Магистратура бөлүмү

Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деёгээли.

Магистрдик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык.

Магистратурага тапшыруучу абитуриенттин минималдык билим деңгээли:

 • тиешелүү багыт боюнча “бакалавр” академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билим;
 • тектеш адистик боюнча “адис” квалификациясы ыйгарылган жогорку кесиптик билим.

Магистратураны ийгиликтүү аяктаган жана магистрдик диссертацияны коргогон магистранттарга “магистр” академиялык даражасы ыйгарылат жана мамлекеттик үлгүдөгү магистрдин диплому берилет.

Магистрдин профессионалдык иш-аракетинин багыттары:

 • уюштуруучулук-башкаруучулук;
 • аналитикалык;
 • проекттик-экономикалык;
 • илимий-изилдөөчүлүк;
 • илимий-педагогикалык.

Магистратураны аяктагандан кийин магистрлер PhD докторантурасында окуусун уланта алышат.

Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формаларында ишке ашырылат.

Окуу мөөнөтү: күндүзгү формасы –  2 жыл, сырттан окуу формасы – 3 жыл.

           2004-2005 окуу жылында биринчи жолу түштүк региондо Ош технологиялык университетинин базасында  бир нече багытта  магистратура бөлүмү ачылды. (511100-экология жана жаратылышты пайдалануу, 521600-экономика, 510200- колдонмо математика жана информатика, 510600-биология, 552100-эксплуатация  транспортных средств, 552800-информатика жана эсептөө техникалары). Ал эми ОшТУнун магистратура бөлүмү ОшТУнун ректорунун 2013-жылдын 4-сентябрындагы № 09-04/181 Буйругунун негизинде аспирантура, докторантура жана магистратура бөлүмүнөн өзүнчө болуп бөлүндү.

Магистратура окуу бөлүмүнүн ачылышынын негизги максаты : мамлекеттик стандартты аткарыш үчүн фундаменталдык жана прикладдык илимдерде, билим берүү системаларында, илим жана маданияттарында ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарында жогорку квалификациялуу атаандаштык жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон кадрлар менен камсыздоо болуп эсептелет.

Адистерди даярдоодо билим берүү процессин жүргүзүү үчүн талап кылынуучу нормативдерге жооп берет, атап айтканда, магистрлердин чектелген саны, окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү боюнча, керектүү окуу усулдук адабияттар жана компьютер менен камсыз болушу лицензиянын көзөмөлдүк нормативдерине дал келет. Магистратура бөлүмүнүн билим берүү боюнча жобосу 2014-жылдын 30-июнундагы окумуштуулар кеңешинде каралып бекитилген (№95 – протокол).

Атакулова Мерим Абдыкеримовна
Жумуш орду:
Магистратура бөлүмүнүн башчысы

Окумуштуу даражасы, окумуштуу наамы: филология илимдеринин доктору, профессор, РФнын Табигый илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти

Жарык көргөн китептери, илимий иштери жана башка публикациялары: 14 окуу-усулдук колдонмолору, 4 окуу китеби, 4 монографиясы чыгарылган жана 100дөн ашуун статьялары жарык көргөн

тел.:  0777 27-07-77, 03222 4-37-37
эл.почта: atakulova.m@mail.ru

Бүгүнкү күндө ОшТунун магистратура бөлүмү кафедралар менен биргеликте төмөнкү 13 багыт боюнча 15 адистикти даярдап жатат:

 1. Колдонмо математика жана информатика;
 2. Электроэнергетика жана электротехника;

адистиги: Электр менен жабдуу;

адистиги: Электроэнергетикалык тармактар жана тору;

адистиги: Электроэнергетикадагы менеджмент;

 1. Картография жана геоинформатика;
 2. Информатика жана программалоо технологиясы;
 3. Унаа процесстеринин технологиясы;
 4. Маалымат системалары жана технологиялары;

адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары;

 1. Курулуш;
 2. Колдонмо информатика;
 3. Агроинженерия.
 4. Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы;
 5. Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 6. Айыл чарба азыктарын ъндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 7. Кесипке окутуу.

Жалпы магистратурада 219 магистрант окуп жатышат.

Албетте, магистранттардын илимий иштерин аткаруусунда, илимий практикаларды сапаттуу өткөрүүгө багыт берүүдө жана тиешелүү программаны ишке ашырууда – мыкты окумуштууларды, профессорлорду, дасыккан адистерди, профессордук-окутуучулук курамдын алдыңкыларын жетекчиликке тартуу тиешелүү факультеттердин кафедра башчыларынын, программа жетекчилеринин кызматтык милдети экендигин баса белгилегибиз келет. Анткени алар практика өтүлүүчү базаларын тактап, алар менен тиешелүү өз ара кызматташтык келишимдерди түзүүгө, кафедранын ичинде заманбап жабдылган илимий лабораторияларды түзүп, адабий булактар менен камсыздоого милдеттүү жана эң башкысы илимий жетекчини туура тандоого көмөк көрсөтүүсү зарыл.

Магистранттарга тиешелүү компетенттүүлүктөрдү калыптандырууну ишке ашыруу үчүн окуу процессинде сабактарды өтүүнүн түрдүү жолдору, интерактивдүү, активдүү формалары жана атайын адистерди, профессорлорду чакыруу сунушталып, магистранттарга чет өлкөдөн, тактап айтканда, илимдердин докторлору, профессорлор келишип, семинарларды өтүп кетишет.

          Германия мамлекетине LOGOeV жана PRAXX, TEMPUS программасынын  PROMIS жана башка проектилер боюнча билим алмаштыруу максатында магистранттар  практикага жөнөтүлүп турат.

Азыркы учурга чейин биздин бөлүмдөн жалпы 282 магистр ийгиликтүү аяктап, өзүбүздүн университетте, ишканаларда, мекемелерде эмгектенишет.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *