жана суу ресурстары» долбоору менен кафедра 2010 – жылдан бери иштеп келе жатат. Бул мезгилде төмөнкүдө инженер й жетишкендиктерге ээ болду :
  – кафедранын 4 окутуучулары Душанбе, Алматы, Бишкек жана Европа өлкөлөрүндө инженер илимий стажировкадан өтүп келишти.
  – «ГИС ке киришүү» предметин ОшТУ нун 5 факультетинде (ИСФ, ФКИТ, ФАТ, ЭФ и ФТиПП) окутуп жатабыз.
  – 2012 – жылдын октябрь айында 1/209 аудиторияга ГИС лабораториясы ачылды.
  – 1 000 000 сомго жакын техникалык каражаттар алып келинди.
  – 500 000 сомго жакын окуу адабияттары алып келинди.
  – интернет менен ГИС лабораториясы туташтырылды (ADSL, ылдамдыгы 1 Мб/сек).
  – 520500 багыты боюнча «Картография жана геоинформатика» адистигинде магистратура ачылды.
  – 544319 багыты боюнча «Информатика жана Программалоонун Технологиясы» адистиги боюнча магистратура ачылды.

  Кафедра менен байланышуу.
  Телефон: (03222) 4-33-95,Ош шаары Исанов к.№81.

  PDF форматындагы документтер:
  1. 2017-18 окуу жылына кафедранын иш планы;
  2. Окуу пландары.


 • Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы (БТжТС).


  Кафедра башчысы:

  Мойдунов Тайрь Толонович, к.т.н., доцент (tayr.moidunov@mail.ru).

  Кафедранын тарыхы.
  2004-жылдын 5-февраль айында ОшТУнун ректорунун буйругунун негизинде “Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары” кафедрасы уюшулган. Кафедра башчысы болуп т.и.к., доцент Каримов Б.С. дайындалган. 2005-2006-окуу жылдарында кафедраны т.и.к., доцент Джуманов Д. С. жетектеген. 2006-жылдын сентябрь айынан азыркы учурга чейин т. и. к., доцент Мойдунов Т.Т. жетектеп келет.

  Кафедранын адистерди даядоо багыты.
  Кафедра 690300 – Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы багытындагы бакалавр жана магистрлерди даярдайт.
  Бакалаврларды төмөнкү бөлүмдөр боюнча даярдоо жүзөгө ашырылат:
  • байланыш тармактары жана коммутация системалары;
  • мобилдик байланыш системасы жана радио мүмкүнчүлүгү;
  • санариптик телекөрсөтүү жана үн берүү.

  Магистрдик программада магистрлар байланыш тармактары жана коммутация системалары бөлүмү боюнча даярдалат.

  Байланыш тармактары жана телекоммуникация системалары кафедрасы учурда заманбап лабораториялар жана компьютердик класстар менен жабдылган. Практикалык сабактар жана өндүрүштүк практикалар төмөнкү: «Кыргызтелеком» ААК ООФ, ЮРУС ОАО РПО РМТР, уюлдук оператор ООО «Sky Mobile» (торговая марка Beeline), MegaCom (ЗАО «Альфа Телеком»), мобилдик оператор О!, “Кыргызаэронавигация” мамлекеттик ишканасынын Оштогу филиалы ишканаларынын окуу лабороториялык базаларында өткөрүлөт.
  Адистерди даярдоодо кафедрада лабораториялык, практикалык жана илимий-изилдөөчүлүк иштеринин бардык түрлөрүн жүргүзүү үчүн материалдык-техникалык база менен камсыздалган. Заманбап өлчөөчү аппаратуралар, эсептөө техникалык каражаттары, өнөр жай системасындагы приборлорунун түрлөрү, түзүлүштөрдү жана системаларды үйрөнүү, изилдөөлөргө керектүү болгон атайын каражаттар менен жабдылган лабораториялар бар. Электрондук маалыматтарды колдонууда ар бир студент өз алдынча даярдануу үчүн компьютердик класста интернетке кошулган иш орунудары менен камсыздалган. Ар кандай маалыматтарды берүү үчүн зымдуу жана зымсыз байланыш түзүлүштөрү жана кайрадан иштеп чыгуучу заманбап каражаттар менен камсыздалган.

  Керектелүүчү материалдык-техникалык базанын тизмеси төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт:
  • инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы;
  • илимий-изилдөө;
  • радиотехника системасы;
  • виртуалдык технология.

  Илимий-изилдөө иштер.
  Кафедранын негизги илимий багыты “Телекоммуникациялык технологиялар” деп аталат. Анын ичинде кафедранын окутуучулары төмөнкү адистиктер боюнча илимий иштерин жүргүзүшөт:

  • 1.05.11.13 – Табигый чөйрөнү, заттарды, материалдарды жана буюмдарды текшерүү ыкмалары жана приборлору;
   • 2. 01.04.07. Коютулган физикалык абал;
   • 05.13.13 Телекоммуникациялык системалар жана компьютердик түйүндөр.
   жана ошондой эле заманбап санариптик байланыш технологиялары боюнча студентерге илимий иштер уюштурулган.

  Кафедранын курамы


  Мойдунов Тайрь Толонович  кафедра башчысы,
  Илимий даражасы: техника илимдеринин кандидаты, доцент.
  Илимий наамы: Жалпы техникалык сабактардын жана чийүүнүн окутуучусу.
  Окутулуучу сабактар: Оптикалык телекоммуникациялык байланыш системалары, Байланыш түзүлүштөрүнүн ток булактары, Электрондук техникалардын материалдары, Коммутация системаларын техникалык эксплуатациялоо, Электр байланыш багыттоо системалары. Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны Квалификацияны жогорулатуу: 26-27.01.20017 ж. күндөрү Аккредитациялык Агентство EdNet тарыбынан  өткөрүлгөн «Проведение самооценки ВУЗа и написание отчетов по самооценке» курсу, 10-28.04.2017г. күндөрү  ЮРУС ОАО РПО РМТР тарабынан уюштурулган  «Цифровые ТВ технологии» курсу, 20180-жылдын 15-20-январында КР БжИМги тарабынан уюштурулган “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуу” курсу.
  Телефондору: 0773248369, 4-35-39, эл.дареги: tayr.moydunov@mail.ru.

   

  Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич – кибернетика жана маалымат
  Илимий даражасы: технологиялык факультетинин деканы т.и.к. профессор

  Илимий наамы: ОшТУ. Радиоэлектроника-инженер.
  Окутулуучу сабактар: Жалпы байланыштар теориясы, Массалык маалымат кызмат көрсөтүү теориясы, Байланыш түйүндөрүн долбоорлоо жана эксплуатациялоо.

  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны: 6. Квалификацияны жогорулатуу: EdNet жана “Кыргызтелеком”  ишканаларында.

   

   

  Сопубеков Нематтила Абдиллахатович техника илимдеринин кандидаты, доцент.
  Адистиги: жалпы техникалык сабактардын жана информатика окутуучусу.
  Окутулуучу сабактар: Санариптик сигналдарды иштеп чыгуу, Мобилдик байланыш системалары жана тармактары, Санариптик берүүнүн системасы. Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 7.
  Квалификацияны жогорулатуу: ААОПО жана “Кыргызтелеком”  ишканаларында.

   

   

   

  Ормонова Ирсалат Абдрахмановна
  Илимий даражасы: ОшТУнун доценти. Байланыш нженери.
  Окутулуучу сабактар: Коммутация системасы, Байланыш тармактары.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана  усулдук куралдардын, патенттердин саны – 5.
  Квалификацияны жогорулатуу:
   “Кыргызтелеком”ишканасында.
  Телефондору:0322243539
  Эл.дареги:ormonova@mail.ru

   

   

  Маткалыков Азиз Момунович магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Документтик системанын электрбайланышы, ТКМдин схемотехникасы, Электрондук техниканын физикалык, химиялык каражаттары.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 4.
  Квалификацияны жогорулатуу
  : ААОПО жана ОшТУ ишканаларында.

  Телефондору:032224-35-39эл.дареги:matkalikov66@mail.ru

   

   

  Раимбек уулу Эргазы – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Радио жеткирүү системалар жана тармактар, Инфокоммуникациянын коопсуздугу жана байланыш тармактары, Инфокоммукациялык системаларды жана түйүндөрдү түзүүнүн  негиздери.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 4.
  Квалификацияны жогорулатуу: 
    ОшТУда.
  Телефондору: 032224-35-39.   эл.дареги: ergazy@mail.ru

   

   

   

   

  Абдыраева Нурипа Рахматиллаевна – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Телетрафиканын теориясы, Спутниктик жана радиорелейлик байланыш, Электр чынжырларынын теориясы.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 5.
  Квалификацияны жогорулатуу:  ОшТУда.
  Телефондору:
  032224-35-39эл.дареги: abdiraevanuripa@mail.ru

   

   

  Эркинбаева Назгул Абдикаримовна – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Инфокоммуникациядагы метрология жана стандарттар, Дүйнөлүк жана ата мекен байланыш тарыхы.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 4.
  Квалификацияны жогорулатуу:
    ОшТУда
  Телефондору: 032224-35-39.  эл.дареги: nerkinbaeva@mail.ru

   

   

   

  Матисаков Жоомарт Кубатбаевич – магистр, ага окутуучу.
  Окутулуучу сабактар: Инфокоммуникация тармагындагы маркетинг, Электрбайланыш системасын багыттоо. Электромагниттик талаалар жана толкундар.
  Жарык көргөн илимий макалалардын, окуу жана усулдук куралдардын, патенттердин саны – 3.
  Квалификацияны жогорулатуу:ОшТУда
  Телефондору: 032224-35-39. эл.дареги: Jh.matisakov.77@mail.ru

   

   

   

  Ормонов Мырза Рахматтулаевич
  инженер-программист.

   

   

   

   

   

  Биназарова Айгул Биназаровна
  инженер.

   

   

   

   

   

  Шерматбек кызы Надира
  лаборант.

   

   

   

   

   

  Кафедрада окутулуучу сабактар.

  1. Маалыматтарды берүүнүн компьютердик түйүндөрү.
  2. Электрондук техниканын физикалык, химиялык каражаттары.
  3. Электроника.
  4. Электромагниттик талаалар жана толкундар.
  5. Жалпы байланыштар теориясы.
  6. ТКМдин схемотехникасы.
  7. Санариптик сигналдарды иштеп чыгуу.
  8. Инфокоммукациялык системаларды жана.
  9. Электразыктандыруу түзүлүштөрү жана телекоммуникация
  системасы түйүндөрдү түзүүнүн негиздери.
  10. Радиодоступтагы системалар жана тармактар.
  11. Мобилдик байланыш системалары жана тармактары.
  12. Инфокоммуникация тармагындагы маркетинг.
  13. Оптиканын телекоммуникациялык системасы.
  14. Массалык тейлөөнүн негиздери.
  15. Спутниктик жана радиорелейлик байланыш.
  16. Коммутация системаларын техникалык эксплуатациялоо.
  17. Документтик системанын электрбайланышы.
  18. Коммутация системасы.
  19. Санариптик берүүнүн системасы.
  20. Байланыш тармактары.
  21. Байланыш түйүндөрүнүн долбоорун эксплуатациялоо.
  22. Телетрафиканын теориясы.
  23. Электрбайланыш системасын багыттоо.
  24. Инфокоммукациялык системаларды жана түйүндөрдү түзүүнүн
  негиздери.

  Кафедранын профессордук окутуучулук курамынын (ПОК) жарык көргөн макалалары:
  1. «Регуляторно-технические меры для использования радиоэлектронных средств» журнал ОшТУ «ИЗВЕСТИЯ» / Ош, 2017 г.
  2. «Анализ электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств радиовещательной и подвижной служб в полосе частот 694-790 МГц. и 790—862 МГц. В Кыргызской Республике // UNIVERSUM: Технические науки: электрон. научн. журн. 2017. № 11(32) – Москва, 2017 г.
  Кафедранын ПОКнын 20 дан ашуун макалалары ар кандай эл аралык журналдарда жарык көрдү.

  Кафедрада ПОКтун квалификациясын жогорулатуу.
  БТжТС кафедрасынын ПОКмы көптөгөн квалификацияны жогорулатуу курстарына катышып сертификаттарды алышты. Мислы: Мойдунов Т.Т. төмөнөгү курстарга катышкан: 26-27.01.20017 г. күндөрү Аккредитациялык Агентство EdNet тарыбынан өткөрүлгөн «Проведение самооценки ВУЗа и написание отчетов по самооценке» курсу, 10-28.04.2017г. күндөрү ЮРУС ОАО РПО РМТР тарабынан уюштурулган «Цифровые ТВ технологии» курсу, 2018 жылдын 15-20 январында КР БжИМ ги тарабынан уюштурулган “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өтөрүү, лицензиялык жана акредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгүокуу” курсу.

  PDF форматындагы документтер:
  1. 2017-18 окуу жылына кафедранын иш планы;
  2. Окуу пландары.


 • КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА (КЛ)


  Кафедранын тарыхы

  “Компьютердик лингвистика” кафедрасы
  Компьютердик лингвистика кафедрасы 531200 «Компьютердик лингвистика» адистиги боюнча бүтүрүүчү кафедра болуп эсептелинет. Нормативдик окуу мөөнөтү төрт жыл. Билим денгээли жана квалификациясы жогорку “бакалавр”.
  Кафедра 1997-жылы негизделген. Азыркы күндө кафедраны ф.б.б.б.б. магистр Шерматова Айжаңыл Митаевна жетектейт.
  Кафедрада 1 филология илимдеринин кандидаты, 1 доцент, 2 ОшТУнун доценти, 4 магистр, 2 ага окутуучу,1 инженер-программист,1 лаборант эмгектенишет.

  Багыттары: «Компьютердик лингвистика»  531200. «Компьютердик лингвистика»
  Академиялык даражалары – бакалавр.
  Нормативдик окуу мөөнөтү –4 жыл.
  Квалификациялык мүнөздөмө:

  • маданият аралык пикир алмашууну англисче , корейче жана кытайча жүргүзүү;
  • офистик программаларды, электрондук сөздүктөрдү профессионалдуу, заманбап лингвистикалык программалар менен которуу;
  • тез жана сапаттуу информация, Интернеттен чет тилинен издөө жана аны менен иштөө;
  • коммерциялык жана рекламалык текстерди которуу;
  • ар кандай жанрдагы оозэки текстерди, стилистикалык текстерди чет тилинен орус же кыргыз тилине же тескеринче чет тилине которуу;
  • компьютердик тестерди иштеп чыгаруу;
  • мультимедиялык электрондук басылмаларды иштеп чыгуу;
  • сайтта, компания же фирмаларга (WEB-беттерин) түзүү;
  • профессионалдуу чөйрөдө жана корреспонденцияда которуу;

   

   

   

   

   

  Кафедранын ишмердүүлүгү:

  «КЛ» миңбарынын жумушу бекитилген план боюнча жүргүзүлөт. Миңбардын ишмердүүлүгү миңбардын отурумдарынын иш планы, усулдук кеңештин иш планы, окуу-усулдук иши, окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу боюнча жүргүзүлөт. Ачык сабактар, окутуучулардын өз ара сабакка катышуусу миңбардын усулдук кеңешмесинин отурумунда бекитилген график боюнча өткөрүлөт. Ар бир сабакка «Өз ара сабакка катышуу» журналында анализ берилет.

  Миңбарда негизги теориялык жана практикалык лингвистикалык таалимдерди окутуучулар аткарышат. Практикалык сабактарда окутуучулар чет тилдерин үйрөнүүнүн ыкмаларын  үйрөтүшөт. Бул ыкмалар маалыматтар топтомун жалпы жана салыштырма тил илимине, сүйлөөнүн ишмердүүлүгүнүн теориясына, психологияга жана педагогикага негизделет.

  Окутуучулар окуу-усулдук, илимий-изилдөө, тарбиялык иштерди жүргүзүшөт. Учурда ар кандай типтеги чет элдик капиталдарды колдонуп иш алып барган акционердик коомдор жана компаниялар, биргелешкен иш каналар, жеке фирмалар, мамлекеттик салымдар жана кредиттер аркылуу тартылууда, алынып келинген жаңы техникалык жабдуулар, байланыш системалары жана компьютерлер, жаңы технологияларды өздөштүрүүгө багытталган. Бул жагынан алганда, миңбар профилге сунуштоочу  адистерди даярдайт.

  Кафедрадагы негизги илимий изилдөөлөрдүн багыттары

  “Материалдардын ар кандай түрлөрүн автоматтык иштетүүнү пайдалануу менен компьютердик лингвистика жана чет тилдерин окутууда илимий-инновациялык технологияларды иштеп чыгуу”

  Биздин бүтүрүүчүлөр

  Кафедра өзүнүн бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат, алар ар кандай чет элдик организацияларда жана проектерде, билим берүү жана бизнес тармактарында, мамлекеттик жана жекече секторлордо жемиштүү иштеп келе жатышат.
  Мисалы :Мырзалиева Айнура- «Secom» окуу мекеме директорунун орун басары, Тажикова Замира жана Сатыбалдиева Чынара, Маматкулова Жамиля ОшТУда окутуучулар, Алтын Кадыров-Эл Аралык «Acted» фирмасынын директорунун орун басары, Улан Эшматов – “Ага-Хан” фондунун башкаруучусу, Талант Алдашев- Ага-Хан фондунун башкы экономисти, Аселя Бурханова- БУУнун башкаруучусу, Эмилбек уулу Сагындык –«YOUTH of OSH» клубунун кординатор волонтеру, «CAP» жаштардын демилгеси менен түзүлгөн группанын координатору, Мусаев Тынар- “Орто Азиялык Суу боюнча Альянстын” жетекчиси, Назеков Айдин Алимбекович- «USAID» уюмунун жетекчиси. ж.б.

  Сырткы байланыштар:

  Кафедра чет элдик ишканалар менен тыгыз байланышта.
  Студенттерди алмаштыруу программасы боюнча жакшы окуган студенттерди Хонам Университети (Корея), Жейони Университети (Корея), Цинзян Университеттери (Кытай) 6 айлык жана 1 жылдык окууга жогорудагы өлкөлөргө жиберилет.
  Студенттер, төмөндөгүдөй окуу борборлоруна жана чет элдик мекемелерге практикага чыга алышат: МТК«Мундуз -Турист» , фонд “АГА – Хан”
  «SECOM», «USAID». «TEST center», “CAP” «ООН» ж.б.

  Кафедранын иш чаралары

  Бутуруу кечеси
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 29-май куну саат 13.00. до маданий эстетикалык борбордо кафедранын бутуруучулоруно арналган  “Бутуруучу кечеси” деп аталган иш чара откорду. Бул иш чараны кафедранын КЛ-17 тайпасы, куратору Маматкулова Ж.А. менен бирдикте откорушту. Бул иш чара кафедранын бутуруучулору КЛ-15 тайпасына арналып, факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. куттуктоо создору менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде отту.

  Тушум майрамы
  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 28-ноябрь куну саат 11.00. до университеттин негизги корпусунун залында  “Thanksgiving Day” деп аталган иш чара откорду. Бул иш чараны кафедранын КЛ-18 тайпасы куратору  Исаков С.И. менен бирдикте откорушту. Бул иш чара тушум майрамына арналып, Американын урп-адаттарына негизделип откорулду. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. куттуктоо создору менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чаранын аягында тамактардын жарманкеси отту. Жарманкеге кафедранын студенттери оз колдору менен жасап, бышырып келген тамактарды коюп арздан баада сатышты. Иш чара жогорку денгээлде отту.

  Жаны жыл майрамы
  Кибернетика жана маалымат технологиялар  факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 21-декабрь куну саат 13.00. до Ала- Тоо ресторанында кафедранын студенттерине арналган Жаны Жылды тосуу аземи “Christmass” деп аталган иш чара откорду. Бул иш чараны кафедранын КЛ-17 тайпасы куратору Маматкулова Ж. менен бирдикте откорушту. Бул иш чара америка элинин  урп- адаттарына таянуу менен откорулду. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. катышуучуларды  куттуктоо создору менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде отту.

   

   

  Жомоктор бизде мейманда
  Кибернетика жана маалымат технологиялар  факультетинин “Компьютердик лингвистика” кафедрасы 2019-жылдын 12-декабрь куну саат 13.00. до  университеттин маданий –эстетикалык борборунда  кафедранын студенттерине арналган  “Жомоктор бизде мейманда” деп аталган иш чара откорду. Бул иш чараны кафедранын КЛ-18 тайпасы куратору  С. Исаков менен бирдикте откорушту. Бул иш чара дуйнолук жомокторго таянуу менен откорулду. Факультеттин деканы Сайдаматов Ш.М. жана кафедра башчы Шерматова А.М. катышуучуларды  куттуктоо создору менен ачышып, кафедранын жамааты жана студенттери толук катышышты. Иш чара жогорку денгээлде отту.

   


  “Professional Language Teacher Training” семинар, январь 2020

   

  “Professional Language Teacher Training” семинар, январь 2020


  1-сентябрь “Билим куну” студенттер менен таанышуу чогулушу.

   

  Кафедранын техникалык базасы

  Кафедрабыз ОшТУнун II жана I корпусунда 1/ 411 кабинетинден орун алып, Корея борборунан, Кытай борборунан, Компьютердик кабинеттен жана окуу методикалык каанадан турат. Кафедранын китеп фондунда баардык адистиктер боюнча окуу куралдар жана адабияттар словарлар бар.
  Аудио жана видео материалдар, интерактивдик доска, компакт дисктер англис, корей, кытай тилдери менен тереңдетип жана жекече жана группалык окутуу үчүн камсыздандырылган.

  1. 2/102а – Англис тили каанасы
   2. 2/102б – Англис тили каанасы
   3. 2/101а- Англис тили каанасы
   4. 2/101б – Англис тили каанасы
   5. 2/102в- Компьютердик класс
   6. 2/310а- Англис тили каанасы
   7. 1/408- Тилдик лаборатория (ITLL)
   8. 1/405- Англис тили каанасы

  Кафедра курамы


  Шерматова Айжаңыл Митаевна
  Ээлеген кызмат орду:
   Кафедра башчысы, доцент ОшТУ, филологиялык билим берүү багыты боюнча магистр
  Моб.тел.: (996) 559 290476, (996) 777 116376
  e-mail: shermatova76@inbox.ru
  Академиялык даражасы: “Филологиялык билим берүү” багыты боюнча магистр, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 720000, Бишкек шаары, каттоо номери 9-511,  № СЕ090008875, 16.03.2009ж.
  Илимий эмгектери: 16 макала, 3 окуу-усулдук колдонмо“10.02.20- Салыштырма-тарыхый,типологиялык жана тектештирме тил илими ” адистиги боюнча аспирант

   

  Шамурзаев Абабакир Жолборсович
  Ээлеген кызмат орду:
   окутуучу, доцент ОшТУ
  Моб.тел.: (996)772 41 84 62
  e-mail: shamurzaev61@inbox.ru
  Билими: Ош мамлекеттик педагогикалык институту, 1984ж., Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Илимий даражасы: филология илимдеринин кандидаты доцент, Бишкек 2001
  Илимий эмгектери: 25макала, 1 окуу-усулдук колдонмо

   

   

  Исаков Сатарали
  Ээлеген кызмат орду:
   окутуучу, доцент ОшТУ
  Моб.тел.: (996) 553  88 44 36 , (996) 773 88 44 36
  e-mail: sataraliisakov2@mail.com
  Билими: Ош мамлекеттик педагогикалык институту ОМПИ, ДТФ, 1977ж., Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Илимий даражасы: 2007ж. – доцент ОшТУ
  Сыйлыктары: Кыргыз ССРинин эл агартуусунун мыктысы-1985. Кыргыз ССРинин ЖК “Ардак грамотасы” -1987. Орден дружбы народов СССР-1989. ОшТУнун-1998, 2011 жана Ош шаарынын мэриясынын-2009 ардак грамоталары.
  Илимий эмгектери: 30 макала, 3 окуу-усулдук куралдар

   

  Кудайбердиева Арзикан Искендеровна
  Ээлеген кызмат орду:
   Ага окутуучу ОшТУ
  Моб.тел.: (996) 555 95 09 74, (996) 772 53 98 45
  e-mail: a.kudaiberdieva61@mail.ru
  Билими: Ош мамлекеттик педагогикалык институту, 1984ж., Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Илимий эмгектери: 9 макала, 9 окуу-усулдук колдонмо

   

   

   

   

  Джусуева Айгул Акимовна
  Ээлеген кызмат орду:
   Ага окутуучу ОшТУ
  Моб.тел.: (996) 559  782859, (996) 772 78 28 59
  e-mail: adzhusueva @mail.ru
  Билими: Ош мамлекеттик педагогикалык институту, 1984ж., Чет тилдери (англис жана немис тилдери)
  Илимий эмгектери: 16 макала, 1 окуу-усулдук колдонмо

   

   

   

   

  Тажикова Замира Бекмуратовна
  Ээлеген кызмат орду:
   окутуучу ОшТУ, филологиялык билим берүү багыты боюнча магистр
  Моб.тел.: 
  (996) 776 00 07 01
  e-mail: ztazhikova@mail.ru
  Билими: Ош технологиялык университети 2005ж., эл аралык мамилелер факультети, Чет тили жана адабияты адистиги кошумча техника-экономикалык котормо
  Академиялык даражасы: “Филологиялык билим берүү” багыты боюнча магистр, Ош мамлекеттик университети, Ош шаары 25.08.2016, № УМ160321365.
  Илимий эмгектери: 6 макала

   

  Маматкулова Жамиля Абдураимовна
  Ээлеген кызмат орду:
   инженер-программист ОшТУ, информатика жана программалоо технологиясы багыты боюнча магистр
  Моб.тел.: (996)552 500 786, (996)770 56 63 56
  e-mail: j-t-a-b@mail.ru
  Билими: : Ош технологиялык университети 2004ж., эл аралык мамилелер факультети, Чет тили жана адабияты адистиги кошумча техника-экономикалык котормо, артыкчылык диплому №CD040140295
  Академиялык даражасы: “информатика жана программалоо технологиясы (544319-TEMPUS-1-2013-FR-TEMPUS-JPKR)” багыты боюнча магистр, Ош технологиялык университети, Ош шаары 10.08.2017,  №УМ170336546.
   Илимий эмгектери: 4макала

  Сатыбалдиева Чинара Гайбиллаевна
  Ээлеген кызмат орду: 
  окутуучу ОшТУ, информатика жана программалоо технологиясы багыты боюнча магистр
  Моб.тел.: 
  (996) 551 89 81 38, (996) 777 89 81 38
  e-mail: ms.sunny.chinara@mail.ru
  Билими: Ош технологиялык университети 2005ж., эл аралык мамилелер факультети, Чет тили жана адабияты адистиги кошумча техника-экономикалык котормо
  Академиялык даражасы: “информатика жана программалоо технологиясы (544319-TEMPUS-1-2013-KRTEMPUS-JPKR)” багыты боюнча магистр, Ош технологиялык университети, Ош шаары 10.08.2017, № УМ170336546.
  Илимий эмгектери: 8 макала

   

  Астанова Миргул Калыковна
  Ээлеген кызмат орду:
   окутуучу ОшТУ, информатика жана программалоо технологиясы багыты боюнча магистр
  Моб.тел.: (996) 556  85 02 05 , (996) 772 15 12 55
  e-mail: mirgulya_kalykov@mail.ru
  Билими: Ош мамлекеттик университет, 2006ж., Англис тили жана адабият (англис тили жана  француз тили)
  Академиялык даражасы: “информатика жана программалоо технологиясы (544319-TEMPUS-1-2013-FR-TEMPUS-JPKR)” багыты боюнча магистр, Ош технологиялык университети, Ош шаары 10.08.2017,  №УМ170336546.
  Илимий эмгектери: 7макала

   

   

   2017-18 окуу жылына иш планы (PDF);
  Окуу планы(PDF).