Экономика жана башкаруу факультети

 • Экономика жана башкаруу факультети (ЭжБФ)


  ЭжБ факультетинин кыскача тарыхы – ЭжБ факультети “Экономика” багыты боюнча адистерди даярдаган Кыргызстандын Түштүгүндөгү эң биринчи факультеттерден болуп саналат. Ош технологиялык университетинде 1992-1993 жылы уюшулган.  Өзүнүн 29 жылдык тарыхында ЭжБ факультети окутуунун жана илимий изилдөөлөрдүн эң мыкты салттарын, окутуучулардын кесиптик кадрларын калыптандырып, экономика жана башкаруу боюнча 10 миңден ашуун адистерди даярдаган.

  Азыркы учурда ЭБФ – 5 кафедра, 50 дөн ашуун кызматкер, анын ичинен 2 илимдин доктору профессор, 1 профессор  Ош ТУ, 20 дан ашуун илимдин кандидаттары, 20  экономиканын, менеджменттин жана мамлекеттик башкаруунун магистрлери эмгектенүүдө жана 7000ден ашуун күндүзгү жана сырттан (дистанттык) окуу боюнча студенттер билим алууда.

  Ош Технологиялык университети экономикалык адистиктерге даярдоо үчүн абитуриенттерди кабыл алууну алгач 1991-жылы баштаган. Республиканын түштүгүндө экономисттерди даярдоо чечими ОшТУнун биринчи ректору, КР УИА мүчө-корр, КР ИА академиги, э.и.д., профессор П.К. Купуевдин эмгегинин натыйжасында алынган.

  Алгач «Турмуш тиричилик-коммуналдык тейлөө жана шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу» жана «Өндүрүштү уюштуруу» адистиктери боюнча болочок экономисттер кабыл алынган. 1992-жылы ОшТУда биринчи жолу контракттык негизде «коммерция» адистигине кабыл алуу башталган. Ошентип Кыргызстандын түштүгүндө биринчи экономика факультети ачылып, азыркы экономика жана башкаруу факультетинин пайдубалы түптөлгөн. Кийинчерээк жаңы кафедралар түзүлүп, жогорку билим берүүнүн жаңы классификаторуна ылайык студенттер кабыл алына баштаган.

  ЭжБ факультети экономика жана башкаруу жаатындагы бакалаврларды жана магистрлерди даярдоо үчүн фундаменталдык жана кесиптик даярдыкты камсыздайт. Илимий-изилдөө ишмердүүлүк жүргүзүү жөндөмдөрүн, ошондой эле жигердүү турмуштук позицияны, Кыргызстанда илимди жана маданиятты калыптандырууга жана өнүктүрүүгө, билим берүү системасынын мыкты салттарын сактоого жана өнүктүрүүгө умтулат. Факультет студенттердин билимдерин үзгүлтүксүз жаңылоого, интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга, жогорку моралга жана адеп-ахлакка умтулуусун калыптандырат жана көмөк көрсөтөт. Факультет кеңири спектрдеги билим берүү жана илимий кызматтарды көрсөтөт, бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, керектөөчүлөр, республикадагы ЖОЖдор, илимий жана окуу борборлору, бийлик органдары жана коомчулук менен ишенимдүү өнөктөштүк байланыштары бар.

  Багыттары:
  Факультет төмөндөгүдөй багытта бакалаврларды даярдайт:

  • 580100. Экономика (профилдери: Бухгалтердик эсеп жана аудит, Финансы жана кредит, Ишканалардагы экономика жана башкаруу)
  • 580500. Бизнес информатика (Профилдери: Электрондук бизнес, Каржы-банк чөйрөсүндөгү маалымат коопсуздугу, Экономикадагы электрондук башкаруу)
  • 580600. Логистика (Профилдери: Ишмердүүлүк  логистикасы,  Каржы-банктык логистикасы)
  • 580700. Бизнести башкаруу (Профилдери: Эл аралык бизнес, Долбоорлорду башкаруу)
  • 710300. Колдонмо информатика (Профилдери: Экономикадагы колдонмо информатика, Банк ишиндеги маалыматтар системасы)
  • 710500. Интернет технологиялары жана башкаруу (Профили: Бухгалтердик эсепте, анализде жана аудитте)
  • 540200. Социалдык иш  (Профили:  Социалдык иш)
  • 531500. Аймак таануу (Профили:  Аймак таанучу)

  Программа развития факультета экономики и управления

  Деканаттын курамы


  Факультеттин деканы  – Артыков  Аамат Жакышович
  физика-математика илимдеринин кандидаты,  ОшТУнун профессору
  Жум. тел: (03222)-4-33-99;
  моб:  0553 973233, 0773 586705
  E-mail:   aamat62@mail.ru

   

   

   

   

   

  Маатов Кенешбек Максатович декандын  окуу иштери боюнча орун басары.
  Экономикадагы колдонмо информатика кафедрасынын ага окутуучусу, Колдонмо математика жана информатиканын   магистри.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0553 748684, 0779 727610;
  e-mail: maatov.k.m@mail.ru

   

   

   

   

   

  Маметова Гулназ Абдикеримовна декандын  сырттан окуу, илимий иштер жана сырткы байланыштар боюнча орун басары.
  “Бизнести башкаруу жана социалдык иш”
  э.и.к., кафедрасынын доценти.
  Жум. тел:(03222)-4-33-99; моб: 0557 404437, 0773 382383;
  e-mail:  gulnaz-mametova@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Мазирбаев  Калыбай Кадыркулович   декандын тарбия иштери боюнча орун басары.  Экономиканын магистри.
  Жум. тел: (03222)-4-33-99;  моб: 0779 595116;
  e-mail:  kalybai89@mail.ru

  Факультеттин структурасы:

  1. Факультеттин окумуштуулар кеңеши 19 окутуучудан түзүлгөн, алар 5 кафедранын өкүлдөрү болуп эсептелет. Факультетте 60тан ашык кызматкерлер эмгектенишет. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы – ф-м.и.к., ОшТУнун профессору А.Ж. Артыков.
  2. Окумуштуулар кеңешинин окумуштуу катчысы – “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын доценти, э.и.к. Маметова Г.А.
  3. Факультеттин усулдук комиссиясын «БЭжА» кафедрасынын доценти, э.и.к. Хамзаева жетектейт. Комиссиянын курамында 6 окутуучу бар.
  4. Факультетте 5 бүтүрүүчү кафедралар бар.

  А) Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.к., доцент Хамзаева А.М.

  Б) Экономика жана финансы кафедрасы экономика багыты боюнча бакалаврларды “Финансы жана кредит” профили броюнча даярдашат. Кафедра башчысы э.и.к., доцент Зикираев М.Т.

  В) Менджмент кафедрасы бакалаврларды “Логистика” багыты боюнча даярдайт. Кафедра башчысы э.и.к., доцент А.К. Атабеков.

  Г) Бизнес информатика жана маалыматтык экономика кафедрасы бакалаврларды “Бизнес информатика жана экономикадагы колдонмо информатика” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы э.и.д., профессор Ташбаев А.М.

  Д) Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы бакалаврларды “Бизнести башкаруу”, “Социалдык иш” жана “Аймак таануу” багыттары боюнча даярдайт. Кафедра башчысы ф.и.к., доцент Ж.А. Кедейбаева.

  Факультеттеги студенттердин саны:

  Экономика жана башкаруу факультетинде жалпы 6811 студент бар, күндүзгү бөлүмдө 2123 студент жана дистанттык бөлүмдө 4688 студент окушат:

 • «Менеджмент» кафедрасы (МНЖ)


  “Менеджмент” кафедрасы 1997-жылы 521 500 “Менеджмент” багытындагы  жана 521501 “Менеджмент” адистигиндеги студенттерди даярдоо үчүн түзүлгөн.

  2017-2018- окуу жылында 580 600 “Логистика” багытындагы бакалаврларды даярдоо үчүн биринчи жолу абитуриенттерди кабыл ала баштаган.

