Экономика жана башкаруу факультети

 • Экономика жана башкаруу факультети (ЭБФ)


  ЭБФнын кыскача тарыхы – Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 25 жылдык тарыхында ЭБФ окутуунун жана илимий изилдөөлөрдүн эң мыкты салттарын, окутуучулардын кесиптик кадрларын калыптандырып, экономика жана башкаруу боюнча 7 миңден ашуун адистерди даярдаган.

  Азыркы учурда ЭБФ – 6 кафедра, 58 ден ашуун кызматкер, анын ичинен 2 илимдин доктору профессор, 1 профессор  Ош ТУ, 20 дан ашуун илимдин кандидаттары, 20  экономиканын, менеджменттин жана мамлекеттик башкаруунун магистрлери эмгектенүүдө жана 1200дөн ашуун күндүзгү жана сырттан (дистанттык) окуу боюнча студенттер билим алууда.

  Ош технологиялык университети экономикалык адистиктерге даярдоо үчүн абитуриенттерди кабыл алууну алгач 1991-жылы баштаган. Республиканын түштүгүндө экономисттерди даярдоо чечими ОшТУнун биринчи ректору, КР УИА мүчө-корр, КР ИА академиги, э.и.д., профессор П.К. Купуевдин эмгегинин натыйжасында алынган.

  Алгач «Турмуш тиричилик-коммуналдык тейлөө жана шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу» жана «Өндүрүштү уюштуруу» адистиктери боюнча болочок экономисттер кабыл алынган. 1992-жылы ОшТУда биринчи жолу контракттык негизде «коммерция» адистигине кабыл алуу башталган. Ошентип Кыргызстандын түштүгүндө биринчи экономика факультети ачылып, азыркы экономика жана башкаруу факультетинин пайдубалы түптөлгөн. Кийинчерээк жаңы кафедралар түзүлүп, жогорку билим берүүнүн жаңы классификаторуна ылайык студенттер кабыл алына баштаган.

  Экономика жана башкаруу факультети экономика жана башкаруу жаатындагы бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн фундаменталдык жана кесиптик даярдыкты камсыздайт, илимий-изилдөө ишмердүүлүк жүргүзүү жөндөмдөрүн, ошондой эле жигердүү турмуштук позицияны, Кыргызстанда илимди жана маданиятты калыптандырууга жана өнүктүрүүгө, билим берүү системасынын мыкты салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө умтулат. Факультет студенттердин билимдерин үзгүлтүксүз жаңылоого, интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга, жогорку моралга жана адеп-ахлакка умтулуусун калыптандырат жана көмөк көрсөтөт. Факультет кеңири спектрдеги билим берүү жана илимий кызматтарды көрсөтөт, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, керектөөчүлөр, республикадагы ЖОЖдор, илимий жана окуу борборлору, бийлик органдары жана коомчулук менен ишенимдүү өнөктөштүк байланыштары бар.

  Багыттар
  Факультет төмөндөгүдөй багытта бакалаврларды даярдайт:
  580100 Экономика (БУжА,ФжК, ЭжИБ) Экономиканын бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4жылдык 5 жылдык
  580200 Менеджмент, Менеджменттин бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4 жылдык 5 жылдык
  580600 Логистика, Логистика бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4 жылдык 5 жылдык
  580500 Бизнес информатика, бизнес- информатика бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4жылдык 5жылдык
  580700 Бизнести башкаруу, бизнести башкаруу бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4жылдык 5 жылдык
  540200 Социалдык иш, социалдык иш бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4жылдык 5жылдык
  710300 Колдонмо информатика(экономика профили), экономикадагы колдонмо информатика бакалавры, күндүзгү жана дистанттык 4жылдык 5 жылдык
  531500 Аймак таануу, Аймак таанучу, кундузгу 4 жыл

  Деканаттын курамы


  Факультеттин деканы Ташбаев Азизбек Мазанович экономика илимдеринин доктору, ОшТУнун профессору
  Жум. тел: (03222)-4-33-99; моб: 0555 886002, 0770 886002;
  e-mail: atashbaev@mail.ru

   

   

   

   

   

  Маатов Кенешбек Максатович декандын  окуу жана  тарбия иштери боюнча орун басары.
  Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу, Колдонмо математика жана информатиканын   магистри.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0553 748684, 0779 727610;
  e-mail: maatov.k.m@mail.ru

  Умаров Сайбидин Тойчуевич декандын илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча орун басары э.и.к.,  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти
  Жум. тел. (03222)-4-33-99;
  e-mail :Saibidin79@mail.ru

  Маметова Гулназ Абдикеримовна декандын  дистанттык окуу  боюнча орун басары.
  “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын ага окутуучусу, Мамлекеттик башкаруунун  магистри.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0557 404437, 0773 382383;
  e-mail:gulnaz-mametova@mail.ru

  Структура

  1.Факультеттин окумуштуулар кеңеши 25 окутуучудан түзүлгөн, алар 6 кафедранын өкүлдөрү болуп эсептелет. Факультетте 50 дөн ашык кызматкерлер эмгектенишет. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы – э.и.д., ОшТУнун профессору А.М. Ташбаев.

  2.Окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы – э.и.к., Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти А.М.Хамзаева.

  3.Факультеттин усулдук комиссиясын э.и.к., Менеджмент кафедрасынын доценти Ж.У.Усанова жетектейт. Комиссиянын курамында 7 окутуучу бар.

  А) Декандын окуу жана тарбиялык иштер боюнча орун басары – Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын улук окутуучусу К.М. Маатов.

  Б) Декандын илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча орун басары – э.и.к., Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти С.Т.Умаров.

  В) Декандын дистанттык окуу боюнча орун басары – Бизнести башкаруу жана социалдык иштер кафедрасынын улук окутуучусу Г.А. Маметова.

  1.Факультетте 6 кафедра бар. Алардын бардыгы бүтүрүүчү кафедралар болуп эсептелет.

  А) Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.д., профессор Р.А. Узенбаев.

  Б) Финансы жана кредит кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “финансы жана кредит” профили броюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.А.Кутманбекова.

  В) Экономика жана бизнес кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “Ишканалардын экономикасы жана аны башкаруу” профили боюнча даярдайт. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.Т. Жусупалиева.

  Г) Менджмент кафедрасы бакалаврларды “менеджмент жана логистика” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.К.Атабеков.

  Д) Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасы бакалаврларды “бизнес информатика жана экономикадагы колдонмо информатика” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы ф.м.и.к., доцент А.Ж. Артыков.

  Е) Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы бакалаврларды “бизнести башкаруу”, “социалдык иш” жана “аймак таануу” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы ф.и.к., доцент Ж.А.Кедейбаева.

  Студенттердин саны
  Экономика жана башкаруу факультетинде жалпы 1138 студент бар, күндүзгү бөлүмдө 312 студент, анын ичинен 298 контракттык жана 14 бюджеттик бөлүмдө жана дистанттык бөлүмдө 826 студент окушат:

   Күндүзгү бөлүм 312 (27,4%) студент, курстар аралык боюнча төмөнкүдөй көрсөткүч:
  1 курс- 38 (12,1%)
  2 курс- 69 (22,1%)
  3 курс -106 (33,9%)
  4 курс- 99 (31,7%)

  Дистанттык бөлүм 826 (72%) студент, курстар аралык боюнча төмөнкүдөй көрсөткүч:
  2 курс- 166 (20%)
  3 курс -105 (12,7%)
  4 курс- 276 (33,4)
  5 курс-279 (33,8%)

  PDF фарматындагы документер

  Факультеттин 2017-18 окуу жылыны иш план


 • Экономика жана бизнес» кафедрасы (ЭжБ)


  Кафедранын кыскача тарыхы: Экономика жана бизнес кафедрасы бүтүрүүчү болуу менен студенттер, аспиранттар, магистранттар менен окуу, окуу- усулдук, илимий жана тарбиялык иштерди алып барууну  жүргүзөт.

  Факульттетин өзөгү болгон бул кафедра  1991 – жылы март айында Ош технологиялык колледжинин социология жана гуманитардык билим берүү кафедрасынын  базасында өз алдынча окуу бөлүмү катарында “Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери” (ЭТ ж МН) уюшулган жана кафедраны  э.и.д. проф Осипов М.С. жетектеген. 1992 – жылдан баштап кафедраны Т. Максытов жетектеген.  1998 –    2000 – жылга чейин кафедраны э.и.к., доц. А. Низамиев жетектеген. 2000 –    2010 – жылга чейин э.и.к., доц. Г.Ташматова жетектеген.

  Экономика тармактары жана бизнес кафедралары биригип  экономика жана бизнес кафедрасы түзүлдү. Азыркы учурда  кафедраны э.и.к., доцент. А. Т. Жусупалиева  жетектейт. Кафедрада 7 адам эмгектенет алар: э.и.к, доц. Ташматова Г.Э., Сайпидинов И.М., ага окуутучулар: Дыйканова Г.А., Пак Е.А.,   Т. Кадырова, окут.: З. Караева.

  Ош технологиялык университетинин базасында 2004-2005- жылы биринчилерден болуп түштүк  аймагында экономика багыты боюнча магистратура бөлүмү ачылган.

  Азыркы убакта кафедра 08.00.05. «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча жогорку илимий квалификациялык кадырларды даярдайт. (аспиранттарды)

  Экономика жана бизнес кафедрасы төмөнкү бүтүрүүчүлөр менен сыймыктанат.

  Т. Кайназаров Ош шаарында “ЭкоИсламикбанк” банкынын башкаруучусу, М. Абдувасиев Жалал-Абад шаарындагы “Айыл банкынын”   башчысы, Бусурманкулова Т. – Жогорку Кеңештин эсептөө палатасында менеджер, Жусупов Т. – Бишкек шаарындагы “Экобанк”банкынын башчысынын орун басары, , Шамшиев Т. – Ош шаарындагы “Азия банкынын” башчысы, Абазбеков Т. – ЖАК  биринчи микрокредиттик Куршаб  филиалынын директору ж.б.

  580100 Экономиканын бакалавры –  «Экономика   жана ишканаларды  башкаруу» багытына квалификациялык мүнөздөмө. Окутуу  иштерин жүргүзүүгө  укук берген  негиз: Билим берүү  жана илим  министирлигинин  алдында  лицензиялоо  жана аттестациялоо  боюнча Мамлекеттик  инспекциясынын  чечими пртокол №2020 23.11.2012 менен бекитилген.  Багыттын нормативдик окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүмдө – 4 жыл.

  сырттан окуу бөлүмүндө – 5 жыл. Окуу жайын аяктаганда  берилүүчү билим  деңгээли жана квалификациясы: “Жогорку  экономика бакалавры.”

  2017-2018-окуу жылы үчүн экономика жана бизнес кафедрасынын профессордук окутуучулар жамаатынын план боюнча жалпы окуу жүгү 5801,5 саатты түзөт. Анын ичинде 93 саат бюджет боюнча, ал эми 5708,5 саат контракты түзөт. Окуу процессинин жүрүшүндө кафедрага караштуу 1/501, 1/503, аудиторияларында лекциялык жана практикалык сабактар өтүүдө.

  Кафедрада бекитилген предметтер боюнча бардык жумушчу программалары стандартка ылайыкталып, жылдын башында кафедранын  кеңешмесинде каралган. Жумушчу программалары бүтүрүүчү кафедралар тарабынан макулдашылып, окуу бөлүмүнүн департаментинин директору тарабынан бекитилген. Учурда кафедрада бардык профессордук окутуучулар жамаатынын жеке пландары бар жана жеке пландар кафедранын кеңешмесинде  окуу жылынын башталышында бекитилип каралган.

  Кафедра экономика жана башкаруу факультетинде   интернетке байланышкан,  факультетте өзүнүн Wi-Fi бар.

  Кафедрада илимий- изилдөө иштери бекитилип, план боюнча жүргүзүлүп жатат.

  Кафедрада  апрель айларында 1-2 жана 3- курстун студенттери  үчүн  микроэкономика, макроэкономика предметинен конференция өткөрүлөт. Жогорку курстагы студенттер проект менен иштешип, университеттердин деңгээлинде жана республикалык деңгээлде  ар кандай илимий-теоретикалык конференцияларда доклад  жасашып келүүдө (ОшГУ, РГСУ, КУУ, КЭУ). Кафедрада илимий ийрим бар.

  Андан тышкары  2018-жылдын   апрель айларында түштүк регионалдык студенттердин олимпиадасы болот. Ошондой эле  ЭУП-14 тайпасынын студенттери «День Знаний», «День Независимости», «День науки», «Студенческий новогодний бал-маскарад», КВН сыяктуу ар кандай тарбиялык иш чараларга активдүү катышып келүүдө.

  Кафедрада төмөнкү группада куратор өз иштерин куратордук планга ылайык иш алып барат:  Э(ЭУП)-14 тайпасында  ага окут. Е. Пак.

  Кафедранын окутуучулары  өздөрүнүн илимий– изилдөө иштерин комплекстүү “Базар экономикасы шартындагы социалдык-экономикалык көйгөйлөр”  темасында илимий иш алып барат. Профессордук – окутуучулук курам түрдүү деңгээлдеги студенттердин активдүү илимий эмгектеринде, илимий-практикалык конференцияларында  чыгарылган монографиясында, илимий эмгектердин жыйынында өзүнүн өзгөчө илимий потенциалын көрө алат. Азыркы убакта кафедра ар тараптан экономиканын өсүшүнүн негизги фактору катарында чет элдик түз инвестициялардын көйгөйлөрүн жана биздин мамлекеттин экономикасына алардын  көбөйтүүсүнө тийгизген таасирин изилдейт.

  Контактар:  Иш убактысы: Дүйшөмбү-жума 8:00-17:00
  биздин адрес: ул. Исанова 81. телефон: 4-35-49
  Экономика жана бизнес кафедрасынын электрондук почтасы: Kafedra eib @bk.ru

  Кафедранын курамы:


  Жусупалиева  Айнура Тургуновна – каф. башчысы, э.и.к., доцент. 1997- жылы 08.00.05  «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча аспирантураны бутургон.   2011-жылы  Экономика  илиминин кандидаты  илимий даражасын алуу боюнча кандидаттык диссертациясын  ийгиликтуу коргогон.   2015- окуу жылы  доцент окумуштуу  наамын алган. Азыркы  учурда экономика жана бизнес кафедрасын жетектоо менен бирге салык жана салык салуу, макроэкономика, институцоналдык экономика сабактарынан лекция окуйт.  Жалпы стажы-24 жыл.  ОшТУда иштеген педагогикалык стажы -24 жыл. (0779 71-00-08)Jusupalievaa @ mail. ru
  Публикациялар:  1. Жусупалиева А.Т. Инвестиции: Курс лекций ..Ош ОшТУ, 2013.148с..

  1. Жусупалиева А.Т. Налог и налогообложение: Курс лекций .Ош: 2014-144с..
  2. Жусупалиева А.Т. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по предмету «Экономика организаций» .Ош: 2016-33с..
  3. Жусупалиева А.Т. Методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной работы. . Ош 2017-31с.

  Ташматова Гульнара Эргешевна – э.и.к., доцент. 1997-жылы   08.00.05  «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча аспирантураны бутургон. 1999- жылы экономика  илиминин кандидаты  илимий даражасын алуу боюнча кандидаттык диссертациясын  коргогон. 2005- жылы доцент окумуштуу наамын алган. 2001-2010 окуу жылдары экономика кафедрасын жетектеп келген. 2010-2013 окуу жылдары бухгалтердик эсеп, менеджмент жана туризм факультетинде декандык кызматта  иштеген.    Азыркы учурда  экономика жана бизнес кафедрасында  салыктык эсеп, экономикалык анализ, бухгалтердик эсептөөдөгү салыктык эсеп, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү башкаруу  предметтеринен лекция окуйт. Жалпы стажы- 31 жыл. ОшТУда  иштеген педагогикалык стажы – 26 жыл. (0772 60-66-09) Aimby@ mail. Ru
  Публикациялар:  Ташматова Г.Э. Совершенствование организационно-экономического механизма хозяйствования в аграрном секторе экономики (монография) ш.Ош: 2016-205с..

   

  Сайпидинов Илхам Махамадисаевич – э.и.к., доцент. 2009-жылы 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»  адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын  коргогон. 2013-2015 жылдары  Ж. Баласагын атындагы КУУнин Оштогу филиалында «Финансы жана кредит» кафедрасын жетектеген. 2015 жылдан баштап ОшТУнун «Экономика жана башкаруу» факультетинин «Экономика жана бизнес» кафедрасында доцент. Берген сабактары:  «Проектти башкаруу», «Стандартташтыруу, сертификациялоо жана метреология», «Экономикалык коопсуздук». Жалпы стажы-15 жыл. Педагогикалык стажы -15 жыл. (0772 23-29-96) dipmats33@gmail.com
  Публикациялар:  Сайпидинов И.М. «Экономическая безопасность», Методическое пособие  2016-64с..2.Сайпидинов И.М., Баймуратов А. «Финансовая и банковско-кредитная система Кыргызстана: тенденции перспективы (монография) 2017-128с..

   

   

  Дыйканова Гульчехра Арипжановна – ага окутуучу, экономиканын магистри. 2006-2007 окуу жылында 521607 «Экономика» багыты боюнча магистратураны, 2010-2011 окуу жылдары 08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча аспирантураны ийгиликүү бүтүргөн. 2010-2011 – окуу жылынан баштап ага окутуучулук кызматта иштейт. Азыркы учурда «Экономика» багытындагы жана экономикалык эмес багыттагы студенттерге экономика, кыймылсыз мүлктүн экономикасы, экономикалык коопсуздук  сабактарынан лекция окуп, семинардык сабактарды  алып барат. Жалпы стажы-28 жыл. ОшТУда иштеген педагогикалык стажы 19 жыл. (0773 50-95-73)gulchehra1973@ bk.ru
  Публикациялар: Дыйканова Г. Караева З. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по предмету «Макроэкономика» ш.Ош  2017-42с..

   

   

  Пак Евгения Аполлоновна – ага окутуучу, экономиканын магистри. 2007-2008 -окуу жылында 521607 «Экономика» багыты боюнча магистратураны бутургон. 2012-2013 -окуу жылынан баштап экономика жана бизнес кафедрасында  ага окутуучулук кызматта  иштейт. Азыркы күндө «Экономика» багытындагы студенттерге:. Улуттук экономика, дүйнөлүк экономика, ишкананын инновациялык ишмердүүлүгүн уюштуруу сабактарынан лекция окуйт жана семинардык сабактарды алып барат. Жалпы стажы- 19 жыл. ОшТУда иштеген  педагогикалык стажы -17 жыл. (0778 30-90-11) Eva.раk.69@ bk.ru
  Публикациялар: 1. Пак Е.А. методическое пособие по дисциплине «Мировая экономика» 2016г.

  1. Пак Е.А. практикум по дисциплине «Мировая экономика» 2017г.

   

   

  Кадырова Тиллеаим Капаровна – окутуучу. 2010-2011 окуу жылынан баштап «Экономика жана бизнес» кафедрасында окутуучу болуп иштейт. Азыркы учурда  микроэкономика, тармактардын экономикасы, ишканадагы пландаштыруу предметтеринен лекция окуп, семинардык сабактарды өтөт. Жалпы стажы-26 жыл. ОшТУда иштеген педагогикалык стажы – 20 жыл. (0773 94-07-23)Kadyrova.Tilla@ bk.ru

   

   

   

   

   

  Караева Зулпия Урматовна – окутуучу, экономиканын магистри. 2010-  жылы  521607 «Экономика» багыты боюнча магистратураны бүтүргөн. 2010-2011- окуу жылынан баштап окутуучу  кызматында иштейт. Азыркы учурда макроэкономика, уюмдардын экономикасы, салык жана салык салуу   предметтеринен лекция өтүү менен  семинардык сабактарды алып барат. Жалпы стажы-22 жыл.  ОшТУда иштеген педагогикалык стажы – 7 жыл. (0777 39-82-17) Karaeva.1968 @ bk.ru
  Публикациялар: Дыйканова Г. Караева З. Методическое пособие по выполнению курсовой работы по предмету «Макроэкономика» г.Ош  2017-42с..

   

   

  “Экономика жана бизнес” кафедрасынын 2016-2017-окуу жылы үчүн иш пландары жөнүндө маалымат

  Окуу иштери
  2016-2017-окуу жылы үчүн экономика жана бизнес кафедрасынын профессордук окутуучулар жамаатынын план боюнча жалпы окуу жүгү 10033 саатты түзгөн. Анын ичинде 152,5 саат бюджет боюнча, ал эми 9880,5 саат контракт боюнча болгон. Ал эми аткарылганы: 10987 саат, анын ичинде 116 саат бюджет боюнча жана 10871 саат контракт боюнча аткарылган.  Айырма 954 саатты түзөт. Бул айырмачылык  доц.  Г. Ташматованын (пландалганы БУиА кафедрасы) аткарылган окуу жүктөмдөрүнүн жана дистанттык тайпалардагы студенттердин санынан  келип чыкты. (Сандык отчет тиркелет). Аткарылган сааттардын 1206 саатын лекция жана 2252 саатын семинардык, 1884 саат интерактивдуу сабактары түздү же т.а. 48,6  % ын активдүү сааттар түздү.

  Окуу процессинин жүрүшүндө кафедрага караштуу 1/501, 1/503, аудиторияларында лекциялык жана практикалык сабактар өтүлдү. Окутуучулар тарабынан сабакты үзгүлтүккө учуратуу болгон жок.

  Кафедрага бекитилген дисциплиналар боюнча 5  группадан зачет жана 45 группадан экзамен алынды. Жалпы алганда кафедра боюнча абсолюттук жетишүү     91,7 %, ал эми экзамен алынган группалар боюнча сапаттык жетишүү   80,6 %  түздү.

  Жакшы жетишкен тайпалар:  ИСТ-15 гр. Экономика предмети 94,1 % -ага окут. Г. Дыйканова,  Э(ЭУП)-14 гр. – Институциональная экономика предмети – 92,8 – доц. А. Жусупалиева, Э(ФК)-15 Макроэкономика  пред. -92,8, % – окут. З. Караева, Э(ЭУП)-14 гр. Орган. нормир. и оплаты труда предмети – 92,8 % – окут.  Ж.Молдалиева.   Бул тайпалардагы жетишкендиктер студенттердин сабактарга активдүү катышкандыктарынан жана модулдарды убагында тапшыргандыгынын  негизинде болду. (Форма 2-3-4 тиркелет). Ал эми  2016-2017 окуу жылынын 8 – март аялдардын эл аралык майрамына арналган салтанаттуу жыйынында окут. Ж. Молдалиева ОшТУнун ардак грамотасы менен сыйланды.

  1. IIОкуу-методикалык иштери
   Кафедраларда бекитилген предметтер боюнча бардык жумушчу программалары стандартка ылайыкталып, жылдын башында кафедранын  кеңешмесинде каралган. Жумушчу программалары бүтүрүүчү кафедралар тарабынан макулдашылып, окуу бөлүмүнүн начальниги тарабынан бекитилген.

  Кафедранын кеңешмесинде (№ 1 протокол, 28.08.16 ж.) окутуучулардын окуу жүктөмдорү окуу жылынын башында бекитилген.

  Учурда кафедрада бардык профессордук окутуучулар жамаатынын жеке пландары бар жана жеке пландар кафедранын кеңешмесинде (№ 3 протокол, 28.09.16 .ж.) окуу жылынын башталышында бекитилип каралган. Жеке пландардагы пландаштырылган иштердин аткарылыштары кафедралык кеңешмеде 2 айда бир жолу талкууланып турат.

  Окуу жылынын башталышында окутуучулардын өз-ара сабакка катышуусунун планы түзүлгөн. Окуу процессинин жүрүшүндө кафедра боюнча 32 жолу өз-ара сабактарга катышуу болуп, аларга анализдер жүргүзүлгөн. Өз-ара сабактарга катышуу боюнча токтомдор түзүлгөн.

  Кафедрага бекитилген предметтер боюнча курстук, контролдук иштердин жана бүтүрүүчү группалар үчүн дипломдук иштердин темалары кафедранын кеңешмесинде каралып бекитилген.

  III. Илимий -изилдөө иштери
  Кафедрада илимий изилдөө- иштери бекитилип, план боюнча жүргүзүлдү. Бекитилген план боюнча кафедрада илимий методикалык семинар өз ишин алып барды. Кафедрада 26- апрель куну 2017 -ж. 1-2 жана 3 курстун студенттери  үчүн  микроэкономика, макроэкономика предметинен конференция өткөрүлдү. Конференцияга 19 студент катышып, алдынкы орундарды алган студенттерге университет тарабынан сыйлыктар берилди.

  Э.и.к., доц. А Жусупалиева, э.и.к., доц. Ташматова Г.Э., э.и.к., ОшТУнун доц. И. Сайпидинов, ага окутуучулар:   А. Дыйканова, Е. Пак,  жана окутуучулар:  Т. Кадырова, З. Караева, Ж. Молдалиевалар тарабынан илимий макала даярдалып, алар  Известия ОшТУ, ОшМУ, ОшКУУ, РГСУ (Ош филиал) жана Москвада (Россия) откорулгон конференциялардын журналдарында   басылып чыгарылды.   Андан тышкары  2017-жылдын  15- апрелинде Жалал-Абаддагы Экономика жана ишкердүүлүк университетинде өткөрүлгөн түштүк регионалдык студенттердин олимпиадасында  ИСТ-15 тайпасынын студенти Садыр уулу К. – (Жетекчиси ага. окут. Г. Дыйканова) Экономика предмети боюнча экономист эмес адистиктердин арасында 3- орунга татыктуу болсо, ал эми Э(БУиА)-2-15 тайпасынын студенти Эргешова А. ( жетекчиси – окут. Ж. Молдалиева)  Статистика предмети боюнча  II-орунду камсыз кылды.

  Ошондой эле 25.04.2017 ж. РГСУнун (Россия) Оштогу филиалында өткөрүлгөн  студенттердин илимий-практикалык конференциясында  ага  окутуучу Г. Дыйканова тарабынан даярдалган ПИвЭ-15 тайпасынын студенттери Сагынбекова С., Асанбаева Ж.  активдүү катышып ВЕСТНИК РГСУ журналына макаласы жарыяланды.

  Тарбиялык иштери

  Тарбиялык иштер кафедрада бекитилген план боюнча жүргүзүлдү. Профессордук окутуучулар жамаатынын жана жардамчы персоналдын иштөө графиги, окутуучулардын күзөтүү графиги түзүлүп бекитилди.

  Кафедрада төмөнкү группаларда кураторлор өз иштерин куратордук планга ылайык аткарышты: Э(ЭУП)-13  бүтүрүүчү тайпа жана анда  окут. Ж. Молдалиева, Э(ЭУП)-14 тайпасында  ага окут. Е.Пак.

 • «Менеджмент» кафедрасы (МНЖ)


  “Менеджмент” кафедрасы 1997 – жылы негизделген.  Кафедра төмөнкү багыттагы адистерди даярдайт: 580600 Логистика, 580200 Менеджмент.

  Кафедранын миссиясы – Түштүк регион үчүн алдынкы рынок шартын терең билген адистерди даярдоо.
  Кафедранын тарыхынан.
  Кафедраны ф.м.и.к., доцент Дж.И. Джаянбаев жетектеген учурда сапаттуу өнүгүүнүн башаты башталган. КУУнун бүтүрүүчүсү Джаянбаев Дж.И. Рига шаарында (Латвия) диссертациясын коргогон, ошондой эле микро жана макро экономика боюнча Дүйнөлүк Банктын курсун бүтүрүп, ОшТУга жогорку адис катары чакырылган. Э.и.д. профессор М.С. Осипов менен биргеликте маркетинг, бизнес план, менеджмент боюнча алдынкы окуу-усулдук материалдарды даярдаган жана университеттин бардык адистиктеринин окуу планына киргизилген. 2001-жылы Джаянбаев Дж.И. “Фулбрайт” программасынын жеңүүчүсү катары Нью-Йорк мамлекеттик университетинде 6 ай иштеген жана бир нече Европа мамлекеттеринде болгон. Европанын Эрасмус Мундус ири долбоорунун демилгечиси. Учурда иштеген жери- Америкадагы Rogers State University.
  2004-2005 -жж. кафедраны Москвадагы Унаа жол институтунун (МАДИ) бүтүрүүчүсү, КРнын транспорт тармагында эмгек сиңирген ишкер Закиров А.З. жетектеген. Ленинград шаарынын Вознесенский атындагы институтунда диссертациясын коргоп, Кыргыз Республикасынын Транспорт министрлигинин биринчи орун басары, Ош облусунун губернаторунун биринчи орун басары, Кара-Суу районунун акими, Ош облусунун губернатору болуп эмгектенген. 2010-жылы докторлук диссертациясын коргогон. Профессор Закиров А.З. КРнын УАК көзөмөлдөө кеңешинин төрагасы, Президиумдун мүчөсү, Илимий кеңештин төрагасы болуп эмгектенген.

  Учурда 2009-жылдан бери кафедраны э.и.к., доцент Атабеков А.К. жетектеп келүүдө. Атабеков А.К. орто мектепти 1993- жылы күмүш медалы менен, ОшТУну артыкчылык диплому менен аяктаган. 1998-2004- жж. ОшТУда окутуучу, ага окутуучу, кафедра башчысы болуп эмгектенген. 2005-2007-окуу жылдары КР Президентинин алдындагы Башкаруу Академиясында кайра даярдоо борборунун директору болуп эмгектенген. 2007- жылы КР УИАда кандидаттык диссертациясын коргогон, диссертациясынын жыйынтыктары КР Өкмөтүнүн кароосуна сунушталган. 2008-2009- жж. Туркияда Европанын Эрасмус Мундус долбоорунун алкагында постдокторлук изилдөөсүн аткарган. 10-дон ашык Европанын долбоорлоруна катышып, жетектеп келет.

  Кафедранын мүчөлөрү: 4 илимдин кандидаты, доцент, 2 магистр, 1 Европанын докторлук программасын бүтүрүүчүсү эмгектенет. Окуу процессин практикага жакындатуу максатында кафедра 700дөн ашык ишкерлерди бириктирип турган Ош-ЖИА бизнес-ассоцациясы менен тыгыз байланышта кызматташат.

  Кафедранын илимий темасы – Экономиканын, менеджменттин жана туризмдин учурдагы көйгөйлөрү. Илимий теманын алкагында инвестициялардын, миграциянын, эмгек ресурстарынын, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу жана туризмдин маселелери изилденет. Даражалуу кызматкерлер 60%ды түзөт. Кафедранын кабыл алынган стратегиялык планга ылайык 2020- жылга кафедранын даражалуу кызматкерлери 100% түзөт.

  КР-нын ББжИМнин №1179/1 стандартынан: Логистика багытындагы бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишмердүүлүгүнүн объектилери:

  • Материалдык өндүрүш, товардык жүгүртүү жана кызмат көрсөтүү чөйрөсү.
  • Ар кандай формадагы элдик чарбалар, маркетинг кызматы, логистикалык кызмат көрсөтүү рыногун изилдөөчү бөлүмдөр,жабдылоочу; өндүрүштүк жана сыртка сатуу системалары, информация менен камсыз кылуучу, жабдылоочу, бөлүштүрүүчү, транспорттук, техникалык системдери: мамлекеттик транспорттук инспекциясы жана транспорттук башкаруу органы.
  • Илимий- изилдөө жүргүзүүчү борборлор, жогорку жана орто-кесиптик билим

  Долбоорлор менен иш алып баруу:

  Кафедра университетте эл аралык долбоорлорго  катышуу жагынан алдынкы кафедра болуп эсептелет.  Жолго коюлган долбоорлор:

  1. Темпус UNIWORK (Орто Азия университеттеринде карьера борборлорун күчөтүү). Биздин Европалык өнөктөш университеттер: «Аликанте» (Испания), «Шеффилд» (Англия), FHJ (Австрия).
  • Студенттер үчүн Турция мамлекетине тажрыйба алмашуу багытында долбоорлор.
  1. АКШнын Юта штатындагы Utah Valey University (UVU) менен биргеликте Фулбрайт програмасына катышуучулар үчүн ЭССЕ иштелмелери.
  2. ERASMUS+ Европа долбоорлоруна катышуучуларын даярдоо.
  3. MIND- Менеджмент, инновация жана өнүгүү. Европалык өнөктөш университеттер: Universidad de Las Palmas (Испания), Genova (Италия), IST (Португалия), STUBA (Словакия)

  Фото: Темпус UNIWORK долбоорунун катышуучулары Австрияда

   

   

   

   

   

   

   

  Кафедранын жетекчиси жөнүндө маалымат. Кафедраны э.и.к. доцент Атабеков А.К. жетектейт. Тел.: жумуш: (03222) 43522,  сот: 0773747053

  e-mail: karimovich_7@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Менеджмент кафедрасынын перспективдүү планы

 • «Финансы жана кредит» кафедрасы


  Урматтуу кесиптештер, студенттер жана ата-энелер!
  Азыркы учурда Кыргызстандын экономикасы экономикалык билимди өркүндөтүүнү инновациялык жолдор менен  экономикалык өсүштү аймактарда камсыз кылууну биринчи планга коюу менен ЖОЖдордон фундаменталдык изилдөөлөрдүн негизинде инновациялык маанилүү замандын талабына ылайык адистерди даярдоону талап кылууда.

  Турмуш көрсөтүп жаткандай азыркы жумуш берүүчүлөр жогорку квалификациялуу, мобилдүү, замандын талабына ылайык келген компетенттүү кадрларга муктаж. Учурда фундаменталдык билим берүү траекториясында зарыл болгон кесиптик компетенттүү, системалуу ой жүгүрткөн чыгармачылык менен татаал маселелерди чечкен, жана өз алдынча изденүү менен жаңы чечимдерди кабыл алган адистер финансы жана кредит чөйрөсүнүн жана эмгек рыногунун негизги талабы.

  Азыр  көпчүлүк үчүн ушундай мезгил болуп турат, өз алдынча акыл калчап, өз киндигин өзү кесип жоопкерчиликти сезе билген келечекке умтула турган учур келди.

  Кесипти тандоодо, ОшТУнун экономикалык факультетине тапшырып жатып сиз келечекте алуучу кесибинизди жана өздүк интелектуалдуу байлыгыңызды өнүктүрө аласыз. ОшТУ – бул түштүк региондогу бирден бир алдыңкы эталонго ээ жогорку квалификациялуу экономикалык багыттагы кадрларды даярдоочу окуу жайы. Баарыбызга белгилүү болгондой, ОшТУ – бул бир гана жандуу өкүм сүргөн окуу жай эмес, ал инновациялык чыгармачыл аракеттер менен билимди европалык стандарттарга айкалыштырып уюштуруп, заманбап кадрларды рынокто атаандашуучулукка туруштук бере турган мобилдүү адистерди даярдоочу окуу жайы болуп саналат.

   Финансы жана кредит кафедрасы жөнүндө маалымат.
  Финансы жана кредит кафедрасы ОшТУнун экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында экономика багыты боюнча “Финансы жана кредит” профилине бакалавр баскычында финансы жана банк чөйрөсүнө, мамлекеттик менчиктеги мекеме ишканаларга, салык жана каржы органдарына, менчиктин түрүнө карабастан банктык эмес финансылык – кредиттик уюмдарга, кадрларды даярдап келе жатат.

  Кафедра өзүнүн көп жылдык иш тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу кадрдык курамынын күчү менен кафедралар арасында чоң кадыр баркка ээ.

  Азыркы мезгилде кафедрада 10 штаттык окутуучу эмгектенет, анын ичинен 4 илимдин кандидаты, 1 профессор жана 3 доцент, 4 экономиканын магистри, 2 ага окутуучу жана 1 аспирант эмгектенишет.

  Кафедрада негизинен өзгөчө таланттуу жаштарга көңүл бурулат. Студенттер жана жаш мугалимдер кафедрада илим – изилдөө иштерине, жыл сайын өтүлүүчү республикалык конкурстарга, олимпиадаларга жана конференцияларга активдүү катышышат.

  Акыркы жылдары изденүүчүлөр жана аспиранттар финансы жана кредит кафедрасында илимий иштердин региондор аралык жогорку окуу жайлар арасында болгон конкурстарда сыйлыктардын жана Ардак грамоталардын жеңүүчүлөрү болуп келүүдө.

  Бүгүнкү күндүн башкы орунда турган тапшырмалардын бири студенттерди даярдоонун деңгээли эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келип, рыноктун инфраструктурасынын талаптарына жооп берүү болуп саналат.

  Ошондуктан кадрларды ишке жайгаштырууну пландаштырууда бүтүрүүчү студенттер экономиканын бардык тармактарына, атап айтсак: банк секторуна, камсыздандыруу компанияларына, мамлекеттик башкаруу органдарына ж.б. структураларына керектүү адистерди даярдоо чоң мааниге ээ экендигин кафедра эске алат жана алар менен тыгыз байланышта иш алып барат. Мына ушундай кызматташтыкта кадрдык стратегия иш берүүчүлөр менен компетенттүү адистерге көңүл буруу кафедранын негизги тапшырмаларынан болуп эсептелет.

  “Финансы жана кредит” профилин өнүктүрүү бакалавр баскычында окуу процессин дайыма өркүндөтүп турушу жана окуу – усулдук ыкмалар менен камсыз кылып туруу экономикалык өнүгүүнүн азыркы тенденцияларына кирери, студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн эффективдүү формаларын жайылтуу, окуу процессинде жаңыча технологиялардагы ыкмаларды дистанттык окуудагы студенттер менен байланышууда интернет сеттерин камсыз кылуу талабын арттырууда. Дистанттык байланышта студенттерге окуу-усулдук материалдарды кафедра аркылуу ОшТУнун электрондук библиотекасына жүктөлөт. Мунун баары студенттердин чыгармачылык потенциалын активдештирүү жана окутуучулардын келечектеги алистердин даярдалышына багыт берет жана практикалык деңгээлин көтөрөт.

  Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин төмөндөгүдөй кесиптик компетенцияларга ээ болушат:

  • заманбап финансы жана кредит тармактарында кызматтарды көрсөтүү жана продуктыларды  иштеп чыгууда чарба жүргүзүүчү субъектилерге кесиптик милдеттерин аткарууда жөндөмдүүлүгүн арттырат;
  • мамлекеттик жана башка органдардын кызматтык иштерин өкмөттүк ыйгарым укуктарын жана финансы, акча кредиттик мамилелерин аткарууда жөндөмү артат;
  • стратегиялык, жылдык жана болжолдуу бюджеттик пландарды иштеп чыгууда, маалыматтык-аналитикалык камсыздоону даярдоодо жөндөмдүүлүгү артат;
  • мониторингди жүргүзүүнү, талдоону жана көзөмөлдүн аткарылышын ишке ашырат.

  Кафедранын миссиясы, багыты жана тапшырмалары.
  Кафедранын миссиясы – экономика тармагында сапаттуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого болгон талапты күчөтүү, профессионалдык компетенциясын жана жөндөмдүүлүгүн ата мекендик жана эл аралык эмгек рынокторунда ишке ашыра алуу.

  Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.

  Кафедранын тапшырмалары:

  • кафедранын жана университеттин интеллектуалдык потенциалын, кафедранын илим-изилдөөчү базасын өнүктүрүү, окутуучулук курамдын кесипкөйлүк ишмердүүлүгүн арттырууну күчөтүү;
  • окутуудагы инновациялык ыкмаларды жайылтуу жана билим берүүдө прогрессивдүү технологияларды колдонуу;
  • финансы сферасындагы илимий педагогикалык жетектөөчү мектеп катары кафедранын атаандашуучулугун жогорулатуу.

  Кафедранын курамы

  Кутманбекова Алмаш Абжалбековна – кафедра башчысы э.и.к., доцент
  Байланыш телефону: 0778 16 07 50
  Е-mail: almash-k@mail.ru
  Билими: жогорку 1982-1987- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит,  квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.10. Финансы, денежное обращение и кредит, илимдик изилдөө: диссертациялык изилдөө темасы “Кыргыз Республикасынын региондорунда бюджеттин аткарылышындагы казыналык тутумдун өнүгүшү”, илимий консультанты э.и.д., профессор, А.А.Мамасадыков.
  Курстук дисциплиналар: Ишканалардын финансысы, бюджет жана бюджеттик тутум, казыналык иш.
  Жарык көргөн макалалары: 

  Зулпуева Анипа Мейражединовна – э.и.к., профессор ОшТУ.
  Байланыш телефону: 0778  68 67 12
  Е-mail: zulpueva64@mail.ru
  Билими: жогорку 1982-1987- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети. Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Өнөр жайды пландаштыруу, квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.05. “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”, илимдик изилдөө: диссертациялык изилдөөлөр темасы “Калктын жашоо деңгээлинин сапаты: тенденциялары жана приоритеттери”, илимий консультант э.и.д., профессор, А.А.Асанова.
  Курстук дисциплиналар: Финансы, камсыздандыруу, салык контролу.
  Жарык көргөн макалалары:

  Баймуратов Абдимиталип Абдиллаевич – э.и.к., доцент
  Байланыш телефондору: 0 555 34 30 56
  Е-mailabaymuratov1954@mail.ru
  Билими: жогорку 1972-1977- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Фрунзе шаары, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – экономист.
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги:08.00.10. “Финансы, акча айлануусу жана кредит”, илимдик изилдөө жана долбоорлор: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз Республикасынын Экономикасынын агардык секторун өнүктүрүүдө кредиттик ресурстардын ролу”, илимий консультант э.и.д., профессор, А. Сарыбаев.
  Курстук дисциплиналар: Салык контролу, банк жана банк ишмердүүлүгү, банк ишмердүүлүгүн талдоо.
  Жарык көргөн макалалары:

  Эргешбаева Айчурок Адановна – кафедранын доценти
  Байланыш телефондору: 0553 (0773) 73 81 7
  Е-mail: ergeshbaeva@mail.ru
  Билими: жогорку 1976-1980- жж. СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Фрунзе шаары, экономикалык эсеп – факультети, адистиги – товартаануу, квалификациясы – дипломдуу адис. 2006-2009-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – Экономиканын магистри.
  Илимий изилдөөлөр: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз фондулук рыногунда инвесторлордун жогорулатылган бүдөмүк рисктери”, илимий жетекчиси э.и.к., профессор, А.М. Зулпуева.
  Курстук дисциплиналар: Баалуу кагаздар жана биржалык иш, Фондулук ишти уюштуруу, Финансылык рыноктор жана инструменттер. 2006-2009- ж. ОшТУнун экономика багыты боюнча магистр.
  Жарык көргөн макалалары:

  Омошева Буажар Исаковна – кафедранын доценти
  Байланыш телефондору: 0 0557 01 01 48
  Е-mail: bomosheva@mail.ru
  Билими: 2007-2010-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү,  квалификация – Экономиканын магистри
  Жогорку: 1983-1987- ж.ж. Самарканддагы Кооперативдик институту, Самарканд шаары. Өзбек республикасы, экономикалык  факультети, адистиги – “Товар жүгүртүү жана азык-түлүк эмес товарлардын соодасын уюштуруу”. 1988-1990-ж.ж. Москва Кооперативдик институту, Товар жүгүртүүнүн азык-түлүктүк эмес товарлардын предметин окутуу боюнча  “Кооперативдик техникумдун окутуучусу” квалификациясы ыйгарылган. Москва шаары Россия Федерациясы. 2002- жылдары ОшТУнун Инженердик экономикалык факультетинин бухгалтердик учет жана аудит кафедрасынын “Менчиктин ар кандай формасындагы ишканалардын эсеби” адистиги. 2017-2011 ж. ОшТУнун экономика багыты боюнча магистр.
  Курстук дисциплиналары: Жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар, чет өлкөлөрдүн банк системасы, чет өлкөлөрдүн финансы ситемасы.
  Жарык көргөн макалалары:

  Зикираев Марат Тологонович – э.и.к., доцент
  Байланыш телефондору: 0 550 76 15 05
  Е-mail: mzikiraev77@mail.ru
  Билими: жогорку: 1994-1999гг. Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин Ош филиалы, экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Кандидаттык диссертациясы: адистиги: 08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу»
  Илимий изилдөөсү: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргызстандын аймактарынын социалдык чөйрөсүн өнүктүрүүдөгү инвестициянын ролу”, илимий консультант э.и.д., профессор, П.К. Купуев.
  Курстук дисциплиналар: Акча, кредит жана банк, инвестиция жана  инновация, каржы инвестициялык талдоо
  Жарык көргөн макалалары:

  Жолдошов Бакытбек Раимжанович – кафедранын ага окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 552 12 86 21
  Е-mail: bagoldoshev@mail.ru
  Билими: жогорку: 1994-1999гг. Кыргыз Мамлекеттик улуттук университетинин Ош филиалы, экономикалык  факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Илимий изилдөө иштери: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргызстандын калкынын жашоо деңгээлин жана социалдык абалын жогорулатуудагы миграциянын ролу”, илимий жетекчиси э.и.к., доцент А.А.Кутманбекова.
  Курстук дисциплиналар: Каржылык менеджмент, каржылык көзөмөл, банк иши
  Жарык көргөн макалалары:

  Парпиева Фатима Сааталыевна – кафедранын ага окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 554 58 48 58
  Е-mail: PFatima.83@bk.ru
  Билими: жогорку 2000-2005 ж.ж. академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык Университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, адистиги Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис. 2006-2009-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – Экономиканын магистри.
  Илимий изилдөө иштери: илимий изилдөөлөрдүн темасы  “Кыргыз Республикасынын агроресурстук потенциалын жогорулатуудагы ролу”, илимий жетекчиси э.и.к., доцент А.К. Атабеков.
  Курстук дисциплиналары: Камсыздандыруу, казына иши, жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу салыктар
  Жарык көргөн макалалары:

  Жусупова Гулжамал Дамирбековна – кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 778 08 39 20
  Е-mail: gulja85.85@mail.ru
  Билими:  жогорку 2000-2005- ж.ж. академик М. М. Адышев атындагы Ош Технологиялык университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, адистиги – Финансы жана кредит, квалификациясы – дипломдуу адис
  Курстук дисциплиналар: Банктык менеджмент, инвестициялар жана инновациялар, банк жана банк ишмердүүлүгү.
  Жарык көргөн макалалары:

  Керимбаева Тынара Эркинбековна – кафедранын окутуучусу
  Байланыш телефондору: 0 779 86 01 51
  Е-mail: t.kerimbaeva@mail.ru
  Билими: экономика багыты боюнча бакалавр: 2006-2010 ж.ж.-  академик М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университети Ош шаары, инженердик-экономикалык факультети, багыты – экономика, квалификациясы – экономика багыты боюнча бакалавр. 2010-2013-жж. ОшТУнун магистратура бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, квалификация – экономиканын магистри
  Курстук дисциплиналары: Акча, кредит жана банк, кызмат ишиндеги этикалык мамилелер, акча-кредиттик көзөмөл.
  Жарык көргөн макалалары:

  Кафедранын илимий иштери жана жетишкендиктери:
  Финансы жана кредит кафедрасынын илимий ишмердүүлүгүнүн максаты, келечеги.

  Кыргыз Республикасынын аймактык илимий изилдөөсүнүн приоритеттүү багыт алуусуна ылайык финансы жана кредит кафедрасы “Кыргыз Республикасынын экономикасындагы финансы-кредиттик аспектилерин рыноктук кайра түптөлүүсү” деген темада иш алып барат.

  Кафедранын илимий изилдөө иштери төмөнкү багыттарды өз ичине камтыйт: кафедранын профилдүү тематикасына ылайык, ар түрдүү булактардан каржыланган фундаменталдык (баштапкы) жана колдонмо изилдөөлөрүн жүргүзүү; доктордук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоо; аспиранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү; монографияларды, макалаларды жана илимий эмгектердин топтомун даярдоо жана чыгаруу; илимий иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү (конференциялар, семинарлар, тегерек столдор ж.б.). Фундаменталдык жана колдонмо илимий-изилдөө иштерин каржылоо булактары өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт: тематикалык план боюнча илимий-изилдөө иштерин бюджеттик каржылоо; чарбалык келишимдик илимий-изилдөө иштери жана кызматтары; түрдүү деңгээлдеги гранттардан каржыланган илимий-изилдөө иштери; биргелешип аткаруунун (иштөөнүн) негизиндеги илимий-изилдөө иштери. Кафедранын окутуучулары тарабынан акыркы жылдары он алтыдан ашуун окуу жана илимий иштери чыкты (анын ичинен он беши окуу-усулдук иштер, бирөөсү монография).

  Кафедранын илимий кызматташтыгынын негизинде 2 кандидаттык жана 1 докторлук иш жазылып, ийгиликтүү корголду. Алар:

  • 05 – Экономика жана эл чарбасын башкаруу багытындагы “Кичи жана орто бизнести каржылоо жана насыялоо көйгөйлөрү” деген темадагы А.Т. Ташировдун кандидаттык иши, жетекчиси э.и.к., проф. Купуев П.К. ;
  • 05 – Экономика жана эл чарбасын башкаруу багытындагы “Социалдык чөйрөнүн өнүгүүсүндөгү инвестициянын ролу” деген темадагы М.Т. Зикираевдин кандидаттык иши, илимий жетекчиси э.и.к., проф. Купуев П.К. ;
  • 10 – “Финансы, акча айлануусу жана кредит” багытындагы “Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүүсүндөгү кредиттик ресурстарды колдонуунун, реформалоонун көйгөйлөрү” деген темадагы М.А. Токтобекованын докторлук иши, илимий консультанты э.и.д., проф. Сарыбаев А.С.;

  Учурда кафедрада төмөндөгүдөй темада илимий иштерди жүргүзүп жатышат:

  • Кафедранын профессору А.М. Зулпуеванын “Калктын жашоо деңгээлинин сапаты: тенденциялары жана приоритеттери” деген темадагы доктордук иши, илимий консультанты э.и.д., проф. Асанов А.А.;
  • Кафедранын доценти А.А. Кутманбекованын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин аткаруудагы казыналык тутумдун ролу жана орду” деген темадагы доктордук иши, илимий консультанты э.и.д., Мамасадыков А.А.;
  • Кафедранын ага окутуучусу Ф.С. Парпиеванын “Кыргызстандын агроресурстук мүмкүнчүлүгүн жогорулатуудагы инвестициянын ролу” деген темадагы кандидаттык иши, илимий жетекчиси э.и.к., доц. Атабеков А.К.

  Студенттердин алган билимин тажрыйба менен айкалыштыруу максатында, аймактык банктарда иштеген алдынкы адистер менен биргеликте уюшулган иш-чараларды жана илимий студенттик ийримдерди жүргүзүү саналат.

  Кафедранын окуткан сабактарынын тизмеси:

  • финансовый менеджмент
  • общегосударственные и местные налоги
  • налоговый контроль
  • денежно-кредитное регулирование
  • банковская система зарубежных стран
  • финансы предприятий
  • финансовые рынки и институты
  • финансовый контроль
  • рынок ценных бумаг и ББД
  • бюджет и бюджетная система
  • страхование
  • банки и банковская деятельность
  • инвестиции и инновации
  • казначейское дело
  • межбанковские расчеты
  • банковский менеджмент
  • финансово-инвестиционный анализ
  • анализ банковской деятельности

  Кафедра экономиканын түрдүү тармактарындагы банктык жана каржылык сабактар боюнча лекцияларды окутуу жана башка формаларды камсыздоо.

  Учурда кафедрага 35тен ашык окуу сабактары бекитилген. Кафедранын окутуучулары Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдор менен тыгыз тажрыйба алмашып, стажировкадан өтүп турушат, андан тышкары квалификацияны жогорулатуу максатында аспирантура жана магистратураны окутууну ишке ашырат.

  Өтүлүүчү сабактар: финансылык менеджмент; жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар; салык көзөмөлү; акча-кредиттик жөнгө салуу; чет өлкөлүк банк системасы; ишканалардын финансысы; финансылык рынок жана институттар; финансылык көзөмөл; баалуу кагаздар рыногу жана биржа, биржа ишмердүүлүгү; бюджет жана бюджеттик система; камсыздандыруу; банктар жана банк ишмердүүлүгү; инвестициялар жана жаңылануулар;  казына иши; банктар аралык эсептешүүлөр; банк менеджменти; каржы инвестициялык талдоо; банк ишмердүүлүгүн талдоо.

  Кафедра учурда сырткы илимий байланыштарды күчөтүп келе жатат. Кыргызстандын ЖОЖдорунан башка Россия, Казакстан ЖОЖдоруна байланыштарды кенейтип туруктуу байланыштарды түзүп келүүдө. Алардын структуралык бөлүгү болгон Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россиялык славяндык университети, Кыргыз-түрк университети (Манас), Кыргызстандын ЖОЖдорунан Ж. Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети,   М. Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университети, Жалал-Абаддагы Эл аралык университети (ЖЭУ), Ош мамлекеттик университети, Кызыл-Кыя технология, экономика жана укуктук институту (КТЭжУИ), Воронеж мамлекеттик университети, Аль-Фараби атындагы Казак мамлекеттик университети, Казак Эл чарба университети ж.б.

  Болочок кесипкөй адистерди даярдоо- кафедранын студенттеринин илимий- изилдөө иштеринин компетенти катары.

  Азыркы учурда жогорку билим берүүдө студенттердин илим изилдөө иштеринин өнүгүүсүнүн актуалдуулугу келечектеги кадрларды даярдоонун негизги компетенттери болуп эсептелинет.

  Студенттердин билим алуудагы илим изилдөө иштери жана аны толук түрдө ишке ашырууда   алардын жеке иштөөсүнө жана чыгармачылык жөндөмүнө, өзүн көрсөтө билүүсүнө түрткү берет.

  Студенттер финансы жана кредит кафедрасы жана университет тарабынан уюштурулган ар кандай иш-чараларга, курстарга, тегерек столдорго активдүү катышып келе жатышат.

  Олимпиадалар: Предметтер аралык студенттик олимпиадалар- финансы, салык жана салык салуу,  банк иштери.
  Конкурстар: “Алдынкы тайпа”, “Финансылык сабаттуулук”, “Студенттик алдынкы илим изилдөө иши”, “Мыкты инвестициялык долбоор”.
  Конференциялар: “Илим күнү”, “Илим жана 21-кылымдын жаштары”, “Акча жумалыгы” ж.б.
  Бүтүрүүчүлөр:  Финансы жана кредит кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү экономика багыты боюнча финансы жана кредит профили боюнча алган экономика бакалавры квалификациясындагы мамлекеттик дипломуна ээ болгон адис:

  Банк мекемелеринде: валюталык операцияларды, физикалык жана юридикалык тараптарды насыялоо, заманбап маалымат технологияларынын кагаздарын жүргүзүү, ишканалардын ишин пландаштыруу жана талдоо, инвестициялык жана баалуу кагаздар рыногунда, корпоративдик бизнесте, менеджменттик жана маркетингдик, кассалык иштерди уюштурууда, баа түзүү, салык эсеби жана пландаштыруу, салыктардын эсептелиши, төлөнүшү салык иштеринин сырткы экономикалык ишмердүүлүгү ЭЭЗ салык салуу принциптери ж.б өз ичине камтыйт.

  ОшТУнун “Финансы жана кредит” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнө төмөнкү тармактарда талап жогору: банк жана салык салуу структурасында; камсыздандыруу жана инвестициялык компанияларда; социалдык жана бажы органдарында, мамлекеттик органдарда ж.б.

  Бүтүрүүчүлөр билим алуусун “Экономика” багытындагы магистратура же ОшТУнун аспитартурасында улантса болот.

  Биз чындыгында өз адистигине берилген мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанабыз, алар – учурдагы окмуштуулар, мамлекеттик органдардын жана ишканалардын жетекчилери, каржы-кредиттик мекемелердин башчылары, бизнестин лидерлери ж.б.

  “Финансы жана кредит” кафедрасынын алдынкы бүтүрүүчүлөрү:
  Примов Улан Бердибаевич
   – кафедранын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, ФжК-1-95 тайпасы, Жогорку Кенештин депутаты;
  Нурматов Кубанычбек – ФжК-1-95 тайпасынын күндүзгү бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү. КСДП фракциясы, Жогорку Кенештин депутаты.
  Марипов Улукбек – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. КРнын эсептик палатасынын төрагасы.
  Атабаев Нурлан – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. “Ата-Түрк Манас” университетинин экономика факультетинин деканы. Э.и.к., доцент, жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасынын орун басары.
  Кулуев Абдумалик Абдурасулович – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК КБ “Кыргызстандын” Араван филиалынын директору.
  Каратаев Акжол – ФжК-1-97 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК “БТА Банкынын” Өзгөн филиалынын директору.
  Абдывасиева Насипа – ФжК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ЖАК КБ “Оптима Банктын” Ош филиалынын башкы эсепчиси.
  Курманбаев Мирбек – ФжК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК КБ “Кыргызстандын” Ош башкы башкармалыгынын директору.

  Материалдык-техникалык базасы.
  Экономика багыты боюнча бакалаврларды даярдоо үчүн кафедрада төмөнкүдөй окуу материалдык базасы түзүлгөн: лекциялык, практикалык жана семинардык сабактарды, өткөрүү үчүн 12 аудитория бекитилген (1/501, 1/503, 1/504, 1/507, 1/508, 1/509, 1/401, 1/402, 1/403, 1/405, 1/407, 1/409).

  4 компьютердик жана интернет класстар (1/502, 1/505, 1/506, 1/406). Булардан тышкары мультимедиялык борбордо 80 заманбап компьютерлер интернет торчосуна чектөөсүз кирип, толук кандуу  сабак даярданганга жана өтөөгө толук шарт түзөт. Компьютердик класста практикалык сабактарды өтүш үчүн жана алган теориялык сабактарды практика менен айкалыштыруу максатында “Банк иши” сабагы боюнча атайын программалар жана CD дисктерде көрсөткүчтөр базасы сакталган.

 • Бизнести башкаруу жана социалдык иш  (ББжСИ) кафедрасы


  Кафедранын тарыхы
  Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын  булагы  катары Фрунзе политехникалык  иниститутунун  Оштогу  филиалында   ачылган «Саясий  Экономика»  кафедрасы эсептелет.

  1994-1995-окуу  жылдары биринчи жолу «Өндүрүштү уюштуруу» адистигине студенттерди кабыл ала баштаган. Мезгилдин жана рынок шартынын өзгөрүшү менен дүйнөлүк билим берүү процессинде терен, интеграцияга жетүү максатында «Өндүрүштү уюштуруу» адистиги «менеджмент» адистиги деп өзгөртүлгөн.

  1996-1997-окуу  жылында «Мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер» деген жаңы адистиктер ачылып, бул адистиктерге студенттерди   кабыл  алуу  башталган.

  1997-жылы Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери кафедрасынан башкаруу кафедрасы бөлүнүп чыккан, аны  э.и.к. доцент  Эргешбаев У.Ж жетектеген.

  Башкаруу кафедрасы Кыргызстандын түштүк региону боюнча «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» адистигин даярдаган жалгыз кафедра болгон.

  2005-жылы Ош технологиялык университетинин мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер кафедрасы –    «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» жана  «Эл аралык мамилелер» адистиктерин даярдоочу кафедра  болуп саналып, Ош технологиялык университетинин ректорунун 28.08.2005 жылы №17/1 буйругу менен  дүйнөлүк  экономика жана эл аралык мамилелер, мамлекеттик башкаруу жана коомдук илимдер, туризм жана менеджмент, кафедралары болуп кайрадан түзүлгөн.

  2009-жылы Кыргыз Республикасынын тышкы иштер  министирлигининин 65 жылдыгына  карата эл аралык  илимий практикалык  конференция  өткөрүлгөн  конференцияга  10дон ашык чет өлкөдөн келген меймандар жогорку элчилер бийлик  органдарынын өкүлдөрү катышуу менен жогорку дэнгээлде өткөрүлгөн.

  2012-2013-окуу жылында мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер кафедрасына караштуу «Бизнести башкаруу» адистиги ачылып, бул адистикке биринчи курска студенттер кабыл алынды.

  2016-жылы мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер кафедрасы Ош технологиялык университетинин ректорунун

  2016-ж. 04.10.   № 09-04/260  буйругу менен бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн.

  2009-жылдан бүгүнкү күнгө чейин бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасын философия  илимдеринин кандидаты доцент Кедейбаева Ж.А жетектеп келет.

  2014-2015- окуу жылына карата кафедра  жаны «Социалдык  иш» багытында күндүзгү жана сырткы окуу бөлүмдөрүнө баклаврларды кабыл алууну баштаган.

  Кафедра тарабынан социалдык ишкерлер күнүнө карата актуалдуу темаларга тегерек столдор уюштурулуп, жыл сайын кесиптик майрамдар өткөрүлөт.

  2016-2017-окуу жылында Кыргыз республикасынын Билим берүү жана илим минстрлиги тарабынан окуу жайдын материалдык техникалык базасынын жетиштүүлүгү, окутуучулардын сапаттык курамынын жогорулуулугуна ылайык  «Аймак таануу» багытындагы бакалаврдын күндүзгү окуу     бөлүмүнө 2017-1018-окуу жылына лицензия берилип, бул багыт боюнча студенттерди кабыл алуу башталды.

  Бизнести  башкаруу жана социалдык иш кафедрасы төмөндөгүдөй адистиктерди даярдоону ишке ашырат: жогорку профессионалдык билим берүүдө мамлекеттик стандартка ылайык «Аймак таануу» багытынын (күндүзгү (бакалавр), окуу формасын), «Бизнести башкаруу» (күндүзгү жана дистанттык технологияны пайдалануу менен сырттан окуу формасын),  «Социалдык иш» (күндүзгү жана дистанттык технологияны пайдалануу менен сырттан окуу формасын) жогорку профессионалдык билим деңгээлиндеги мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык бакалаврларды даярдайт.

  «Аймак таануу» багытындагы бакалаврлар чет тилдерин өздөштүрүү менен төмөндөгү кызматтарда иштей алышат. Маалыматтык коммуникациялык (башкача айтканда котормочулук аналитикалык жана кеңеш берүүчү) жеке ишканаларда, уюмдарда кызмат көрсөтө алат:

  • Чет өлкөлөр жана аймактар менен тышкы экономикалык байланыштарды камсыздоодо уюмдук коммуникациялык ишмердүүлүк.
  • Чет тилдерди пайдалануу менен өз ара гуманитардык, маданий – агартуучулук ишмердүүлүктү ишке ашырат.

  Аймак таануу багытында окуган студенттер тил боюнча чет өлкөлөргө тажрыйба алмашууга чыгып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ: (Кытай, Корея, Германия ж.б.) Окуу практикаларын: Конфуций институтунда, корея борборунда, DAAD ж.б. өткөрүү үчүн шарттар түзүлгөн.

  Чыгыш жана Батыш өлкөлөрдүн тилин жана маданиятын үйрөнүү – ийгиликтүү коммуникациянын стратегиясы.

  «Бизнести башкаруу» багытындагы бакалавр билим алуу мүмкүнчүлүгү менен бирге бүгүнкү бизнес ишмердүүлүгүнө эң керектүү болгон өз алдынча жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алган адистер.

  «Бизнести башкаруу» бакалавриат программасынын бүтүрүүчүлөрү башкаруу ишмердүүлүгүндө жана экономикалык багыттагы бизнес компанияларда, бизнес уюмдардагы адам ресурстарын башкарууда иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар.

  Эгерде сиз коммуникабелдүү, командада иштей алсаңыз, жаны идеялардын ээси болсоңуз, адамдарды артыңыздан ээрчитүү жөндөмдүүлүгүңүз болсо – сиз   келечектеги башкаруучусуз!!!

  «Башкаруу – демек бул адамдарды эмгекке үндөө»

  «Социалдык иш»  бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөдө ишмердүүлүк аймагындагы эң керектүү жана актуалдуу деп эсептелет. Бул адис бүгүнкү  күндүн талабына ылайык  адис жана боорукердүүлүктүн акты деп да атап коюшат.

  Профессия катары «Социалдык иш» жардамга муктаж болгондорго профессионалдуу жардам көрсөтүүгө адистерди даярдайт.

  Социалдык иш адистигин бүткөндөн кийин төмөндөгү жумуш ордуларына жайгашууга болот:

  • Социалдык уюмдарда жана ишканаларда, андан сырткары калкты социалдык жактан коргоо органдарында.
  • Калкты жумуш менен камсыздоочу мамлекеттик кызмат органдарында;
  • Саламаттык сактоо мекемелеринде;
  • КРнын миграциялык кызматында жана анын территориялык органдарында;
  • Өзгөчө кырдаал министрлигинде;
  • Билим берүү мекемелеринде;
  • Пенсиялык фонддордо;
  • Илимий изилдөө институттарында.

  Социалдык кызматтын эффективдүүлүгү жогору болсо – анда мамлекеттин баркы жогору !!!

  Кафедранын курамы


  Кедейбаева Жамал Арстаналиевна бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы, философия илимдеринин кандидаты., профессор,
  окула турган курстар: Дипломатиянын негиздери, социалдык иштеги жаштар көйгөйү, социалдык иштин технологиясы, риторика
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Социалдык философия
  Жарыяланган эмгектери2 монография, 40 ашуун илимий макала, 10 усулдук көрсөтмө.
  Kedeibaeva 1976@mail.ru
  0556949488

   

   

   

  Кожомбердиева  Насипахан  Ташполотовна доцент, мамлекеттик башкаруунун магистри.
  Окула турган курстар: Бизнести уюштуруу, социалдык ишти башкаруу жана уюштуруу, Проекти өнүктүрүү жана программаны башкаруу, социалдык долбоор жана моделдештирүү.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Экономика жана башкаруу
  Жарыяланган эмгектер: 1 окуу-усулдук колдонмо, 6 илимий макала
  nasiba.kozhomberdieva@mail.ru
  0773113688

   

   

  Темирбаева Санакан Конурбаевна  ага окутуучу
  окула турган курстар: Социалдык иштин технологиясы, укук таануу,социалдык ишти укуктуу камсыздоо.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Юриспруденция.
  Жарыяланган эмгектер: 2 окуу усулдук колдонмо, 15 илимий макала.
  Sanakan67@mail.ru   0772200442

   

   

   

  Маметова Гулназ Абдикеримовна ага окутуучу
  Окула турган курстар: Коомдук мамилелерди башкаруу, социалдык иштин экономикалык негиздери, дүйнөлүк экономика жана эл аралык экономикалык мамилелер, дүйнөлүк бизнес.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Экономика и управление народным хозяйством.
  Жаралган эмгектер: 2 окуу усулдук колдонмо, 17 илимий макала.
  gulnaz-mametova@mail.ru 0773382383

   

   

  Касымова Сюита Манасовна окутуучу.
  Окула турган курстар: Ишкердик этикет, социалдык иштин конфликтологиясы, үй-бүлө таануу жана гендердик саясат, социалдык иштин калктын ар түрдүү топтор менен тажрыйбасы.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Экономика жана эл чарбасын башкаруу.
  Жарыяланган эмгектер: 8 илимий макала.
  Suitae@mail.ru   0773922426

   

   

  Кушбакова  Айзада  Турсунбаевна окутуучу.
  Окула турган курстар: Экология жана КСЕ, укук таануу, шаар куруу укугу, экологиялык укук.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Юриспруденция.
  Жарыяланган эмгектер: 4 илимий макала
  Aiza80@mail.ru   0777238268

   

   

   

  Бахрамжанова Нилуфар Махамаджановна ага окутуучу.
  Окула турган курстар: Социалдык консултациялоо, социалдык иштердеги методикалык изилдөөлөр, социалдык иштин теориясы жана методикасы, социалдык иштин технологиясы.
  Илимий ишмердүүлүктүн багыты: Социалдык-экономикалык билим берүү.
  Жарыяланган эмгектер: 2 монография, 5 окуу колдонмо, 35 илимий макала.
  nilu_55@mail.ru   0553820183

   

   

   

  Мадалиева  Жазгул  Нышаналиевна лаборант.
  Жарыяланган эмгектер: 2 илимий макала
  Jazka86@mail.ru   0776022086

   

   

   

   

  PDF форматындагы документтер:
  ББжСИ кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • Бухгалтердик эсеп жана аудит (БЭжА) кафедрасы


  Кафедранын тарыхы
  Ош Технологиялык университетинин  ректорунун № 09-01-\93 буйругунун негизинде 20.06.1997-жылы коммерциялык ишмердүүлүк жана бухгалтердик эсеп кафедрасынын негизинде Г16.305 Бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги  боюнча жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо максатында түзүлгөн.

  Кафедранын профессордук-окутуучулук курамында алгачкылардан болуп кафедра башчысы болуп ага окутуучу Узенбаев Р.А. иш алып барып, төмөнкү профессордук-окутуучулук курам иштеген ага окутуучулар: Мырзаибраимов Р.М., Ишенбаева Ш.К, окутуучулар: Токтосунова А.Т. Абдыкеримов А.А, Раев М.И., Исраилов Т.М. ж.б. иштешкен.

  Кыска мөөнөттө кафедрада жаңы окуу планы түзүлүп, эки багыт боюнча адистер даярдала  баштаган:

  1) Менчиктин ар турдүү формасындагы бухгалтердик эсеп

  2) Бюджетик мекемелердеги бухгалтердик эсеп

  1999-жылы Америкалык Эл аралык онүгүү агенттиги (КАРАНА корпорациясы) уюштурган курстарга кафедранын окутуучулары катышышты.

  1999-жылы Кыргызстандын түштүк аймагы боюнча бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги боюнча биринчи жолу күндүзгү бөлүмдөгү, 2001-жылы сырттан окуу бөлүмдөгү бүтүрүүчүлөр чыгарылган.

  2003-жылы компьютердик технологияны жана чет тилдерин терең өздөштүрүү үчүн интернетке туташтырылган  компьютердик класс ачылган.

  2004-жылы «Экономика» багыты «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистешүүсү боюнча «Бакалавр» академиялык даражасы боюнча  окуу планы түзүлүп, студенттер кабыл алынган (окуу мөөнөтү: күндүзгү бөлүм; -4 жыл; сырттан окуу бөлүм -5 жыл).

  2005-жылы окуу процессине Европанын билим берүү системасына ылайык окутуунун кредиттик технологиясы киргизиле баштаган.

  2008-жылы «Экономика» багыты «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистешүүсү боюнча «Бакалавр» академиялык даражасы менен бүтүрүүчүлөр чыгарылган.

  2008-09-окуу жылында англис тилинде окутуу үчүн эксперименталдык тайпа түзүлгөн (БУиА-1-08 тайпасы)..

  Кафедра түзүлгөндөн бери миңден ашуун жергиликтүү бизнес-коомчулугунун талаптарына жана мамлекеттик билим берүү стандарттарына жооп берген адистерди даярдап чыгарган. Бүгүнкү күндө кафедранын бүтүрүүчүлөрүнүн  ишке жайгашуусу  80%дан жогору.

  Илимий деңгээли:  1 илимдин доктору, 2 ОшТУнун профессору, 8 илимдин кандидаттары, ,  7  ОшТУнун доценттери, 2 ага окутуучу жана 1 окутуучу.

  Окуу процессинин илимий педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы 80%.

  Кафедранын миссиясы:
  Ар кандай менчиктеги ишканаларга, бизнес-коомго жана башка мекеме жана уюмдарга сапаттуу жана компетенттүү бухгалтердик эсеп жана аудит адистерин даярдоо

  Кафедранын урааны: Сапаттуу билим – келечек жеңиштери!
  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын билим берүү кызматтары:
  Бакалавриат
  580100. Экономика 
  (профили: Бухгалтердик эсеп жана аудит)
  Академиялык даражасы: Экономика бакалавры
  Мөөнөтү: күндүзгү бөлүмдө  – 4 жыл,  дистанттык технологияда  – 5 жыл
  Б. Кыска мөөнөттөгү тренингдер (сертификатталган):

  • Бизнес-тренингдер (тематикалык)
  • Бухгалтердик эсептин негиздери
  • Финансылык эсеп
  • Башкаруу эсеби
  • Экономикалык анализ
  • Аудит
  • Салыктар

   “1 – C бухгалтерия” программасынын кыска курстары.
  ЖЧК “NERO”  жана ЖЧК “Стимул”  менен биргеликте (лицензияланган).
  580100 «Экономика» багыты (Бухгалтердик эсеп жана аудит профили)
  Профилдин багыттары:

  • бухгалтер жана аудитор
  • финансылык менеджер
  • башкаруу кызматтары
  • консультант
  • эксперт
  • илимий кызматкер жана окутуучу.

  Бүтүрүүчүлөр төмөнкүдөй кызмат орундарында  иштей алышат:

  • менчиктин ар түрдүү формасындагы ишканаларда;
  • бюджеттик мекемелер жана коомдук уюмдарда;
  • мекемелер жана коммерциялык эмес уюмдарда;
  • мамлекеттик жана регионалдык башкаруу органдарында;
  • жергиликтүү башкаруу органдарында;
  • каржы-насыя жана салык системасында;
  • экономиканын бардык тармактарындагы чарбалык субъектилерде;
  • кесиптик жана консалтингдик уюмдарда;
  • аудитордук фирмаларда ж.б. мамлекеттик каржы органдарында;
  • эл аралык уюмдарда, долбоорлордо, программаларда.

  Окуу иштери
  Кафедранын номенклатуралык иш кагаздары талапка ылайык жүргүзүлөт. Окуу процессинин жадыбалдары, иш пландар, кафедранын жыйын өткөрүү пландары жетекчилик тарабынан бекитилген.
  Кафедранын ишмердүүлүгү коллективдин арасында багыттар боюнча бөлүштүрүлгөн жана кафедраны башкарууда окутуучулардын катышуусу камсыздалган.
  Кафедрада сапаттуу билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн, алар: компьютердик жана видео класстар, адистештирилген кабинеттер, электрондук  китепкана жана интернет.
  Кафедрага 28 окуу предметтери бекитилген жана алардын ар бири боюнча окуу методикалык комплекстер окутуучулар тарабынан түзүлгөн жана  университеттин окуу департаменти тарабынан бекитилген.

  Илимий-изилдөө иштери
  “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасында жалпы 13 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде 1 ОшТУнун проф. (Мырзаибраимов Р.), 1 э.и.д., проф. (Узенбаев Р.А.), 9 илимдин кандидаты жана доценттер (Абдиев М.Ж., Умаров С.Т., Самиева К.Т., Хамзаева А.М., Эсенбаев Н.С., Ишембаева Ш.К., Мамашов К.А., Астанова С.У., Алишева П.К.),  1 ага окутуучу (Мамытова К.К.), 1 окутуучу (Эргешова Ч.М.) бар, кафедранын илимий потенциалы 77% түзөт.
  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын жамааты билим берүү, кадрларды даярдоо менен биргеликте илимий жана усулдук иштерди жигердүү жүргүзүүдө. Кафедранын 20 жылдык тарыхында илимий ишмердүүлүктө маанилүү жыйынтыктар алынганын баса белгилөөгө болот.
  Кафедранын илимий изилдөө темасы: “Бухгалтердик эсепти, анализди жана аудитти финансылык отчеттуулуктун  эл аралык стандарттарына ылайык өркүндөтүү”.
  Илимий изилдөө темасынын алкагында бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын окутуучулары тарабынан доктордук жана кандидаттык диссертациялар, монографиялар, окуу куралдары, усулдук колдонмолор,  илимий макалалар даярдалып жатат.
  Кафедрада 3 докторант (Абдиев М.Ж., Умаров С.Т., Эсенбаев Н.С.) 3 аспирант (Алишева П.К., Мамытова К.К., Эргешова Ч.М.) жана 1 изденүүчү (Макамбаев Т.Ж.) илимий иштерин алып барышууда.
  2018- жылдын 22 – февралына Алишева П.К. “Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы туристтик ишмердүүлүктүн бухгалтердик эсеби менен аудитин уюштуруунун жана өнүктүрүүнүн теориялык аспектилери” деген темадагы 08.00.12. – Бухгалтердик эсеп, статистика адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн кандидаттык диссертациясы Жалал-Абад эл аралык университети, Ош мамлекеттик университети, Таджик улуттук университетинин алдындагы ведомстволор аралык К 08.17.564 диссертациялык кеңешине коргоого коюлган.
  Ошондой эле бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын приоритеттик өнүгүү багыттарына илим-изилдөө иштерин өнүктүрүү, алардын натыйжаларын чарбалык субъектилерге кийрүү жана республикадагы, эл аралык илимий институттар менен байланыштарды күчөтүү кирет.

  Студенттик илимий иштер
  Ош мамлекеттик университетинде 2017-жылдын  29-ноябрында өткөн “Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу 4-аймактык студенттик илимий конференцияга активдүү катышышты. Аталган конференцияга төмөнкү университеттердин студенттери катышышкан (Ош МУ, Ош ТУ, Жалал-Абад ЭАУ, ЖАМУ, КУУ, ОГПИ, Ош МЮИ). Жыйынтыгында бухгалтердик эсеп жана финансы багыты боюнча ОшТУнун төмөнкү   студенттери 1- жана 2-орунду ээлешкен.

  1-орун Э(БУ)-1-14 тайпасынын студенти Алмазбеков Азамат-Алтай
  (Илимий жетекчиси: э.и.к., доц. Самиева К.Т.)

  2-орун Э(БУ)-1-15 тайпасынын студенти Эргешова Азылзат
  (Илимий жетекчиси: э.и.к., доц. Хамзаева А.М.)

  Кафедрада  “Бухэсеп жана аудит” профили боюнча окуган студенттердин “Бухгалтер аудитор” аттуу  студенттик илимий ийрими иш алып барат (жетекчиси проф. Мырзаибраимов Р.М.).

  Кесипке үйрөтүү боюнча. «Ош Ак – Таш» АКна кесиптик экскурсия.  ЭБУ-1-15 т. студенттери жана Ош ТУнун проф. Мырзаибраимов Р.М., э.и.к., доц. Умаров С.Т.  17-ноябрь 2017-ж.

  Гранттык жана проекттер менен иш алып баруу.
  Кафедра КР ББжИМ 2018-жылына жарыяланган Гранттык илим изилдөө программасына проект даярдап катышууда. Грантовое/программно-целевое финансирование научных исследований на 2018 год  на тему «Оптимизация и прогнозирование  затрат на производство продукции  хозяйствующих  субъектов  г. Ош   с применением экономико-математических методов». 1485.7 тыс. с.

  Окуу усулдук иштер
  Кафедрада  20 жыл ичинде 100 ашуун окуу усулдук куралдар даярдалып, жарык көргөн. Окутуучулар тарабынан 35 окуу методикалык комплекстер түзүлгөн. Окуу процессинде видеопроектор аркылуу интерактивдүү сабактар өткөрүлүп, алардын алдыңкылары ачык сабактар менен башка окутуучуларга жайылтылып келет.
  Кафедранын окутуучулары бекитилген график менен билим берүү порталы аркылуу дистанттык технологияны колдонуу менен сырттан окуган студенттер менен интернет-байланыштарын жүргүзүп келишет. Кафедрада электрондук окуу куралдарын даярдоо жакшы жолго коюлган, жана айрым предметтер боюнча дисктер даярдалган, аларды студенттер пайдаланышат.
  Кафедранын окутуучуларынын усулдук иштелмелери башка ЖОЖдордо, ошондой эле практик-бухгалтерлер, фирмалардын жетекчилери тарабынан пайдаланылып, республиканын китеп рыногунда суроо-талапка ээ. Азыркы мезгилде усулдук колдонмолор бухгалтердик эсептин эл аралык стандарттарынын талаптарына ылайык иштелип чыгууда.
  Айрым окутуучулар өздөрүнүн окуу куралдарын КР ББжИМнин грифи менен чыгарган (ОшТУнун профессорлору Мырзаибраимов Р.М., э.и.к., доц. Абдиев М.Ж.), Кыргызпатенттен автордук күбөлүк алышкан (ОшТУнун профессорлору Мырзаибраимов Р.М. жана Узенбаев Р.А., доц. Абдиев М.Ж., Хамзаева А.М., ага окут. Мамытова К.).

  Кафедранын материалдык-техникалык базасы. Кафедра окуу куралдары жана электрондук китептер, методикалык жана техникалык заманбап жабдыктар менен жабдылган. Кафедрага 1 видеопроектор бекитилген жана 407 аудиторияга орнотулган.

  Кафедранын курамы


  Узенбаев Расул Ашырбекович
  Илимий даражасы: 
  Экономика илиминин доктору (2015ж.) 08.00.12.-Бухгалтердик эсеп, статистика
  Илимий наамы: (2006ж.) “Экономика” адистиги боюнча доцент
  Билими: жогорку. (1988ж.) Кыргыз мамлекеттик университетинин эсеп – экономика факультети.
  Адистиги: (1988ж.) “Бухгалтердик эсеп, көзөмөл жана чарбалык ишмердүүлүктүн анализи” 
  Басылмалары: алтымыштан ашуун илимий эмгеги, 3 монография, 35 окуу куралы жана окуу –усулдук эмгектери, 2 патент ж.б. басмадан чыгарылган.
  Негизги эмгектери:

  1. Узенбаев Р.А. Эсеп, эсептөө жана өндүрүүгө кеткен чыгымдарды талдоо: теория, методология жана практика. Монография. “Maxprint” басма үйү. Бишкек ш, 2013 ж., 18,.75 б.т.
  2. Узенбаев Р.А., Исраилов Т.М., Каримбаева М.А. МФСО для МСП. Чакан жана орто ишкердүүлүк үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын негиздери. Окуу куралы. – Ош: «Кагазресурстары» басмаканасы, 2017. – 20,8 б.т.
  3. Узенбаев Р.А., Эргешова Ч.М., Бекмуратова А.А. Финансылык эсеп. Окуу куралы. – Ош: «Кагаз ресурстары» басмаканасы, 2017. – 14,1 б.т.(03222) -4-60-94, 0771 42 67 24, URRAS@mail.ru.

  Мырзаибраимов Р.М. проф. ОшТУ
  (03222) -4-60-94, 0772-22-36-05,
  myrzaibraimov00@mail.ru
  Жарык көргөн методикалык эмгектер: 9

   

   

   

   

   

   

   

  Ишембаева Шахтыбүбү Карпеевна
  Ээлеген кызмат орду:
   Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти.
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты  2017-жылдын 27-январында 08.00.05-Экономика жана эл чарбасын башкаруу (аймактык экономика) адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Ош облустук социалдык-экономикалык өнүгүүсүн башкаруу» деген темадагы кандидаттык диссертациасын жактаган.
  Окуган дисциплиналары: Бухгалтердик эсеп, аудит, практикалык аудит, аудиттин эл аралык стандарттары.
  Басылмалар: 36 илимий, 12 окуу-усулдук эмгеги жарык көргөн
  Негизги эмгектери:

  «Аудиттин теориялык негиздери» окуу куралы (2013-ж.)

  «Аудиттин эл аралык стандарттары» окуу куралы (2014-ж.)

  «Практикалык аудит» окуу-усулдуккуралы (2014-ж.)

  Квалификацияны жогорулутуу: «Правая Перспектива» Коомдук фонду. «Программное бюджетирование Органов местного самоуправления» Сертификат (14.03.2014.)
  «TeachEx» Жогорку билим берүү академиясы КФ «Окутууга компентентүү мамиле» Сертификат (20-21.01.2015)
  «Международная профессиональная сертификация бухгалтеров независимое и авторитетное признание компетентности в области бухучета, аудита и роль автоматизации на сегодняшний день» Сертификат (12.12.2015.)
  «Бухгалтерский учет по программе 1С: Предприятие 8.1» Курсу Сертификат  (ноябрь, 2016-ж.).
  03222) -4-60-94, 0776-25-03-55, Shaken2017@ mail.ru

   

  Абдиев Мурат Журатович
  Илимий даражасы
  : экономика илимдеринин кандидаты, 2012-ж.
  Илимий наамы: “Экономика” багыты боюнча доцент, 2015-ж.
  Адистиги:  (2000ж.), “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистиги.
  Окуу-методикалык иштери: 30 окуу куралдары, методикалык басылмалардын автору, 3КР ББжИМ грифи менен окуу куралга, 5 окуу курал жана 1 монографияга автордук күбөлүк алган.
  Илимий иштери:3 монография, 74 илимий макалалардын автору. 2013-жылдан баштап “Экономикалык интеграция шартында КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу” деген темада доктордук диссертация менен иштеп жатат.
  Окуткан предметтери: Бухгалтердик эсеп, финансылык эсеп, ППП 1-С Бухгалтерия, бухгалтердик отчеттуулук.
  Негизги эмгектери: Абдиев М.Ж. Бухгалтердик эсептин негиздери. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2010-ж., 7,2 б.т., Абдиев М.Ж.. Рынок экономикасынын шартында жашылча-жемиш өндүрүшүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Монография. РИО Ош ТУ, Ош ш., 2012 ж., 9,25 б.т., Абдиев М.Ж. Финансылык эсеп. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2012-ж., 13 б.т., Абдиев М.Ж. Бухгалтердик эсепти документтештирүү. Окуу куралы. РИО Ош ТУ, 2013-ж., 14,75 б.т., Абдиев М.Ж. Бухгалтердик финансылык отчеттуулук. Окуу куралы. РИО Ош ТУ, 2013-ж., 14,7 б.т., Абдиев М.Ж. Аудит. Окуу куралы.РИО Ош ТУ, 2015-ж., 13 б.т.
  (03222) -4-60-94, 0772-45-61-00, mabdiev1977@mail.ru

   

  Умаров Сайбидин Тойчуевич
  Ээлеген кызмат орду:
   ОшТУ нин «БЭжА» кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы: Экономика илимдеринин кандидаты, 2013-ж, «экономика менеджмент» багыты боюнча магистр.
  Илимий наамы: ОшТУнун доценти 2013-ж.
  Адистиги: «Экономист».
  Окуу-методикалык иштери: 2 окуу куралдары,  методикалык басылмалардын автору
  Илимий иштери: 39 илимий макалалардын автору.  2013-жылдан баштап “Кыргызстандагы агро өнөржай өндүрүшүнүн атаандаштыкка жарамдуулугуна таасир тийгизүүчү шарттар жана факторлор” деген темада доктордук диссертациясынын үстүндө  иштеп жатат
  Илимий- педагокикалык тажрыйбалары: Бишкек ш. 2011-ж.УЭП  Жалал-Абад шаары. КРСУ Бишкек ш.2011-ж.
  Окуткан предметтери: финансылык отчеттун анализи,  бух учет, ком. тех бух. Учет управл учет, бухгал дело, осн системного анализа, ТБУ, АЭД, бух учет в ком банке.
  (03222) -4-60-94, 0772-31-48-74, Saibidin79@mail.ru

  Хамзаева Айнура Мураталиевна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти.
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты. 2015-жылдын 27-ноябрында 08.00.05-Экономика жана эл чарбасын башкаруу (аймактык экономика) адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн “Рынок шарттарында калктын жашоосун камсыздоо системасын калыптандыруунун аймактык өзгөчөлүктөрү ( Ош облусунун мисалында)” деген темадагы кандидаттык диссертациясын жактаган.
  Окуган дисциплиналары: Экономикалык анализ, Финансылык анализ, Бухгалтердик эсептин тарыхы
  Басылмалары: 15 илимий, 5 окуу-усулдук эмгеги, анын ичинде кыргыз тилинде даярдалган 3 окуу куралы жарык көргөн, 1 патенти бар.
  Негизги эмгектери: “Экономикалык анализдин негиздери” окуу куралы (2012-ж.); “Бухгалтердик эсептин тарыхы” окуу куралы (2014-ж.)
  Квалификацияны жогорулатуу: Оштогу бухгалтердик мектеби, артыкчылык диплому (июль-октябрь 2000-ж.); CIPAEN “Башкаруу эсеби”, сертификат (май-июнь 2006-ж.); КЕН бизнес-мектеби “Финансылык эсеп” курсу, сертификат (январь-февраль 2012-ж); “Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1” курсу (ноябрь, 2016-ж.);
  (03222) -4-60-94, 0773-01-01-90, аinura.hamzaeva@mail.ru

  Самиева Каникей Токтогуловна
  Кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана   аудит кафедрасынын доценти
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу
  Илимий эмгектери:35тен ашык илимий эмгектери чет элдик жана ЖАК сунуштаган КРдагы журналдарда  жарыяланган, анын ичинен 25 илимий макала РИНЦте катталган, 1 монография жана 5 окуу-усулдук куралдары жарык көргөн
  Негизги эмгектери: «Башкаруу эсеби»: окуу куралы (2013-ж.), «Башкаруу эсеби»: практикалык окуу куралы (2017-ж.)
  Окуган предметтери: Башкаруу эсеби, башкаруу анализи, чыгымдардын эсеби жана продукциянын өздүк наркын калькуляциялоо, дыйкан чарбалардын бухгалтердик эсеби, финансы (кредиттик) мекемелеринин эсеби
  Квалификациясын жогорулатуу: CIPAEN: “Башкаруу эсеби”, “Финансылык эсеп”, “Финансы менеджменти”; KPMG: “Краткий обзор требований МСФО”, ОсОО “Стимул”: “Учет, налогооблажение и автоматизация в некоммерческих организациях”, “БУ по программе 1 С: Предприятие 8.1”
  (03222) -4-60-94, 0770-67-28-20, Kanykey.1979@mail.ru

  Алишева Перизат Култаевна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу.
  Академиялык даражасы: Экономика магистири
  Туулган жери: Жалал-Абад областынын Аксы районуна караштуу Кербен айылы
  Билими:2001-жылы Кыргыз Агрардык Академиянын экономика факультети.
  Окуган дисциплиналары:  «Бухгалтерский  учет», «Управленческий учет», «МСА», «Практический аудит», «Теория аудита».
  Басылмалары: Жарык көргөн окуу-усулдук комплекси баары – 19, анын ичинен 12 илимий макала,  7 методикалык көрсөтмө, 1 патенти бар.
  Илимий темасы: 2012-жылы ОшТУнун аспирантурасына № 07-32/30 03 декабрь 2012 -жылы буйруктун негизинде  08.00.12 «Бухгалтердик эсеп, статистика» адистиги, диссертациялык иштин темасы: «Кыргыз Республикасынын Түштүк регионунун туристик ишмердүүлүгүнүн бухгалтердик эсебин жана аудитин өркүндөтүүнүн жана уюштуруунун теориялык аспектилери », илимий жетекчиси э.и.д., проф. Мамасыдыков А.А.
  Квалификацияны жогорулатуу: Оштогу бухгалтердик мектеби, Объединение бухгалтеров и аудиторов (ОБА) “Башкаруу эсеби”, “Салык жана укук”, “Финансылык эсеби” (май-июнь 2004- 2005), КЕН “Финансылык эсеп” курсу, Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1. , ПБЮК “Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС”,“Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей”
  (03222) -4-60-94, 0772-76-13-94, аlisheva2005 @mail.ru

   

  Астанова Саламат Ураимовна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу
  Илимий даражасы:  экономика илимдеринин кандидаты, 2017- жылдын 1- апрелинде  08.00.05 «Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо көрсөтүү системасын өнүктүрүү» деген темадагы кандидаттык диссертациясын жактаган
  Окуган дисциплиналары: Бухгалтердик эсеп, башкаруу эсеби, финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары
  Басылмалары: 11 илимий макала, 2  окуу -усулдук эмгеги
  Негизги эмгектери: «Финансылык эсеп»  окуу куралы (2013-ж.) ,  «АРМ бухгалтера» усулдук колдонмо (2013- ж.)
  Квалификацияны жогорулатуу: «Түштүк Кыргызстандын Профессионал Эсепчилери» КБ «Бухгалтердик эсептин негиздери» (ноябрь-декабрь 2013-ж.),   УЦ «Стимул «Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1.»  (ноябрь, 2016 ж.), ПБЮК «Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС»  (декабрь, 2015-ж), «Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей»  (ноябрь, 2014-ж)
  (03222) -4-60-94, 0777-02-11-31, sastanova@mail.ru

   

  Мамытова Кызжибек Кадырмаматовна
  Ээлеген кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын ага окутуучусу.
  Билими- жогорку, Ош технологиялыкуниверситети, Финансы экономикалык факультети
  Адистиги:(2003ж.), “Бухгалтердик эсеп жана аудит” адистиги.
  Окуган дисциплиналары:  Бухгалтердик эсеп жана аудит, финансылык эсеп, «МСФО».
  Басылмалары:Жарык көргөн окуу-усулдук комплекси баары-  16, анын ичинен 12 илимий макала,  3 методикалык көрсөтмө, 1 патенти бар.
  Илимий темасы:2013-жылы ОшТУнун аспирантурасына № 07-32/3721.11.2013-жылдагы буйруктун негизинде  08.00.05 «Экономика жана эл чарбачылыгын башкаруу» адистиги, диссертациялык иштин темасы: “Жергиликтуу бюджеттин киреше потенциалын жогорулатуунун жолдору жана эсептөө методикасын оптималдаштыруу”, илимий жетекчиси э.и.д., проф. ОшТУ   Узенбаев Р.А.
  Квалификацияны жогорулатуу: Объединение бухгалтеров и аудиторов (ОБА) “Башкаруу эсеби”, “Салык жана укук”, “Финансылык эсеби” (май-июнь 2004- 2005), КЕН “Финансылык эсеп” курсу, Бухгалтерский учет по программе 1 С: Предприятие 8.1., ПБЮК “Учет внешнеэкономической деятельности в связи с вступлением в ЕАЭС ”, “Особенности бухгалтерского учета и налогового учета индивидуальных предпринимателей”
  03222) -4-60-94, 0778-25-98-07, mamytova.2017

   

  Эсенбаев Нургазы Смагулович
  Кызмат орду: О
  ш технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын доценти.
  Илимий даражасы: э
  кономика илимдеринин кандидаты.
  Илий эмгектери: 
  20дан ашуун илимий эмгеги, анын ичинен 8 илимий макала РИНЦте катталган, 1монография жана 1 окуу усулдук куралы жарык көргөн.
  (03222) -4-60-94, 0777-37-75-59, sss_09 @mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Мамашов Канжарбек Асилбекович
  Туулган жери
  : Ош облусу, Кара-Суу шаары
  Туулган күнү: 1979-жылдын 26-августу
  Билими: жогорку, ОшТУ, финансы-экономикалык факультети, 2006-ж.
  Адистиги: Бухгалтердик эсеп жана аудит
  Илимий даражасы: экономика илимдеринин кандидаты (2017)
  Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу
  kanjar@mail.ru

   

   

   

  Эргешова Чынара Мухтаровна
  Ээлеген кызмат орду
  : Ош технологиялык  университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын окутуучусу
  Илимий даражасы: ОшТУнун аспиранты , илимий темасы:«Нефть өндүрүү тармагынын башкаруу эсебин, анализин жана ички аудитин өркүндөтүү”
  Окуган дисциплиналары: Бухгалтердик эсеп, башкаруу эсеби, бухгалтердик отчеттуулук, Салык эсеби
  Басылмалары: 8 илимий, 2 окуу-усулдук эмгеги, 1 окуу куралы жарык көргөн
  Негизги эмгектери: «Бухгалтердин иш ордунун автоматташтырылышы» окуу-усулдук (2014-ж), «Финансылык эсеп» окуу куралы (2017-ж)
  Квалификацияны жогорулатуу:  Оштогу бухгалтердик мектеби, диплом (январь-апрель 2008-ж); Фонд поддержки образовательных инициатив по курсу  РКМЧП, сертификат (январь- апрель 2010-ж);  «Бухгалтерский учет по программе 1:С Предприятие 8.1» курсу (ноябрь 2016-ж)
  (03222) -4-60-94, 0772-65-10-04, Shaken2017@ mail.ru

  Калилилла кызы Нурзат
  Кызмат орду: 
  Ош технологиялык университетинин, экономика жана башкаруу факультетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын лаборанты.
  Билими: 2014-ж ОшТУ, Башкаруу жана эл аралык мамилелер факультети. “Колдонмо лингвистика” адистиги.
  (03222) -4-60-94, 0770-42-95-95, Ibirayimova@mail.ru

   

   

   

   

  PDF форматындагы документтер:
  БЭжА кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • Экономикадагы колдонмо информатика (ЭКИ)


   Кафедранын миссиясы – Маалыматтык коомдун экономикасынын өнүгүшүнө көмөк көрсөтүү.
  Кафедранын максаты – Маалыматтык коомдун экономикасынын келечегине жана керектөөсүнө туура келген адистерди даярдоо

  Кафедранын тарыхы
  Экономикадагы колдонмо информатика (ЭКИ) кафедрасы 2006 – жылы 20 – сентябрында түзүлгөн. Экономика менен информатиканын айкалышуусунун максатында,  ошондой эле илимде жана окуу процесстеринде экономиканын көйгөйлөрүн маалыматтар технологиясынын жардамында  изилдөө.

  Кафедра  төмөндөгү багыттар боюнча бүтүрүүчүлөрдү даярдайт:

  • Колдонмо информатика багыты, профили “экономикадагы колдонмо информатика”;
  • Бизнес-информатика багыты, профили “электрондук бизнес”.

  Бир топ жылдан бери кафедрадан билим алган бүтүрүүчү студенттердин саны 400 дөн ашат. Кафедрада жогорку сапаттагы профессорлук-окутуучулук курам жана  материалдык-техникалык база түзүлгөн.

  Азыркы убакта кафедрада 8  окутуучу бар, алардын ичинен 1 экономика илимдеринин доктору, 2 физика жана математика илимдеринин кандидаттары, 4 ага окутуучу жана 1 окутуучу эмгектенет. Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу үчүн атайын курстардан жана стажировкалардан кыргызстандагы алдынкы флагман ВУЗдардан өтүшкөн.

  Кафедра түзүлгөндөн бери кафедраны  ф-м.и.к., доценти Артыков Аамат Жакышович жетектеп келет. Азыркы күндө да ал кафедра башчысы.

  Материалдык жана методологиялык камсыздалышы

  Кафедрага тиешелүү 2 компьютердик класстар жана 1 аудитория бар, алар заманбап маалыматтар  технологиялары жана программалары менен камсыз болгон. Кафедрадагы тиешелүү болгон дисциплиналар толук окуу – методикалары менен камсыздалган жана алар керектүү комплекстик программалар, мисалдар  менен тастыкталган. Кафедранын окутуучулары сабактарды өтүү үчүн интерактивдик колдонмолорду, электрондук лекцияларды түзүүгө өзгөчө көңүл буруп келишет. Кафедранын коллективи адистерди даярдоо үчүн сапаттуу окуу – методикасынын базасын иштеп чыгышкан,  ошондой эле заманбап web – технологиялардын, маалыматтар системасынын жардамында сабактар өтүлөт.

  Окуу процессине компьютердик класстар пайдаланылат, ал класстар заманбап мультимедиялык жабдыктар менен жабдылып, маалыматтар технологиясындагы программалар кийрилген.

  Илим жана билим

  Кафедранын окутуучулары активдүү илим изилдөөдө жана окуу – методикалык иштерге катышышат. Өлкөнүн ичинде жана чет мамлекеттердеги илимий журналдарда илимий макалаларын жарыкка чыгарышат.

  Кафедранын окутуучуларынын илим изилдөө областы болуп:

  • Маалыматтар технологиясын ар түрдүү чөйрөлөрдө жана анын ичинде экономикада колдонуу;
  • Математикалык көйгөйлөрдө маалыматтар технологиясын колдонуу.

  Кафедранын илимий иштерин аткарууда аспиранттарды жана студенттерди тартышат. Кафедранын студенттери ар түрдүү деңээлдеги олимпиадаларга, семинарларга жана конференцияларга катышышат.

  Биздин кафедранын сыймыгы таланттуу студенттер болуп эсептелет. Азыркы убакта кафедрада  окушат:

  • илимий макалалары бар студенттер;
  • республикалык жана региондук олимпиадалардын, конкурстардын, гранттардын жана спартакиадалардын жеңүүчүлөрү.

  Кафедранын бүтүрүүчүлөрүн  Бишкек, Ош шаарларынан, Кыргыз Республикасынын баардык региондорунан, чет өлкөлөрдө (Россия, Казахстан, Өзбекстан) экономист, менеджер, аналитик, ишкананын жетекчиси, бизнесмен, илимдин кандидаты, доцент жана ЖОЖдордо окутуучу  статустарында иштеп жаткандыктарын кезиктирүүгө болот.

  Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн студенттерин окуу жагынан эле эмес, коомдук иштерде жана эс алуу жактарын да колдоп келишет. Жылына бир жолу түштүк Кыргызстандын  тарыхый жайларына экскурсия уюштуруп беришет жана ошондой эле жаңы жыл, кызыктуу семинарларды, бүтүрүүчүлөр менен жолугушууларды өткөрүшөт. Кафедранын окутуучуларынын интенсивдүү иштеп жатышканынын негизинде, студенттер менен окутуучулардын ортосунда чыгармачылык атмосфера түзүлгөн.

  Сырткы байланыштар

  Кафедра Кыргыз Республикасынын илим жана билим министрлиги, экономика министрлиги, салык инспекция, коммерциялык банктар, мамлекеттик жана жеке ишканалар менен тыгыз байланышта.

  Студенттерди алмаштырып окутуу программасынын негизинде  төмөндөгү университеттер менен “Колдонмо  информатика” жана “Бизнес -информатика” багыттары боюнча келишимдер түзүлүп практика жүзүндө иштеп жатат:

  • Түштүк Корея Республикасынын Чонбук Улуттук университети;
  • Россиядан Урал Экономикалык Университети;
  • Кыргыз Экономикалык Университети.

  Окутуучулар жыл ичинде  өзүнүн профили боюнча эл аралык илимий конференциаларга катышышат.

  Кафедранын илимий – изилдөө багыты
  “Математикалык жана экономикалык көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык методдор”

  Бүтүрүүчүлөрдү даярдоо багыттары:

  1. Колдонмо информатика багыты, профили “Экономикадагы колдонмо информатика” (квалификациясы – академиялык бакалавр)

  Күндүзгү – 4 жыл , контрактын негизинде

  1. Колдонмо информатика бакалавр багыты – экономиканы талдаган, бизнес процесстерди моделдештирүүнү билген, ишкананын ишмердүүлүгүн анализдеген, базардагы товарлардын жана алардын каржы абалдарын алдын ала божомолдогон, заманбап маалыматтар системасын түзгөн, ошондой эле компьютерде профессионалдык деңгээлде иштей алган адис.

  “Экономикадагы колдонмо информатика” профили экономика жана информатика эки областын айкалышуусунда  турган, XXI – кылымдын профессионалдык бакалаврын даярдайт.

  «Экономикадагы колдонмо информатика» профили программистерди, системалык админстраторлорду, мамлекеттик башкаруу органдарында маалыматтык кызматтардын жетекчилерин, коммерциялык ишканаларда, камсыздандыруу компанияларда, банк ишканаларында, аудитордук ишканаларда, жеке ишканаларда, инвестициялык жана коммерциялык компанияларда  иштөөчү адистерди даярдайт.

  Бүтүрүүчүлөр мамлекеттик жана муниципиалдык ишканаларга, өндүрүштө жана ишканаларды башкаруу кызматтарына, камсыздоо программаларын иштеп чыгуу, компаниялардын суроо талаптарына керек.

  1. Бизнес – информатика багыты, профили

  «Электрондук бизнес»;

  «Каржы жана банк секторунда маалыматтык коопсуздук»;

  «Экономиканы электрондук башкаруу»  (квалификациясы –Бизнес – информатика багытынын бакалавры)

  Күндүзгү – 4 жыл жана дистант – 5 жыл, контрактын негизинде.

  580500.“Бизнес информатика” багыты боюнча даярдоонун актуалдуулугу маалыматтар системаларын уюштурууну эффективдүү колдонуу жана бизнесте логикалык моделдерди тургузуу. Бизнес информатика багыты базар экономикасында жаңы багыт болуп эсептелет. Кыргыз Республикасындагы ар түрдүү экономикалык секторлорго маалыматтар системасын активдештирүүнү өнүктүрүү үчүн маалыматтар системасынын областында жогорку деңгээлде өздөштүргөн кадрлар керек экендиги тастыкталып турат.

  Бизнес информатиканын бакалавры  экономика, менеджмент, финансы жана маалыматтар системалары жана технологиялары боюнча кеңири билим алышат, ошондой эле заманбап татаал шарттарда инновациялык проектерди ишке ашырууга жөндөмдүү.

  Маалыматтар жана коммуникациялык технологиялардын негизинде бизнести башкаруунун методдорун билген экономистерди, финансистерди, маркетологдорду жана менеджерлерди даярдайт.

  Келечектеги квалификациясы, профессиясы:

  • Бизнес консультант;
  • Системалык аналитик;
  • Логикалык;
  • Долборлоо менеджер;
  • Тармактык менеджер;
  • IT-технолог боюнча адис;
  • МС жана МКТ боюнча адис.

  Иштеген жери:

  • Кредиттик ишканалар;
  • Банк ишканалары;
  • Мамлекеттик структурада;
  • Камсыздоо жана IT-компанияларда;
  • Жеке ишканаларда;
  • Соода сатык (торговля) жана кызмат көрсөтүүчү жайларда.

  Кафедранын окутуучулар курамы


  Артыков Аамат Жакышович

  Илимий даражасы: физика – математика илимдеринин кандидаты
  Илимий наамы: доцент, ОшТУнун профессору
  Кесиби: Кыргыз Мамлекеттик  университети, адиси – математик

  Ээлеген кызмат орду: Экономика жана башкаруу факультетинин деканы
  Окуткан сабактары: Сандык усулдар, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, иштетүү системалары жана банк ишиндеги маалыматтар системасы.
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 32, окуу – методикалык колдонмолор – 15.
  Квалификацияны жогорулатуу: Сертификат, “Проведение самооценки ВУЗа и написание отчета по самооценке” Ош – 2014г., Сертификат, Обще Европейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP), Бишкек – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо борбору “Кесиптик билим берүү системасындагы окутуунун жаңы технологиялары”, Ош – 2016ж. Сертификат,

  “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. Сертификат, “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелери” Ош – 2017ж. Сертификат, Семинар тренинг ОшТУ,  12-13-январь 2018г.

  Агентство по аккредитации образовательных прогарамм и организации (ААОПА) «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» 25.06.2018 г.

  КРББжИМ Лмицензиялоо боюнча кеңешинин чечими (№1585/1  27.12.2017ж.) билимм берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эржелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуудан өттү.

  2018-жылдын 18-19 январь күндөрү эл аралык бөлүм тарабынан өткөрүлгөн “Эразмус Плюс программасынан алкагында долбоор жазуу боюнча семинар-тренинг” ОшТУ 2018-ж

  “Экология и природопользование: актуальные вопросы науки, практики и образования” посвященной году развития регионов в КР и 20-летнему юбилею кафедры “Экология и охрана окружающей среды” ОшТУ 2018ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:   +996(553)973233,
  E-mail:   aamat62@mail.ru

  Ташбаев Азизбек Мазанович

  Кесиби: Ош мамлекеттик педагогикалык институту, адистиги – математик, Oш технологиялык университети, адистиги – экономист – уюштуруучу
  Ээлеген кызмат орду: Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын профессору
  Илимий даражасы: Экономика илиминин доктору
  Илимий наамы: доцент, Экономика илиминин доктору, ОшТУнун профессору
  Окуткан сабактары: жогорку математика жана экономикадагы математикалык методдор
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар –  90, окуу – методикалык колдонмолор –25.
  Квалификацияны жогорулатуу:  CERTIFICATE, “Horizon 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation” 2014y. Сертификат, Фонд, “Сорос – Кыргызстан” “Жогорку билимдин мазмунунун жаңыланышы жана сапатын кепилдигинин тутумдары”, Көз карандысыз аккредитация боюнча эксперттерди даярдоо” Ош – 2014ж. Сертификат, “Управление личными деньгами семейным бюджетом” Ош – 2014г. Сертификат, Общеевропейская система обеспечения качества образовательных программ: внедрение стандартов внутренней и внешней гарантии качества в систему высшего образования Кыргызстана (Модель DoQuP), Бишкек – 2014г. RESEARCHER CONNECT Communication skills for researchers Dilyara Woodwart, Trainer. 2017у. Сертификат, Принял (а) участие на курсах повышения квалификации по теме: “Стартапы и создание нового бизнеса”, в рамках проекта “Менеджмент – Инновации – Развитие” программы Эразмус+. 2017 Сертификат, “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. Сертификат, “Билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелери” Ош – 2017-ж.

  7-ой Международной научно-практической конференции “Экономико-техническая платформа новой информационной революции” 28.07.2018 г.Баткен

  КРББжИМ Лицензиялоо боюнча кеңешин чечими (№1585/1 27.12.2017ж.) билим берүү программалары боюнча билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн экспертиза өткөрүү, лицензиялык жана аккредитациялык талаптардын аткарылышын сактоо эрежелерин үйрөнүү жөнүндөгү окуудан өттү. 2018-жылдын 1-январынан 2021-жылдын 31-декабрына чейин жарактуу.

  Train-The-Trainer Program of Logistics and Chain Management conducted dy the Logistics Excellehse Centre (LECCA) of Global Technology Solutions (GTS), Heriot Watt University and Kuehne Foundation. KR/ November 26-30, 2018

  Актиф-илим Integrating Communicative Skills in Teaching English for Science Training from April 16 to 18, 2018 Бишкек
  Байланыш маалыматтарыиш телефон: (03222) 43399,уюлдук телефон: +996(770)886002
  E-mail: atashbaev@mail.ru

   

  Атабаев Султанмахмуд Коңурбаевич

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат оорду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окуткан сабактары: жогорку математика, эконометрика, дүйнөлүк маалыматтар системасы, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 9, окуу – методикалык колдонмолор – 5 .
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г.сертификат, “Уюмдагы менеджердин орду” Ош – 2017ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:   +996(551)555 411,
  E-mail: atabaev.70@list.ru

   

  Орозмаматова Жыпаргүл Шермаматовна

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат орду:  «Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын» кафедра башчылыгынын убактылуу милдетин аткаруучу
  Илимий даражасы: экономиканын магистри
  Окуткан сабактары: информатика, жогорку математика, маалыматтар базасы, эсептөө системасы жана телекоммуникациялык каражаттар
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 18, окуу – методикалык колдонмолор – 8.
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. сертификат, Ала-Тоо-Ататюрк, Совместный научно – образовательный проект, “Экономическое развития” и “Теоретические основы экономики переходного периода” Ош – 2016г.

  сертификат, Профессиональная бухгалтерская школа ОсОО “КЕН” г. Ош лиц.LE 145000316, курс “1С Бухгалтерия для Кыргызстана” Ош – 2016г. Сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Өнүккөн келечек жаштары” коомдук фонду. ROOTS Se Ga Group “Активдүү угуу” Ош –2017ж. М.Р. Рахимова атындагы квалификацияны жогорулатуу жана кадраларды даярдоо институту Сертификат – «Дисциплиналарды окутуу сапатын жогорулатуунун инновациялык технологиялары» (36 саат) 19 –февраль 2019-жыл. Рег. № 0585

  «Mathematical Analysis, Differential Equations And Their Applications» MADEA 8  dedicated to the 80th birthday of Academician A. M. Samoilenko

  Агентство по аккредации образовательных программ и организаций (ААОПО) Сертификат «Проведение независимой аккредитации программ и организациий профессионального образования» Рег: СТ-012213   25.06.2018 г.

  Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Сертификат  «Эразмус Плюс программасынын алкагында долбоор жазуу боюнча семинар – тренингке» катышкандыгы

  “Дисциплиналарды окутуу сапатын жогорулатуунун инновациялык технологиялары” 36 саат. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Лиц. ЛЕ140000716 19.02.2018ж.

  Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО) “Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования” 25.06.2018г.

  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(772)811 807
  Email:   jypar75@mail.ru

   

  Курманалиева Гульзат Салыевна

  Кесиби: Ош мамлекеттик университети, адистиги – математик
  Ээлеген кызмат оорду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу
  Окуткан сабактары: жогорку математика, каржы математикасы, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика, экономикалык кубулуштарды компьютерде моделдештирүү
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 4, окуу – методикалык колдонмолор – 6.
  Квалификацияны жогорулатуу: Сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633  Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8,1” 2016г. Сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г. Сертификат, “Багыт KG” КБ  “Кредиттик технологиялар иситемасы” Ош – 2017-ж.

  «Экономикадагы маалыматтык технологиялар» аталыштагы 30 сааттык курсу,

  72 hours Profesional Devolopment Courses, May-July 2018, Osh State University, faculty of World Languages and Cultures. 22-26.01.2018 year.

  Ош шаардык Мериясынын «Ардак грамотасы» 2018-ж
  Байланыш маалыматтарыиш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон:  +996(773) 469969
  E-mail:   gulzat-kurmanalieva@mail.ru

   

  Маатов Кеңешбек Максатович

  Кесиби: Академик М. М. Адышев атындагы Ош  технологиялык   университети,  инженердик – педагогикалык факультети, адистиги – колдонмо  математика жана информатика, квалификациясы – математик, системалык  программист.
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу, ЭжБФнин тарбия иштери боюнча декандын орун басары
  Илимий даражасы: колдонмо математика жана информатика багыты боюнча магистр
  Окуткан сабактары: компьютердин технологиясы, программалоонун технологиясы, долборлоонун маалымат системасы, интеллектуалдык маалымат системасы
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 9, окуу – методикалык колдонмолор – 4.
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОО Профессиональные Бухгалтера Юга Кыргызстана, “Налоговое планирование. Обзор изменений налогового законодательства” Ош – 2014г. Сертификат, “TeachEx” Жогорку билим берүү академиясы КФ “Окууга компетенттүүлүк мамиле” Устатчылык өнүктүрүү мектеби ОшТУ – 2015ж. Сертификат, Профессиональная бухгалтерская школа ОсОО “КЕН” г. Ош лиц.LE 145000316, курс “1С Бухгалтерия для Кыргызстана” Ош – 2016г.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, (03222) 43399, уюлдук телефон: +996(553)748684
  E-mail:   Maatov.k.m@mail.ru

  Анашова Чыныгүл Жолдошбаевна

  Кесиби: Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети, адистиги – менеджменттеги колдонмо информатика
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын окутуучусу
  Илимий даражасы: колдонмо  информатика багыты боюнча магистр
  Окуткан сабактары: маалыматтар базасы, Delphi чөйрөсүндө программалоо, маалыматтар системасы жана технологиясы, маалыматтар коопсуздугу, маалыматтар системасынын экономикалык теориясы
  Публикациялардын жалпы саны: жарык көргөн макалалар – 5
  Квалификацияны жогорулатуу: сертификат, ОшТУнун окутуучуларынын квалификациясын жогорулатуу ОшТУ – 2014ж.
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(770) 209 115
  E-mail: Chika181013@gmail.com

   

  Жакшылык кызы Гүлайым

  Кесиби: Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, экономика жана башкаруу факультети, адистиги –экономикадагы колдонмо информатика
  Квалификациясы – информатик – экономист  (артыкчылыгы менен)
  Ээлеген кызмат орду: экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын лаборанты
  Квалификацияны жогорулатуу
  : сертификат, “Стимул” УЦ, Лиц. LE140001633  Бухгалтерский учет в программе “1С: Предприятие 8,1” 2016г. сертификат, “Совершенствование профессиональных навыков молодых ученых и преподавателей” ОшТУ – 2017г.

  Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети Диплом 2018-жылдын «Мыкты лаборант» номинациясы. Ош ш. 2018-ж.  № 129
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(777)666909,   +996(551)565708
  E-mail: gulaiym.92kg@mail.ru

   

  Абдимитал уулу Руслан

  Кесиби: Академик М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университети, Экономика жана башкаруу факультети

  Адистиги – Экономикадагы колдонмо информатика
  Ээлеген кызмат орду: «Экономикадагы колдонмо информатика» кафедрасынын окуу устаты
  Байланыш маалыматтары: иш телефон: (03222) 43442, уюлдук телефон: +996(771)611 997

  E-mail: i..and.world@mail.ru

   

   

   

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *