Экономика жана башкаруу факультети

 • Экономика жана башкаруу факультети (ЭжБФ)


  ЭжБ факультетинин кыскача тарыхы – ЭжБ факультети “Экономика” багыты боюнча адистерди даярдаган Кыргызстандын Түштүгүндөгү эң биринчи факультеттерден болуп саналат. Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 26 жылдык тарыхында ЭжБ факультети окутуунун жана илимий изилдөөлөрдүн эң мыкты салттарын, окутуучулардын кесиптик кадрларын калыптандырып, экономика жана башкаруу боюнча 7 миңден ашуун адистерди даярдаган.

  Азыркы учурда ЭБФ – 5 кафедра, 33 дөн ашуун кызматкер, анын ичинен 2 илимдин доктору профессор, 1 профессор  Ош ТУ, 20 дан ашуун илимдин кандидаттары, 20  экономиканын, менеджменттин жана мамлекеттик башкаруунун магистрлери эмгектенүүдө жана 1000ден ашуун күндүзгү жана сырттан (дистанттык) окуу боюнча студенттер билим алууда.

  Ош Технологиялык университети экономикалык адистиктерге даярдоо үчүн абитуриенттерди кабыл алууну алгач 1991-жылы баштаган. Республиканын түштүгүндө экономисттерди даярдоо чечими ОшТУнун биринчи ректору, КР УИА мүчө-корр, КР ИА академиги, э.и.д., профессор П.К. Купуевдин эмгегинин натыйжасында алынган.

  Алгач «Турмуш тиричилик-коммуналдык тейлөө жана шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу» жана «Өндүрүштү уюштуруу» адистиктери боюнча болочок экономисттер кабыл алынган. 1992-жылы ОшТУда биринчи жолу контракттык негизде «коммерция» адистигине кабыл алуу башталган. Ошентип Кыргызстандын түштүгүндө биринчи экономика факультети ачылып, азыркы экономика жана башкаруу факультетинин пайдубалы түптөлгөн. Кийинчерээк жаңы кафедралар түзүлүп, жогорку билим берүүнүн жаңы классификаторуна ылайык студенттер кабыл алына баштаган.

  ЭжБ факультети экономика жана башкаруу жаатындагы бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн фундаменталдык жана кесиптик даярдыкты камсыздайт. Илимий-изилдөө ишмердүүлүк жүргүзүү жөндөмдөрүн, ошондой эле жигердүү турмуштук позицияны, Кыргызстанда илимди жана маданиятты калыптандырууга жана өнүктүрүүгө, билим берүү системасынын мыкты салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө умтулат. Факультет студенттердин билимдерин үзгүлтүксүз жаңылоого, интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга, жогорку моралга жана адеп-ахлакка умтулуусун калыптандырат жана көмөк көрсөтөт. Факультет кеңири спектрдеги билим берүү жана илимий кызматтарды көрсөтөт, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, керектөөчүлөр, республикадагы ЖОЖдор, илимий жана окуу борборлору, бийлик органдары жана коомчулук менен ишенимдүү өнөктөштүк байланыштары бар.

  Багыттары:
  Факультет төмөндөгүдөй багытта бакалаврларды даярдайт:

  580100. Экономика (профилдери: Бухгалтердик эсеп жана аудит, Финансы жана кредит, Салык жана салык салуу, Статистика, Мамлекеттик финансылык көзөмөл, Банк жана банк ишмердүүлүгү)

  Экономикадагы инновациялык технологиялар (Профилдери: Маалымат технологияларындагы базасында эсеп,  анализ жана аудит, Экономика тармагындагы финансы,  Өндүрүштү уюштуруу жана экономикасы

  580500. Бизнес информатика (Профилдери: Электрондук бизнес, Каржы-банк чөйрөсүндөгү маалымат коопсуздугу, Экономикадагы электрондук башкаруу)

  580600. Логистика (Профилдери: Ишмердүүлүк  логистикасы,  Каржы-банктык логистикасы)

  580700. Бизнести башкаруу (Профилдери: Эл аралык бизнес, Долбоорлорду башкаруу)

  710300. Колдонмо информатика (Профилдери: Экономикадагы колдонмо информатика, Банк ишиндеги маалыматтар системасы)

  710500. Интернет технологиялары жана башкаруу (Профили: Бухгалтердик эсепте, анализде жана аудитте)

  540200. Социалдык иш  (Профили:  Социалдык иш)

  531500. Аймак таануу (Профили:  Аймак таанучу)

   

  Деканаттын курамы


  Факультеттин деканы  – Артыков  Аамат Жакышович
  физика – математика илимдеринин кандидаты,  ОшТУнун профессору
  Жум. тел: (03222)-4-33-99;
  моб:  0553 973233, 0773 586705
  E-mail:   aamat62@mail.ru

   

   

   

   

   

  Маатов Кенешбек Максатович декандын  окуу иштери боюнча орун басары.
  Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу, Колдонмо математика жана информатиканын   магистри.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0553 748684, 0779 727610;
  e-mail: maatov.k.m@mail.ru

  Маметова Гулназ Абдикеримовна декандын  дистанттык окуу, илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча орун басары.
  “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын ага окутуучусу, Мамлекеттик башкаруунун  магистри.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0557 404437, 0773 382383;
  e-mail:  gulnaz-mametova@mail.ru

  Мазирбаев  Калыбай Кадыркулович   декандын тарбия иштери боюнча орун басары.  Экономиканын магистри.
  Жум. тел: (03222)-4-33-99;  моб: 0779 595116;
  e-mailkalybai89@mail.ru

   

  Факультеттин структурасы:

  1. Факультеттин окумуштуулар кеңеши 20 окутуучудан түзүлгөн, алар 5 кафедранын өкүлдөрү болуп эсептелет. Факультетте 33төн ашык кызматкерлер эмгектенишет. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы – ф-м.и.к., ОшТУнун профессору А.Ж. Артыков.
  2. Окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы – э.и.к., Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти А.М.Хамзаева.
  3. Факультеттин усулдук комиссиясын э.и.к., Менеджмент кафедрасынын доценти Ж.У.Усанова жетектейт. Комиссиянын курамында 7 окутуучу бар.
  4. Факультетте 5 бүтүрүүчү кафедралар бар.

  А) Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.д., профессор Р.А. Узенбаев.

  Б) Финансы жана кредит кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “финансы жана кредит” профили броюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.А. Кутманбекова.

  В) Менджмент кафедрасы бакалаврларды “менеджмент жана логистика” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.К. Атабеков.

  Г) Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасы бакалаврларды “бизнес информатика жана экономикадагы колдонмо информатика” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысынын м.а. ага окутуучу  Ж.Ш. Орозмаматова.

  Д) Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы бакалаврларды “бизнести башкаруу”, “социалдык иш” жана “аймак таануу” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы ф.и.к., доцент Ж.А.Кедейбаева.

  Факультеттеги студенттердин саны:

  Экономика жана башкаруу факультетинде жалпы 1028 студент бар, күндүзгү бөлүмдө 266 студент жана дистанттык бөлүмдө 762 студент окушат:

 • «Менеджмент» кафедрасы (МНЖ)


  “Менеджмент” кафедрасы 1997 – жылы негизделген.  Кафедра төмөнкү багыттагы адистерди даярдайт: 580600 Логистика, 580200 Менеджмент.

  Кафедранын миссиясы – Түштүк регион үчүн алдынкы рынок шартын терең билген адистерди даярдоо.
  Кафедранын тарыхынан.
  Кафедраны ф.м.и.к., доцент Дж.И. Джаянбаев жетектеген учурда сапаттуу өнүгүүнүн башаты башталган. КУУнун бүтүрүүчүсү Джаянбаев Дж.И. Рига шаарында (Латвия) диссертациясын коргогон, ошондой эле микро жана макро экономика боюнча Дүйнөлүк Банктын курсун бүтүрүп, ОшТУга жогорку адис катары чакырылган. Э.и.д. профессор М.С. Осипов менен биргеликте маркетинг, бизнес план, менеджмент боюнча алдынкы окуу-усулдук материалдарды даярдаган жана университеттин бардык адистиктеринин окуу планына киргизилген. 2001-жылы Джаянбаев Дж.И. “Фулбрайт” программасынын жеңүүчүсү катары Нью-Йорк мамлекеттик университетинде 6 ай иштеген жана бир нече Европа мамлекеттеринде болгон. Европанын Эрасмус Мундус ири долбоорунун демилгечиси. Учурда иштеген жери- Америкадагы Rogers State University.
  2004-2005 -жж. кафедраны Москвадагы Унаа жол институтунун (МАДИ) бүтүрүүчүсү, КРнын транспорт тармагында эмгек сиңирген ишкер Закиров А.З. жетектеген. Ленинград шаарынын Вознесенский атындагы институтунда диссертациясын коргоп, Кыргыз Республикасынын Транспорт министрлигинин биринчи орун басары, Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары, Кара-Суу районунун акими, Ош облусунун губернатору болуп эмгектенген. 2010-жылы докторлук диссертациясын коргогон. Профессор Закиров А.З. КРнын УАК көзөмөлдөө кеңешинин төрагасы, Президиумдун мүчөсү, Илимий кеңештин төрагасы болуп эмгектенген.

  Учурда 2009-жылдан бери кафедраны э.и.к., доцент Атабеков А.К. жетектеп келүүдө. Атабеков А.К. орто мектепти 1993- жылы күмүш медалы менен, ОшТУну артыкчылык диплому менен аяктаган. 1998-2004- жж. ОшТУда окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы болуп эмгектенген. 2005-2007-окуу жылдары КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясында кайра даярдоо борборунун директору болуп эмгектенген. 2007- жылы КР УИАда кандидаттык диссертациясын коргогон, диссертациясынын жыйынтыктары КР Өкмөтүнүн кароосуна сунушталган. 2008-2009- жж. Туркияда Европанын Эрасмус Мундус долбоорунун алкагында постдокторлук изилдөөсүн аткарган. 10-дон ашык Европанын долбоорлоруна катышып, жетектеп келет.

  Кафедранын мүчөлөрү: 4 илимдин кандидаты, доцент, 2 магистр, 1 Европанын докторлук программасын бүтүрүүчүсү эмгектенет. Окуу процессин практикага жакындатуу максатында кафедра 700дөн ашык ишкерлерди бириктирип турган Ош-ЖИА бизнес-ассоцациясы менен тыгыз байланышта кызматташат.

  Кафедранын илимий темасы – Экономиканын, менеджменттин жана туризмдин учурдагы көйгөйлөрү. Илимий теманын алкагында инвестициялардын, миграциянын, эмгек ресурстарынын, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу жана туризмдин маселелери изилденет. Даражалуу кызматкерлер 60%ды түзөт. Кафедранын кабыл алынган стратегиялык планга ылайык 2020- жылга кафедранын даражалуу кызматкерлери 100% түзөт.

  КР-нын ББжИМнин №1179/1 стандартынан: Логистика багытындагы бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери:

  • Материалдык өндүрүш, товардык жүгүртүү жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү.
  • Ар кандай формадагы элдик чарбалар, маркетинг кызматы, логистикалык кызмат көрсөтүү рыногун изилдөөчү бөлүмдөр,жабдылоочу; өндүрүштүк жана сыртка сатуу системалары, информация менен камсыз кылуучу, жабдылоочу, бөлүштүрүүчү, транспорттук, техникалык системдери: мамлекеттик транспорттук инспекциясы жана транспорттук башкаруу органы.
  • Илимий- изилдөө жүргүзүүчү борборлор, жогорку жана орто-кесиптик билим

  Долбоорлор менен иш алып баруу:

  Кафедра университетте эл аралык долбоорлорго  катышуу жагынан алдынкы кафедра болуп эсептелет.  Жолго коюлган долбоорлор:

  1. Темпус UNIWORK (Орто Азия университеттеринде карьера борборлорун күчөтүү). Биздин Европалык өнөктөш университеттер: «Аликанте» (Испания), «Шеффилд» (Англия), FHJ (Австрия).
  • Студенттер үчүн Турция мамлекетине тажрыйба алмашуу багытында долбоорлор.
  1. АКШнын Юта штатындагы Utah Valey University (UVU) менен биргеликте Фулбрайт програмасына катышуучулар үчүн ЭССЕ иштелмелери.
  2. ERASMUS+ Европа долбоорлоруна катышуучуларын даярдоо.
  3. MIND- Менеджмент, инновация жана өнүгүү. Европалык өнөктөш университеттер: Universidad de Las Palmas (Испания), Genova (Италия), IST (Португалия), STUBA (Словакия)

  Фото: Темпус UNIWORK долбоорунун катышуучулары Австрияда

   

   

   

   

   

   

   

  Кафедранын жетекчиси жөнүндө маалымат. Кафедраны э.и.к. доцент Атабеков А.К. жетектейт. Тел.: жумуш: (03222) 43522,  сот: 0773747053

  e-mail: karimovich_7@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Менеджмент кафедрасынын перспективдүү планы

 • «Финансы жана кредит» кафедрасы


  Урматтуу кесиптештер, студенттер жана ата-энелер!
  Азыркы учурда Кыргызстандын экономикасы экономикалык билимди өркүндөтүүнү инновациялык жолдор менен  экономикалык өсүштү аймактарда камсыз кылууну биринчи планга коюу менен ЖОЖдордон фундаменталдык изилдөөлөрдүн негизинде инновациялык маанилүү замандын талабына ылайык адистерди даярдоону талап кылууда.

  Турмуш көрсөтүп жаткандай азыркы жумуш берүүчүлөр жогорку квалификациялуу, мобилдүү, замандын талабына ылайык келген компетенттүү кадрларга муктаж. Учурда фундаменталдык билим берүү траекториясында зарыл болгон кесиптик компетенттүү, системалуу ой жүгүрткөн чыгармачылык менен татаал маселелерди чечкен, жана өз алдынча изденүү менен жаңы чечимдерди кабыл алган адистер финансы жана кредит чөйрөсүнүн жана эмгек рыногунун негизги талабы.

  Азыр  көпчүлүк үчүн ушундай мезгил болуп турат, өз алдынча акыл калчап, өз киндигин өзү кесип жоопкерчиликти сезе билген келечекке умтула турган учур келди.

  Кесипти тандоодо, ОшТУнун экономикалык факультетине тапшырып жатып сиз келечекте алуучу кесибинизди жана өздүк интелектуалдуу байлыгыңызды өнүктүрө аласыз. ОшТУ – бул түштүк региондогу бирден бир алдыңкы эталонго ээ жогорку квалификациялуу экономикалык багыттагы кадрларды даярдоочу окуу жайы. Баарыбызга белгилүү болгондой, ОшТУ – бул бир гана жандуу өкүм сүргөн окуу жай эмес, ал инновациялык чыгармачыл аракеттер менен билимди европалык стандарттарга айкалыштырып уюштуруп, заманбап кадрларды рынокто атаандашуучулукка туруштук бере турган мобилдүү адистерди даярдоочу окуу жайы болуп саналат.

   Финансы жана кредит кафедрасы жөнүндө маалымат.
  Финансы жана кредит кафедрасы ОшТУнун экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында экономика багыты боюнча “Финансы жана кредит” профилине бакалавр баскычында финансы жана банк чөйрөсүнө, мамлекеттик менчиктеги мекеме ишканаларга, салык жана каржы органдарына, менчиктин түрүнө карабастан банктык эмес финансылык – кредиттик уюмдарга, кадрларды даярдап келе жатат.

  Кафедра өзүнүн көп жылдык иш тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу кадрдык курамынын күчү менен кафедралар арасында чоң кадыр баркка ээ.

  Азыркы мезгилде кафедрада 10 штаттык окутуучу эмгектенет, анын ичинен 4 илимдин кандидаты, 1 профессор жана 3 доцент, 4 экономиканын магистри, 2 ага окутуучу жана 1 аспирант эмгектенишет.

  Кафедрада негизинен өзгөчө таланттуу жаштарга көңүл бурулат. Студенттер жана жаш мугалимдер кафедрада илим – изилдөө иштерине, жыл сайын өтүлүүчү республикалык конкурстарга, олимпиадаларга жана конференцияларга активдүү катышышат.

  Акыркы жылдары изденүүчүлөр жана аспиранттар финансы жана кредит кафедрасында илимий иштердин региондор аралык жогорку окуу жайлар арасында болгон конкурстарда сыйлыктардын жана Ардак грамоталардын жеңүүчүлөрү болуп келүүдө.

  Бүгүнкү күндүн башкы орунда турган тапшырмалардын бири студенттерди даярдоонун деңгээли эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келип, рыноктун инфраструктурасынын талаптарына жооп берүү болуп саналат.

  Ошондуктан кадрларды ишке жайгаштырууну пландаштырууда бүтүрүүчү студенттер экономиканын бардык тармактарына, атап айтсак: банк секторуна, камсыздандыруу компанияларына, мамлекеттик башкаруу органдарына ж.б. структураларына керектүү адистерди даярдоо чоң мааниге ээ экендигин кафедра эске алат жана алар менен тыгыз байланышта иш алып барат. Мына ушундай кызматташтыкта кадрдык стратегия иш берүүчүлөр менен компетенттүү адистерге көңүл буруу кафедранын негизги тапшырмаларынан болуп эсептелет.

  “Финансы жана кредит” профилин өнүктүрүү бакалавр баскычында окуу процессин дайыма өркүндөтүп турушу жана окуу – усулдук ыкмалар менен камсыз кылып туруу экономикалык өнүгүүнүн азыркы тенденцияларына кирери, студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн эффективдүү формаларын жайылтуу, окуу процессинде жаңыча технологиялардагы ыкмаларды дистанттык окуудагы студенттер менен байланышууда интернет сеттерин камсыз кылуу талабын арттырууда. Дистанттык байланышта студенттерге окуу-усулдук материалдарды кафедра аркылуу ОшТУнун электрондук библиотекасына жүктөлөт. Мунун баары студенттердин чыгармачылык потенциалын активдештирүү жана окутуучулардын келечектеги алистердин даярдалышына багыт берет жана практикалык деңгээлин көтөрөт.

  Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин төмөндөгүдөй кесиптик компетенцияларга ээ болушат:

  • заманбап финансы жана кредит тармактарында кызматтарды көрсөтүү жана продуктыларды  иштеп чыгууда чарба жүргүзүүчү субъектилерге кесиптик милдеттерин аткарууда жөндөмдүүлүгүн арттырат;
  • мамлекеттик жана башка органдардын кызматтык иштерин өкмөттүк ыйгарым укуктарын жана финансы, акча кредиттик мамилелерин аткарууда жөндөмү артат;
  • стратегиялык, жылдык жана болжолдуу бюджеттик пландарды иштеп чыгууда, маалыматтык-аналитикалык камсыздоону даярдоодо жөндөмдүүлүгү артат;
  • мониторингди жүргүзүүнү, талдоону жана көзөмөлдүн аткарылышын ишке ашырат.

  Кафедранын миссиясы, багыты жана тапшырмалары.
  Кафедранын миссиясы – экономика тармагында сапаттуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого болгон талапты күчөтүү, профессионалдык компетенциясын жана жөндөмдүүлүгүн ата мекендик жана эл аралык эмгек рынокторунда ишке ашыра алуу.

  Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.

  Кафедранын тапшырмалары:

  • кафедранын жана университеттин интеллектуалдык потенциалын, кафедранын илим-изилдөөчү базасын өнүктүрүү, окутуучулук курамдын кесипкөйлүк ишмердүүлүгүн арттырууну күчөтүү;
  • окутуудагы инновациялык ыкмаларды жайылтуу жана билим берүүдө прогрессивдүү технологияларды колдонуу;
  • финансы сферасындагы илимий педагогикалык жетектөөчү мектеп катары кафедранын атаандашуучулугун жогорулатуу.

  Кафедранын курамы

  Кутманбекова Алмаш Абжалбековна – кафедра башчысы э.и.к., доцент
  Байланыш телефону: 0778 16 07 50
  Е-mail: almash-k@mail.ru
  Билими: жогорку 1982-1987- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит,  квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит, илимдик изилдөө: диссертациялык изилдөө темасы “Кыргыз Республикасынын региондорунда бюджеттин аткарылышындагы казыналык тутумдун өнүгүшү”, илимий консультанты э.и.д., профессор, А.А.Мамасадыков.
  Курстук дисциплиналар: Ишканалардын финансысы, бюджет жана бюджеттик тутум, казыналык иш.
  Жарык көргөн макалалары: 

  Зулпуева Анипа Мейражединовна – э.и.к., профессор ОшТУ.
  Байланыш телефону: 0778  68 67 12
  Е-mail: zulpueva64@mail.ru
  Билими: жогорку 1982-1987- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Өнөр жайды пландаштыруу, квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.05. “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”, илимдик изилдөө: диссертациялык изилдөөлөр темасы “Калктын жашоо деңгээлинин сапаты: тенденциялары жана приоритеттери”, илимий консультант э.и.д., профессор, А.А.Асанова.
  Курстук дисциплиналар: Финансы, камсыздандыруу, салык контролу.
  Жарык көргөн макалалары:

  Баймуратов Абдимиталип Абдиллаевич – э.и.к., доцент
  Байланыш телефондору: 0 555 34 30 56
  Е-mailabaymuratov1954@mail.ru
  Билими: жогорку 1972-1977- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.10. “Финансы, акча айлануусу жана кредит”, илимдик изилдөө жана долбоорлор: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз Республикасынын Экономикасынын агардык секторун өнүктүрүүдө кредиттик ресурстардын ролу”, илимий консультант э.и.д., профессор, А. Сарыбаев.
  Курстук дисциплиналар: Салык контролу, банк жана банк ишмердүүлүгү, банк ишмердүүлүгүн талдоо.
  Жарык көргөн макалалары:

  Эргешбаева Айчурок Адановна – кафедранын доценти
  Байланыш телефондору: 0553 (0773) 73 81 7
  Е-mail: ergeshbaeva@mail.ru
  Билими: жогорку 1976-1980- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Фрунзе шаары, экономикалык эсеп – факультети, адистиги – товартаануу, квалификациясы – дипломдуу адис. 2006-2009-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – Экономиканын магистри.
  Илимий изилдөөлөр: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз фондулук рыногунда инвесторлордун жогорулатылган бүдөмүк рисктери”, илимий жетекчиси э.и.к., профессор, А.М. Зулпуева.
  Курстук дисциплиналар: Баалуу кагаздар жана биржалык иш, Фондулук ишти уюштуруу, Финансылык рыноктор жана инструменттер. 2006-2009- ж. ОшТУнун экономика багыты боюнча магистр.
  Жарык көргөн макалалары:

  Омошева Буажар Исаковна – кафедранын доценти
  Байланыш телефондору: 0 0557 01 01 48
  Е-mail: bomosheva@mail.ru
  Билими: 2007-2010-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү,  квалификация – Экономиканын магистри
  Жогорку: 1983-1987- ж.ж. Самарканддагы Кооперативдик институту, Самарканд шаары. Өзбек республикасы, экономикалык  факультети, адистиги – “Товар жүгүртүү жана азык-түлүк эмес товарлардын соодасын уюштуруу”. 1988-1990-ж.ж. Москва Кооперативдик институту, Товар жүгүртүүнүн азык-түлүктүк эмес товарлардын предметин окутуу боюнча  “Кооперативдик техникумдун окутуучусу” квалификациясы ыйгарылган. Москва шаары Россия Федерациясы. 2002- жылдары ОшТУнун Инженердик экономикалык факультетинин бухгалтердик учет жана аудит кафедрасынын “Менчиктин ар кандай формасындагы ишканалардын эсеби” адистиги. 2017-2011 ж. ОшТУнун экономика багыты боюнча магистр.
  Курстук дисциплиналары: Жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар, чет өлкөлөрдүн банк системасы, чет өлкөлөрдүн финансы ситемасы.
  Жарык көргөн макалалары:

  Зикираев Марат Тологонович – э.и.к., доцент
  Байланыш телефондору: 0 550 76 15 05
  Е-mail: mzikiraev77@mail.ru
  Билими: жогорку: 1994-1999гг. Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин Ош филиалы, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги: 08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу»
  Илимий изилдөөсү: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргызстандын аймактарынын социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүдөгү инвестициянын ролу”, илимий консультант э.и.д., профессор, П.К. Купуев.
  Курстук дисциплиналар: Акча, кредит жана банк, инвестиция жана  инновация, каржы инвестициялык талдоо
  Жарык көргөн макалалары:

  Жолдошов Бакытбек Раимжанович – кафедранын ага окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 552 12 86 21
  Е-mail: bagoldoshev@mail.ru
  Билими: жогорку: 1994-1999гг. Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин Ош филиалы, экономикалык  факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Илимий изилдөө иштери: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргызстандын калкынын жашоо деңгээлин жана социалдык абалын жогорулатуудагы миграциянын ролу”, илимий жетекчиси э.и.к., доцент А.А.Кутманбекова.
  Курстук дисциплиналар: Каржылык менеджмент, каржылык көзөмөл, банк иши
  Жарык көргөн макалалары:

  Парпиева Фатима Сааталыевна – кафедранын ага окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 554 58 48 58
  Е-mail: PFatima.83@bk.ru
  Билими: жогорку 2000-2005 ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, адистиги Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис. 2006-2009-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – Экономиканын магистри.
  Илимий изилдөө иштери: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз Республикасынын агроресурстук потенциалын жогорулатуудагы ролу”, илимий жетекчиси э.и.к., доцент А.К. Атабеков.
  Курстук дисциплиналары: Камсыздандыруу, казына иши, жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу салыктар
  Жарык көргөн макалалары:

  Жусупова Гулжамал Дамирбековна – кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 778 08 39 20
  Е-mail: gulja85.85@mail.ru
  Билими:  жогорку 2000-2005- ж.ж. академик М. М. Адышев атындагы Ош Технологиялык университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Курстук дисциплиналар: Банктык менеджмент, инвестициялар жана инновациялар, банк жана банк ишмердүүлүгү.
  Жарык көргөн макалалары:

  Керимбаева Тынара Эркинбековна – кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 779 86 01 51
  Е-mail: t.kerimbaeva@mail.ru
  Билими: экономика багыты боюнча бакалавр: 2006-2010 ж.ж.-  академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, багыты – экономика, квалификациясы – экономика багыты боюнча бакалавр. 2010-2013-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – экономиканын магистри
  Курстук дисциплиналары: Акча, кредит жана банк, кызмат ишиндеги этикалык мамилелер, акча-кредиттик көзөмөл.
  Жарык көргөн макалалары:

  Кафедранын илимий иштери жана жетишкендиктери:
  Финансы жана кредит кафедрасынын илимий ишмердүүлүгүнүн максаты, келечеги.

  Кыргыз Республикасынын аймактык илимий изилдөөсүнүн приоритеттүү багыт алуусуна ылайык финансы жана кредит кафедрасы “Кыргыз Республикасынын экономикасындагы финансы-кредиттик аспектилерин рыноктук кайра түптөлүүсү” деген темада иш алып барат.

  Кафедранын илимий изилдөө иштери төмөнкү багыттарды өз ичине камтыйт: кафедранын профилдүү тематикасына ылайык, ар түрдүү булактардан каржыланган фундаменталдык (баштапкы) жана колдонмо изилдөөлөрүн жүргүзүү; доктордук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоо; аспиранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү; монографияларды, макалаларды жана илимий эмгектердин топтомун даярдоо жана чыгаруу; илимий иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү (конференциялар, семинарлар, тегерек столдор ж.б.). Фундаменталдык жана колдонмо илимий-изилдөө иштерин каржылоо булактары өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт: тематикалык план боюнча илимий-изилдөө иштерин бюджеттик каржылоо; чарбалык келишимдик илимий-изилдөө иштери жана кызматтары; түрдүү деңгээлдеги гранттардан каржыланган илимий-изилдөө иштери; биргелешип аткаруунун (иштөөнүн) негизиндеги илимий-изилдөө иштери. Кафедранын окутуучулары тарабынан акыркы жылдары он алтыдан ашуун окуу жана илимий иштери чыкты (анын ичинен он беши окуу-усулдук иштер, бирөөсү монография).

  Кафедранын илимий кызматташтыгынын негизинде 2 кандидаттык жана 1 докторлук иш жазылып, ийгиликтүү корголду. Алар:

  • 05 – Экономика жана эл чарбасын башкаруу багытындагы “Кичи жана орто бизнести каржылоо жана насыялоо көйгөйлөрү” деген темадагы А.Т. Ташировдун кандидаттык иши, жетекчиси э.и.к., проф. Купуев П.К. ;
  • 05 – Экономика жана эл чарбасын башкаруу багытындагы “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндөгү инвестициянын ролу” деген темадагы М.Т. Зикираевдин кандидаттык иши, илимий жетекчиси э.и.к., проф. Купуев П.К. ;
  • 10 – “Финансы, акча айлануусу жана кредит” багытындагы “Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүндөгү кредиттик ресурстарды колдонуунун, реформалоонун көйгөйлөрү” деген темадагы М.А. Токтобекованын докторлук иши, илимий консультанты э.и.д., проф. Сарыбаев А.С.;

  Учурда кафедрада төмөндөгүдөй темада илимий иштерди жүргүзүп жатышат:

  • Кафедранын профессору А.М. Зулпуеванын “Калктын жашоо деңгээлинин сапаты: тенденциялары жана приоритеттери” деген темадагы доктордук иши, илимий консультанты э.и.д., проф. Асанов А.А.;
  • Кафедранын доценти А.А. Кутманбекованын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин аткаруудагы казыналык тутумдун ролу жана орду” деген темадагы доктордук иши, илимий консультанты э.и.д., Мамасадыков А.А.;
  • Кафедранын ага окутуучусу Ф.С. Парпиеванын “Кыргызстандын агроресурстук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуудагы инвестициянын ролу” деген темадагы кандидаттык иши, илимий жетекчиси э.и.к., доц. Атабеков А.К.

  Студенттердин алган билимин тажрыйба менен айкалыштыруу максатында, аймактык банктарда иштеген алдынкы адистер менен биргеликте уюшулган иш-чараларды жана илимий студенттик ийримдерди жүргүзүү саналат.

  Кафедранын окуткан сабактарынын тизмеси:

  • финансовый менеджмент
  • общегосударственные и местные налоги
  • налоговый контроль
  • денежно-кредитное регулирование
  • банковская система зарубежных стран
  • финансы предприятий
  • финансовые рынки и институты
  • финансовый контроль
  • рынок ценных бумаг и ББД
  • бюджет и бюджетная система
  • страхование
  • банки и банковская деятельность
  • инвестиции и инновации
  • казначейское дело
  • межбанковские расчеты
  • банковский менеджмент
  • финансово-инвестиционный анализ
  • анализ банковской деятельности

  Кафедра экономиканын түрдүү тармактарындагы банктык жана каржылык сабактар боюнча лекцияларды окутуу жана башка формаларды камсыздоо.

  Учурда кафедрага 35тен ашык окуу сабактары бекитилген. Кафедранын окутуучулары Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдор менен тыгыз тажрыйба алмашып, стажировкадан өтүп турушат, андан тышкары квалификацияны жогорулатуу максатында аспирантура жана магистратураны окутууну ишке ашырат.

  Өтүлүүчү сабактар: финансылык менеджмент; жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар; салык көзөмөлү; акча-кредиттик жөнгө салуу; чет өлкөлүк банк системасы; ишканалардын финансысы; финансылык рынок жана институттар; финансылык көзөмөл; баалуу кагаздар рыногу жана биржа, биржа ишмердүүлүгү; бюджет жана бюджеттик система; камсыздандыруу; банктар жана банк ишмердүүлүгү; инвестициялар жана жаңылануулар;  казына иши; банктар аралык эсептешүүлөр; банк менеджменти; каржы инвестициялык талдоо; банк ишмердүүлүгүн талдоо.

  Кафедра учурда сырткы илимий байланыштарды күчөтүп келе жатат. Кыргызстандын ЖОЖдорунан башка Россия, Казакстан ЖОЖдоруна байланыштарды кенейтип туруктуу байланыштарды түзүп келүүдө. Алардын структуралык бөлүгү болгон Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россиялык славяндык университети, Кыргыз-түрк университети (Манас), Кыргызстандын ЖОЖдорунан Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети,   М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, Жалал-Абаддагы Эл аралык университети (ЖЭУ), Ош мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя технология, экономика жана укуктук институту (КТЭжУИ), Воронеж мамлекеттик университети, Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университети, Казак Эл чарба университети ж.б.

  Болочок кесипкөй адистерди даярдоо- кафедранын студенттеринин илимий- изилдөө иштеринин компетенти катары.

  Азыркы учурда жогорку билим берүүдө студенттердин илим изилдөө иштеринин өнүгүүсүнүн актуалдуулугу келечектеги кадрларды даярдоонун негизги компетенттери болуп эсептелинет.

  Студенттердин билим алуудагы илим изилдөө иштери жана аны толук түрдө ишке ашырууда   алардын жеке иштөөсүнө жана чыгармачылык жөндөмүнө, өзүн көрсөтө билүүсүнө түрткү берет.

  Студенттер финансы жана кредит кафедрасы жана университет тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чараларга, курстарга, тегерек столдорго активдүү катышып келе жатышат.

  Олимпиадалар: Предметтер аралык студенттик олимпиадалар- финансы, салык жана салык салуу,  банк иштери.
  Конкурстар: “Алдынкы тайпа”, “Финансылык сабаттуулук”, “Студенттик алдынкы илим изилдөө иши”, “Мыкты инвестициялык долбоор”.
  Конференциялар: “Илим күнү”, “Илим жана 21-кылымдын жаштары”, “Акча жумалыгы” ж.б.
  Бүтүрүүчүлөр:  Финансы жана кредит кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү экономика багыты боюнча финансы жана кредит профили боюнча алган экономика бакалавры квалификациясындагы мамлекеттик дипломуна ээ болгон адис:

  Банк мекемелеринде: валюталык операцияларды, физикалык жана юридикалык тараптарды насыялоо, заманбап маалымат технологияларынын кагаздарын жүргүзүү, ишканалардын ишин пландаштыруу жана талдоо, инвестициялык жана баалуу кагаздар рыногунда, корпоративдик бизнесте, менеджменттик жана маркетингдик, кассалык иштерди уюштурууда, баа түзүү, салык эсеби жана пландаштыруу, салыктардын эсептелиши, төлөнүшү салык иштеринин сырткы экономикалык ишмердүүлүгү ЭЭЗ салык салуу принциптери ж.б өз ичине камтыйт.

  ОшТУнун “Финансы жана кредит” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнө төмөнкү тармактарда талап жогору: банк жана салык салуу структурасында; камсыздандыруу жана инвестициялык компанияларда; социалдык жана бажы органдарында, мамлекеттик органдарда ж.б.

  Бүтүрүүчүлөр билим алуусун “Экономика” багытындагы магистратура же ОшТУнун аспитартурасында улантса болот.

  Биз чындыгында өз адистигине берилген мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанабыз, алар – учурдагы окмуштуулар, мамлекеттик органдардын жана ишканалардын жетекчилери, каржы-кредиттик мекемелердин башчылары, бизнестин лидерлери ж.б.

  “Финансы жана кредит” кафедрасынын алдынкы бүтүрүүчүлөрү:
  Примов Улан Бердибаевич
   – кафедранын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, ФжК-1-95 тайпасы, Жогорку Кенештин депутаты;
  Нурматов Кубанычбек – ФжК-1-95 тайпасынын күндүзгү бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү. КСДП фракциясы, Жогорку Кенештин депутаты.
  Марипов Улукбек – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. КРнын эсептик палатасынын төрагасы.
  Атабаев Нурлан – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. “Ата-Түрк Манас” университетинин экономика факультетинин деканы. Э.и.к., доцент, жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасынын орун басары.
  Кулуев Абдумалик Абдурасулович – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК КБ “Кыргызстандын” Араван филиалынын директору.
  Каратаев Акжол – ФжК-1-97 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК “БТА Банкынын” Өзгөн филиалынын директору.
  Абдывасиева Насипа – ФжК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ЖАК КБ “Оптима Банктын” Ош филиалынын башкы эсепчиси.
  Курманбаев Мирбек – ФжК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК КБ “Кыргызстандын” Ош башкы башкармалыгынын директору.

  Материалдык-техникалык базасы.
  Экономика багыты боюнча бакалаврларды даярдоо үчүн кафедрада төмөнкүдөй окуу материалдык базасы түзүлгөн: лекциялык, практикалык жана семинардык сабактарды, өткөрүү үчүн 12 аудитория бекитилген (1/501, 1/503, 1/504, 1/507, 1/508, 1/509, 1/401, 1/402, 1/403, 1/405, 1/407, 1/409).

  4 компьютердик жана интернет класстар (1/502, 1/505, 1/506, 1/406). Булардан тышкары мультимедиялык борбордо 80 заманбап компьютерлер интернет торчосуна чектөөсүз кирип, толук кандуу  сабак даярданганга жана өтөөгө толук шарт түзөт. Компьютердик класста практикалык сабактарды өтүш үчүн жана алган теориялык сабактарды практика менен айкалыштыруу максатында “Банк иши” сабагы боюнча атайын программалар жана CD дисктерде көрсөткүчтөр базасы сакталган.

 • Бизнести башкаруу жана социалдык иш  (ББжСИ) кафедрасы


  Кафедранын миссиясы – Азыркы эмгек рыногун эске алуу менен социалдык башкаруу, эл аралык мамилелер жана бизнес чөйрөсүнө профессионалдык компетенцияларга ээ болгон чыгармачылык ой жүгүрткөн жогорку квалификациялык адистерди даярдоо.

  Кафедранын тарыхы
   «Бизнести башкаруу жана социалдык иш»  кафедрасынын  булагы  катары 1997-жылы «Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери» кафедрасынын базасында ачылган «Башкаруу» кафедрасы эсептелет. Кафедра  ГМУ, МНЖ, МТГС жана МАТ адистерин даярдаган кийинчерээк 2005-жылы  «Мамлекеттик башкаруу жана  эл аралык мамилелер» кафедрасы түзүлүп, 2007-2008-окуу жылдары эл аралык фонддон 4 гранттык негизде проект иш жүзүнө ашкан.

  2016-жылы 4-октябрда Ош технологиялык университетинин ректорунун  № 09-04/260  буйругунун негизинде “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасы түзүлүп, азыркы күнгө чейин төмөндөгүдөй адистерди даярдап келүүдө:

  • 580700 “Бизнести башкаруу
  • 540200   “Социалдык иш
  • 531500 “Аймак таануу”

  Азыркы убакта кафедрада 9  окутуучу бар, алардын ичинен 1 экономиканын доктору, 1 философия илиминин кандидаты, 1 социология илиминин кандидаты, 1 Ош ТУнун доценти, 3 ага окутуучу  жана 2 окутуучу эмгектенет. Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу максатында атайын эл аралык, жергиликтүү курстардан жана стажировкалардан өтүп турушат.

  Бизнести  башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы, филос. и. к., проф. Ж. А. Кедейбаева.

  Материалдык жана методикалык камсыздалышы кафедрага 3 аудитория заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылган.

  Алар:  Проекторлор, интерактивдик доскалар.

  Кафедрага тиешелүү дисциплиналар окуу адабияттар, электрондук адабияттар, окуу-усулдук колдонмолор менен толук камсыздалган.

  Кафедаранын окутуучулары сабактарды өтүүдө интерактивдик ыкмаларды, заманбап web-технологияларды кеңири пайдалануу менен өтүшөт.

  Илим жана билим

  Кафедрада профессордук – окутуучулук курамдын илимий иштерин уюштуруу жакшы жолго коюлган. Докторанттар, аспиранттар, илимий изилдөөчүлөр, магистранттар өздөрүнүн илимий изилдөө эмгектеринин үстүнөн иштөөдө. Кафедрада 1 докторант, 2 аспирант, 1 магистрант илимий изилдөө иштерин алып барышууда. 2018 – 2019 – окуу жылына карата “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын профессордук окутуучулук курамы тарабынан 55 илимий макалалар эл аралык, республикалык аймактык конференциялардын жыйынтыгы менен чет мамлекеттердеги РИНЦ жана Scopus ка кирген жана өлкөнүн ичиндеги илимий журналдарда жарык көрдү. Кафедранын окутуучулары илим изилдөө менен биргеликте эл аралык билим берүү багыты боюнча конкурстарга катышып, жеңичүүлөр аталып келишет. Нижний  Новгород шаарында өткөрүлгөн  “Interclover-2018 ” конкурсунда Ж.А. Кедейбаева өзүнүн илимий изилдөө долбоорунун негизинде I даражадагы диплом менен С.К. Темирбаева, А.Т. Кушбакова II даражадагы, Ж.Н. Мадалиева III даражадагы диплом менен сыйланышты.

  “ББжСИ” кафедрасына караштуу багыттардын студенттери  ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга, семинарларга, конференцияларга катышып, алдынкы орундарды ээлеп келишет.

  1. СР-15 тайпасынын студенти “Ч. Айтматовдун – Кыргыз элинин феномени” аттуу темада өткөрүлгөн доклад жазуу боюнча сынакка мыкты катышкандыгы үчүн II даражадагы диплом менен сыйланды. Ош МУ 2018
  2. Аймактарды өнүктүрүү жана Ч.Т. Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Илим. Техника. Инновация – 2018” аттуу аймактык илимий-практикалык конференциядагы мыкты илимий баяндамасы үчүн СР-15 тайпасынын студенти А.Б. Жусупова I даражадагы диплом менен сыйланды. Ош ТУ 2018
  3. “Аймактарды өнүктүрүү жылына жана Ч.Т. Айтматовдун 80 жылдыгына карата “Илим. Техника. Инновация – 2018”аттуу аймактык илимий-практикалык конференциядагы мыкты баяндамасы үчүн II даражадагы диплом менен СР-15 тайпасынын студенти           А.А. Ирисбаев сыйланды”.
  4. Ушул эле конференция мыкты илимий баяндамасы үчүн УБ-16 тайпасынын студенти Н. Ашимова III даражадагы диплом менен сыйланды.
  5. “Студент жана илимий техникалык прогресс ” аттуу I аймактык студенттик илимий конференцияда УБ-16 тайпасынын студенти Э. Акунжанов III даражадагы диплом менен сыйланды.

  Кафедра ERASMUS+ долбоорунун негизинде бир канча долбоорлордо иштейт. Анын негизинде студенттердин жана окутуучулардын чет өлкөдөгү окуу жайларда мобилдүүлүгү  күчөгөн.

  Ар кандай долбоорлордун жыйынтыгында чет өлкөгө чыгып келген студенттер:

  Аты жөнү Тайпасы Мамлекеттин аталышы
  1 Бакытбекова Айдай ББ-16 Германия
  2 Тологон уулу Баястан ББ-16 Германия
  3 Хурбаева Нургуль СР-15 Германия
  4 Алибаева Элиза ББ-16 Испания
  5 Досуева Сабрина ББ-16 Туштук Корея
  6 Жамгырканова Алия Регион -17 Туштук Корея
  7 Абылов Шергазы Регион -17 Польша
  8 Абддулла кызы Шаангулго ББ-16 Кытай

  Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан жыл ичинде пландаштырылып өткөрүлгөн иш чаралар.

  1. 20сентябрь “Ишкерлер күнүнө”  карата өткөрүлгөн тегерек стол,

  2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, А.К. Касымалиеванын “Кыргыз Республикасындагы   балдардын социалдык абалына ички жана сырткы миграциянын таасири” аттуу конок-лекциясы,

  3. 19-октябрь социалдык кызматкерлер күнүнө карата “Азыркы коомдогу             эне-бала көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору” аттуу тегерек стол,

  4. Социалдык иш” багыты боюнча иш берүүчүлөр менен окуу планын талкуулоо боюнча иш чара ,

  5. Волонтёрлор клубун түзүүбоюнча иш чара.

  6. “Волонтёрлордун ишин жандандыруу боюнча конок-лекция,

  7. “Жалпы адам укуктары декларациясына 70 жыл” аттуу студенттер үчүн уюштурулган чакыруу лекциясы,

  8. “Адам укуктарынын тарыхы жана философиясы” деген темада студенттер үчүн уюштурулган конок-лекция.

   

  «Социалдык иш» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү: 

  • Социалдык коргоо системасы;
  • Иш менен камсыздоонун мамлекеттик кызматы;
  • Медициналык – социалдык экспертизанын мамлекеттик кызматы;
  • Миграциялык кызмат;
  • Пенитенциардык система;
  • Ишканалар, фирмалар (мамлекеттик, жеке, коомдук о.э. өнөр жай жана айыл  чарбалык );
  • Ритуалдык кызматтар;
  • Күч структуралары, армия;
  • Саламаттыкты сактоо системасы;
  • Маданият системасы;
  • Билим берүү системасы;
  • Пенсиялык камсыздоо системасы;
  • Социалдык тейлөө системасы;
  • Социалдык камсыздоо системасы;

  «Бизнести башкаруу» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү:

  «Бизнести башкаруу» багытындагы бакалавр билим алуу мүмкүнчүлүгү менен бирге бүгүнкү бизнес ишмердүүлүгүнө эң керектүү болгон өз алдынча жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алган адистер.

  «Бизнести башкаруу» бакалавриат программасынын бүтүрүүчүлөрү башкаруу ишмердүүлүгүндө жана экономикалык багыттагы бизнес компанияларда, бизнес уюмдардагы адам ресурстарын башкарууда иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар.

  Эгерде сиз коммуникабелдүү, командада иштей алсаңыз, жаны идеялардын ээси болсоңуз, адамдарды артыңыздан ээрчитүү жөндөмдүүлүгүңүз болсо – сиз   келечектеги башкаруучусуз!!!

  «Башкаруу – демек бул адамдарды эмгекке үндөө»

   «Аймак таануу» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү:

  Маалыматтык коммуникациялык (башкача айтканда котормочулук аналитикалык жана кеңеш берүүчү) жеке ишканаларда, уюмдарда кызмат көрсөтө алат:

  • Чет өлкөлөр жана аймактар менен тышкы экономикалык байланыштарды камсыздоодо уюмдук коммуникациялык ишмердүүлүк.
  • Чет тилдерди пайдалануу менен өз ара гуманитардык, маданий – агартуучулук ишмердүүлүктү ишке ашырат.

  Аймак таануу багытында окуган студенттер тил боюнча чет өлкөлөргө тажрыйба алмашууга чыгып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ: (Кытай, Корея, Германия ж.б.) Окуу практикаларын: Конфуций институтунда, Корея борборунда, DAAD ж.б. өткөрүү үчүн шарттар түзүлгөн.

  Ар кандай долбоорлордун жыйынтыгында чет өлкөгө чыгып келген студенттер:
  Социалдык кызматтын эффективдүүлүгү жогору болсо – анда мамлекеттин баркы жогору !!!

  Кафедранын курамы


  Кедейбаева Жамал Арстаналиевна
  Илимий даражасы:
  философия илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент, ОшТУнун профессору
  Ээлеген кызмат орду: Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы
  Окуткан сабактары: Дипломатиянын негиздери, социалдык иштеги жаштар көйгөйү, социалдык иштин технологиясы, риторика,
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Социалдык философия
  Жарыяланган эмгектери: 2 монография, 40тан ашуун илимий макала, 10 усулдук көрсөтмө.
  Kedeibaeva 1976@mail.ru
  0556949488

   

   

  Кожомбердиева  Насипахан  Ташполотовна
  Кесиби: Ош ТУ-  экономист,  АГУПКР –  жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана өз алдынча башкаруунун  магистри.
  Ээлеген кызмат орду:  Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын доценти   
  Окуткан сабактары:  Бизнести уюштуруу, социалдык ишти башкаруу жана уюштуруу, проекти өнүктүрүү жана программаны башкаруу, социалдык долбоорлоо жана аны  моделдештирүү.
  Публикациялардын жалпы саны:  22
  Квалификацияны жогорулатуу:    36 сертификат
  Байланыш маалыматтары:   0773113688
  E-mail:  nasiba.kozhomberdieva@mail.ru

   

   

  Темирбаева Санакан Конурбаевна
  Кесиби:  Юридика институту юрист – юриспруденция
  Ээлеген кызмат оорду:  Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын ага окутуучу
  Окуткан сабактары:  Правоведение, Таможеное право, КПКРиЗС, Основы соц. образования, Орган. и управление в СР
  Публикациялардын жалпы саны: 12
  Квалификацияны жогорулатуу:    15
  Email:  Sanakan67@mail.ru

   

   

   

  Маметова Гулназ Абдикеримовна
  Кесиби: Академик М. М. Адышев атындагы Ош  технологиялык   университети,  “Бухгалтердик эсеп жана аудит”
  Ээлеген кызмат оорду:  Экономика жана башкаруу факультетинин декандын дистанттык окуу бөлүмү боюнча орун басары. Бизнести башкаруу жана социалдык кафедрасынын ага окутуучу
  Окуткан сабактары:   Эл аралык бизнес, бизнести башкаруу, башкаруу теориясы.
  Публикациялардын жалпы саны: 16 макала
  Квалификацияны жогорулатуу:    22 сертификат
  Байланыш маалыматтары:   0773382383,  0557404437
  E-mail:  gulnaz-mametova@mail.ru

   

   

  Касымова Сюита Манасовна
  Кесиби:  Академик М. М. Адышев атындагы Ош  технологиялык   университети, ГМУ – менеджер
  Ээлеген кызмат оорду:  Бизнести башкаруу кафедрасынын окутуучусу
  Окуткан сабактары:  Ишкердик этикет, социалдык иштин конфликтологиясы, үй-бүлө таануу жана гендердик саясат, социалдык иштин калктын ар түрдүү топтор менен тажрыйбасы, Кризиске каршы башкаруу, эл аралык менедмент,
  Публикациялардын жалпы саны:  7
  Квалификацияны жогорулатуу:    15
  Байланыш маалыматтар:   Ош ТУ, 1корпус, 1/416
  E-mail:   Suitae@mail.ru  

   

   

   

  Кушбакова  Айзада  Турсунбаевна   окутуучу.
  Кесиби: Ош МУ Юридика факультети, юрист – юриспруденция
  Ээлеген кызмат оорду:  Бизнести башкаруу кафедрасынын окутуучусу
  Окуткан сабактары:   Укук таануу, ЮМАД, шаар куруу укугу, КР Конституциясы жана Чет өлкөнүн Конституциясы.
  Публикациялардын жалпы саны:  10
  Квалификацияны жогорулатуу:    10
  E-mail:   Aiza80@mail.ru   0777238268

   

   

   

   

  Бахрамжанова  Нилуфар  Махамаджановна
  Кесиби: Ош МУ тарых мугалими, социалдык экономикалык билим берүү багыты боюнча магистр.
  Ээлеген кызмат оорду:  Бизнести башкаруу кафедрасынын ага окутуучусу
  Окуткан сабактары: Социалдык консултациялоо, социалдык иштин теориясы жана методикасы, өлкө таануу.
  Публикациялардын жалпы саны:  10
  Квалификацияны жогорулатуу:    10
  E-mail:   nilu_55@mail.ru   0553820183

   

   

   

   

   

  Мадалиева  Жазгул  Нышаналиевна
  Кесиби: Академик М. М. Адышев атындагы Ош  технологиялык   университети, ГМУ – менеджер.
  Ээлеген кызмат оорду:  Бизнести башкаруу кафедрасынын лаборанты
  Публикациялардын жалпы саны:  5
  Квалификацияны жогорулатуу:   3
  E-mail:   Jazka86@mail.ru  

   

   

   

 • Бухгалтердик эсеп жана аудит (БЭжА) кафедрасы


  “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 13.03.2018-жылындагы № 284/1 буйругуна (07.03.2018-ж. № 1-3-1 токтому) ылайык берилген № LD18000010 лицензиянын негизинде төмөнкү багыттарда бакалаврларды даярдайт:

  • 580100 Экономика багыты
   Профилдери:
   Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит
   Мамлекеттик финансылык көзөмөл
   Статистика профилдери
  • 710500 Интернет технологиялар жана башкаруу багыты
   Профиль:
   Эсептеги, анализдеги жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу профили
  • Экономикадагы инновациялык технологиялар багыты (эксперименталдык окуу планы)
   Профиль:
   Маалымат технологияла-рынын базасындагы эсеп, анализ жана аудит профили

  Аталган багыттар (профилдер) боюнча бакалаврларды даярдоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017-жылы бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын негизинде жүргүзүлүүдө.

  580100 “Экономика” багыты эл аралык аккредитациялык экспертизанын натыйжасында эл аралык программалык аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, билим берүү ишмердүүлүгү жана билим берүүнүн сапаты эл аралык талаптарга жооп берет деп табылган (“НААР” көз карандысыз аккредитация жана рейтинг агенттиги. Берилген датасы: 31.05.18., катталуу №АВ 1557, лицензиянын мөөнөтү: 31.05.18. – 31.05.21.).

  Кафедранын миссиясы: мамлекеттик секторго жана бизнес-коомчулукка жаңы маалымат технологиялардын негизинде сапаттуу жана компетенттүү бухгалтерлерди жана аудиторлорду даярдоо.

  Кафедранын максаты: Кафедранын базасында окуу, методикалык жана илимий борборду түзүү жана “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча жогорку квалификациялуу жана компетенттүү адистерди даярдоо.

  Кафедранын тарыхы
  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы 1997-жылы Ош технологиялык университетинин ректорунун 1997-жылдын 27-июнундагы № 09-01/93 буйругуна ылайык мурдагы «Коммерциялык ишкердүүлүк жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын базасында уюштурулуп, өз ишмердүүлүгүн баштаган. Кафедра бүгүнкү күнгө чейин  4000ден ашык жогорку квалификациялуу адистерди даярдап, азыркы мезгилде кафедранын бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын түштүгүндө эле эмес, жалпы республика боюнча көптөгөн ишкана-уюмдарда, мекемелерде жетекчи, башкы бухгалтер, бухгалтер кызматтарын аркалап, экономиканы өнүктүрүүгө бараандуу салым кошуп келишүүдө. Үзүрлүү эмгегинин натыйжасында кафедра өзүнүн 20 жылдык тарыхында 3 жолу (2002-жылы, 2012-жылы жана 2017-жылы) “ОшТУнун мыкты кафедрасы” номинациясына татыган.

  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасына 1997-2003-жылдары башчы болуп э.и.к., доц. Узенбаев Р.А., 2004-жылы э.и.к., доц. Макеева С., 2004-2006-жылдары э.и.к., доц. Ормонов Н.А., 2006-2008-жылдары э.и.д., проф. Абиджанов С.А., 2008-2009-жылы э.и.к. Токтобекова М.А. жетектеп келишти. 2009-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин кафедраны э.и.д., профессор Узенбаев Р.А. жетектөөдө.

  Кафедранын учурдагы курамы 9 штаттык окутуучу, 3 чакырылган окутуучудан турат.

  А.А.А. Кызматы Аткарган жумушу
  Узенбаев Р.А. э.и.д, проф. кафедра башчысы
  Хамзаева А.М. э.и.к.,  Ош ТУнун доц. окуу иштери боюнча жооптуу
  Абдиев М.Ж. э.и.к., доцент усулдук иштер боюнча жооптуу
  Самиева К.Т. э.и.к., Ош ТУнун доц. илимий иштер боюнча жооптуу
  Мырзаибраимов Р.М. ОшТУнун проф. «Бухгалтер» илимий студенттик ийрими
  Умаров С.Т. э.и.к., доц. тышкы байланыштар, гранттар жана долбоорлор боюнча жооптуу
  Астанова  С.У. э.и.к., Ош ТУнун доц. практика боюнча жооптуу
  Алишева П.К. э.и.к., ага окутуучу тарбия жана уюштуруу иштери боюнча жооптуу
  Мамытова К.К. ага окутуучу СИИИ (НИРС) боюнча жооптуу
  Эсенбаев Н.С. э.и.к., Ош ТУнун доц.
  Мамашов К.А. э.и.к., Ош ТУнун доц.
  Эргешова Ч.М. аспирант, ага окутуучу

  Окуу-усулдук иштери
  Кафедрада даярдалган багыттар боюнча Негизги билим берүү программасы, базалык окуу планы, жумушчу окуу планы, студенттердин жекече окуу планын түзүү үчүн тандоо курстарынын тизмеси, бекитилген дисциплиналар боюнча ОУК даярдалган. Бул окуу документтери тышкы экспертизадан өткөрүлгөн жана иш берүүчүлөр тарабынан жактырылган.

  Кафедрада сапаттуу билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн, алар: компьютердик жана видео-класстар, заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылган адистештирилген кабинеттер, электрондук  китепкана жана интернет. Кафедранын окуу фонду 100дөн ашуун окуу куралдары жана электрондук китептерден турат.

  Тышкы байланыштар
  Кафедра “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча жогорку квалификациялуу жана компетенттүү адистерди даярдоо, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында тышкы стейкхолдерлер менен тыгыз байланышта иш жүргүзөт. Атап айтсак, Кыргызстандын Түштүгүндөгү Бухгалтер палатасы, КМШ мамлекеттеринин ЖОЖдорунун окутуучулары үчүн Modern education & Research institute, «Институт научных коммуникаций» АНО ж.б.у.с. окутуучулар өздөрүнүн квалификациясын жогорулатып, Ала-Тоо-Ататүрк эл аралык университети, Кыргыз-Түрк Манас университети, Б.Н. Ельцин атындагы КРСУ, М. Рыскулбеков атындагы КЭУ, ЖАМУ, К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык университети, ОшМУ ж.б. жогорку окуу жайлар, «Стимул» ОБ, бизнес-коомчулук жана мекеме-уюмдар менен активдүү кызматташат.

  Илимий иштер
  Кафедранын илимий темасы: “Кыргызстанда бухгалтердик эсептин, экономикалык анализдин жана аудиттин өнүгүү процессин изилдөө: теориясы, практикасы, методикасы жана методологиясы”

  Кафедрада аспиранттар жана изденүүчүлөр 08.00.12 – Бухгалтердик эсеп, статистика жана 08.00.05.  – Экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиктери боюнча илимий изилдөөлөрдү алып барышат.

  Кафедранын илимий потенциалы 75% түзөт: 1 экономика илимдеринин доктору, профессор, 8 экономика илимдеринин кандидаты, доцент, 1 ОшТУнун профессору, 1 ага окутуучу бар.

  Студенттердин  илим-изилдөө иштери. “БЭжА” профилинин студенттери республикалык жана регионалдык предметтик олимпиадаларга, илимий-практикалык конференцияларга жыл сайын активдүү катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишет. Мисалы: Э(БУиА)-15 тайпасынын студенти Эргешова Асылзат 2018-жылы “Экономикалык анализ” предмети боюнча ЖОЖдор аралык регионалдык олимпиадада 2-орунду, республикалык олимпиадада 3-орунду ээлеген, Э(БУиА)-14 тайпасынын студенттери Чолпонбаев Тимур, Минажидин уулу Абдисатар «Финансист күнү-2017» майрамына карата 2017-жылы Воронежде (РФ) өткөрүлгөн “Финансы России в условиях глобализации” аттуу бүткүл россиялык тегерек столго катышып, макалалары жарыяланган.

  Заман талабына ылайык жаңыдан ачылган Интернет технологиялары жана башкаруу багытынын 1-курсунун ИтвУ-18 тайпасынын студенттери Бектурганова Таттыгул, Айтмырзаева Кызжибек, Турсунбек кызы Клара, Нурлан кызы Аксаамай окуудагы мыкты көрсөткүчтөрүнөн тышкары, факультеттин, университеттин деңгээлиндеги илимий, коомдук, маданий иш-чараларда активдүүлүгүн көрсөтүүдө. Аталган багыт жакынкы келечекте жогорку кесиптик билим берүү системасында өз ордун таап, биздин бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда жогорку суроо-талапка ээ болгон адистердин катарын толуктарынан күмөн жок.

  Кафедранын курамы


  Узенбаев Расул Ашырбекович
  Илимий даражасы: 
  Экономика илиминин доктору (2015ж.) 08.00.12.-Бухгалтердик эсеп, статистика
  Илимий наамы: (2006ж.) “Экономика” адистиги боюнча доцент
  Билими: жогорку. (1988ж.) Кыргыз мамлекеттик университетинин эсеп – экономика факультети.
  Адистиги: (1988ж.) “Бухгалтердик эсеп, көзөмөл жана чарбалык ишмердүүлүктүн анализи” 
  Басылмалары: алтымыштан ашуун илимий эмгеги, 3 монография, 35 окуу куралы жана окуу –усулдук эмгектери, 2 патент ж.б. басмадан чыгарылган.
  Негизги эмгектери:

  1. Узенбаев Р.А. Эсеп, эсептөө жана өндүрүүгө кеткен чыгымдарды талдоо: теория, методология жана практика. Монография. “Maxprint” басма үйү. Бишкек ш, 2013 ж., 18,.75 б.т.
  2. Узенбаев Р.А., Исраилов Т.М., Каримбаева М.А. МФСО для МСП. Чакан жана орто ишкердүүлүк үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын негиздери. Окуу куралы. – Ош: «Кагазресурстары» басмаканасы, 2017. – 20,8 б.т.
  3. Узенбаев Р.А., Эргешова Ч.М., Бекмуратова А.А. Финансылык эсеп. Окуу куралы. – Ош: «Кагаз ресурстары» басмаканасы, 2017. – 14,1 б.т.(03222) -4-60-94, 0771 42 67 24, URRAS@mail.ru.

  Мырзаибраимов Р.М. проф. ОшТУ
  (03222) -4-60-94, 0772-22-36-05,
  myrzaibraimov00@mail.ru
  Жарык көргөн методикалык эмгектер: 9

   

   

   

   

   

   

   

  Абдиев Мурат Журатович
  Илимий даражасы
  : экономика илимдеринин кандидаты, 2012-ж.
  Илимий наамы: “Экономика” багыты боюнча доцент, 2015-ж.
  Адистиги:  (2000ж.), “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистиги.
  Окуу-методикалык иштери: 30 окуу куралдары, методикалык басылмалардын автору, 3КР ББжИМ грифи менен окуу куралга, 5 окуу курал жана 1 монографияга автордук күбөлүк алган.
  Илимий иштери:3 монография, 74 илимий макалалардын автору. 2013-жылдан баштап “Экономикалык интеграция шартында КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу” деген темада доктордук диссертация менен иштеп жатат.
  Окуткан предметтери: Бухгалтердик эсеп, финансылык эсеп, ППП 1-С Бухгалтерия, бухгалтердик отчеттуулук.
  Негизги эмгектери: Абдиев М.Ж. Бухгалтердик эсептин негиздери. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2010-ж., 7,2 б.т., Абдиев М.Ж.. Рынок экономикасынын шартында жашылча-жемиш өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Монография. РИО Ош ТУ, Ош ш., 2012 ж., 9,25 б.т., Абдиев М.Ж. Финансылык эсеп. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2012-ж., 13 б.т., Абдиев М.Ж. Бухгалтердик эсепти документтештирүү. Окуу куралы. РИО Ош ТУ, 2013-ж., 14,75 б.т., Абдиев М.Ж. Бухгалтердик финансылык отчеттуулук. Окуу куралы. РИО Ош ТУ, 2013-ж., 14,7 б.т., Абдиев М.Ж. Аудит. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2015-ж., 13 б.т.
  (03222) -4-60-94, 0772-45-61-00, mabdiev1977@mail.ru

   

  Умаров Сайбидин Тойчуевич
  Ээлеген кызмат орду:
   ОшТУ нин «БЭжА» кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы: Экономика илимдеринин кандидаты, 2013-ж, «экономика менеджмент» багыты боюнча магистр.
  Илимий наамы: ОшТУнун доценти 2013-ж.
  Адистиги: «Экономист».
  Окуу-методикалык иштери: 2 окуу куралдары,  методикалык басылмалардын автору
  Илимий иштери: 39 илимий макалалардын автору.  2013-жылдан баштап “Кыргызстандагы агро өнөржай өндүрүшүнүн атаандаштыкка жарамдуулугуна таасир тийгизүүчү шарттар жана факторлор” деген темада доктордук диссертациясынын үстүндө  иштеп жатат
  Илимий- педагокикалык тажрыйбалары: Бишкек ш. 2011-ж.УЭП  Жалал-Абад шаары. КРСУ Бишкек ш.2011-ж.
  Окуткан предметтери: финансылык отчеттун анализи,  бух учет, ком. тех бух. Учет управл учет, бухгал дело, осн системного анализа, ТБУ, АЭД, бух учет в ком банке.
  (03222) -4-60-94, 0772-31-48-74, Saibidin79@mail.ru

  Хамзаева Айнура Мураталиевна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти.
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты. 2015-жылдын 27-ноябрында 08.00.05-Экономика жана эл чарбасын башкаруу (аймактык экономика) адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Рынок шарттарында калктын жашоосун камсыздоо системасын калыптандыруунун аймактык өзгөчөлүктөрү ( Ош облусунун мисалында)” деген темадагы кандидаттык диссертациясын жактаган.
  Окуган дисциплиналары: Экономикалык анализ, Финансылык анализ, Бухгалтердик эсептин тарыхы
  Басылмалары: 15 илимий, 5 окуу-усулдук эмгеги, анын ичинде кыргыз тилинде даярдалган 3 окуу куралы жарык көргөн, 1 патенти бар.
  Негизги эмгектери: “Экономикалык анализдин негиздери” окуу куралы (2012-ж.); “Бухгалтердик эсептин тарыхы” окуу куралы (2014-ж.)
  Квалификацияны жогорулатуу: Оштогу бухгалтердик мектеби, артыкчылык диплому (июль-октябрь 2000-ж.); CIPAEN “Башкаруу эсеби”, сертификат (май-июнь 2006-ж.); КЕН бизнес-мектеби “Финансылык эсеп” курсу, сертификат (январь-февраль 2012-ж); “Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1” курсу (ноябрь, 2016-ж.);
  (03222) -4-60-94, 0773-01-01-90, аinura.hamzaeva@mail.ru

  Самиева Каникей Токтогуловна
  Кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана   аудит кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу
  Илимий эмгектери:35тен ашык илимий эмгектери чет элдик жана ЖАК сунуштаган КРдагы журналдарда  жарыяланган, анын ичинен 25 илимий макала РИНЦте катталган, 1 монография жана 5 окуу-усулдук куралдары жарык көргөн
  Негизги эмгектери: «Башкаруу эсеби»: окуу куралы (2013-ж.), «Башкаруу эсеби»: практикалык окуу куралы (2017-ж.)
  Окуган предметтери: Башкаруу эсеби, башкаруу анализи, чыгымдардын эсеби жана продукциянын өздүк наркын калькуляциялоо, дыйкан чарбалардын бухгалтердик эсеби, финансы (кредиттик) мекемелеринин эсеби
  Квалификациясын жогорулатуу: CIPAEN: “Башкаруу эсеби”, “Финансылык эсеп”, “Финансы менеджменти”; KPMG: “Краткий обзор требований МСФО”, ОсОО “Стимул”: “Учет, налогооблажение и автоматизация в некоммерческих организациях”, “БУ по программе 1 С: Предприятие 8.1”
  (03222) -4-60-94, 0770-67-28-20, Kanykey.1979@mail.ru

  Алишева Перизат Култаевна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу.
  Академиялык даражасы: Экономика магистири
  Туулган жери: Жалал-Абад областынын Аксы районуна караштуу Кербен айылы
  Билими:2001-жылы Кыргыз Агрардык Академиянын экономика факультети.
  Окуган дисциплиналары:  «Бухгалтерский  учет», «Управленческий учет», «МСА», «Практический аудит», «Теория аудита».
  Басылмалары: Жарык көргөн окуу-усулдук комплекси баары – 19, анын ичинен 12 илимий макала,  7 методикалык көрсөтмө, 1 патенти бар.
  Илимий темасы: 2012-жылы ОшТУнун аспирантурасына № 07-32/30 03 декабрь 2012 -жылы буйруктун негизинде  08.00.12 «Бухгалтердик эсеп, статистика» адистиги, диссертациялык иштин темасы: «Кыргыз Республикасынын Түштүк регионунун туристик ишмердүүлүгүнүн бухгалтердик эсебин жана аудитин өркүндөтүүнүн жана уюштуруунун теориялык аспектилери », илимий жетекчиси э.и.д., проф. Мамасыдыков А.А.
  Квалификацияны жогорулатуу: Оштогу бухгалтердик мектеби, Объединение бухгалтеров и аудиторов (ОБА) “Башкаруу эсеби”, “Салык жана укук”, “Финансылык эсеби” (май-июнь 2004- 2005), КЕН “Финансылык эсеп” курсу, Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1. , ПБЮК “Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС”,“Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей”
  (03222) -4-60-94, 0772-76-13-94, аlisheva2005 @mail.ru

   

  Астанова Саламат Ураимовна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу
  Илимий даражасы:  экономика илимдеринин кандидаты, 2017- жылдын 1- апрелинде  08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо көрсөтүү системасын өнүктүрүү» деген темадагы кандидаттык диссертациясын жактаган
  Окуган дисциплиналары: Бухгалтердик эсеп, башкаруу эсеби, финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары
  Басылмалары: 11 илимий макала, 2  окуу -усулдук эмгеги
  Негизги эмгектери: «Финансылык эсеп»  окуу куралы (2013-ж.) ,  «АРМ бухгалтера» усулдук колдонмо (2013- ж.)
  Квалификацияны жогорулатуу: «Түштүк Кыргызстандын Профессионал Эсепчилери» КБ «Бухгалтердик эсептин негиздери» (ноябрь-декабрь 2013-ж.),   УЦ «Стимул «Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1.»  (ноябрь, 2016 ж.), ПБЮК «Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС»  (декабрь, 2015-ж), «Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей»  (ноябрь, 2014-ж)
  (03222) -4-60-94, 0777-02-11-31, sastanova@mail.ru

   

  Мамытова Кызжибек Кадырмаматовна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу.
  Билими- жогорку, Ош технологиялыкуниверситети, Финансы экономикалык факультети
  Адистиги:(2003ж.), “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистиги.
  Окуган дисциплиналары:  Бухгалтердик эсеп жана аудит, финансылык эсеп, «МСФО».
  Басылмалары:Жарык көргөн окуу-усулдук комплекси баары-  16, анын ичинен 12 илимий макала,  3 методикалык көрсөтмө, 1 патенти бар.
  Илимий темасы:2013-жылы ОшТУнун аспирантурасына № 07-32/3721.11.2013-жылдагы буйруктун негизинде  08.00.05 «Экономика жана эл чарбачылыгын башкаруу» адистиги, диссертациялык иштин темасы: “Жергиликтуу бюджеттин киреше потенциалын жогорулатуунун жолдору жана эсептөө методикасын оптималдаштыруу”, илимий жетекчиси э.и.д., проф. ОшТУ   Узенбаев Р.А.
  Квалификацияны жогорулатуу: Объединение бухгалтеров и аудиторов (ОБА) “Башкаруу эсеби”, “Салык жана укук”, “Финансылык эсеби” (май-июнь 2004- 2005), КЕН “Финансылык эсеп” курсу, Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1., ПБЮК “Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС ”, “Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей”
  03222) -4-60-94, 0778-25-98-07, mamytova.2017

   

  Эсенбаев Нургазы Смагулович
  Кызмат орду: О
  ш технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти.
  Илимий даражасы: э
  кономика илимдеринин кандидаты.
  Илий эмгектери: 
  20дан ашуун илимий эмгеги, анын ичинен 8 илимий макала РИНЦте катталган, 1монография жана 1 окуу усулдук куралы жарык көргөн.
  (03222) -4-60-94, 0777-37-75-59, sss_09 @mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Мамашов Канжарбек Асилбекович
  Туулган жери
  : Ош облусу, Кара-Суу шаары
  Туулган күнү: 1979-жылдын 26-августу
  Билими: жогорку, ОшТУ, финансы-экономикалык факультети, 2006-ж.
  Адистиги: Бухгалтердик эсеп жана аудит
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты (2017)
  Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу
  kanjar@mail.ru

   

   

   

  Эргешова Чынара Мухтаровна
  Ээлеген кызмат орду
  : Ош технологиялык  университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын окутуучусу
  Илимий даражасы: ОшТУнун аспиранты , илимий темасы:«Нефть өндүрүү тармагынын башкаруу эсебин, анализин жана ички аудитин өркүндөтүү”
  Окуган дисциплиналары: Бухгалтердик эсеп, башкаруу эсеби, бухгалтердик отчеттуулук, Салык эсеби
  Басылмалары: 8 илимий, 2 окуу-усулдук эмгеги, 1 окуу куралы жарык көргөн
  Негизги эмгектери: «Бухгалтердин иш ордунун автоматташтырылышы» окуу-усулдук (2014-ж), «Финансылык эсеп» окуу куралы (2017-ж)
  Квалификацияны жогорулатуу:  Оштогу бухгалтердик мектеби, диплом (январь-апрель 2008-ж); Фонд поддержки образовательных инициатив по курсу  РКМЧП, сертификат (январь- апрель 2010-ж);  «Бухгалтерский учет по программе 1:С Предприятие 8.1» курсу (ноябрь 2016-ж)
  (03222) -4-60-94, 0772-65-10-04, Shaken2017@ mail.ru

   

  PDF форматындагы документтер:
  БЭжА кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • Экономикадагы колдонмо информатика (ЭКИ)


   Кафедранын миссиясы – Маалыматтык коомдун экономикасынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү.
  Кафедранын максаты – Маалыматтык коомдун экономикасынын келечегине жана керектөөсүнө туура келген адистерди даярдоо

  Кафедранын тарыхы
  Экономикадагы колдонмо информатика (ЭКИ) кафедрасы 2006 – жылы 20 – сентябрында түзүлгөн. Экономика менен информатиканын айкалышуусунун максатында,  ошондой эле илимде жана окуу процесстеринде экономиканын көйгөйлөрүн маалыматтар технологиясынын жардамында  изилдөө.

  Кафедра  төмөндөгү багыттар боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт:

  • Колдонмо информатика багыты, профили “экономикадагы колдонмо информатика”;
  • Бизнес-информатика багыты, профили “электрондук бизнес”.

  Бир топ жылдан бери кафедрадан билим алган бүтүрүүчү студенттердин саны 400 дөн ашат. Кафедрада жогорку сапаттагы профессорлук-окутуучулук курам жана  материалдык-техникалык база түзүлгөн.

  Азыркы убакта кафедрада 8  окутуучу бар, алардын ичинен 1 экономика илимдеринин доктору, 2 физика жана математика илимдеринин кандидаттары, 4 ага окутуучу жана 1 окутуучу эмгектенет. Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн атайын курстардан жана стажировкалардан кыргызстандагы алдынкы флагман ВУЗдардан өтүшкөн.

  Кафедра түзүлгөндөн бери кафедраны  ф-м.и.к., доценти Артыков Аамат Жакышович жетектеп келет. Азыркы күндө да ал кафедра башчысы.

  Материалдык жана методологиялык камсыздалышы

  Кафедрага тиешелүү 2 компьютердик класстар жана 1 аудитория бар, алар заманбап маалыматтар  технологиялары жана программалары менен камсыз болгон. Кафедрадагы тиешелүү болгон дисциплиналар толук окуу – методикалары менен камсыздалган жана алар керектүү комплекстик программалар, мисалдар  менен тастыкталган. Кафедранын окутуучулары сабактарды өтүү үчүн интерактивдик колдонмолорду, электрондук лекцияларды түзүүгө өзгөчө көңүл буруп келишет. Кафедранын коллективи адистерди даярдоо үчүн сапаттуу окуу – методикасынын базасын иштеп чыгышкан,  ошондой эле заманбап web – технологиялардын, маалыматтар системасынын жардамында сабактар өтүлөт.

  Окуу процессине компьютердик класстар пайдаланылат, ал класстар заманбап мультимедиялык жабдыктар менен жабдылып, маалыматтар технологиясындагы программалар кийрилген.

  Илим жана билим

  Кафедранын окутуучулары активдүү илим изилдөөдө жана окуу – методикалык иштерге катышышат. Өлкөнүн ичинде жана чет мамлекеттердеги илимий журналдарда илимий макалаларын жарыкка чыгарышат.

  Кафедранын окутуучуларынын илим изилдөө областы болуп:

  • Маалыматтар технологиясын ар түрдүү чөйрөлөрдө жана анын ичинде экономикада колдонуу;
  • Математикалык көйгөйлөрдө маалыматтар технологиясын колдонуу.

  Кафедранын илимий иштерин аткарууда аспиранттарды жана студенттерди тартышат. Кафедранын студенттери ар түрдүү деңээлдеги олимпиадаларга, семинарларга жана конференцияларга катышышат.

  Биздин кафедранын сыймыгы таланттуу студенттер болуп эсептелет. Азыркы убакта кафедрада  окушат:

  • илимий макалалары бар студенттер;
  • республикалык жана региондук олимпиадалардын, конкурстардын, гранттардын жана спартакиадалардын жеңүүчүлөрү.

  Кафедранын бүтүрүүчүлөрүн  Бишкек, Ош шаарларынан, Кыргыз Республикасынын баардык региондорунан, чет өлкөлөрдө (Россия, Казахстан, Өзбекстан) экономист, менеджер, аналитик, ишкананын жетекчиси, бизнесмен, илимдин кандидаты, доцент жана ЖОЖдордо окутуучу  статустарында иштеп жаткандыктарын кезиктирүүгө болот.

  Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн студенттерин окуу жагынан эле эмес, коомдук иштерде жана эс алуу жактарын да колдоп келишет. Жылына бир жолу түштүк Кыргызстандын  тарыхый жайларына экскурсия уюштуруп беришет жана ошондой эле жаңы жыл, кызыктуу семинарларды, бүтүрүүчүлөр менен жолугушууларды өткөрүшөт. Кафедранын окутуучуларынын интенсивдүү иштеп жатышканынын негизинде, студенттер менен окутуучулардын ортосунда чыгармачылык атмосфера түзүлгөн.

  Сырткы байланыштар

  Кафедра Кыргыз Республикасынын илим жана билим министрлиги, экономика министрлиги, салык инспекция, коммерциялык банктар, мамлекеттик жана жеке ишканалар менен тыгыз байланышта.

  Студенттерди алмаштырып окутуу программасынын негизинде  төмөндөгү университеттер менен “Колдонмо  информатика” жана “Бизнес -информатика” багыттары боюнча келишимдер түзүлүп практика жүзүндө иштеп жатат:

  • Түштүк Корея Республикасынын Чонбук Улуттук университети;
  • Россиядан Урал Экономикалык Университети;
  • Кыргыз Экономикалык Университети.

  Окутуучулар жыл ичинде  өзүнүн профили боюнча эл аралык илимий конференциаларга катышышат.

  Кафедранын илимий – изилдөө багыты
  “Математикалык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык методдор”

  Бүтүрүүчүлөрдү даярдоо багыттары:

  1. Колдонмо информатика багыты, профили “Экономикадагы колдонмо информатика” (квалификациясы – академиялык бакалавр)

  Күндүзгү – 4 жыл , контрактын негизинде

  1. Колдонмо информатика бакалавр багыты – экономиканы талдаган, бизнес процесстерди моделдештирүүнү билген, ишкананын ишмердүүлүгүн анализдеген, базардагы товарлардын жана алардын каржы абалдарын алдын ала божомолдогон, заманбап маалыматтар системасын түзгөн, ошондой эле компьютерде профессионалдык деңгээлде иштей алган адис.

  “Экономикадагы колдонмо информатика” профили экономика жана информатика эки областын айкалышуусунда  турган, XXI – кылымдын профессионалдык бакалаврын даярдайт.

  «Экономикадагы колдонмо информатика» профили программистерди, системалык админстраторлорду, мамлекеттик башкаруу органдарында маалыматтык кызматтардын жетекчилерин, коммерциялык ишканаларда, камсыздандыруу компанияларда, банк ишканаларында, аудитордук ишканаларда, жеке ишканаларда, инвестициялык жана коммерциялык компанияларда  иштөөчү адистерди даярдайт.

  Бүтүрүүчүлөр мамлекеттик жана муниципиалдык ишканаларга, өндүрүштө жана ишканаларды башкаруу кызматтарына, камсыздоо программаларын иштеп чыгуу, компаниялардын суроо талаптарына керек.

  1. Бизнес – информатика багыты, профили

  «Электрондук бизнес»;

  «Каржы жана банк секторунда маалыматтык коопсуздук»;

  «Экономиканы электрондук башкаруу»  (квалификациясы –Бизнес – информатика багытынын бакалавры)

  Күндүзгү – 4 жыл жана дистант – 5 жыл, контрактын негизинде.

  580500.“Бизнес информатика” багыты боюнча даярдоонун актуалдуулугу маалыматтар системаларын уюштурууну эффективдүү колдонуу жана бизнесте логикалык моделдерди тургузуу. Бизнес информатика багыты базар экономикасында жаңы багыт болуп эсептелет. Кыргыз Республикасындагы ар түрдүү экономикалык секторлорго маалыматтар системасын активдештирүүнү өнүктүрүү үчүн маалыматтар системасынын областында жогорку деңгээлде өздөштүргөн кадрлар керек экендиги тастыкталып турат.

  Бизнес информатиканын бакалавры  экономика, менеджмент, финансы жана маалыматтар системалары жана технологиялары боюнча кеңири билим алышат, ошондой эле заманбап татаал шарттарда инновациялык проектерди ишке ашырууга жөндөмдүү.

  Маалыматтар жана коммуникациялык технологиялардын негизинде бизнести башкаруунун методдорун билген экономистерди, финансистерди, маркетологдорду жана менеджерлерди даярдайт.

  Келечектеги квалификациясы, профессиясы:

  • Бизнес консультант;
  • Системалык аналитик;
  • Логикалык;
  • Долборлоо менеджер;
  • Тармактык менеджер;
  • IT-технолог боюнча адис;
  • МС жана МКТ боюнча адис.

  Иштеген жери:

  • Кредиттик ишканалар;
  • Банк ишканалары;
  • Мамлекеттик структурада;
  • Камсыздоо жана IT-компанияларда;
  • Жеке ишканаларда;
  • Соода сатык (торговля) жана кызмат көрсөтүүчү жайларда.

  Кафедранын окутуучулар курамы


  Артыков Аамат Жакышович

  Илимий даражасы: физика – математика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент, ОшТУнун профессору
  Кесиби: Кыргыз Мамлекеттик  университети, адиси – математик

  Ээлеген кызмат орду: Экономика жана башкаруу факультетинин деканы
  Окуткан сабактары: Сандык усулдар, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, иштетүү системалары жана банк ишиндеги маалыматтар системасы.
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 32, окуу – методикалык колдонмолор – 15.
  Квалификацияны жогорулатуу: Сертификат, “Проведение самооценки ВУЗа и написание отчета по самооценке” Ош – 2014г., Сертификат, Обще Европейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP), Бишкек – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борбору “Кесиптик билим берүү системасындагы окутуунун жаңы технологиялары”, Ош – 2016ж. Сертификат,

  “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. Сертификат, “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелери” Ош – 2017ж. Сертификат, Семинар тренинг ОшТУ,  12-13-январь 2018г.

  Агентство по аккредитации образовательных прогарамм и организации (ААОПА) «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 25.06.2018 г.

  КРББжИМ Лмицензиялоо боюнча кеңешинин чечими (№1585/1  27.12.2017ж.) билимм берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эржелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуудан өттү.

  2018-жылдын 18-19 январь күндөрү эл аралык бөлүм тарабынан өткөрүлгөн “Эразмус Плюс программасынан алкагында долбоор жазуу боюнча семинар-тренинг” ОшТУ 2018-ж

  “Экология и природопользование: актуальные вопросы науки, практики и образования” посвященной году развития регионов в КР и 20-летнему юбилею кафедры “Экология и охрана окружающей среды” ОшТУ 2018ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:   +996(553)973233,
  E-mail:   aamat62@mail.ru

  Ташбаев Азизбек Мазанович

  Кесиби: Ош мамлекеттик педагогикалык институту, адистиги – математик, Oш технологиялык университети, адистиги – экономист – уюштуруучу
  Ээлеген кызмат орду: Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын профессору
  Илимий даражасы: Экономика илиминин доктору
  Илимий наамы: доцент, Экономика илиминин доктору, ОшТУнун профессору
  Окуткан сабактары: жогорку математика жана экономикадагы математикалык методдор
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар –  90, окуу – методикалык колдонмолор –25.
  Квалификацияны жогорулатуу:  CERTIFICATE, “Horizon 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation” 2014y. Сертификат, Фонд, “Сорос – Кыргызстан” “Жогорку билимдин мазмунунун жаңыланышы жана сапатын кепилдигинин тутумдары”, Көз карандысыз аккредитация боюнча эксперттерди даярдоо” Ош – 2014ж. Сертификат, “Управление личными деньгами семейным бюджетом” Ош – 2014г. Сертификат, Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP), Бишкек – 2014г. RESEARCHER CONNECT Communication skills for researchers Dilyara Woodwart, Trainer. 2017у. Сертификат, Принял (а) участие на курсах повышения квалификации по теме: “Стартапы и создание нового бизнеса”, в рамках проекта “Менеджмент – Инновации – Развитие” программы Эразмус+. 2017 Сертификат, “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. Сертификат, “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелери” Ош – 2017-ж.

  7-ой Международной научно-практической конференции “Экономико-техническая платформа новой информационной революции” 28.07.2018 г.Баткен

  КРББжИМ Лицензиялоо боюнча кеңешин чечими (№1585/1 27.12.2017ж.) билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуудан өттү. 2018-жылдын 1-январынан 2021-жылдын 31-декабрына чейин жарактуу.

  Train-The-Trainer Program of Logistics and Chain Management conducted dy the Logistics Excellehse Centre (LECCA) of Global Technology Solutions (GTS), Heriot Watt University and Kuehne Foundation. KR/ November 26-30, 2018

  Актиф-илим Integrating Communicative Skills in Teaching English for Science Training from April 16 to 18, 2018 Бишкек
  Байланыш маалыматтарыиш телефон: (03222) 43399,уюлдук телефон: +996(770)886002
  E-mail: atashbaev@mail.ru

   

  Атабаев Султанмахмуд Коңурбаевич

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат оорду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окуткан сабактары: жогорку математика, эконометрика, дүйнөлүк маалыматтар системасы, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 9, окуу – методикалык колдонмолор – 5 .
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г.сертификат, “Уюмдагы менеджердин орду” Ош – 2017ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:   +996(551)555 411,
  E-mail: atabaev.70@list.ru

   

  Орозмаматова Жыпаргүл Шермаматовна

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат орду:  «Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын» кафедра башчылыгынын убактылуу милдетин аткаруучу
  Илимий даражасы: экономиканын магистри
  Окуткан сабактары: информатика, жогорку математика, маалыматтар базасы, эсептөө системасы жана телекоммуникациялык каражаттар
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 18, окуу – методикалык колдонмолор – 8.
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. сертификат, Ала-Тоо-Ататюрк, Совместный научно – образовательный проект, “Экономическое развития” и “Теоретические основы экономики переходного периода” Ош – 2016г.

  сертификат, Профессиональная бухгалтерская школа ОсОО “КЕН” г. Ош лиц.LE 145000316, курс “1С Бухгалтерия для Кыргызстана” Ош – 2016г. Сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. М.Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана кадраларды даярдоо институту Сертификат – «Дисциплиналарды окутуу сапатын жогорулатуунун инновациялык технологиялары» (36 саат) 19 –февраль 2019-жыл. Рег. № 0585

  «Mathematical Analysis, Differential Equations And Their Applications» MADEA 8  dedicated to the 80th birthday of Academician A. M. Samoilenko

  Агентство по аккредации образовательных программ и организаций (ААОПО) Сертификат «Проведение независимой аккредитации программ и организациий профессионального образования» Рег: СТ-012213   25.06.2018 г.

  Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Сертификат  «Эразмус Плюс программасынын алкагында долбоор жазуу боюнча семинар – тренингке» катышкандыгы

  “Дисциплиналарды окутуу сапатын жогорулатуунун инновациялык технологиялары” 36 саат. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Лиц. ЛЕ140000716 19.02.2018ж.

  Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО) “Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” 25.06.2018г.

  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(772)811 807
  Email:   jypar75@mail.ru

   

  Курманалиева Гульзат Салыевна

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат оорду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окуткан сабактары: жогорку математика, каржы математикасы, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, экономикалык кубулуштарды компьютерде моделдештирүү
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 4, окуу – методикалык колдонмолор – 6.
  Квалификацияны жогорулатуу: Сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633  Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8,1” 2016г. Сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Багыт KG” КБ  “Кредиттик технологиялар иситемасы” Ош – 2017-ж.

  «Экономикадагы маалыматтык технологиялар» аталыштагы 30 сааттык курсу,

  72 hours Profesional Devolopment Courses, May-July 2018, Osh State University, faculty of World Languages and Cultures. 22-26.01.2018 year.

  Ош шаардык Мериясынын «Ардак грамотасы» 2018-ж
  Байланыш маалыматтарыиш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:  +996(773) 469969
  E-mail:   gulzat-kurmanalieva@mail.ru

   

  Маатов Кеңешбек Максатович

  Кесиби: Академик М. М. Адышев атындагы Ош  технологиялык   университети,  инженердик – педагогикалык факультети, адистиги – колдонмо  математика жана информатика, квалификациясы – математик, системалык  программист.
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу, ЭжБФнин тарбия иштери боюнча декандын орун басары
  Илимий даражасы: колдонмо математика жана информатика багыты боюнча магистр
  Окуткан сабактары: компьютердин технологиясы, программалоонун технологиясы, долборлоонун маалымат системасы, интеллектуалдык маалымат системасы
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 9, окуу – методикалык колдонмолор – 4.
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, Профессиональная бухгалтерская школа ОсОО “КЕН” г. Ош лиц.LE 145000316, курс “1С Бухгалтерия для Кыргызстана” Ош – 2016г.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, (03222) 43399, уюлдук телефон: +996(553)748684
  E-mail:   Maatov.k.m@mail.ru

  Анашова Чыныгүл Жолдошбаевна

  Кесиби: Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, адистиги – менеджменттеги колдонмо информатика
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын окутуучусу
  Илимий даражасы: колдонмо  информатика багыты боюнча магистр
  Окуткан сабактары: маалыматтар базасы, Delphi чөйрөсүндө программалоо, маалыматтар системасы жана технологиясы, маалыматтар коопсуздугу, маалыматтар системасынын экономикалык теориясы
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 5
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу ОшТУ – 2014ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(770) 209 115
  E-mail: Chika181013@gmail.com

   

  Жакшылык кызы Гүлайым

  Кесиби: Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, экономика жана башкаруу факультети, адистиги –экономикадагы колдонмо информатика
  Квалификациясы – информатик – экономист  (артыкчылыгы менен)
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын лаборанты
  Квалификацияны жогорулатуу
  : сертификат, “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633  Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8,1” 2016г. сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г.

  Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Диплом 2018-жылдын «Мыкты лаборант» номинациясы. Ош ш. 2018-ж.  № 129
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(777)666909,   +996(551)565708
  E-mail: gulaiym.92kg@mail.ru

   

  Абдимитал уулу Руслан

  Кесиби: Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Экономика жана башкаруу факультети

  Адистиги – Экономикадагы колдонмо информатика
  Ээлеген кызмат орду: «Экономикадагы колдонмо информатика» кафедрасынын окуу устаты
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(771)611 997

  E-mail: i..and.world@mail.ru