Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту.

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту (ККДжКЖИ)


Окуу жайдын кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуучу Институту 1996-жылы 26-июнда Кыргыз Республикасынын элге билим берүү жана маданият министрлигинин чечими менен азыркы мезгилдин талабына ылайык, өлкөнүн социалдык экономикасын кайра түзүү, жандандыруу,  үзгүлтүксүз билим берүү системасын уюштуруу максатында түзүлгөн.

Институт ОшТУнун структуралык бөлүмү болуп эсептелет.

Институттун негизги багыттары боюнча юридикалык жактан, жеке адамдар толук жана атайын орто билими бар, ишкерлик менен келишимдик негизде өз ара мамилелерди куруп берүүнүн негиздери боюнча өз ишин жүзөгө ашырат:

а) жогорку билим берүү  негизинде кайра даярдоо;

б) экинчи жогорку диплом (жогорку билим берүү базасында окутуу)

Кадрларды кайра даярдоо контрактык негизде мекемелер, уюмдар жана атуулдар менен болгон келишимдин негизинде жүргүзүлөт.

Биздин институтта төмөнкүдөй адистиктер болгон:

 • “Бухгалтердик эсеп жана аудит” тармагы
 • “Финансы жана кредит” тармагы
 • “Электр менен камсыздоо” тармагы
 • “Жол кыймылын уюштуруу” тармагы
 • “Байланыш түйүндөрү жана коммуникация системалары” тармагы
 • “Биология” тармагы
 • “Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы”

Билим берүү жана илим министирлигинин алдындагы лицензиялоо жана аттестациялоо боюнча Мамлекеттик инспекциясынын чечими менен протокол № 20/20, 23.11.2012-жылы төмөндөгү адистиктерге лицензия берилди. Лицензия № 55 ЖБ. Каттоо номери III-107.

Лицензиянын аяктоо мөөнөтү23.11.2017

Биздин Институтка жогорку  билимдүүлөр кабыл алынат.

Окуу мөөнөтү:
Жогорку окуу жайын аяктагандар үчүн – 3 жыл;
Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту азыркы учурда төмөнкү багыттагы адистиктерди даярдап чыгарат:

580100 “Экономика” багытындагы

Академиялык даражасы: бакалавр

Профиль: Бухгалтердик эсеп жана аудит

Базар экономикасына өтүү менен экономикалык мамилелер жана экономиканын өнүгүшүнүн экономикалык рычагы катары бухгалтердик эсептин ролу өзгөчө маанилүү болуп калды. Бул мезгил бухгалтердик эсептин багытын жана структуралык өзгөрүшүн аныктады.

Базар экономикасынын шартында бухгалтердик эсеп материалдык, эмгек жана финансылык ресурстарды туура пайдаланууда, менчикти сактоо жана резервдерди аныктоодо колдонулат.

Азыркы шартта ишканаларга, фирма жана башка мекемелерге эсепти туура жана так жүргүзүү үчүн, аудитордук текшерүү үчүн жогорку квалификациялуу бухгалтерлер жана аудиторлор талап кылынат.

Бул кесиптин бүтүрүүчүлөрү:

 • мамлекеттик жана жеке ишканаларда;
 • банктарда;
 • салык органдарында;
 • айыл-чарба жана өндүрүштүк мекемелерде;
 • концерндерде;
 • бюджеттик мекемелердеги бухгалтердик эсеп;
 • ар түрдүү жеке менчик формасындагы ишканаларда бухгалтердик эсеп боюнча иштей алышат.

580100 “Экономика” багытындагы

Академиялык даражасы: бакалавр

Профиль: Финансы жана кредит

Базар экономикасынын шартында «Экономика» боюнча адистиктерди даярдоодо жүргүзүлгөн анализ, алардын көпчүлүгүнүн мамлекеттик мекемелерде, коммерциялык ишканаларда иш жүргүзүүгө даяр эместигин көрсөтөт.

Финансы жана кредит адистигинин студенттери азыркы шартка жараша бул багытта билим ала алышат. Бул кесиптин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик салык органдарында, банктарда, кредиттик союздарда, акционердик коммерциялык банктарда, ошондой эле ушул кесип менен байланышкан мекеме, ишканаларда иштесе болот. Кесиптин бүтүрүүчүлөрү мамлекеттик жана жеке  ишканаларда, айыл чарба өндүрүштүк мекемелеринде, концериндерде жана башка мекемелерде иштей алышат.

Бул багыттагы адистерди өндүрүштүк коммерциялык банктардагы, финансы башкармасындагы, салык органдардагы ошондой эле жеке менчиктин ар түрдүү формаларындагы ишкана, финансылык, кредиттик, салык жана банк ишкердиктери үчүн даярдашат .

Адистештирүүсү:

 • Финансы
 • Банк иши
 • Салык жана салык салуу

Студенттердин практикалык ыкмаларга ээ болушу жана аларды бекемдөө үчүн казына, банк, салык инспекциясынын финансы органдары жана башка кызматчылары менен ар түрдүү семинарлар жана дискуссиялар өткөрүлүп турат.

 640200 “Электроэнергетика жана электротехника”багытындагы

Академиялык даражасы: бакалавр
Профиль: Электр менен камсыздоо

Кыргыз Республикасында азыркы мезгилде электр энергиясы өнүгүп өсүүдө, анткени газ, көмүр жана башка энергиянын булактарын өлкө аз колдоно баштады. Айыл чарбанын, шаарлардын, өнөр жай ишканаларынын долбоорлорунун кубаттуулугун жана айыл чарбасындагы электр энергиянын, ага болгон керектөөсүнүн өсүшү менен Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасында, шаарларында, өнөр жай ишканаларында, электр менен жабдуу системасы, кайра түзүү монтаждоо, ремонттоо жана техникалык тейлөө үчүн инженер-электриктерди даярдоо зарылдыгы пайда болду.

«Электр менен камсыздоо» адистиги айыл чарбасынын бардык тармактары, анын ичинде энергетикалык өндүрүш үчүн дагы инженер-электриктерди даярдайт.

«Инженер-электрик» төмөнкү тармактарда иштей алат:

 • «Кыргыз энерго» системасында жана анын Ош ПВЭС, Ош Электро, Ош ТЭЦ, Жалалабат ПВЭС, Жалалабат Электро сыяктуу бөлүмдөрүндө, райондук электр тармактарында;
 • Айыл чарбасын, шаарларды, өнөр жай иш каналарын электр менен жабдуу системаларын долборлоо институттарында;
 • Электр техникалык жабдууларды жана түзүлүштөрдү оңдоо, тейлөө, эксплуатациялоочу өнөр жайларда;
 • «Мех колонна» уюмдарында жана башка ишканаларда.

670300 “Транспорт процесстеринин технологиясы” багытындагы
Академиялык даражасы: 
Бакалавр
Профиль: Жол кыймылын уюштуруу

Кыргызстанда автомобилдик транспорттун мааниси чоө, себеби суу, темир жол, аба транспорттору жакшы өнүкпөгөн. Транспортту эксплуатациялоо эффективдүү болушу үчүн жол кыймылын уюштуруучу адистер талап кылынат.

Унаа кыймылынын агымынын тездиги көбөйүү  менен, алардын байланыш аракетинин коопсуздугу төмөндөйт жана жол кырсыктарынын мүмкүнчүлүгү көбөйөт. Бул шарттарда автомобиль унааларын эффективдүү жана коопсуз пайдалануу боюнча «Жол кыймылын уюштуруу» адистигиндеги инженерлер керектелүүдө.

Алар кеңири профилдеги унаа каражаттарынын конструкциясы, эсептөө теориясы, автомобилдерди пайдалануу, транспорттогу мыйзамды өздөштүргөн, жол кыймылындагы  коопсуздукту уюштуруу боюнча билимдүү адистер болушат.

Бул адистикти бүтүргөндөр төмөнкү тармактарда иштесе болот:

 • Автотранспорттун коопсуздугун сактоо бөлүмүндө;
 • Мамлекеттик автоинспекцияларда (МАИ) ;
 • Областык жана райондук лицензиялоо башкармасында жана бөлүмдөрүндө;
 • Конструкторлоо-долборлоо мекемелеринде;
 • Мамлекеттик райондук жана шаардык администрациясына караштуу адам жана жүк ташуучу агенстволордо;
 • Жеке траспорттук мекемелерде .

 

690300 “Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системалары” багытындагы
Академиялык даражасы:
 бакалавр
Профиль: Байланыш түйүндөрү жана коммутация системалары

Уюлдук байланыш коммуникациянын  биринчи даражадагы каражаты болуп келсе, ал эми радио байланышы коммуникация түйүндөрүнүн жана информациялык мейкиндиктин түшүнүктөрүн кескин кеңейтти. Информация кандай гана ачылыштар же ойлоп табуулар болбосун, түйүндүк информациялык революция коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүнө, саясатка, экономикага, маданиятка, ички жана сырткы коопсуздукка жана адамдардын жашоосуна  чоң таасир көрсөтөт.

Бул адистикте төмөнкүлөр окутулат:

 • Уюлдук байланыштардын системасы;
 • Кабелдик жана уюлдук теле көрсөтүү;
 • Спутниктик байланыштардын жана теле көрсөтүүлөрдүн системасы;
 • Цифралык теле көрсөтүү жана радио байланышы;
 • Көп каналдуу байланыштардын системалары;

ССиСК «Радио байланыш, радио уктуруу жана теле көрсөтүү» адистиги боюнча инженерлерди кесиптик ишмердүүлүгүнүн обьектилери:

 • Экономика жана ишканаларды башкаруу ;
 • Радио электрондук, теле жана радио кабыл алуучу аппаратуралардын түзүлүштөрү;
 • Өнөр жайлык электроника жана микро электроника, алардын кичи системалары, функциялык бөлүктөрү.

750500 “Курулуш” багытындагы

 • “Өнөр-жай жана атуулдук курулуш”
 • “Кыймылсыз мүлктү экспертөө жана башкаруу” тармактары

Институттагы  студенттердин билимин өркүндөтүү максатында региондук өндүрүш, курулуш, жол жана башка мекемелер менен өз ара тыгыз байланышы бар: Түштүк курулуш борбору, стандартташтыруу, сертификаттоо жана метрология, Ош облустук жана шаардык, архитектура жана курулуш башкаруу, шаар курулуш,  Ош шаардык жол-эксплуатациялык башкаруу боюнча жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо башкармалыгы жана башка. Базаны жогоруда аталган ишканалардын жана мекемелердин ылайык түзүлгөн эки тараптуу келишимдерди практикалык, лабораториялык сабактарды өткөндүгү жана окуу-өндүрүштүк практиканы жүргүзүүдө колдонулат.

740700 “Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо” багытындагы

“Тигилүүчү буюмдардын технологиясы” тармагы

Көркөм иштин негизги багыты-бул кыргыз улуттук этникалык костюмдарын изилдөө. Студенттер иштеп чыккан костюмдардын коллекциясы республикалык, регионалдык жана студенттик конференцияларда, мода көрсөтүүлөрдө ийгиликтүү биринчи орундарды ээлеп келет.

Жогорку квалификациялык адистерди даярдоодо университетте лабораториялар, заманбап компьютердик класстар жана журнал, китеп, электрондук китепчелерди камтыган китепкана фонду бар.
Бүтүрүүчү бакалаврлар тигүү өндүрүшүнүн баардык багыттарында, мода үйлөрүндө,  тармактын профилиндеги мекемелерде жана мода журналдарынын редакцияларында иштей алышат.

Бул адистикке студенттерди кабыл алууда Сүрөт жана Композиция таалимдери боюнча экзамендердин жыйынтыгынын негизинде жүргүзүлөт.

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун жетекчиси:


Зулпуев Ашим Зулпуевич – директор (2004-ж), ОшТУнун профессору, филология илимдеринин кандидаты (кыргыз тил адабияты).
1987-жылы Ош гуманитардык-педагогикалык институттун филология факультетин, 1998-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин юридикалык факультетин, 2008-жылы Ош технологиялык университетинин Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистигин окуп аяктаган. 30дан ашуун статьялардын, 5 нускаманын (методичка) автору.
Жарыяланган эмгектер: 30 ашуун илимий макала, 5 усулдук көрсөтмө.
Окуткан сабактары: Кыргыз тили, манас таануу.
Байланыш маалымат: 03222-4-35-85,0772-22-40-93,
эл.почта: zulpuevashim@mail.ru

 

 

Садыкова Гул Мураталиевна – диспетчер, 2014-жылы Ош технологиялык университетинин “Табигый-Техникалык” факультетинин  «Информатика мугалими» адистигин аяктаган.

Байланыш маалымат: 03222-4-35-85, 0776-22-82-95,
эл.почта: aigul_116@bk.ru

 

 

 

 

Ибраева Махабат Кайыповна– окуу иштери боюнча инспектор, 2000-жылы Ош Мамлекеттик университетинин «Искусство» факультетинин, «Дизайнер-модельер» адистигин бүтүргөн.

Байланыш телефону: 03222-4-35-85, 0770-24-62-47.
Эл.почта: maxabat1919@mail.ru

 

 

 

 

Раимбекова Айсулуу Бакировна – (декреттик өргүү), 2001-жылы Ош технологиялык университетинин “Кибернетика жана маалымат технологиялар” факультетинин , «Инженер-программист» адистигин аяктаган.

Байланыш маалымат: 03222-4-35-85, 0772-86-49-66,
эл.почта: bakirovna79@inbox.ru

 

 

 

 

 

Институттун бүтүрүүчүлөрү азыркы мезгилде Кыргыз Республикасынын бардык областтарында жана башка мамлекеттердин Телекоммуникация, Электр менен камсыздоо, Финансы жана Автоунаа системасындагы башкаруу жана негизги кызматтарда үзүрлүү эмгектенишүүдө.

Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтун  окуп бүтүргөн белгилүү инсандар:

Сулайманов Алтынбек – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты;
Назарали Аринов – белгилүү саясатчы;
Акылбек Султанов – Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин төрагасы.