Бириккен профсоюз комитети

Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети


Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети – студенттердин, профессордук окутуучулар жамаатынын, аспиранттардын, жумушчулардын курамынан турган коомдук уюмдардын бири. Бириккен профсоюз комитетинин негизги милдети –Университетин  окуу тарбиялык, маданий-массалык жана илим изилдөө иштеринин сапатын жогорулатууда,  кызматкерлердин ден-соолугун чыңдоодо, студенттердин жашоо шарттары үчүн  түзүлгөн камкордукттарды эмгек кодексинин негизинде жүргүзүнү көзөмөлдөп жана  жакшыртуу болуп саналат.

ОшТУнун бириккен профсоюз комитети -жаштар комитети, студенттик акыйкатчы, жатакананын студенттик сенаттарынын бир топ иш-чараларына, маданий көңүл ачуусуна жана спорттук таймаштарга материалдык колдоо көрсөтөт. Эң негизгиси студенттер, окутуучулар жана башка кызматкерлерди социалдык жактан колдоо менен бирге, алардын укугун коргоп келет.
Бириккен профсоюз комитети өз ишин факультеттердеги, бөлүмдөрдөгү атайын шайланган бюро мүчөлөрү аркылуу жүргүзөт.
ОшТУда эмгектенген жумушчулар жана окуган студенттер бириккен профсоюз комитетине мүчө болуу укугуна ээ. Ал үчүн бириккен профсоюз комитетинин кабинетинен, же факультеттердеги профсоюз комитетинин мүчөлөрүнөн арыз үлгүсүн алып, аны толтуруу гана жетиштүү.

2019-жылдын 4-декабрында Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитетинин төрагалыгына шайлоо болуп өттү. Шайлоого ОшТУнун баардык факультеттеринен жана бөлүмдөрүнүн жалпы 128 делегат катышты. Көпчүлүк добуш менен ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы болуп Мамытов Улукбек Жанышович   бекитилди.

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин Кесиптик бирлиги (мындан ары – Кесиптик бирлик) – өз алдынча, көз карандысыз, билим жана илим уюмдарындагы жана мекемелериндеги укуктук-уюштуруучулуктун бардык жана менчигинин түрлөрүндө, билим берүү тармагындагы башкаруу органдарында эмгектенгендерди, жогорку окуу жайларынын студенттерин, кесипчилик орто окуу жайларынын окуучуларын, тармактын убактылуу иштебеген ардагерлерин, ошондой эле билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигине мүчө болуп киришкен башка тармактардын кызматкерлерин коомдук башталыштарда бириктирген коомдук уюм.

Мамлекеттик тилде толук аталышы:
Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерле­ринин Кесиптик бирлиги.

Расмий тилде толук аталышы:
Профессиональный союз работников образования и науки Кыргызской Республики.

1.Кесиптик бирлик өз ишмердигин Кыргыз Республикасы­нын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын «Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдуулугуна, жалпы таанылган принциптерге жана эл аралык укуктук ченемдерге жана ушул Уставга ылайык өзүнө камтыган төмөндөгү демократиянын принциптерине таянуу менен жүзөгө ашырат, ал төмөндөгүлөрдү өз ичине камтыйт:

 • мамлекеттик, саясий жана башка коомдук уюмдардан көз карандысыздыгын;
 • кесиптик бирликти, анын баштапкы уюмдарын түзүүдөгү, ага жаңы мүчөлөрдү кабыл алуудагы жана алардын андан эркин чыгуудагы ыктыярдуулугун;
 • кесиптик бирликтин бардык мүчөлөрүнө тиешелүү өз ишмердиктеринин бардык чөйрөлөрүндө ээлеген кызматтарына жана aткарган  милдеттерине карабастан тең укуктуулугун;
 • кесишик бирликтин бардык жегектөөчу уюмдарынын төмөнтөн жогору карай шайлануучулугун;
 • кесиптик бирликтин бардык органдарынын иштериндеги коллегиалдуулук, аларды шайлаган уюмдардын алдындагы милдеттүү отчеттуулукту;
 • азчылыктын пикирлерин урматтоо, алардын өз позицияларын коргоого укуктарын сактоону;
 1. Кесиптик бирлик өз ишинде мамлекеттик бийлик орган- дарынан, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынан, жумуш берүүчүлөрдөн, алардын бирикмелеринен (ассоциация), саясий партиялардан жана башка коомдук уюмдардан көз карандысыз, аларга отчет бербейт жана алар тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Кесиптик бирлик алар менен мамилелерин тең укуктуулук, социалдык өнөктөштүк негиздеринде, жамааттык келишимдердин жана макулдашуулардын, өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктары үчүн сүйлөшүүлөрдүн жана шериктештиктин негизинде жүргүзөт.
 2. Кесиптик бирлик өзүнүн артыкчылык белгилерине (желек, эмблема, вымпел), жалпы үлгүдөгү кесиптик бирликтик билетке, ардак грамота, төш белги, кесиптик бирликтин коллегиялуу ор­ганы тарабынан бекитилген башка артыкчылык белгилерине ээ боло алат.
 3. Кесиптик бирлик өзүнүн Уставын, аймактык кесиптик бир­лик уюму жөнүндө Типтуу жобону, баштапкы кесиптик бирлик уюму жөнүндө жалпы жобону, кесиптик бирликтин текшеруу органдары  жөнүндө жобону өз алдынча иштеп чыгат жана бекитет, өз тутумун түзөт, максаттарын, иш жүргүзүүнүн түрлөрүн жана ыкмаларын аныктайт, кесиптик бирлик органдарын түзөт, сьезддерди,  конфнронцииллрды, чогулуштарды чакырат жана  башка иш чараларды уюштурат.
 4. Кесиптик бирлик эл аралык жана улуттук кесиптик бирлик кыймылдарына катышат, эл аралык жана улуттук кесиптик бирлик бирикмелерин (ассоциациялар) түзө алат жана аларга мүчөлүккө кире алат.
 5. Бул Уставдын аткарылышы кесиптик бирлик мүчөлөрүнө, анын уюмдарына жана шайлоо органдарына жайылтылат.
 6. Устав кол коюлган күндөн тартып, ал эми Уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор алар бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

КЕСИПТИК БИРЛИКТИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Кесиптик бирликтин негизги максаттары:

 • кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн жашоо деңгээлдеринин жакшырышына багытталган жеке жана жамааттагы социалдык, эмгектик, кесиптик укуктарын жана кызыкчылыктарын жактоо жана коргоо;
 • кесиптик бирликтин жана анын уюмдарынын билим берүү тармагындагы коллегиялуу органдарындагы өкүлчүлүктүү укук­тарын жүзөгө ашыруу;
 • кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн жашоо шарттарынын сапатын жогорулатуу.

Кесптик бирликтин негизги милдеттери:      

 • кесишик бирликтин мүчөлөрүнүн мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын мамлекеттик, чарбалык, коомдук жана башка уюмдарда алардын менчигинин түрүнө жана макулдугуна карабастан өкүлдүк көрсөтөт жана коргойт;
 • мыйзамдардын долбоорлорун даярдоого жана аларды талкуулоого катышат;
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Өкмөтүнө билим берүү жана илим тармактарындагы экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн мамлекеттик пландарын түзүү жана аткаруу жөнүндө сунуш киргизет;
 • жамааттык келишимдерди жана макулдашууларды кабыл алат, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт;
 • учурдагы мыйзамдуулукка ылайык эмгек мыйзамдарынын сакталышына, эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук жана ке­сиптик бирликтин мүчөлөрүнүн ден соолуктарына байланыштуу маселелерди текшеретжана көзөмөл жүргүзөт;
 • тармактык кесиптик бирлик уюмдарынын негизделген талаптарын колдойт, мамлекеттик жана чарбалык органдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, алар менен өзүнүн алакаларын толук укуктуу кызматташтык негиздеринде жана социалдык өнөктөштүк принциптеринде алып барат, массалык-маалымат каражаттарына чыгат, пикеттерге чыгууларды, митингдерди, демонстрацияларды өткөрөт, эмгектик талаш-тартыштарды жана чыр-чатактарды чечүүнүн эң акыркы чарасы катары мыйзамдуулукка ылайык жарыялоо жолу менен иш таштоолорду өткөрөт;
 • тармактын кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн кызыкчылы- ктарынан улам республиканын башка тармактык, КМШ мамле- кеттеринин кесиптик бирликтери, эл аралык кесиптик бирликтер жана билим берүү уюмдары менен кызматташат;
 • өз алдынча же макулдашуу боюнча башка, анын ичинде чет өлкөлүк уюмдар менен экономикалык, чарбалык, басмалык жана башка ишмердиктерди жүзөгө ашырат;
 • эмгекчилерди социалдык жана экономикалык жактан коргоонун иш- чараларын иштеп чыгууга катышат;
 • баалардын индексинин өзгөрүшүнө жараша калктын жа­шоо деңгээлинин негизги критерийлерин, акчалай төлөмдөрдүн (компенсациялардын) өлчөмдөрүн аныктайт;
 • мыйзам чегинде белгиленген жашоо минимумунун жана пенсиялардын, стипендиялардын, жөлөкпулдардын өлчөмдөрүнүн сакталышына көзөмөл жүргүзөт;
 • зарыл учурда кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн соци­алдык, экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоо боюнча coтторго доо арыздары манен кайрылат!

Кесиптик бирликтин уюштуруу түзүлүшүнүн жана ишмердигинин негизги принциптериКесиптик бирлик  мүчөлүк уюмдары менен өзүнүн ишмердигин демократиянын, өз ара урматтоонун, өз алдынчалыктын, тең укуктуулуктун, кызматташтыктын жана тилектештиктин, демократиялык борборлошуу принциптеринин негизинде, тармактык жана аймактык-өндүрүштүк кызыкчылыктарды эске алуу менен жүргүзөт жана уюштурат, бул ишмердиктер төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • кесиптик бирликтин бардык органдарынын төмөндөн жогору карай шайланышын;
 • кесиптик бирликтин бардык мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу, ага кирүүгө жана андан чыгууга ыктыярдуулугун;
 • кесиптик бирлик органдарынын өз уюмдарынын жана жогорку кесиптик бирлик органдарынын алдында мезгил- мезгили менен отчет берип турушун;
 • кесиптик бирликтик ички тартипти сактоону;
 • кесиптик бирлик уюмдарынын ишмердүүлүктөрүндөгү, алардын бардык деңгээлде шайлануучу органдарынын ачык-айкындуулугун,
 • жогорку кесиптик бирлик органдарынын чечимдерин милдеттүү түрдө аткарууну;
 • жамааттарда талкууланган жана коллегиялдуу түрдө кабыл алынган кесиптик бирлик органдарынын токтомдорун жана тапшырмаларын аткаруудагы жеке жоопкерчилигин;
 • мүчөлүк уюмдардын тең укуктуулугун;
 • кесиптик бирликтин максаттарын жана милдеттерин атка­руудагы мүчөлүк уюмдардын тилектештиги жана биримдигин.

Кесиптик бирликтин негизги принциптери:

 • социалдык багыттагы базар экономикасын колдоо, базар мамилелерине өтүү жана базар мамилелеринин шарттарында тармактын кызматкерлери үчүн зарыл социалдык кепилдиктерди көрсөтүү;
 • тармактын кызматкерлеринин эмгек акыларын, материалдык жетишкендиктерин жогорулатуу жана жашоо деңгээлдерин жакшыртуу;
 • коомдо жана өндүрүштө нагыз демократия орнотуу. мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын иш аракеттерине мыйзам бийлигинин жогору турушу,
 • адам укуктары жөнүндө эл аралык ченемдерге жана фактыларга ылайык бардык жарандардын эмгектик, экономикалык, саясий укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу;

Чечимдерди өз ара кабыл алуучулук жана пикир келүүчүлүк шартта кабыл алуу жолу менен социалдык өнөктөштүк, сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар, эмгектик талаш-тартыштарды жана чыр-чатактарды өз ара түшүнүшүү жолу менен чечүү.

2020-21 окуу жылы үчүн бириккен профсоюз комитетинин иш планы 

Жамаатык келишим

Курамы:


Мамытов Улукбек Жанышович
Адистиги, ээлеген кызмат орду: 
«Тарых жана гуманитардык илимдердин окутуучусу» ОшМУ 1996ж,  ОшТУнун бириккен профсоюз комитетиин төрагасы.
Туулган жылы: 13-январь 1973ж.
Илимий даражасы: Тарых илимдеринин кандидаты: доцент.
Сыйлыктары:  2004-2005-жылдарында Университеттин ардак грамотасы менен сыйланган. 2008-2009-жылында Ош шаардык мериясынын грамотасы менен сыйланган. Ушул эле окуу жылында “Жылдын мыкты ага окутуучусу ” номинациясын алган. 2009-2010-жылында “Жылдын мыкты                илим изилдөөчүсү”номинациясын алган. 2014-жылы Билим Берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган.
Үй бүлөөлүк абалы: 1 уул, 1 кыздын атасы.
ОшТУнун профкомунун президиумунун курамы: Президиумдун төрагасы:– Мамытов Улукбек Жанышович  ОшТУнун профкомунун  төрагасы.
Байланыш дареги: (0220) 177373,  umamytov @bk.ru
Маматова Минавар Халыковна
Адистиги: «Өнөр жайлар боюнча  бухгалтердик адиси» 1984ж.
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз    комитетинин бухгалтери.
Туулган жылы. 13 февраль 1958 жыл.
Сыйлыктары: Ош областтык профсоюз комитетинин ардак грамоталары. Илим, билим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук  комитетинин  “Профсоюз кыймылынын мыктысы” төш белгиси менен  сыйланган.
Үй бүлөөлүк абалы. 2 уулдун энеси.
Байланыш дареги: (0772)382995,

           

 

 

Калыкова Айгүл Абдиллатифовна.
Адистиги:
 «Социалдык иштер адистиги » 2017ж. магистр.юриспуденция.2019
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин иш алып  баруучусу.
 Туулган жылы:19 март 1995жыл.
 Үй бүлөөлүк абалы. Үй-бүлөлү.
Байланыш дареги: (0220)539894

           

 

 

 

ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин курамы:

 1. Мамытов Улукбек Жанышович — ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Маматова Миновар Халыковна — Профкомдун башкы эсепчиси
 3. Калыкова Айгул Абдиллатифовна — Профкомдун иш алып баруучусу
 4. Үркүнбаева Насияткан Гүлчороевна —  Административдик башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы
 5. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич– Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы
 6. Мурзакулова Гульниса Акимжановна — Энергетика факультетинин профбюросунун төрайымы
 7. Тажибаев Жоомарт Калмаматович — Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 8. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна —  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 9. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюро төрайымы
 10. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 11. Дубанакулов Муса Абдушарипович — Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 12. Маралов Омурбек Салимович  – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 13. Токтосунов Абдыгапар Манасович – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.

Президиумдун мүчөлөрү:

 1. Мамытов Улукбек Жанышович – ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Маматкасымова Алима Төрөжановна – Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин төрайымы.
 3. Абидов Абдыкапар Омарович  АУФнин “ЭТиУТ” кафедрасынын профессору.
 4. Калыкова Айгул Абдиллатифовна – Профкомдун иш алып баруучусу
 5. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич – Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы.
 6. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 7. Дубанакулов Муса Абдушарипович – Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы

ОшТУнун профкомунун пленумунун курамы: 

 1. Мамытов Улукбек Жанышович — ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Абидов Абдыкапар Омарович  АУФнин “ЭТиУТ” кафедрасынын профессору
 3. Үркүнбаева Насияткан Гүлчороева —  Административдик башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы
 4. Тажибаев Жоомарт Калмаматович – Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 5. Маралов Омурбек Салимович  – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 6. Калыкова Айгул Абдиллатифовна – Профкомдун иш алып баруучусу
 7. Мурзакулова Гульниса Акимжановна – Энергетика факультетинин профбюросунун төрайымы
 8. Мансуров Кубанычбек Топчубаевич   – ДМОП директор
 9. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна – Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 10. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюро төрайымы
 11. Токтосунов Абдыгапар Манасович – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.
 12. Маматкасымова Алима Төрөжановна Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин төрайымы.
 13. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич – Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы
 14. Дубанакулов Муса Абдушарипович -Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 15. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 16. Ыдырысов Рамис Жумабекович – ОшТУнун ТИжСӨДнин директору.
 17. Доорон уулу Жоомарт – ОшТУнун жаштар комитетинин төрагасы.

ОшТУнун профкомунун ревизиялык комиссиясынын курамы:

 1. Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич – Ревкомдун төрагасы КжМТфнин деканы, к.т.н. профессор
 2. Айтиев Мыктыбек Арапбаевич – ОшТУнун АжКФнин курулуш өндүрүшү кафедрасынын доценти
 3. Кадырова Акшоола Акпаралиевна – ОшТУнун “Жаштык” ТВнын редактору.

Асылзат аялдар майрамы!

Жаз майрамын да унутта калтырбаган профсоюз комитети 2021-жылдын 8-март  Аялдардын эл аралык майрамын да өзгөчө белгилеп өттү. ОшТУда иштеген  “Алдынкы аялдар” 16 аялга жана “Эмгеги синген” 30 аялга, жалпысынан 46 аял профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер менен сыйланды.

 

 

ОшТУда Нооруз майрамы белгиленди

2021- Нооруз майрамын да ОшТУнун жамааты өзгөчө манайда өткөрүштү, ага профсоюз комитети тарабынан акча бөлүнүп жалпы ОшТУнун мамааты үчүн такак аш уюштурулуп сөмөлөк кайнатылды.

 

 

 

 

 

ОшТУнун бириккен профсоюз  комитетинин акыркы 6ай аралыгында жасаган иш чаралары:

Маданий иш чаралар:

Жаңы жылга 2020 жаңы жылга ОшТУнун жалпы кызматкерлеринин  балдарына ОшТУнун профсоюз комитети тарабынан 1420 балага жаны жылдык белек даярдалып берилди.

Ошол эле учурда ОшТУда иштеген жалпы кызматкерлеринин балдарына балаты кечеси да профсоюз комитети тарабынан өткөрүлдү.

 

 

 

 

Андан сырткары  Архитектура жана курулуш факультети тарабынан өткөрүлгөн жаңы жылдык корпоратив кечесинде уюштурулган конкурстун жеңүүчүлөрүнө профсоюз комитети тарабынан  баалуу белектер ыйгарылды.

Аны менен катар эле ОшТУнун жалпы студенттери үчүн  уюштурулган  жаңы жылдык кечеге профсоюз комитети тарабынан  материалдык колдоо көрсөтүүлдү.

ОшТУнун жалпы жамаатынын кышкы эс алуусун камсыздоо максатында профсоюз комитети тарбынан бир кундук эс алуу күнү уюштурулуп, анда жалпысынан 90 кызматкер барып эс алып келишти.

Жаз майрамын да унутта калтырбаган профсоюз комитети 2020-жылдын 8-март  Аялдардын эл аралык майрамын да өзгөчө белгилеп өттү. ОшТУда иштеген “Эмгеги синген” 29 аялга, жана ОшТУда жетекчилик кызматы аркалаган 14 аялга жалпысынан 43 аял профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер менен сыйланды.

Жолдомолор:

 ОшТУнун кызматкерлеринин ден соолугуна кам көрүү максатында, К.Мамакеев санаториясына  коммерциялык негизде 2 путевка февраль, март, айларында келип түшкөн арыздардын негизинде берилди. Май, апрель,  айларында  Джалал-Абад  санаториясына  коммерциялык негизде 4 путёвка берилди, ошону менен бирге, Голубой  Ыссык-Куль санаториясына 3 путёвка келип түшкөн арыздардын негизинде берилди. Ар бир келген путёвка тууралуу   ар бир корпустун эшиктеринде кулактандыруу илинген.

Иш сапарлар:

Кыргыз Респубиликасынын  билим, илим кызматкерлер профсоюзунун VII сьездине ОшТУнун Бириккен профсоюз комитетинен төрагасы Мамытов Улукбек Жанышович делегат болуп барып келди.

Көрсөтүлгөн жардамдар:

Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин кызматкерлерине коронавирус инфекциясына   байланыштуу,  билим, илим кызматкерлеринин Ош областтык профсоюз комитети жана Ош технологиялык университетинин профсоюз комитети менен биргеликте,  Ош технологиялык университетинде эмгектенген  кызматкерлерге материалдык жардам көрсөтүлдү.

Ошону менен катар эле профсоюз коимтетине арыз менен кайрылып  материалдык жардам алгандардын  саны 36тыны түзөт. 2020-2021 окуу жылын башталышы менен Ош технологиялык  университетинин  бириккен профсоюз комитетинин ушул окуу жылына бекитилген иш планын негизинде иш жүргүзүүдө.

 

 

 

 

 

Ош технологиялык университетинин бириккен  профсоюз комитетинин 2020-2021-окуу жылында  аткарылган иш чаралары жөнүндө жалпы маалымат. 

Ош ТУнун Бириккен профсоюз комитети 2020-2021- окуу жылында планда көрсөтүлгөн иш чаралар боюнча иш алып барды. Негизинен иш планда көрсөтүлгөн (айрым жагдайларды эске албаганда) баардык иш чаралар аткарылды десек болот. Биринчи жылдын башында пландалган ОшТУнун кызматкерлеринин балдарына арналган  жаңы-жылдык белектерди даярдоодон башталат. 2020-2021- окуу жылындагы Жаны жыл майрамына карата Ош технологиялык университетинде эмгектенген жалпы мугалимдердин жана кызматкерлердин балдары үчүн жаны жылдык белек даярдалып берилди. Бул белектерди даярдоо жалпы ОшТУнун факультеттеринин жана бөлүмдөрүнүн профкомдорунун төрага жана төрайымдары менен биргеликте тандалып жасалды.

 

 

Андан кийин ушул эле айда ОшТУнун эркектер арасындагы салтка айланган бильярд боюнча турнир өткөрүлүп, ага профессордук-окутуучулук курам менен кошо админстративдик-чарба бөлүмүнүн  жана Өзгөн институтунун кызматкерлери да катышышып жалпысынан 70тен ашуун кызматкер болду.  Бул турнирдин өтүшү ОшТУнун бириккен профсоюз  комитети тарабынан каржыланып  коллективдин арасындагы ынтымакты бекемдеп, ден-соолукту чыңдоо максатында маданий эс алуу болду десек болот. Бул турнирде 1-2-3- орунду ээлеген катышуучулар медалдар, Ардак грамоталар жана баалуу белектер менен сыйланышса турнирдеги аксакал оюнчуларга жана өзгөчө оюн көрсөткөн катышуучуларга сый-белектер берилди. Турнирдин соңунда бардык катышуучуларга сый-тамак тартылды.

Профсоюз комитети  акча каражатын бөлүп  жыл сайын белгиленип келе жаткан  8-март “Аялдардын эл аралык майрамын” бул жылы да унутта калтырган жок. ОшТУда  эмгектенип жаштарга таалим-тарбия жана билим берүүдө талыкпай иштеп келе жаткан  60тан ашуун эжекелерибиз  баалуу белектер  менен сыйланды. Аны менен кошо 300 дөн ашуун эжекелерибизге жана студент кыздарыбызга гүл дестелер  берилди.

 

 

Ата-бабаларыбыздан калган эзелтен бери элибизде Улустун улуу күнү деп белгиленип келген 21-март “Нооруз”майрамын жыл сайын профсоюз комитети каржылап келет. Бул жылы да  “Сумөлөк”кайнатылды жана дасторкон жайылып, жалпы коллектив үчүн  сый-тамак берилди.

Быйылкы 2021- жылдагы Баткен окуясында жабыркагандарга жалпы Оштогу жогорку жана орто  окуу жайлардын профсоюз комитеттери сыяктуу эле Ош ТУнун Бириккен профсоюз комитетинин эсебинен да  акча каражаты бөлүнүп, жабыркагандардын эсебине которулду. Бул биздин профсоюз комитетинин курамында турган ар бир коллегабыздын жабыркаган мекендештерибизге кошкон салымы деп эсептеймин.

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук комитетинин чечими менен Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын арасындагы профессордук-окутуучулук курамынын  2021- жылдын май айында Чолпон- Ата шаарында өткөрүлүүчү  спорттун жети түрү боюнча(волейбол,эркектер, аялдар командасы, мини футбол эркектер командасы, стридбол, ордо оюну эркектер командасы, шахмат эркектер, аялдар командасы, стол тенниси эркектер, аялдар командасы, тогуз коргол эркектер, аялдар командасы) мелдеш өткөрүлөрүн жана ага региондордон тандалган командалар гана катыша аларын жарыялаган. Ош областындагы жогорку окуу жайлар арасындагы тандоолор Ош мамлекеттик университетинде өткөрүлдү. Ага Ош шаарындагы беш жогорку окуу жайдын арасынан Ош ТУнун курама командасы дагы катышты анын бир кундук тамак ашына ОшТУнун профсоюз комитетинен акча каражаты бөлүнуп берилди. Мында ОшТУнун курама командасы өткөн мелдештин 5 түрү боюнча экинчи орунду, ал эми стол тенниси боюнча биринчи орунду камсыздап, Чолпон -Ата шаарында өткөрүлүүчү мелтештин 6 түрү боюнча  жолдомо алды. Чолпон – Атадагы спорттук мелдеш май айында өтүп, ОшТУнун курама командасынан 60 кызматкерлеринин барып келиш жол акысын жана бир күндүк сый тамагы үчүн ОшТУнун профсоюз комитети акча каражаты менен каржылады. Бул мелдеш 5 күндө өткөндүктөн спорттук оюндарга катышуу менен коллегаларыбыз Ыссык- Көлдө эс алууну кошо өткөрүп келишти десек болот.

Окуу жайыбыздагы сабактарынан жакшы жетишкен, коомдук иштерге активдүү катышкан алдыңкы студеттердин жайкы эс алуусу үчүн ОшТУнун профсоюз комитетинен акча каражаты бөлүнүп берилди. Аны менен бирге алдыңкы 6 студентке Арсланбаб эс алуучу жайга барып эс алып келүү үчүн  жол акысы берилди.

ОшТУнун кызматкерлеринин балдарын эс алдырып келүү үчун Ноокат районунда жайгашкан “Чынгараев” атындагы балдар лагерине 20 жолдомо алынып биздин кызматкерлердин балдары эс алышты.

Ош технологиялык университетинин жалпы профессордук-окутуучулук курамы жана админстративдик чарба бөлүмүнүн кызматкерлерине  жайкы эс алууга чыгар алдындагы бир күндүк эс алуусуна кызматкерлердин санына жараша баштагы жылдарда 150 сомдон каралса үстүбүздөгү жылы 200 жүз сомдон бөлүнүп берилди. Алар төмөндөгү факультеттерге бөлүштүрүлдү:

 • Архитектура жана Курулуш факультети
 • Автоунаа  факультети
 • Административдик башкаруу бөлүмү
 • Кибернетика жана маалымат технологиялар факультети
 • Гуманитардык Технологиялык колледжи
 • Экономика жана Башкаруу факультети
 • Административдик чарба бөлүмү
 • Табигый Техникалык факультети
 • Энергетика факультети
 • Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети

2020-2021-жылдарга Ош ТУнун кызматкерлерине жалпы 10 жолдомо берилди. Берилген жолдомолор университеттин үч корпусуна жарнама катары илинип маалыматтар берилди. Бир–эки жылдап кезекте арыз таштаган  окутуучуларга арыздарынын кезегине мөөнөтүнө жараша берилди.  Областтык профсоюз тарабынан берилип жаткан жолдомолор Джалал-Абад санаториясына – 4 жолдомо,  Мамакеев санаториясына – 4 жолдомо, Көгүлтүр Ыссык-Көл пансионатына -1 жолдомо, Ала-Тоо пансионатына -1 жолдомо, жалпысынан 10 жолдомо ОшТУнун төмөндөгүдөй кызматкерлерине бөлүнүп берилди. (таб 1)

Эс алуу жайлардын

аттары

2020-2021окуу жылында Эс алганы барган кызматкерлердин тизмеси
1 Джалал-Абад курорту 30.03.2021. 

 

 

30.03.2021.

 

 

 

04.11.2021.

       

1.     Боронбаева Айназик  ОшТУнун доценти

 

2.     Сабиров Ибрагимжан – ГТКнын  АУ каф ага окут

 

3.     Тажибаева Махабат – ИПжБ каф.окутуучусу

 

4.     Аттокуров Урмат проректор

2 Мамакеев атындагы санаториясы 08.07.2021.

 

08.07.2021.

 

 

12.10.2021.

 

 

13.10.2021.

1. Жороева Айзадакан ГТК нин ГЖПжК каф.окутуучусу

2. Элчибеков Улук ГТКнын СТжКИ кафедрасынын окутуучусу

3.Орозмаматова Жыпаргул БИжМЭ ага окутуучу

 

Чилдебаев Бактыбек – доцент ОшТУ,  магистр, ЭЖжЖЭ  каф.окутуучусу  

 

3 Көгүлтүр Ыссык-Көл 27.08.2021.

 

 

1.Тажибаева Эркайым  ГЖПжК каф.окутуучусу
 

4

  

Ала – Тоо эс алуу үйү

 

    22.08.2021

 

Атабаев Султанмахмут – БИжМЭ каф. окутуучусу

 

2021-2022- окуу жылынын башталышында 15-сентябрь билим күнүнө карата башкы корпустун алдын жасалгалоо үчүн ОшТУнун профсоюз комитети тарабынан акча каражаты бөлүнүп, ленталарды жана шарларды алууга жумшалды.

2021-2022- окуу жылында октябрь айынын биринчи жумалыгында өтүүчү окутуучулар күнүнө карата, эмгеги менен таанылган, жаштарга таалим- тарбия берүүдө ийгиликтүү кызмат көрсөткөн кызматкерлерди факультеттердин чечими менен каралган 15 окутуучуга баалуу белектер андан сырткары коллективдин жалпы жааматына майрамдык гүлдестелер берилди. Окутуучулар майрамына карата ОшТУнун профсоюз комитети тарабынан Башкаруу жана экономика факультетинин “Бухучет” кафедрасынын доценти Астанова Саламат  Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ардак грамотасы” ОшТУнун “МТжКТТБ” башчысы Маткалыков Абдилазиз Моминович жана студенттик кадырлар бөлүмүнүн ага инспектору Кайыпова Тажикан Жусуповна   Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин Борбордук профсоюз комитетинин “Профсоюздун отличниги” төш белгиси, “Электроэнергетика” кафедрасынын инженери Карабаев Пиримберди Калыбаевич, “СТжИК” кафедрасынын окутуучусу Элчибеков Улукбек Сабирбекович Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин Борбордук профсоюз комитетинин “Ардак грамоталары” менен сыйланышты .

Окутуучулар саамалыгы менен кошо эле октябрдын биринчи жумалыгында карыялар күнү да белгиленди. ОшТУнун окутуучулар жана административдик-чарба бөлүмүнүн кызматкерлеринин арасынан пенсия жашынан жогорку 90 кызматкер чакырылып профсоюз тарабынан ар бир кызматкерге акчалай сыйлык берилди. Аны менен кошо “Сулейман” чайканасына сый-тамак уюштурулуп, ал иш чарага ОшТУнун ректорунун милдетин аткаруучу доцент, Ж.К. Матисаков катышып эмгеги сиңген кызматкерлерибизге жакшы каалоо тилектерин айтуу менен мындан ары да талыкбай эмгектене беришине тилектеш экенин билдирди.

17-ноябрь “Бүткүл дүйнөлүк Студенттер күнүнө” карата студенттик иш чаралары үчүн профсоюз комитетинин эсебинен акчалай жардам бөлүнүп берилди .

ОшТУнун кызматкерлеринин, ден-соолугуна жана үй- бүлөлүк  шартына байланыштуу кайрылган кызматкерлердин арыздарынын негизинде профсоюз уюму тарабынан матералдык жардамдар бөлүнүп берилип турат. Үстүбүздөгү жылда арыздардын жалпы саны 47 адам түздү. Аларга материалдык жардам бөлүнүп берилди.(таб 2)

Матералдык жардам алгандардын  аты жөнү. Факультет
1  

Чилдебаев Бактыбек – доцент ОшТУ,  магистр, ЭЖжЖЭ  каф.окутуучусу 

 

 

Энергетика  факультети

2 1.     Нармирзаева Шарапат – Эл аралык бөлүмдүн жетекчиси

2.     А.Калыкова – БПКнин иш алып баруучусу

3.     Маматова Минавар – БПКнин бухгалтери

4.     Болушев Эрнист – окуу бөлүм башчысы

5.     Уркунбаева Насыйкат – ОГУжББСД бөлүм башчысы

6.     Ыдырысов Рамис – ТИжСОД директору

7.     Дарканбекова Бегимай – ТИжСОД катчысы

8.     Тагаева Жазгул  – КжОТ каф. окутуучусу

9.     Эргешов Кутпидин –  ОшТУнун материалдык бухгалтери

10.  Апазбекова Нарынгул  – КжОТ каф. окутуучусу

Кожомбердиева Назира -МжББИТ бөлүмүнүн методисти

 

 

 

 

 

Админстративдик башкаруу бөлүмү

3  

1.     Мырзаибраимов Рахман – БЭжАкаф.  окуу усулунун кыз-ри

2.     Боронбаева Айназик

3.     К. Абдухаликова – СР-19 тайпасынын студенти 

4.     Бахрамжанова Нулифар 

5.     Темирбаева Санакан 

6.     Мадалиева Жазгул

7.     Токтобаева Гулназа  лаборант 

8.     Баатыр у Алтынбек – БЭжА каф. окутуучусу

9.     Мамашов Канжарбек – доц. ОшТУ, БЭжА каф. окутуучусу

 

 

 

 

Экономика жана башкаруу

       Факультети

4 1.     Субанова Карлыгач – студент 

2.     Элчибеков Улук – СТ ж КИ каф. окутуучусу

3.     Бакиров Кубат -Дене тарбия каф.окут

4.     Умаров Бахап – окут

5.     Сабиров Ибрагим  – ГТКнин Автоунаа кафедрасынын ага окутуучусу

Гуманитардык технологиялык  колледж
5 1.     Раимов Аби – айдоочу

2.     Токтосунов Абдыкапар- АЧБнүн профкому

3.     Абдыраимова Касиет- техничка

4.     Калыкбердиев Макамбай –инженер

5.     Зулпуева Гулзада – вахтерша

6.     Эргешова Гулсун  – вахтерша

7.     Мадалиев Туголбай- жыгач уста

8.     Алымкулова Жазгул – АЧБнүн катчысы

 

 

 

Админстративдик чарба бөлүмү

6 1.     Абдилла к Арууке – ФжЭМК  каф. лаборанты Табигый техникалык факультети

 

7 1.    Арзиматов Азизбек – ЖТК каф. доценти

2.    Онорова Буусалима – ЭжАЧК инженери

3.    Кокоева Эркайым – ЖӨЖТ каф окутуучу

4.    Боронбаева Айназик- ЭжАЧК каф. окутуучусу

Технология жана жаратылышты пайдалануу факультети
1. Батырбек у Мухаметали – Дене тарбия кафедрасы

2. Мухтар у Абдырахман – Дене тарбия кафедрасы

3. Паязбек у Рустам – дене тарбия кафедрасы

5. Нурматова Айгерим – ТИжТТ каф. лаборанты 

6. Каныбек к Айпери  – ТИжТТ каф. инженери

7. Орозбаев Каныбек – ТИжТТ каф. ага окутуучусу   

8. Суранчиев Анарбек – доц. ОшТУ дене тарбия каф.

9. Жусупов Алибай – доц. ОшТУ

 

 

 

Автоунаа жана тейлөө технологиясы факультети

 

 

Ошондой эле  жакын туугандары кайтыш болгон кызматкерлерге  ОшТУнун өз ара жардам кассасынын эсебинен, жалпысынан 39 кызматкерге материалдык жардам  көрсөтүлдү. ( таб 3.)

 № Матералдык  жардам алгандардын  аты жөнү. Факультет
1 1.    Каримов Эркин  Машанович

2.    Суйөркул кызы Бермет

АжКФ
2 1.    Алиева Алтынай Камаловна

2.    Баатырова Умутай Кудашевна

3.    Муратова Эльмира Кочкоровна

4.    Тууганбаева Элмира

 

АББ

3 1.    Ормонова Ирсалат

2.    Турдубаева Жылдыз

 

КжМТФ

4 1.    Аматов Ысабек

2.    Жантураева Барно

3.    Мурзакулова Батма

4.    Танаков Нурлан

 

ТжЖПФ

5 1.    Ажиева Чолпонай

2.    Зулпукарова Таттыгул

3.    Ибраимова Шайыргул

4.    Кадырова Бактыгул

5.    Тажибаева Эркайым

6.    Умурзакова Рахима

 

 

ГТК

6 1.    Зулпукаров Жакшылык

2.    Кылычова Нурия

3.    Орозали к Гулкайыр

4.    Осекова Гулбара

 

ТТФ

7 1.    Атабеков Алмаз

2.    Мамытов  Улукбек

3.    Темирбаева Санакан

4.    Эсенбаев Нургазы

 

ЭжБФ

8 1.    Нурдинова Елена

2.    Мурзалиева Нуржамал

 

ЭФ

9 1.    Зупуева Гулзада

2.    Токтосунов Абдыгапар

3.    Алматова Акылай

4.    Асанбаева Гулнара

5.    Исакова Батма

6.    Кыргызбаев Айбек

7.    Кыргызбаева Айчурок

8.    Турдуев Тыныбек

9. Юлдашбаев Жумабай

10.Айтиева Айзадакан

 

 

 

 

АЧБ

10        1.Жоробеков Болотбек Астаевич АжТТФ

ОшТУнун жалпы кызматкерлеринен профсоюз комитетине эмгек укуктары бузулгандыгы тууралуу кагаз жүзүндөгү арыздар тушкөн жок. Ооз эки түрүндө кайрылуулар техникалык кызматкерлерден болду. Алар кышкы күндүн суук мезгилиндеги жылуу суулардын жоктугу, чака пол жуучу тряпкалардын жетишсиздиги, жана баардык эле корпустарда техничкалардын керектүү буюм-тайымдарын коюуучу атайын жайлардын жоктугу тууралуу маалыматтарын билдиришти.  Бул билдирүүлөр боюнча мен жетекчиликке маалымат бердим азыркы убакта чечүү жолдорунун үстүндө иш жүргүзүлүп жатат десек болот.  Өткөн жуманын 15-декабрында эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук, айлык-акылардын төлөнүшү боюнча юристер, техникалык коопсуздук боюнча адистер келип, Ош Мамлекеттик Педагогикалык Университетинде жогорку жана орто окуу жайлардын профсоюз комитетинин төрагалары, бухгалтерлер, кадрлар бөлүмүнүн жетекчиси, техникалык коопсуздук адистери менен бир күндүк семинар болуп өттү. Мындан бизге керектүү жакшы маалыматтарды ала алдык десек болот. Бул тажрыйбаларды эмки жумуш жүрүшүнө сөзсүз пайдалануу менен ишибизди алга жылдырабыз деген ойдомун.

ОшТУнунбириккен профсоюз

комитетинин  төрагасы;

т.и.к.доцент :                                                                        У.Ж.Мамытов