Магистратура бөлүмү

Магистратура бөлүмү


Магистратура – бул уюштуруучулук-башкаруучулук, аналитикалык, долбоорлук-экономикалык, илимий изилдөөчүлүк жана педагогикалык иш-аракетке адистерди даярдоого багытталган жогорку кесиптик билим берүүнүн экинчи деёгээли.

Магистердик диплом – бул илимий карьеранын башаты гана эмес, жетекчилик кызматтарга жана престиждүү жумушка орношуудагы негизги конкуренциялык артыкчылык.

Магистратурага тапшыруучу абитуриенттин минималдык билим деңгээли:

 • тиешелүү багыт боюнча “бакалавр” академиялык даражасы ыйгарылган жогорку кесиптик билим;
 • тектеш адистик боюнча “адис” квалификациясы ыйгарылган жогорку кесиптик билим.

Магистратураны ийгиликтүү аяктаган жана магистердик диссертацияны коргогон магистранттарга “магистр” академиялык даражасы ыйгарылат жана мамлекеттик үлгүдөгү магистрдин диплому берилет.

Магистрдин профессионалдык иш-аракетинин багыттары:

 • уюштуруучулук-башкаруучулук;
 • аналитикалык;
 • проекттик-экономикалык;
 • илимий-изилдөөчүлүк;
 • илимий-педагогикалык.

Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формаларында ишке ашырылат.

Окуу мөөнөтү: күндүзгү формасы –  2 жыл, сырттан окуу формасы – 3 жыл.

2004-2005 окуу жылында биринчи жолу түштүк региондо Ош технологиялык университетинин базасында  бир нече багытта  магистратура бөлүмү ачылды. (511100-экология жана жаратылышты пайдалануу, 521600-экономика, 510200- колдонмо математика жана информатика, 510600-биология, 552100-эксплуатация  транспортных средств, 552800-информатика жана эсептөө техникалары). Ал эми ОшТУнун магистратура бөлүмү ОшТУнун ректорунун 2013-жылдын 4-сентябрындагы № 09-04/181 Буйругунун негизинде аспирантура, докторантура жана магистратура бөлүмүнөн өзүнчө болуп бөлүндү.

Магистратура окуу бөлүмүнүн ачылышынын негизги максаты: мамлекеттик стандартты аткарыш үчүн фундаменталдык жана прикладдык илимдерде, билим берүү системаларында, илим жана маданияттарында ошондой эле мамлекеттик башкаруу органдарында жогорку квалификациялуу атаандаштык жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон кадрлар менен камсыздоо болуп эсептелет.

Адистерди даярдоодо билим берүү процессин жүргүзүү үчүн талап кылынуучу нормативдерге жооп берет, атап айтканда, магистрлердин чектелген саны, окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү боюнча, керектүү окуу усулдук адабияттар жана компьютерлер менен камсыз болушу лицензиянын көзөмөлдүк нормативдерине дал келет.

Атакулова Мерим Абдыкеримовна
Жумуш орду:
 Магистратура бөлүмүнүн башчысы
Окумуштуу даражасы, окумуштуу наамы: филология илимдеринин доктору, профессор, РФнын Табият таануу Академиясынын академиги.
Жарык көргөн китептери, илимий иштери жана башка публикациялары: 14 окуу-усулдук колдонмолору, 4 окуу китеби, 4 монографиясы чыгарылган жана 150дөн ашуун статьялары жарык көргөн
тел.:  0777 27-07-77, 03222 4-37-37
эл.почта: atakulova.m@bk.ru

 

 

Магистранттарды даярдоо күндүзгү жана сырттан окуу формаларында ишке ашырылат.
Окуу мөөнөтү: күндүзгү формасы –  2 жыл, сырттан окуу формасы – 3 жыл.
Бүгүнкү күндө ОшТунун магистратура бөлүмү кафедралар менен биргеликте төмөнкү 13 багыт боюнча 15 адистикти даярдап жатат:

 1. Колдонмо математика жана информатика;
 2. Электроэнергетика жана электротехника;

адистиги: Электр менен жабдуу;
адистиги: Электроэнергетикалык тармактар жана тору;
адистиги: Электроэнергетикадагы менеджмент;

 1. Картография жана геоинформатика;
 2. Информатика жана программалоо технологиясы;
 3. Унаа процесстеринин технологиясы;
 4. Маалымат системалары жана технологиялары;

адистиги: Экономикадагы маалымат системалары жана технологиялары;

 1. Курулуш;
 2. Колдонмо информатика;
 3. Агроинженерия.
 4. Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы;
 5. Экология жана жаратылышты пайдалануу;
 6. Айыл чарба азыктарын ъндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы;
 7. Кесипке окутуу.

Магистратура бөлүмүндөгү 100дън ашуун профессордук-окуутучулук курам эмгектенет.Алардын ичинде: Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине жана билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмер, Эл аралык жана республикалык инженердик, педагогикалык, экологиялык академиялардын академиктери жана мүчө- корреспонденттери, илимдин докторлору жана профессорлору,илимдин кондидаттары жана доценттери бар.

Магистранттарга тиешелүү компетенттүүлүктөрдү калыптандырууну ишке ашыруу үчүн окуу процессинде сабактарды өтүүнүн түрдүү жолдору, интерактивдүү, активдүү формалары жана атайын адистерди, профессорлорду чакыруу сунушталып, магистранттарга чет өлкөдөн илимдин докторлору, профессорлор келишип, семинарларды өтүп кетишет.

Магистратурада окуган магистрант төмөндөгүдөй артыкчылыктарга ээ болот:

 • тандап алынган илимий чөйрөсү боюнча тереңдетилген билим алууга;
 • илимий-изилдөөчүлүк иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • стажировка, практика өтүү жана илимий-изилдөө орду эске алынган индивидуалдык окуу планын тандоого мүмкүндүк берген өздүк билим берүү траекториясын түзүү мүмкүнчүлүгүнө;
 • магистрдик диссертация жазуудагы тажрыйба келечекте PhD докторантурада окууга жардам берет;
 • магистранттар жогорку окуу жайларда, атайын орто окуу жайларында, лицейлерде жана орто мектептерде иштөө үчүн окутуучулук тажрыйба алышат;
 • магистр даражасына ээ болуу эмгек акынын жогорулашы жана  жумушка орношуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет.

Магистратураны аяктагандан кийин магистрлер PhD докторантурасында окуусун уланта алышат.

ОШТУНУН МАГИСТРАТУРАСЫНА ТАПШЫРУУ ҮЧҮН КЕРЕКТЕЛҮҮЧҮ ДОКУМЕНТТЕР

 • ОшТУнун ректоруна арыз;
 • өздүгүн жана жарандыгын тастыктаган документ – паспорт жана анын көчүрмөсү;
 • ар түрдүү баскычтагы (бакалавр, специалист, магистр)жогорку кесиптик билим жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү дипломдун көчүрмөсү (нотариустан тастыкталган);
 • резюме;
 • аскердик билеттен көчүрмө;
 • 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт;

Магистратуранын жылдык отчету (pdf)

Албетте, магистранттардын илимий иштерин аткаруусунда, илимий практикаларды сапаттуу өткөрүүгө багыт берүүдө жана тиешелүү программаны ишке ашырууда – мыкты окумуштууларды, профессорлорду, дасыккан адистерди, профессордук-окутуучулук курамдын алдыңкыларын жетекчиликке тартуу тиешелүү факультеттердин кафедра башчыларынын, программа жетекчилеринин кызматтык милдети экендигин баса белгилегибиз келет. Анткени алар практика өтүлүүчү базаларын тактап, алар менен тиешелүү өз ара кызматташтык келишимдерди түзүүгө, кафедранын ичинде заманбап жабдылган илимий лабораторияларды түзүп, адабий булактар менен камсыздоого милдеттүү жана эң башкысы илимий жетекчини туура тандоого көмөк көрсөтүүсү зарыл.