Бириккен профсоюз комитети

Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети


Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитети – студенттердин, профессордук окутуучулар жамаатынын, аспиранттардын, жумушчулардын курамынан турган коомдук уюмдардын бири. Бириккен профсоюз комитетинин негизги милдети –Университетин  окуу тарбиялык, маданий-массалык жана илим изилдөө иштеринин сапатын жогорулатууда,  кызматкерлердин ден-соолугун чыңдоодо, студенттердин жашоо шарттары үчүн  түзүлгөн камкордукттарды эмгек кодексинин негизинде жүргүзүнү көзөмөлдөп жана  жакшыртуу болуп саналат.

ОшТУнун бириккен профсоюз комитети -жаштар комитети, студенттик акыйкатчы, жатакананын студенттик сенаттарынын бир топ иш-чараларына, маданий көңүл ачуусуна жана спорттук таймаштарга материалдык колдоо көрсөтөт. Эң негизгиси студенттер, окутуучулар жана башка кызматкерлерди социалдык жактан колдоо менен бирге, алардын укугун коргоп келет.
Бириккен профсоюз комитети өз ишин факультеттердеги, бөлүмдөрдөгү атайын шайланган бюро мүчөлөрү аркылуу жүргүзөт.
ОшТУда эмгектенген жумушчулар жана окуган студенттер бириккен профсоюз комитетине мүчө болуу укугуна ээ. Ал үчүн бириккен профсоюз комитетинин кабинетинен, же факультеттердеги профсоюз комитетинин мүчөлөрүнөн арыз үлгүсүн алып, аны толтуруу гана жетиштүү.

2019-жылдын 4-декабрында Ош технологиялык университетинин бириккен профсоюз комитетинин төрагалыгына шайлоо болуп өттү. Шайлоого ОшТУнун баардык факультеттеринен жана бөлүмдөрүнүн жалпы 128 делегат катышты. Көпчүлүк добуш менен ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы болуп Мамытов Улукбек Жанышович   бекитилди.

ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин Кесиптик бирлиги (мындан ары – Кесиптик бирлик) – өз алдынча, көз карандысыз, билим жана илим уюмдарындагы жана мекемелериндеги укуктук-уюштуруучулуктун бардык жана менчигинин түрлөрүндө, билим берүү тармагындагы башкаруу органдарында эмгектенгендерди, жогорку окуу жайларынын студенттерин, кесипчилик орто окуу жайларынын окуучуларын, тармактын убактылуу иштебеген ардагерлерин, ошондой эле билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигине мүчө болуп киришкен башка тармактардын кызматкерлерин коомдук башталыштарда бириктирген коомдук уюм.

Мамлекеттик тилде толук аталышы:
Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерле­ринин Кесиптик бирлиги.

Расмий тилде толук аталышы:
Профессиональный союз работников образования и науки Кыргызской Республики.

1.Кесиптик бирлик өз ишмердигин Кыргыз Республикасы­нын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын «Кесиптик бирликтер жөнүндө» Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдуулугуна, жалпы таанылган принциптерге жана эл аралык укуктук ченемдерге жана ушул Уставга ылайык өзүнө камтыган төмөндөгү демократиянын принциптерине таянуу менен жүзөгө ашырат, ал төмөндөгүлөрдү өз ичине камтыйт:

 • мамлекеттик, саясий жана башка коомдук уюмдардан көз карандысыздыгын;
 • кесиптик бирликти, анын баштапкы уюмдарын түзүүдөгү, ага жаңы мүчөлөрдү кабыл алуудагы жана алардын андан эркин чыгуудагы ыктыярдуулугун;
 • кесиптик бирликтин бардык мүчөлөрүнө тиешелүү өз ишмердиктеринин бардык чөйрөлөрүндө ээлеген кызматтарына жана aткарган  милдеттерине карабастан тең укуктуулугун;
 • кесишик бирликтин бардык жегектөөчу уюмдарынын төмөнтөн жогору карай шайлануучулугун;
 • кесиптик бирликтин бардык органдарынын иштериндеги коллегиалдуулук, аларды шайлаган уюмдардын алдындагы милдеттүү отчеттуулукту;
 • азчылыктын пикирлерин урматтоо, алардын өз позицияларын коргоого укуктарын сактоону;
 1. Кесиптик бирлик өз ишинде мамлекеттик бийлик орган- дарынан, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынан, жумуш берүүчүлөрдөн, алардын бирикмелеринен (ассоциация), саясий партиялардан жана башка коомдук уюмдардан көз карандысыз, аларга отчет бербейт жана алар тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Кесиптик бирлик алар менен мамилелерин тең укуктуулук, социалдык өнөктөштүк негиздеринде, жамааттык келишимдердин жана макулдашуулардын, өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктары үчүн сүйлөшүүлөрдүн жана шериктештиктин негизинде жүргүзөт.
 2. Кесиптик бирлик өзүнүн артыкчылык белгилерине (желек, эмблема, вымпел), жалпы үлгүдөгү кесиптик бирликтик билетке, ардак грамота, төш белги, кесиптик бирликтин коллегиялуу ор­ганы тарабынан бекитилген башка артыкчылык белгилерине ээ боло алат.
 3. Кесиптик бирлик өзүнүн Уставын, аймактык кесиптик бир­лик уюму жөнүндө Типтуу жобону, баштапкы кесиптик бирлик уюму жөнүндө жалпы жобону, кесиптик бирликтин текшеруу органдары  жөнүндө жобону өз алдынча иштеп чыгат жана бекитет, өз тутумун түзөт, максаттарын, иш жүргүзүүнүн түрлөрүн жана ыкмаларын аныктайт, кесиптик бирлик органдарын түзөт, сьезддерди,  конфнронцииллрды, чогулуштарды чакырат жана  башка иш чараларды уюштурат.
 4. Кесиптик бирлик эл аралык жана улуттук кесиптик бирлик кыймылдарына катышат, эл аралык жана улуттук кесиптик бирлик бирикмелерин (ассоциациялар) түзө алат жана аларга мүчөлүккө кире алат.
 5. Бул Уставдын аткарылышы кесиптик бирлик мүчөлөрүнө, анын уюмдарына жана шайлоо органдарына жайылтылат.
 6. Устав кол коюлган күндөн тартып, ал эми Уставга өзгөртүүлөр жана толуктоолор алар бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет.

КЕСИПТИК БИРЛИКТИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

Кесиптик бирликтин негизги максаттары:

 • кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн жашоо деңгээлдеринин жакшырышына багытталган жеке жана жамааттагы социалдык, эмгектик, кесиптик укуктарын жана кызыкчылыктарын жактоо жана коргоо;
 • кесиптик бирликтин жана анын уюмдарынын билим берүү тармагындагы коллегиялуу органдарындагы өкүлчүлүктүү укук­тарын жүзөгө ашыруу;
 • кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн жашоо шарттарынын сапатын жогорулатуу.

Кесптик бирликтин негизги милдеттери:      

 • кесишик бирликтин мүчөлөрүнүн мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын мамлекеттик, чарбалык, коомдук жана башка уюмдарда алардын менчигинин түрүнө жана макулдугуна карабастан өкүлдүк көрсөтөт жана коргойт;
 • мыйзамдардын долбоорлорун даярдоого жана аларды талкуулоого катышат;
 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине жана Өкмөтүнө билим берүү жана илим тармактарындагы экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн мамлекеттик пландарын түзүү жана аткаруу жөнүндө сунуш киргизет;
 • жамааттык келишимдерди жана макулдашууларды кабыл алат, алардын аткарылышын көзөмөлдөйт;
 • учурдагы мыйзамдуулукка ылайык эмгек мыйзамдарынын сакталышына, эмгекти коргоо, техникалык коопсуздук жана ке­сиптик бирликтин мүчөлөрүнүн ден соолуктарына байланыштуу маселелерди текшеретжана көзөмөл жүргүзөт;
 • тармактык кесиптик бирлик уюмдарынын негизделген талаптарын колдойт, мамлекеттик жана чарбалык органдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, алар менен өзүнүн алакаларын толук укуктуу кызматташтык негиздеринде жана социалдык өнөктөштүк принциптеринде алып барат, массалык-маалымат каражаттарына чыгат, пикеттерге чыгууларды, митингдерди, демонстрацияларды өткөрөт, эмгектик талаш-тартыштарды жана чыр-чатактарды чечүүнүн эң акыркы чарасы катары мыйзамдуулукка ылайык жарыялоо жолу менен иш таштоолорду өткөрөт;
 • тармактын кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн кызыкчылы- ктарынан улам республиканын башка тармактык, КМШ мамле- кеттеринин кесиптик бирликтери, эл аралык кесиптик бирликтер жана билим берүү уюмдары менен кызматташат;
 • өз алдынча же макулдашуу боюнча башка, анын ичинде чет өлкөлүк уюмдар менен экономикалык, чарбалык, басмалык жана башка ишмердиктерди жүзөгө ашырат;
 • эмгекчилерди социалдык жана экономикалык жактан коргоонун иш- чараларын иштеп чыгууга катышат;
 • баалардын индексинин өзгөрүшүнө жараша калктын жа­шоо деңгээлинин негизги критерийлерин, акчалай төлөмдөрдүн (компенсациялардын) өлчөмдөрүн аныктайт;
 • мыйзам чегинде белгиленген жашоо минимумунун жана пенсиялардын, стипендиялардын, жөлөкпулдардын өлчөмдөрүнүн сакталышына көзөмөл жүргүзөт;
 • зарыл учурда кесиптик бирликтин мүчөлөрүнүн соци­алдык, экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоо боюнча coтторго доо арыздары манен кайрылат!

Кесиптик бирликтин уюштуруу түзүлүшүнүн жана ишмердигинин негизги принциптериКесиптик бирлик  мүчөлүк уюмдары менен өзүнүн ишмердигин демократиянын, өз ара урматтоонун, өз алдынчалыктын, тең укуктуулуктун, кызматташтыктын жана тилектештиктин, демократиялык борборлошуу принциптеринин негизинде, тармактык жана аймактык-өндүрүштүк кызыкчылыктарды эске алуу менен жүргүзөт жана уюштурат, бул ишмердиктер төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • кесиптик бирликтин бардык органдарынын төмөндөн жогору карай шайланышын;
 • кесиптик бирликтин бардык мүчөлөрүнүн тең укуктуулугу, ага кирүүгө жана андан чыгууга ыктыярдуулугун;
 • кесиптик бирлик органдарынын өз уюмдарынын жана жогорку кесиптик бирлик органдарынын алдында мезгил- мезгили менен отчет берип турушун;
 • кесиптик бирликтик ички тартипти сактоону;
 • кесиптик бирлик уюмдарынын ишмердүүлүктөрүндөгү, алардын бардык деңгээлде шайлануучу органдарынын ачык-айкындуулугун,
 • жогорку кесиптик бирлик органдарынын чечимдерин милдеттүү түрдө аткарууну;
 • жамааттарда талкууланган жана коллегиялдуу түрдө кабыл алынган кесиптик бирлик органдарынын токтомдорун жана тапшырмаларын аткаруудагы жеке жоопкерчилигин;
 • мүчөлүк уюмдардын тең укуктуулугун;
 • кесиптик бирликтин максаттарын жана милдеттерин атка­руудагы мүчөлүк уюмдардын тилектештиги жана биримдигин.

Кесиптик бирликтин негизги принциптери:

 • социалдык багыттагы базар экономикасын колдоо, базар мамилелерине өтүү жана базар мамилелеринин шарттарында тармактын кызматкерлери үчүн зарыл социалдык кепилдиктерди көрсөтүү;
 • тармактын кызматкерлеринин эмгек акыларын, материалдык жетишкендиктерин жогорулатуу жана жашоо деңгээлдерин жакшыртуу;
 • коомдо жана өндүрүштө нагыз демократия орнотуу. мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын иш аракеттерине мыйзам бийлигинин жогору турушу,
 • адам укуктары жөнүндө эл аралык ченемдерге жана фактыларга ылайык бардык жарандардын эмгектик, экономикалык, саясий укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу;

Чечимдерди өз ара кабыл алуучулук жана пикир келүүчүлүк шартта кабыл алуу жолу менен социалдык өнөктөштүк, сүйлөшүүлөр жана макулдашуулар, эмгектик талаш-тартыштарды жана чыр-чатактарды өз ара түшүнүшүү жолу менен чечүү.

2020-21 окуу жылы үчүн бириккен профсоюз комитетинин иш планы 

Жамаатык келишим

Курамы:


Мамытов Улукбек Жанышович
Адистиги, ээлеген кызмат орду: 
«Тарых жана гуманитардык илимдердин окутуучусу» ОшМУ 1996ж,  ОшТУнун бириккен профсоюз комитетиин төрагасы.
Туулган жылы: 13-январь 1973ж.
Илимий даражасы: Тарых илимдеринин кандидаты: доцент.
Сыйлыктары:  2004-2005-жылдарында Университеттин ардак грамотасы менен сыйланган. 2008-2009-жылында Ош шаардык мериясынын грамотасы менен сыйланган. Ушул эле окуу жылында “Жылдын мыкты ага окутуучусу ” номинациясын алган. 2009-2010-жылында “Жылдын мыкты                илим изилдөөчүсү”номинациясын алган. 2014-жылы Билим Берүү жана Илим министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланган.
Үй бүлөөлүк абалы: 1 уул, 1 кыздын атасы.
ОшТУнун профкомунун президиумунун курамы: Президиумдун төрагасы:– Мамытов Улукбек Жанышович  ОшТУнун профкомунун  төрагасы.
Байланыш дареги: (0220) 177373,  umamytov @bk.ru
Маматова Минавар Халыковна
Адистиги: «Өнөр жайлар боюнча  бухгалтердик адиси» 1984ж.
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз    комитетинин бухгалтери.
Туулган жылы. 13 февраль 1958 жыл.
Сыйлыктары: Ош областтык профсоюз комитетинин ардак грамоталары. Илим, билим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук  комитетинин  “Профсоюз кыймылынын мыктысы” төш белгиси менен  сыйланган.
Үй бүлөөлүк абалы. 2 уулдун энеси.
Байланыш дареги: (0772)382995,

           

 

 

 

Калыкова Айгүл Абдиллатифовна.
Адистиги:
 «Социалдык иштер адистиги » 2017ж. магистр.юриспуденция.2019
Ээлеген кызмат орду: ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин иш алып  баруучусу.
 Туулган жылы:19 март 1995жыл.
 Үй бүлөөлүк абалы. Үй-бүлөлү.
Байланыш дареги: (0220)539894

           

 

 

 

 

ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин курамы:

 1. Мамытов Улукбек Жанышович — ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Маматова Миновар Халыковна — Профкомдун башкы эсепчиси
 3. Калыкова Айгул Абдиллатифовна — Профкомдун иш алып баруучусу
 4. Үркүнбаева Насияткан Гүлчороевна —  Административдик башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы
 5. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич– Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы
 6. Мурзакулова Гульниса Акимжановна — Энергетика факультетинин профбюросунун төрайымы
 7. Тажибаев Жоомарт Калмаматович — Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 8. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна —  Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 9. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюро төрайымы
 10. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 11. Дубанакулов Муса Абдушарипович — Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 12. Маралов Омурбек Салимович  – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 13. Токтосунов Абдыгапар Манасович – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.

Президиумдун мүчөлөрү:

 1. Мамытов Улукбек Жанышович – ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Маматкасымова Алима Төрөжановна – Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин төрайымы.
 3. Абидов Абдыкапар Омарович  АУФнин “ЭТиУТ” кафедрасынын профессору.
 4. Калыкова Айгул Абдиллатифовна – Профкомдун иш алып баруучусу
 5. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич – Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы.
 6. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 7. Дубанакулов Муса Абдушарипович – Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы

ОшТУнун профкомунун пленумунун курамы: 

 1. Мамытов Улукбек Жанышович — ОшТУнун бириккен профсоюз комитетинин төрагасы,
 2. Абидов Абдыкапар Омарович  АУФнин “ЭТиУТ” кафедрасынын профессору
 3. Үркүнбаева Насияткан Гүлчороева —  Административдик башкаруу бөлүмүнүн профбюросунун төрайымы
 4. Тажибаев Жоомарт Калмаматович – Автоунаа  факультетинин профбюросунун төрагасы
 5. Маралов Омурбек Салимович  – Табигый технологиялык факультетинин профбюросунун төрагасы
 6. Калыкова Айгул Абдиллатифовна – Профкомдун иш алып баруучусу
 7. Мурзакулова Гульниса Акимжановна – Энергетика факультетинин профбюросунун төрайымы
 8. Мансуров Кубанычбек Топчубаевич   – ДМОП директор
 9. Абдыраева Нурипа Рахматтиллаевна – Кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин профбюросунун төрайымы
 10. Астанова Саламат Ураимовна – Экономика жана башкаруу факультетинин профбюро төрайымы
 11. Токтосунов Абдыгапар Манасович – Административдик чарба бөлүмүнүн профбюросунун төрагасы.
 12. Маматкасымова Алима Төрөжановна Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин төрайымы.
 13. Мамадалиев Мирлан Аскаралиевич – Архитектура жана Курулуш факультетини профбюросунун төрагасы
 14. Дубанакулов Муса Абдушарипович -Технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин профбюросунун төрагасы
 15. Таштемирова Альбина Абдыкалыковна – Технологиялык колледжинин профбюросунун төрайымы
 16. Ыдырысов Рамис Жумабекович – ОшТУнун ТИжСӨДнин директору.
 17. Доорон уулу Жоомарт – ОшТУнун жаштар комитетинин төрагасы.

ОшТУнун профкомунун ревизиялык комиссиясынын курамы:

 1. Сайдаматов Шайырбек Мурзаевич – Ревкомдун төрагасы КжМТфнин деканы, к.т.н. профессор
 2. Айтиев Мыктыбек Арапбаевич – ОшТУнун АжКФнин курулуш өндүрүшү кафедрасынын доценти
 3. Кадырова Акшоола Акпаралиевна – ОшТУнун “Жаштык” ТВнын редактору.

Асылзат аялдар майрамы!

Жаз майрамын да унутта калтырбаган профсоюз комитети 2021-жылдын 8-март  Аялдардын эл аралык майрамын да өзгөчө белгилеп өттү. ОшТУда иштеген  “Алдынкы аялдар” 16 аялга жана “Эмгеги синген” 30 аялга, жалпысынан 46 аял профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер менен сыйланды.

 

 

ОшТУда Нооруз майрамы белгиленди

2021- Нооруз майрамын да ОшТУнун жамааты өзгөчө манайда өткөрүштү, ага профсоюз комитети тарабынан акча бөлүнүп жалпы ОшТУнун мамааты үчүн такак аш уюштурулуп сөмөлөк кайнатылды.

 

 

 

 

 

ОшТУнун бириккен профсоюз  комитетинин акыркы 6ай аралыгында жасаган иш чаралары:

Маданий иш чаралар:

Жаңы жылга 2020 жаңы жылга ОшТУнун жалпы кызматкерлеринин  балдарына ОшТУнун профсоюз комитети тарабынан 1420 балага жаны жылдык белек даярдалып берилди.

Ошол эле учурда ОшТУда иштеген жалпы кызматкерлеринин балдарына балаты кечеси да профсоюз комитети тарабынан өткөрүлдү.

 

 

 

 

Андан сырткары  Архитектура жана курулуш факультети тарабынан өткөрүлгөн жаңы жылдык корпоратив кечесинде уюштурулган конкурстун жеңүүчүлөрүнө профсоюз комитети тарабынан  баалуу белектер ыйгарылды.

Аны менен катар эле ОшТУнун жалпы студенттери үчүн  уюштурулган  жаңы жылдык кечеге профсоюз комитети тарабынан  материалдык колдоо көрсөтүүлдү.

ОшТУнун жалпы жамаатынын кышкы эс алуусун камсыздоо максатында профсоюз комитети тарбынан бир кундук эс алуу күнү уюштурулуп, анда жалпысынан 90 кызматкер барып эс алып келишти.

Жаз майрамын да унутта калтырбаган профсоюз комитети 2020-жылдын 8-март  Аялдардын эл аралык майрамын да өзгөчө белгилеп өттү. ОшТУда иштеген “Эмгеги синген” 29 аялга, жана ОшТУда жетекчилик кызматы аркалаган 14 аялга жалпысынан 43 аял профсоюз комитети тарабынан баалуу белектер менен сыйланды.

Жолдомолор:

 ОшТУнун кызматкерлеринин ден соолугуна кам көрүү максатында, К.Мамакеев санаториясына  коммерциялык негизде 2 путевка февраль, март, айларында келип түшкөн арыздардын негизинде берилди. Май, апрель,  айларында  Джалал-Абад  санаториясына  коммерциялык негизде 4 путёвка берилди, ошону менен бирге, Голубой  Ыссык-Куль санаториясына 3 путёвка келип түшкөн арыздардын негизинде берилди. Ар бир келген путёвка тууралуу   ар бир корпустун эшиктеринде кулактандыруу илинген.

Иш сапарлар:

Кыргыз Респубиликасынын  билим, илим кызматкерлер профсоюзунун VII сьездине ОшТУнун Бириккен профсоюз комитетинен төрагасы Мамытов Улукбек Жанышович делегат болуп барып келди.

Көрсөтүлгөн жардамдар:

Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин кызматкерлерине коронавирус инфекциясына   байланыштуу,  билим, илим кызматкерлеринин Ош областтык профсоюз комитети жана Ош технологиялык университетинин профсоюз комитети менен биргеликте,  Ош технологиялык университетинде эмгектенген  кызматкерлерге материалдык жардам көрсөтүлдү.

Ошону менен катар эле профсоюз коимтетине арыз менен кайрылып  материалдык жардам алгандардын  саны 36тыны түзөт. 2020-2021 окуу жылын башталышы менен Ош технологиялык  университетинин  бириккен профсоюз комитетинин ушул окуу жылына бекитилген иш планын негизинде иш жүргүзүүдө.