  580600 “Логистика”  багытында  бакалаврларды  даярдоо күндүзгү бөлүм үчүн  №LD60000462  (регистрациялык номер 16/0253) лицензиянын негизинде, токтом №1-11-5 / 27.06.2016 (КРББжИМ 29.06.2016 буйрук № 1023/1) лицензиянын иш жүргүзүү мөөнөтү: чектелбейт жана сырттан окуу бөлүмү үчүн лицензия № LD180000100 (регистрация номери 18/0054) токтом № 1-3-4 / 07.03.2018 (13.06. 2018буйрук № 284/1) лицензиянын иш жүргүзүү мөөнөтү: чектелбейт Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген

  Кафедранын курамы бекитилген стратегиялык өнүгүү планынын негизинде  жана илимий теманын алкагында тынымсыз  өнүгүү жолунда.

  Учурда кафедрада төмөндөгү профессордук окутуучулар курамы үзүрлүү эмгектенишүүдө: кафедра башчысы, э.и.к., ОшТУнун профессору, Европалык постдокторлук окуу программасынын бүтүрүчүсү Атабеков А.К.,э.и.к. доцент Усанова Ж.У.,  э.и.к. доцент Алишева П.К.,ага окутуучу  Зулпукарова Т.А., окутуучулар  Сариева М.А., Маатова З.М

  Кафедралык илимий-изилдөө ишинин темасы: ”Учурдагы  менеджмент, туризм жана экономикалык өнүгүүнүн көйгөйлөрү“.

  Кафедра тарабынан ишке ашырылган эл аралык долбоорлор:

  –  2015-2019 жж. Долбоор № 561539-ЕРР-1-2015-1-ЕS-ЕРРКА2-СВНЕ-JP “Management-Innovation-Development”(Менеджмент-Инновация-Онугуу). Долбоордун  өнөктөштөрү: Лас Палмас де Гран-Канария, Каталония Техникалык университети (Испания), Генуи университети (Италия), Братислава Техникалык университети (Словакия), Лиссабон Техникалык университети (Португалия).

  -Долбоор №544126-ТЕМПUS-1-2013-1-ES-TEMPUS-JPHES  «TEMPUS-UNIWORK»

  “Бүтүрүүчүлөрдүн  жумушка  жайгашуу  мүмкүнчүлүктөрүн  кеңейтүү  жана сапаттуу жумуш  түзүү  үчүн  Борбордук  Азиядагы жогорку окуу  жайлардын Kарьера борборлорун бекемдөө “Институционалдык координатор- “Менеджмент” кафедрасы. Долбоордун өнөктөштөрү: “Аликанте “ университети  (Испания), “Шеффилд”  (Англия),FHJ (Австрия) жана башка Борбордук Азиядагы өнөктөштөр.

  2017-2019-жж. Америкалык долбоор ROOTS “Көрүнүктүү мугалимдер үчүн жол көрсөтүү картасы” Институционалдык координатор –«Менеджмент» кафедрасы.

  Жогорудагы долбоорлор англис  тилинде  жүргүзүлөт.

  Кафедрада Европалык Союздун колдоосу менен түзүлгөн, аймактык жаштар инновациялык борбору иштейт.(403-аудитория). Кафедра «Менеджмент» (МНЖ)

   

   

   

   

   

   

   

  Атабеков Алмаз Каримович
  Окумуштуу даражасы:Э.и.к.
  Окумуштуу наамы: Доцент
  Адистиги, билими: Экономика жана башкаруу- 1998-ж ОшТУну артыкчылыгы диплому менен бүткөн
  2) 2007 ж.- Экономика илимдеринин кандидаты, 08.00.05 – Экономика жана элдик чарбаны башкаруу адистиги боюнча КР УИАнын Экономика Институтунда ишин коргогон
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2009-ж. сентябрь айынан бери «Менеджмент» кафедрасынын башчысы. ОшТУда 1999-жылдан бери турдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары: Инвестиция, Макроэкономика
  Публикациялар саны: 40 тан ашык
  Окуткан предметтери: Менеджмент, Инвестициялык менеджмент, Инновациялык менеджмент, Долбоорлорду башкаруу, Стратегиялык менеджмент ж.б.
  Окуу- методикалык куралдары: 10-дон ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк Туркия мамамлекети, Анатолия университет (постдокторлук изилдоо). Эднет эл аралык магистратурасы. КАРАНА бух.эсеп курстары.
  Ерасмус+, Темпус программаларынын координатору. Стажировка: Шеффилд (Англия), Граз (Австрия), Аликанте (Испания), Братислава (Словакия), Кокшетау (Казахстан), Ходжент, Душанбе (Таджикистан), Самарканд, Бухара, Ташкент (Озбекстан).
  Хоббиси, кызыкчылыктары: Стол тенниси, женил атлетика
  Байланыш телефондору: 0557 747053
  Е-mail: karimovich_@mail.ru
  Кошумча маалыматтар: Россия “Синергия” журналынын ред. коллегиясынын мучосу (Воронеж, ВГЛТУ), стратегиялык пландоо боюнча эксперт (GIZ).

   

  Усанова Жамила Умаровна
  Окумуштуу даражасы: Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы: доцент
  Адистиги, билими
  1) Коммерция- 1997-ж, ИЭФ, ОшТУ
  2) Бухгалтердик эсеп жана аудит, ИППК, ОшТУ, артыкчылык менен диплом
  3)экономика илимдеринин кандидаты,
  Кызмат орду, качандан иштейт: Доцент каф . «Менеджмент», ОшТУда 1997-жылдан бери түрдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары: Эл чарбасын башкаруу жана экономикасы, ЖОЖдордо билим берүү сапатынын менеджменти
  Публикациялар саны: 35 ден ашык
  Окуткан предметтери Менеджмент, Маркетинг, Бизнес-план, Логистика
  Окуу- методикалык куралдары: 10 тен ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: Туркия мамлекетиндеги Анадолу университетинде, Ерасмус Жогорку мектебинде Teaching Staff практика жана тажрыйба алмашуу.
  Братислава ш. (Словакия) стартаптарды өркүндөтүү, Тажик мамлекеттик университетинде (Душанбе ), проектик Ерасмус+ (ЕС) программаларга катышуу КЭУ, КРСУ университеттерде
  Хоббиси, кызыкчылыктары: Көркөм адабият
  Байланыштелефондору: 0772750751
  Е-mail: usanovazhamila@mail.ru

  Алишева Перизат Култаевна
  Окумуштуу даражасы: Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы: доцент
  Адистиги, билими: |
  1) Кыргыз агрардык академия, экономист- маркетолог 2001
  2) ОшТУ, Бакалавр «Экономика» магистри
  3) Экономика илимдеринин кандидаты, 08.12.00.
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2019-ж.-2021 жылдан бери «Менеджмент» кафедрасынын ага окутуучу, доцент кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары: ЖОЖдорду башкаруу жана экономикасы, Эл чарбасын башкаруу жана экономикасы, ЖОЖдордо билим берүү сапатынын менеджменти
  Публикациялар саны: 25 дон ашык
  Окуткан предметтери: Логистика, Маркетинг
  Окуу- методикалык куралдары: 7 ден ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: УрГЭУ (Екатеринбург), Бишкек,
  Хоббиси, кызыкчылыктары: Китеп окуу, музыка угуу, басуу
  Байланыш телефондору: 0500 761394, 0772 761394
  Е-mail: perizatalisheva@gmail.com

  Маатова Зейнеп Максатовна
  Окумуштуу: даражасы
  Окумуштуу наамы: Окутуучу
  Адистиги, билими: Менеджмент адистигин – 2008-жылы ОшТУну артыкчылык диплому менен бүткөн.
  Билими: жогорку
  Кызмат орду, качандан иштейт: 2009-жылдын сентябрь айынан бери «Менеджмент» кафедрасында окутуучу кызматында эмгектенип келүүдө.
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары: Эл чарбасын башкаруу жана экономикасы.
  Публикациялар саны: 2 макала.
  Окуткан предметтери: Менеджмент, маркетинг, персоналды башкаруу, логистика, Е-логистика.
  Окуу- методикалык куралдары: 1 окуу-методикалык куралы жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк: И. Раззаков атындагы КТУда, проектик Ерасмус+ (ЕС) программаларга катышуу
  Байланыш телефондору: 0770706677
  Е-mail: Zeinep0525@mail.ru

  Менеджмент кафедрасынын перспективдүү планы

 • «Экономика жана финансы» кафедрасы


  Зикираев Марат Тологонович
  Кафедра башчысы э.и.к., доцент
  Байланыш телефону: 0777 76 15 05
  Е-mail: m.zikiraev77@mail.ru

   

   

   

   

   

   

  Урматтуу кесиптештер, студенттер жана ата-энелер!

  Азыркы учурда Кыргызстандын экономикасы “Экономикалык билимди” өркүндөтүүнү инновациялык жолдор менен жана экономикалык өсүштү аймактарда камсыз кылууну биринчи планга коюу менен ЖОЖдордон фундаменталдык изилдөөлөрдүн негизинде инновациялык маанилүү замандын талабына ылайык адистерди даярдоону талап кылууда.

  Турмуш көрсөтүп жаткандай азыркы жумуш берүүчүлөр жогорку квалификациялуу, мобилдүү, замандын талабына ылайык келген компетенциялдуу кадрларга муктаж. Учурда фундаменталдык билим берүү траекториясында зарыл болгон кесиптик компетенттүү, системалуу ой жүгүрткөн чыгармачылык менен татаал маселелерди чечкен, жана өз алдынча изденүү менен жаңы чечимдерди кабыл алган адистер, финансы жана кредит чөйрөсүнүн жана эмгек рыногунун негизги талабы.

  Азыр  көпчүлүк үчүн ушундай мезгил болуп турат: өз алдынча, акыл калчап, өз киндигин өзү кесип жоопкерчиликти сезе билген келечекке умтула турган учур келди.

  Кесипти тандоодо, ОшТУнун экономикалык факультетине тапшырып жатып сиз келечекте алуучу кесибинизди жана өздүк интеллектуалдуу байлыгыңызды өнүктүрө аласыз. ОшТУ – бул түштүк региондогу бирден бир алдыңкы эталонго ээ жогорку квалификациялуу экономикалык багыттагы кадрларды даярдоочу окуу жайы. Баарыбызга белгилүү болгондой, ОшТУ – бул бир гана жандуу өкүм сүргөн окуу жай эмес, ал инновациялык чыгармачыл аракеттер менен билимди европалык стандарттарга уйкалыштырып уюштуруп, заманбап кадрларды рынокто атаандашуучулукка туруштук бере турган мобилдүү адистерди даярдоочу окуу жайы саналат.

  “Экономика жана финансы” кафедрасы жөнүндө маалымат.

  “Экономика жана финансы” кафедрасы ОшТУнун Экономика жана башкаруу факультетинин структуралык бөлүгү. Мында 580100 “Экономика”  багыты “Финансы жана кредит”, “Экономика жана ишканаларды башкаруу” жана 580600 “Логистика” багыты боюнча “Финансылык-банктык ишмердүүлүктүн логистикасы”, “Ишканаларда логистиканы уюштуруу” профилдерине бакалавр баскычында финансы жана банк чөйрөсүнө, мамлекеттик менчиктеги мекеме ишканаларга, салык жана каржы органдарына, менчиктин түрүнө карабастан банктык эмес финансылык-кредиттик уюмдарга кадрларды даярдап келе жатат.

  Экономика багытынын профилдик эмес предметтерин тейлоо  максатында “Экономика жана финансы” кафедрасы “Экономика” секциясын ачты, анын курамында 4 окутуучу-экономиканын магистрлери эмгектенишет.

  Кафедра өзүнүн көп жылдык иш тажрыйбасы бар жогорку квалификациялуу кадрдык курамынын күчү менен кафедралар арасында чоң кадр баркка ээ.

  Азыркы мезгилде кафедрада 11 штаттык окутуучу эмгектенет, анын ичинен 5 илимдин кандидаты, 1 профессор жана 3 доцент, 4 экономиканын магистри, 5 ага окутуучу жана 1 аспирант эмгектенишет.

  Кафедрада негизинен өзгөчө таланттуу жаштарга көңүл бурулат. Студенттер жана жаш мугалимдер кафедрада илим – изилдөө иштерине, жыл сайын өтүлүүчү республикалык конкурстарга, олимпиадаларга жана конференцияларга активдүү катышышат.

  Акыркы жылдары изденүүчүлөр жан аспиранттар финансы жана кредит кафедрасында илимий иштердин региондор аралык жогорку окуу жайлар арасында болгон конкурстарда сыйлыктардын жана ардак грамоталардын жеңүүчүлөрү болуп келүүдө.

  Бүгүнкү күндүн башкы орунда турган тапшырмалардын бири студенттерди даярдоонун деңгээли эмгек рыногунун талаптарына шайкеш келип, рыноктун инфраструктурасынын талаптарына жооп берүү болуп саналат.

  Ошондуктан кадрларды ишке жайгаштырууну пландаштырууда бүтүрүүчү студенттер экономиканын бардык тармактарына, атап айтсак: банк секторуна, камсыздандыруу компанияларына, мамлекеттик башкаруу органдарына ж.б. структураларына керектүү адистерди даярдоо чоң мааниге ээ экендигин кафедра эске алат жана алар менен тыгыз байланышта иш алып барат. Мына ушундай кызматташтыкта кадрдык стратегия иш берүүчүлөр менен компетенттүү адистерге көңүл буруу кафедранын негизги тапшырмаларынан болуп эсептелет.

  “Финансы жана кредит” профилин өнүктүрүү бакалавр баскычында окуу процессин дайыма өркүндөтүп турушу жана окуу-усулдук ыкмалар менен камсыз кылып туруу экономикалык өнүгүүнүн азыркы тенденцияларына кирери, студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн эффективдүү формалдарын жайылтуу, окуу процессинде жаңыча технологиялардагы ыкмаларды дистанттык окуудагы студенттер менен байланышууда интернет сеттерин камсыз кылуу талабын арттырууда. Дистанттык байланышта студенттерге окуу-усулдук материалдарды кафедра аркылуу ОшТУнун электрондук библиотекасына жүктөлөт. Мунун баары студенттердин чыгармачылык потенциалын активдештирүү жана окутуучулардын келечектеги алистердин даярдалышына багыт берет жана практикалык деңгээлин көтөрөт.

  Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү окуу жайды ийгиликтүү аяктагандан кийин төмөндөгүдөй кесиптик компетенцияларга ээ болушат:

  • заманбап финансы жана кредит тармактарында кызматтарды көрсөтүү жана продуктыларды  иштеп чыгууда чарба жүргүзүүчү субъектилерге кесиптик милдеттерин аткарууда жөндөмдүүлүгүн арттырат;
  • мамлекеттик жана башка органдардын кызматтык иштерин өкмөттүк ыйгарым укуктарын жана финансы, акча кредиттик мамилелерин аткарууда жөндөмү артат;
  • стратегиялык, жылдык жана болжолдуу бюджеттик пландарды иштеп чыгууда, маалыматтык-аналитикалык камсыздоону даярдоодо жөндөмдүүлүгү артат;
  • мониторингди жүргүзүүнү, талдоону жана көзөмөлдүн аткарылышын ишке ашырат.

  Кафедранын миссиясы, багыты жана тапшырмалары.

  Кафедранын миссиясы – экономика тармагында сапаттуу жогорку квалификациялуу адистерди даярдоого болгон талапты күчөтүү, профессионалдык компетенциясын жана жөндөмдүүлүгүн ата мекендик жана эл аралык эмгек рынокторунда ишке ашыра алуу.

  Кафедранын багыты – бакалаврдык билим берүү программасын ишке ашыруу жана магистратуранын жалпы маданиятын калыптандыруу, жалпы кесиптик жана кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана бүтүрүүчүлөрдүн зарыл болгон муктаждыктарын чечүү.

  Кафедранын тапшырмалары:

  • кафедранын жана университеттин интелектуалдык потенциалын, кафедранын илим-изилдөөчү базасын өнүктүрүү, окутуучулук курамдын кесипкөйлүк ишмердүүлүгүн арттырууну күчөтүү;
  • окутуудагы инновациялык ыкмаларды жайылтуу жана билим берүүдө прогресивдүү технологияларды колдонуу;
  • финансы сферасындагы илимий педагогикалык жетектөөчү мектеп катары кафедранын атаандашуучулугун жогорулатуу.

  Кафедранын илимий иштери жана жетишкендиктери:

  “Экономика жана финансы” кафедрасынын илимий ишмердүүлүгүнүн максаты, келечеги.

  Кыргыз Республикасынын аймактык илимий изилдөөсүнүн приоритеттүү багыт алуусуна ылайык “Экономика жана финансы” кафедрасы “КРнын экономикасын өнүктүрүүдө региондордун ички потенциалын, мүмкүнчүлүктөрүн талдоо жана изилдөө” деген темада иш алып барат.

  Кафедранын илимий изилдөө иштери төмөнкү багыттарды өз ичине камтыйт:

  • кафедранын профилдүү тематикасына ылайык, ар түрдүү булактардан каржыланган фундаменталдык (баштапкы) жана колдонмо изилдөөлөрүн жүргүзүү;
  • доктордук жана кандидаттык диссертацияларды даярдоо;
  • аспиранттардын жана студенттердин илимий-изилдөө иштерин өркүндөтүү;
  • монографияларды, макалаларды жана илимий эмгектердин топтомун даярдоо жана чыгаруу;
  • илимий иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү (конференциялар, семинарлар, “тегерек столдор” ж.б.).

  Фундаменталдык жана колдонмо илимий-изилдөө иштерин каржылоо булактары өз ичине төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • тематикалык план боюнча илимий-изилдөө иштерин бюджеттик каржылоо;
  • чарбалык келишимдик илимий-изилдөө иштери жана кызматтары;
  • түрдүү деңгээлдеги гранттардан каржыланган илимий-изилдөө иштери;
  • биргелешип аткаруунун (иштөөнүн) негизиндеги илимий-изилдөө иштери.

  Кафедранын окутуучулары тарабынан акыркы жылдары он алтыдан ашуун окуу жана илимий иштери чыкты (анын ичинен он беши окуу-усулдук иштер, бирөөсү монография).

  Болочок кесипкөй адистерди даярдоо – кафедранын студенттеринин илимий-изилдөө иштеринин компетенти катары.

  Азыркы учурда жогорку билим берүүдө студенттердин илим изилдөө иштеринин өнүгүүсүнүн актуалдуулугу келечектеги кадрларды даярдоонун негизги компетенттери болуп эсептелинет.

  Студенттердин билим алуудагы илим изилдөө иштери жана аны толук түрдө ишке ашырууда   алардын жеке иштөөсүнө жана чыгармачылык жөндөмүнө, өзүн көрсөтө билүүсүнө түрткү берет.

  Студенттер “Экономика жана финансы” кафедрасы жана университет тарабынан уюштурган ар кандай иш-чараларга, курстарга, тегерек столдорго активдүү катышышат.

  Олимпиадалар:

  Предметтер аралык студенттик олимпиадалар “Финансы”, “Салык жана салык салуу” жана “Банк иштери”.

  Конкурстар:

  “Алдынкы тайпа”, “Финансылык сабаттуулук”, “Студенттик алдынкы илим изилдөө иши”, “Мыкты инвестициялык долбоор”.

  Конференциялар: “Илим күнү”, “Илим жана 21-кылымдын жаштары”, “Акча жумалыгы” ж.б.

  Бүтүрүүчүлөр:

  “Экономика жана финансы” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрү Экономика багыты боюнча “Финансы жана кредит” профили боюнча алган экономика бакалавры квалификациясындагы мамлекеттик дипломуна ээ болгон адис:

  Банк мекемелеринде: валюталык операцияларды, физикалык жана юридикалык тараптарды насыялоо, заманбап маалымат технологияларынын кагаздарын жүргүзүү, ишканалардын ишин пландаштыруу жана талдоо, инвестициялык жана баалуу кагаздар рыногунда, корпоративдик бизнесте, менеджменттик жана маркетингдик, кассалык иштерди уюштурууда, баа түзүү, салык эсеби жана пландаштыруу, салыктардын эсептелиши, төлөнүшү салык иштеринин сырткы экономикалык ишмердүүлүгү ЭЭЗ салык салуу принциптери ж.б өз ичине камтыйт.

  ОшТУнун “Финансы жана кредит” кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнө төмөнкү тармактарда талап жогору:

  • банк жана салык салуу структурасында;
  • камсыздандыруу жана инвестициялык компанияларда;
  • социалдык жана бажы органдарында.
  • мамлекеттик органдарда ж.б.

  Бүтүрүүчүлөр билим алуусун “Экономика” багытындагы магистратура же ОшТУнун аспитартурасында улантса болот.

  Биз чындыгында өз адистигине берилген мыкты бүтүрүүчүлөрүбүз менен сыймыктанабыз, алар – учурдагы окмуштуулар, мамлекеттик органдардын жана ишканалардын жетекчилери, каржы-кредиттик мекемелердин башчылары, бизнестин лидерлери ж.б.

  “Экономика жана финансы” кафедрасынын алдынкы бүтүрүүчүлөрү:

  1. Примов Улан Бердибаевич – кафедранын күндүзгү окуу бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү, ФжК-1-95 тайпасы, Жогорку Кенештин депутаты;
  2. Нурматов Кубанычбек – ФжК-1-95 тайпасынын күндүзгү бөлүмүнүн бүтүрүүчүсү. КСДП фракциясы, Жогорку Кенештин депутаты. 
  3. Марипов Улукбек – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. КРнын Премьер-министри.
  4. Атабаев Нурлан – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. “Ата-Түрк Манас” университетинин экономика факультетинин деканы.
  5. Кулуев Абдумалик Абдурасулович – ФжК-1-96 тайпасынын бүтүрүүчүсү. Банк “Бай-Тушум” ЖАКнун директорунун орун басары.
  6. Каратаев Акжол – ФжК-1-97 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ААК “БТА Банкынын” Өзгөн филиалынын директору. 
  7. Абдывасиева Насипа – ФжК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү. ЖАК КБ “Оптима Банктын” Ош филиалынын башкы эсепчиси. 
  8. Курманбаев Мирбек Абдыкадырович – ФиК-1-95 тайпасынын бүтүрүүчүсү, Банк “Бай-Тушум” ЖАКнун директору
  9. Сулайманова Айсулуу – ФиК-1-00 тайпасынын бүтүрүүчүсү, АУЦА окутуучусу
  10. Абдывасиев Абдималик Абдималикович – ЭУБО-93 тайпасынын бүтүрүүчүсү,  Демир Кыргыз Интернэшнл Банк ЖАКнун ОФнын директору.

  Материалдык-техникалык базасы.

  Экономика багыты боюнча бакалаврларды даярдоо үчүн кафедрада төмөнкүдөй окуу материалдык базасы түзүлгөн: лекциялык, практикалык жана семинардык сабактарды, өткөрүү үчүн 12 аудитория бекитилген (1/501, 1/503, 1/504, 1/507, 1/508, 1/509, 1/401, 1/402, 1/403, 1/405, 1/407, 1/409).

  4 компьютердик жана интернет класстар (1/502, 1/505, 1/506, 1/406). Булардан тышкары мультимедиялык борбордо 80 заманбап компьютерлер интернет торчосуна чектөөсүз кирип, толук кандуу  сабак даярданганга жана өтөөгө толук шарт түзөт. Компьютердик класста практикалык сабактарды өтүш үчүн жана алган теориялык сабактарды практика менен айкалыштыруу максатында “Банк иши” сабагы боюнча атайын программалар жана CD дисктерде көрсөткүчтөр базасы сакталган.

  Кафедранын курамы


  Зикираев Марат Тологонович
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     доцент
  Билими, адистиги
  :      Жогорку,  1999 ж. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз  мамлекеттик университетинин  экономикалык факультетинин “Финансы жана кредит” адистигин 1999-ж. (артыкчылык диплому м-н) аяктаган, квалификация –  дипломдуу адис.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  1999 ж. баштап бугунку кунго чейин ОшТУ нун “ЭжФ” кафедрасында эмгектенет, кафедра башчы
  Изилдѳө тематикасы
  : Кыргыз республикасынын агрардык секторуна инвестиция жасоо: абалы, көйгөйлөрү жана чечүү жолдору
  Публикациялар саны
  :          25 тен ашуун илимий макалалары жарык көргөн
  Окуткан предметтери
  : Макроэкономика, Микроэкономика, Акча, кредит жана банк, Инвестиция жана инновация алар ж.б.
  Окуу- методикалык куралдары
  :  7 окуу методикалык эмгектин автору
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Санариптештирүү учурундагы бухгалтердик эсептин абалы жана көйгөйлөрү “,  Ош ш., ОшТУ, 16.10.2020г.
  2.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  2020 ж. УрГЭУ, эл аралык  күзгү экономистер мектебинин катышуучусу,
  2021 ж. УрГЭУ, Эл аралык Экономисттер форумунун эксперти.
  Байланыш телефондору
  :     жумушчу  тел.03222 4-33 99,  + 996 777 761 505
  Е-mail
  :        m.zikiraev77@mail.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      ОшТУнун Финансылык сабаттуулук Борборунун координатору.

  Баймуратов  Абдимиталип Абдиллаевич
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     Ош ТУнун профессору
  Билими, адистиги
  :     Билими жогорку. СССР дин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз  мамлекеттик университетинин  экономикалык факультетинин “Финансы жана кредит” адистигин 1977-ж.аяктаган. Бишкек ш.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  1996 -жылдан тартып  Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранын профессору.
  Изилдѳө тематикасы
  : Кыргыз Республикасынын агрардык секторунун өнүгүүсүнүн финансылык аспектилери: теориясы, методологиясы, практикасы
  Публикациялар саны
  :          45тен ашык илимий макалалары жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : Салык жана салык салуу, Банк жана банк ишмердүүлүгү, Макроэкономика, Микроэкономика ж.б.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   15тен ашуун окуу-усулдук куралдары, окуу китептери жана 1 монография жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк,  “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  2. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Санариптештирүү учурундагы бухгалтердик эсептин абалы жана көйгөйлөрү “,  Ош ш., ОшТУ, 16.10.2020г.
  Байланыш телефондору
  :     +996778969154,  +9965553430б67
  Е-mail
  :        Baimuratov19041954@mail.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      1. Дүйнөлүк жана ата мекендик экономиканын финансылык көйгөйлөрү боюнча көз карандысыз эксперт жана аналитик
  2. Мамлекеттин социалдык-экономикалык изилдөө чөйрөсү боюнча жаш окумуштуулар жана изилдөөчүлөрдүн насаатчысы

  Кутманбекова Алмаш Абжалбековна
  Окумуштуу даражасы:        
  Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы:    
  Доцент
  Адистиги, билими:     
  СССР дин 50-жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик   университетинин Экономика факультетинин“Финансы жана кредит” адистигин 1987-ж.  бүткөн.
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  1998-ж. август айынан баштап  Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранын доценти
  Изилдѳө тематикасы:
  Мамлекеттин экономикасынын өзүн-өзү өнүктүрүүдөгү финансылык көйгөйлөр
  Публикациялар саны:         
  35тен ашуун илимий макалалары жарык көргөн.
  Окуткан предметтери:
  Бюджет жана бюджеттик система, Мекеменин финансысы, Дүйнөлүк экономика, Микроэкономика
  Окуу- методикалык куралдары: 
  10дон ашуун окуу-усулдук куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Окуу процессинде ВЕБ-ресурстарын пайдалануу, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 7.05.2020-14.05.2020-ж.;
  2.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Психологиялык-педагогикалык тренд окутууда жаңы окуу ыкмаларын колдонуу”, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 11.05.2020-17.05.2020-ж.
  3. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Кесиптик окутуунун методдору”, 72 саат, 9-31-январь 2020-ж.
  4.Евразиялык  экономикалык жаштар форумунун катышуучусу-2019 ж. УрГЭУ Екатеринбург ш.
  Байланыш телефондору:    
  +996778160750,  +996552160750
  Е-mail:       
  almash-k@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:     
  1. ОшТУнун Финансылык сабаттуулук борборунун башчысы.
  2. Эл аралык жана улуттук көз карандысыз агенттиктеринин (НААР, КРнын ББжИ)   сырткы эксперти

  Омошева Буажар Исаковна
  Окумуштуу наамы
  :     ОшТУнун доценти
  Адистиги, билими
  :      1. Жогорку билимдүү, В.В.Куйбышев атындагы “Калктар достугу” ордендүү Самарканд кооперативдик институту, 1987-ж. ,Самарканд ш. 2. Экономиканын магистри, 2010-ж.
  Кызмат орду, качандан иштейт:
    1995-жылдан тартып азыркы күнгө чейин Ош технологиялык университетинин ЭжФ кафедрасында эмгектенет, ОшТУнун доценти
  Изилдѳө тематикасы:
  КР инвестициялык проектилеринин ишинин анализи жана алардын кечелекте өнүгүү көйгөйлөрү
  Публикациялар саны:
            20дан ашык илимий макалалары жарык көргөн.
  Окуткан предметтери:        
  Макроэкономика, Финансы, Салык жана салык салуу, Экономика ойчулдардын тарыхы ж.б.
  Окуу-методикалык куралдары:
     5 окуу-усулдук куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Санариптештирүү учурундагы бухгалтердик эсептин абалы жана көйгөйлөрү “,  Ош ш., ОшТУ, 16.10.2020г.
  2. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  Байланыштелефондору:     
  +996 770 888 401, +996 557 01 01 48
  Е-mail:       
  bomosheva@inbox.ru

   

  Жолдошов Бакытбек Раимжанович
  Адистиги, билими
  :      Билими жогорку. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз  мамлекеттик Университетинин  экономикалык факультетинин “Финансы жана кредит” адистигин 1998-ж.аяктаган.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  1998 -жылдан тартып  Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранын ага окутуучусу.
  Изилдѳө тематикасы
  : Кыргызстандын калкынын социалдык абалын, жашоо денгээлин жогорулатуудагы миграциянын тийгизген таасири.
  Публикациялар саны
  :          12ден ашык илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : Банктар аралык эсептешуулор, Акча, кредит жана банк, Финансылык менеджмент, Макро жана микроэкономика, ж.б.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   5 ашуун окуу китептери  жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Санариптештирүү учурундагы бухгалтердик эсептин абалы жана көйгөйлөрү “,  Ош ш., ОшТУ, 16.10.2020г.
  2.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  Байланыш телефондору
  :     +996777557758,  +996554988998
  Е-mail
  :        Bajoldoshev75@  mail.ru

   

  Кадырова Тиллеаим Капаровна
  Адистиги, билими:     
  Жогорку билимдүү, 2004 жылы  ОшТУнун  Финансы экономикалык факультетинин  Финансы жана кредит адистигин артыкчылык диплому менен аяктаган.
  Кызмат орду, качандан иштейт:  1992-ж. март айынан баштап  Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультеттин  Экономика жана Финансы кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранын ага окутуучусу
  Изилдѳө тематикасы
  : КР экономикасынын өнүүгүсүнө женил өнөр жай тармагынын тийгизген таасири
  Публикациялар саны
  :          12 ден ашык илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : Экономика, Микроэкономика, Улуттук экономика, Макроэкономика, Дуйнөлүк экономика.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   2 окуу – методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Окуу процессинде ВЕБ-ресурстарын пайдалануу, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 7.05.2020-14.05.2020-ж.;
  2.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Психологиялык-педагогикалык тренд окутууда жайы окуу ыкмаларын колдонуу”, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 11.05.2020-17.05.2020-ж.
  3.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Кесиптик окутуунун методдору”, 72 саат, 9-31-январь 2020-ж.
  Байланыш телефондору
  :     +996 706 697233
  Е-mail
  :        tilleaimkadyrova@gmail.com

   

  Дыйканова Гульчехра Арипжановна
  Окумуштуу даражасы:         Экономика магистри
  Билими, адистиги
  :      1) “Суптропикалык өсүмдүктөрдүн технологиясы” адистигиги,  1997-ж.  М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетин  бүтүргөн.
  2) 521600 “Экономика” багыты боюнча   экономика магистри  (2004-2007)
  3)  08.00.05 “Экономика жана эл чарбасын башкаруу” адистиги боюнча аспирантураны бүткөн (2007-2011 жж.)
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  1992 ж. январь айынан баштап  Ош технологиялык университетинин  Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет.
  Кафедранын  ага окутуучусу
  Изилдѳө тематикасы
  : Айыл чарбасында жаратылышты рационалдуу пайдалануунун экономикалык негиздери .
  Публикациялар саны:
            16 дан ашык илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : Экономика, Экономикалык окуунун тарыхы, Микро,-макроэкономика, Макроэкономика, Дүйнөлүк экономика
  Окуу-методикалык куралдары
  :   4 окуу – методикалык куралдар жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу,  мобилдүүлүк
  :    1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Окуу процессинде ВЕБ-ресурстарын пайдалануу, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 7.05.2020-14.05.2020-ж.;

  1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Психологиялык-педагогикалык тренд окутууда жаңы окуу ыкмаларын колдонуу”, (72 саат), Бишкек ш., “Интер-Спутник” маданият борбору, 11.05.2020-17.05.2020-ж.
   3. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Кесиптик окутуунун методдору”, 72 саат, 9-31-январь 2020-ж.
   Байланыш телефондору
   : +996773509573, +996708420820
   Е-mail
   :        аijamaldiy@inbox.ru

   

  Парпиева Фатима Сааталыевна
  Окумуштуу даражасы
  :         Магистр экономики
  Адистиги, билими
  :      1.Жогорку, 2005-ж. М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин Инженердик-экономикалык факультетинин “Финансы жана кредит” адистигин артыкчылык диплому менен баяктаган.
  2. Экономика  магистри 2009-ж.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2005-ж. Октябрь айынан баштап  Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранынага окутуучу кызматында.
  Изилдѳө тематикасы:    “Кыргыз Республикасынын агроресурстук потенциалын жогорулатуудагы инвестициялардын ролу”.
  Публикациялар саны
  :          15тен ашык илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : Финансы, микроэкономика, макроэкономика, камсыздандыруу.
  Окуу- методикалык куралдары
  :  5 окуу – методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Санариптештирүү учурундагы бухгалтердик эсептин абалы жана көйгөйлөрү “,  Ош ш., ОшТУ, 16.10.2020г.
  2.Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  3. 2020 ж. УрГЭУ, эл аралык күзгү экономистер метебинин катышуучусу,
  4. 22.10.2019-25.10.2019ж. «Финансылык сабаттуулук» тренерлерди даярдоо тренингинин катышуучусу.
  Байланыштелефондору
  :      +996773000458,  +996558076664.
  Е-mail:
  Pfatima.83@bk.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      ОшТУнун Финансылык сабаттуулук Борборунун координатору.

  Жусупова Гулжамал Дамирбековна
  Адистиги, билими
  :      Билими жогорку. Ош Технологиялык Университетинин  инженердик-экономикалык факультетинин “Финансы жана кредит” адистигин  2008-ж.аяктаган. Ош ш.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2007 -жылдан тартып  Ош технологиялык университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин “Экономика жана финансы” кафедрасында эмгектенет. Учурда кафедранын ага окутуучусунун милдетин аткаруучу
  Публикациялар саны
  :          4 илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери
  : “Микроэкономика”,  “Банк жана банк ишмердүүлүгү” ж.б.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   1 экономикалык колдонмо сөздүк жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1. “Окутуучулардын электрондук билим берүү жана дистанттык окутуу технологияларын колдонуу менен окуу процессин уюштуруудагы кесиптик компетенттүүлүгүн жогорулатуу” (72 саат) “Аян” окуу борбору, Бишкек шаары,             5-12.01.2021;
  2.  “Hub Digital-Teacher” проектисине катышуу, Бишкек ш., Октябрь 2020-ж.
  3. Вебинар, “Окуу процессиндеги  технологиялар  жана алардын өзгөчөлүктөрү”, сертификат №17241 от 03.05.2020г.
  4. Вебинар, “Индекс журналдарына чыгаруу үчүн макалаларды кантип  даярдоо? Изилдөө үчүн белгилүү темаларды кайдан табуу ?”, 20 декабря 2020г.
  Байланыштелефондору
  :      +996778083920,  +996702794700
  Е-mail
  :        gulja85.85@ mail.ru

  Керимбаева Тынара Эркинбековна
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономиканын магистри
  Адистиги, билими
  :      Жогорку билимдуу. Акад. М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Финансы жана кредит” адистигин 2010-жылы аяктаган.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2009-жылдан азыркы күнгө чейин Экономика жана финансы кафедрасынын окутуучусу болуп эмгектенет. Окутуучу
  Изилдѳө тематикасы
  : Экономиканын реалдуу секторунун инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу (КРнын Ош облусунун мисалында)
  Публикациялар саны
  :          5 тен ашуун илимий макалалары жарык көргөн
  Окуткан предметтери
  : Финансы, Акча, кредит жана банк, Макроэкономика, Микроэкономика
  Окуу-методикалык куралдары
  :   2 окуу-усулдук эмгеги жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Мамлекеттик органдардын эсеби жана аларды каржылоо”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Фин сабат” борбору, 14-16.01.2020-ж.
  2. Квалификациясын жогорулатуу боюнча күбөлүк, “Рейтинги жогору болгон журналдарга илимий макалаларды даярдоонун жана жарыялоонун ыкмалары”, (24 саат), Ош ш, ОшТУ, “Технопарк” борбору, 29-31.01.2020-ж.
  Байланыштелефондору
  :      +996 779 86 01 51, +996 700 62 15 04
  Е-
  mail: t.kerimbaeva@mail.ru

   

   

 • Бизнести башкаруу жана социалдык иш  (ББжСИ) кафедрасы


  Кафедранын миссиясы – Азыркы эмгек рыногун эске алуу менен социалдык башкаруу, эл аралык мамилелер жана бизнес чөйрөсүнө профессионалдык компетенцияларга ээ болгон чыгармачылык ой жүгүрткөн жогорку квалификациялык адистерди даярдоо.

  Кафедранын тарыхы «Бизнести башкаруу жана социалдык иш»  кафедрасынын  булагы  катары 1997-жылы «Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери» кафедрасынын базасында ачылган «Башкаруу» кафедрасы эсептелет. Кафедра  ГМУ, МНЖ, МТГС жана МАТ адистерин даярдаган кийинчерээк 2005-жылы  «Мамлекеттик башкаруу жана  эл аралык мамилелер» кафедрасы түзүлүп, 2007-2008-окуу жылдары эл аралык фонддон 4 гранттык негизде проект иш жүзүнө ашкан.

  2016-жылы 4-октябрда Ош технологиялык университетинин ректорунун  № 09-04/260  буйругунун негизинде “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасы түзүлүп, азыркы күнгө чейин төмөндөгүдөй адистерди даярдап келүүдө:

  • 580700 “Бизнести башкаруу
  • 540200   “Социалдык иш
  • 531500 “Аймак таануу”

   

  Азыркы убакта кафедрада 10 окутуучу бар, алардын ичинен 1 профессор, 6  илимдин  кандидаты, 7 доценти, 3 ага окутуучу  жана 3 окутуучу эмгектенет. Кафедранын окутуучулары өздөрүнүн квалификациясын жогорулатуу максатында атайын эл аралык, жергиликтүү курстардан жана стажировкалардан өтүп турушат.

  Бизнести  башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын башчысы, филос. и. к., проф. Ж. А. Кедейбаева.

  Материалдык жана методикалык камсыздалышы кафедрага 3 аудитория заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылган.

  Алар:  Проекторлор, интерактивдик доскалар.

  Кафедрага тиешелүү дисциплиналар окуу адабияттар, электрондук адабияттар, окуу-усулдук колдонмолор менен толук камсыздалган.

  Кафедаранын окутуучулары сабактарды өтүүдө интерактивдик ыкмаларды, заманбап web-технологияларды кеңири пайдалануу менен өтүшөт.

  Илим жана билим

  Кафедрада профессордук – окутуучулук курамдын илимий иштерин уюштуруу жакшы жолго коюлган. Докторанттар, аспиранттар, илимий изилдөөчүлөр, магистранттар өздөрүнүн илимий изилдөө эмгектеринин үстүнөн иштөөдө. Кафедрада 1 докторант, 4 аспирант, 1 магистрант илимий изилдөө иштерин алып барышууда. 2019 – 2020 – окуу жылына карата “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын профессордук окутуучулук курамы тарабынан 55 илимий макалалар эл аралык, республикалык аймактык конференциялардын жыйынтыгы менен чет мамлекеттердеги РИНЦ жана Scopus ка кирген жана өлкөнүн ичиндеги илимий журналдарда жарык көрдү. Кафедранын окутуучулары илим изилдөө менен биргеликте эл аралык билим берүү багыты боюнча конкурстарга катышып, жеңүүчүлөр аталып келишет.

   

  “ББжСИ” кафедрасына караштуу багыттардын студенттери  ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларга, семинарларга, конференцияларга катышып, алдынкы орундарды ээлеп келишет.

  1. СР-15 тайпасынын студенти А.Б. Жусупова “Ч. Айтматовдун – Кыргыз элинин феномени” аттуу темада өткөрүлгөн доклад жазуу боюнча сынакка мыкты катышкандыгы үчүн II даражадагы диплом менен сыйланды. Ош МУ 2018
  2. Аймактарды өнүктүрүү жана Ч.Т. Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Илим техника Инновация – 2018” аттуу аймактык илимий практикалык конференциядагы мыкты илимий баяндамасы үчүн СР-15 тайпасынын студенти А.Б. Жусупова I даражадагы диплом менен сыйланды. Ош ТУ 2018
  3. “Аймактарды өнүктүрүү жылына жана Ч.Т. Айтматовдун 80 жылдыгына карата “Илим, Техника. Инновация – 2018”аттуу аймактык илимий практикалык конференциядагы мыкты баяндамасы үчүн II даражадагы диплом менен СР-15 тайпасынын студенти           А.А. Ирисбаев сыйланды”.
  4. Ушул эле конференция мыкты илимий баяндамасы үчүн УБ-16 тайпасынын студенти Н. Ашимова III даражадагы диплом менен сыйланды.
  5. “Студент жана илимий техникалык прогресс ” аттуу I аймактык студенттик илимий конференцияда УБ-16 тайпасынын студенти Э. Акунжанов III даражадагы диплом менен сыйланды.

  Кафедра ERASMUS+ добоорунун негизинде бир канча долбоорлордо иштейт. Анын негизинде студенттердин жана окутуучулардын чет өлкөдөгү окуу жайларда мобилдүүлүгү  күчөгөн.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ар кандай долбоорлордун жыйынтыгында чет өлкөгө чыгып келген  студенттер (бүтүрүүчүлөр):

  Аты жөнү Тайпасы Мамлекеттин аталышы
  1 Бакытбекова Айдай ББ-16 Германия
  2 Тологон уулу Баястан ББ-16 Германия
  3 Хурбаева Нургуль СР-15 Германия
  4 Алибаева Элиза ББ-16 Испания
  5 Досуева Сабрина ББ-16 Туштук Корея
  6 Жамгырканова Алия Регион -17 Туштук Корея
  7 Абылов Шергазы Регион -17 Польша
  8 Абддулла кызы Шаангулго ББ-16 Кытай

  Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасы тарабынан пландаштырылып өткөрүлгөн иш чаралар.

  1.20-сентябрь “Ишкерлер күнүнө”  карата өткөрүлгөн тегерек стол,

  2.Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, А.К. Касымалиеванын “Кыргыз Республикасындагы   балдардын социалдык абалына ички жана сырткы миграциянын таасири” аттуу конок лекциясы,

  3.19-октябрь социалдык кызматкерлер күнүнө карата “Азыркы коомдогу             эне-бала көйгөйлөрү жана аны чечүүнүн жолдору” аттуу тегерек стол,

  4“Социалдык иш” багыты боюнча иш берүүчүлөр менен окуу планын талкуулоо боюнча иш чара ,

  5.“Волонтёрлор клубун түзүү” боюнча иш чара.

  6.“Волонтёрлордун ишин жандандыруу” боюнча конок лекция,

  7.“Жалпы адам укуктары декларациясына 70 жыл” аттуу студенттер үчүн уюштурулган чакыруу лекциясы,

  8.“Адам укуктарынын тарыхы жана философиясы” деген темада студенттер үчүн уюштурулган конок лекция.

  «Социалдык иш» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү:

   

  • Социалдык коргоо системасы;
  • Иш менен камсыздоонун мамлекеттик кызматы;
  • Медициналык – социалдык экспертизанын мамлекеттик кызматы;
  • Миграциялык кызмат;
  • Пенитенциардык система;
  • Ишканалар, фирмалар (мамлекеттик, жеке, коомдук о.э. өнөр жай жана айыл  чарбалык );
  • Ритуалдык кызматтар;
  • Күч структуралары, армия;
  • Саламаттыкты сактоо системасы;
  • Маданият системасы;
  • Билим берүү системасы;
  • Пенсиялык камсыздоо системасы;
  • Социалдык тейлөө системасы;
  • Социалдык камсыздоо системасы;

  «Бизнести башкаруу» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү:

  «Бизнести башкаруу» багытындагы бакалавр билим алуу мүмкүнчүлүгү менен бирге бүгүнкү бизнес ишмердүүлүгүнө эң керектүү болгон өз алдынча жана жоопкерчиликтүү чечимдерди кабыл алган адистер.

  «Бизнести башкаруу» бакалавриат программасынын бүтүрүүчүлөрү башкаруу ишмердүүлүгүндө жана экономикалык багыттагы бизнес компанияларда, бизнес уюмдардагы адам ресурстарын башкарууда иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар.

  Эгерде сиз коммуникабелдүү, командада иштей алсаңыз, жаны идеялардын ээси болсоңуз, адамдарды артыңыздан ээрчитүү жөндөмдүүлүгүңүз болсо – сиз   келечектеги башкаруучусуз!!!

  «Башкаруу – демек бул адамдарды эмгекке үндөө» 

  «Аймак таануу» адистигин бүтүрүүчүлөрүнүн кесиптик ишмердүүлүк чөйрөсү:

  Маалыматтык коммуникациялык (башкача айтканда котормочулук аналитикалык жана кеңеш берүүчү) жеке ишканаларда, уюмдарда кызмат көрсөтө алат:

  • Чет өлкөлөр жана аймактар менен тышкы экономикалык байланыштарды камсыздоодо уюмдук коммуникациялык ишмердүүлүк.
  • Чет тилдерди пайдалануу менен өз ара гуманитардык, маданий – агартуучулук ишмердүүлүктү ишке ашырат.

  Аймак таануу багытында окуган студенттер тил боюнча чет өлкөлөргө тажрыйба алмашууга чыгып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ: (Кытай, Корея, Германия ж.б.) Окуу практикаларын: Конфуций институтунда, Корея борборунда, DAAD ж.б. өткөрүү үчүн шарттар түзүлгөн. 

  Чыгыш жана Батыш өлкөлөрдүн тилин жана маданиятын үйрөнүү – ийгиликтүү коммуникациянын стратегиясы.

  Социалдык кызматтын эффективдүүлүгү жогору болсо – анда мамлекеттин баркы жогору !!!

   

  Кафедранын курамы


   Кедейбаева Жамал Арстаналиевна
  Окумуштуу даражасы
  :         ф.и.к
  Окумуштуу наамы
  :     профессор
  Адистиги, билими
  :      1)1995-2000-ж. Ош мамлекеттик университетинин Тарых факультетин артыкчылык диплом менен бүтүргөн;
  2) 2001-2006-ж.ж. Ош мамлекеттик университетинин «Кыргыз философия кафедрасынын изденүүчүсү;
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2014-жылдан баштап «Бизнести башкаруу жана социалдык иш» кафедрасынын  башчысы. ОшТУда 2000-жылдан бери түрдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө.
  Изилдөө тематикасы
  : Кыргыз элинин руханий коопсуздугу;
  Бакыт- моралдык баалуулук;
  Публикациялар саны
  :          80 ден ашуун
  Окуткан предметтери
  : Оратордук чеберчилик, демография, риторика, ишкердик байланыш, дипломатиянын негиздери, демография жана социалдык этнография, окутулуп аткан аймактын тарыхы.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   10 го жакын окуу – методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.“Как выучить английский за 3 месяца” 16.04.2020. Сертификат
  2.“Хотин-кизларнинг фан, таьлим, маданият ва инновацион технологияларни ривожлантириш сохасидаги ютуклари” 11-16 май.2020г. Сертификат
  3.“Аралыктан окутуунун эффективдүү платформалары” 8.01.2020г. Сертификат
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Китеп окуу
  Байланыш телефондору:     0773 487 465
  Е-mail:        kedeybaeva1976@mail.ru

  Кожомбердиева Насипахан Ташполотовна
  Окумуштуу наамы
  :     ОшТУнун доценти
  Адистиги, билими
  :      1. Экономист – 1996-жылы Ош Технология университетинин финансы-экономикалык факультетин аяктаган
  2.Жергиликтуу мамлекеттик башкаруу жана өз алдынча башкаруу (магистр) -2004-жылы Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу Академиясын аяктаган
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  1. 1997-жылдан 2006–жылга чейин «Башкаруу» кафедрасында окутуучу
  2. 2006-жылдан 2009-жылга чейин “Мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер” кафедрасынын башчысы
  3. 2010-жылдан азыркы убакытка чейин “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын доценти
  Изилдөө тематикасы:
  Экономика жана башкаруу
  Публикациялар саны:         
  30 дан ашык
  Окуткан предметтери :
  Долбоорду башкаруу жана программаны өнүктүрүү, бизнести уюштуруу, мультиулуттук корпорация, эл аралык маркетинг
  Окуу-методикалык куралдары:  
  7 окуу методикалык курал
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  1.Германиянын мамлекеттик башкаруу системасы боюнча иш сапар,
  2.“Эл баасы” аккредитациялык агенттигинин эксперти,
  3.ПРООН программасынын  тренери “Кыргыз Республикасынын жергиликтуу кенешинин депутаттарын  окутуу”
  40 дан ашык эл аралык сертификаттарга ээ
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Китеп окуу
  Байланыш телефондору:    
  0773113688, 0557113688
  Е-mail:       
  nasiba.kozhomberdieva@mail.ru

  Темирбаева Санакан Коңурбаевна
  Окумуштуу даражасы:         Илимий изилдөөчү
  Адистиги, билими
  :      1999-2005. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы, Юридика факультети, «Юрисприденция» адистиги
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2008-жылдын февраль айынан тарта «Бизнести башкаруу  жана социалдык иш» кафедрасында окутуучу, ОшТУда 2006-жылдан бери түрдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө.
  Публикациялар саны
  :          15 тен ашуун
  Окуткан предметтери
  : Укук таануу, Социалдык ишти укуктук камсыздоо жана социалдык коргоо
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.«Современные психолого-педагогические тренды преподавания в онлайн режиме с применением технологий критического мышления» МОНКР. Международный университет инновационных технологий. 04.01.2021  Сертификат
  2.“Методология подготовки публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получение гранта” и “Основы проектного менеджмента” Ош 29-31 январь 2020г. Сертификат
  3.“Подготовка экспертов по программной институциональной аккредитации”. Ош 1.02.2020г Сертификат
  4.“Аралыктан окутуунун эффективдүү платформалары” 8.01.2020г. Сертификат
  5.“Окутуучу менен студенттин кредиттик системадагы өз ара мамилеси”. Сертификат
  Байланыш телефондору:     0772 20 04 42, 0551  20 20 63
  Е-mail:        stemirbayeva@mail.ru

  Маметова Гулназ Абдикеримовна
  Окумуштуу даражасы:        
  Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы:    
  ОшТУнун доценти
  Адистиги, билими:     
  2000-жыл Ош технологиялык университети Финансы-экономикалык факультети, Бухгалтердик эсеп жана аудит адистиги, жогорку
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  «ББжСИ» кафедрасынын доценти, 2014- жылдан бери   Экономика жана башкаруу факультетинин сырттан окуу бөлүмү боюнча декандын орун басары
  Изилдөө тематикасы:
  Интеграция шартында эт жана эт азыктарынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу
  (Кыргыз Республикасынын Ош облусунун мисалында)
  Публикациялар саны:
  24
  Окуткан предметтери:        
  Эл аралык менеджмент, Башкаруунун теориясы, Социалдык саясат, Бизнести башкаруу, Эл аралык бизнес
  Окуу- методикалыккуралдары:
     Бизнести башкаруу адистиги үчун өндүрүштүк практиканын программасы
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  1.“Как выучить английский за 3 месяца” 26.04.2020. Сертификат.
  2.“Аралыктан окутуунун эффективдүү платформалары” 8.01.2020г. Сертификат.
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Китеп окуу
  Байланыш телефондору:    
  996773382383, 996557404437
  Е-mail:       
  gulnaz-mametova@mail.ru

   

   

   

  Касымова Сюита Манасовна
  Окумуштуу наамы:    
  ОшТУнун  ага окутуучусу
  Адистиги, билими:     
  1)Менеджер – 2002 жылы Ош технологиялык  университетинин “Мамлекеттик башкаруу жана бизнес” факультетин аяктаган.
  2)08.00.05.- Экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиги боюнча Ош технологиялык  университетинин кундузгу аспирантураны аяктаган.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2005-жылдан бери ОшТУда эмгектенет «Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынынага окутуучусу.
  Изилдөө тематикасы:
  Региондордогу Социалдык коргоонун абалы
  Публикациялар саны
  :          15 дан ашык
  Окуткан предметтери
  : Конфликтология, Социалдык иштеги изилдөө методикасы, Регионалдык башкаруу, Эл аралык менеджмент, Эл аралык этикет.
  Окуу-методикалык куралдары
  :   3 окуу методикалык курал
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     «Эл аралык экономисттер мектеби”, программасы боюнча 10 күндүк илимий иш сапар. Екатеринбург шаары, РФ.
  Эл аралык илимий  конференциялар  Ташкент шаары, РУ.
  ААОПО программаларына катышуу, 40 дон ашык эл аралык сертификаттарга ээ.
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Геокэшинг
  Байланыш телефондору:    
  0773922426
  Е-mail:       
  suitae@mail.ru

  Кушбакова Айзада Турсунбаевна
  Окумуштуу даражасы:        
  Илимий изилдөөчү
  Адистиги, билими:     
  1)2002-жылы Ош мамлекеттик университети, Юридикалык факультет, юриспуриденция бөлүмү;
  2)2011-жылы Ош технологиялык университети Экология укугу – магистратура;
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  2011-жылдан бери “ББжСИ” кафедрасында ага окутуучу болуп эмгектенет. 2003-жылдан бери ОшТУ да мугалимдик кызматты аркалап келет.
  Изилдөө тематикасы:
  Кыргыз Республикасынын жарандарынын укуктук статусу, багыты Конситутциялык укук
  Публикациялар саны:         
  10 дон ашуун
  Окуткан предметтери :
  Укук таануу, эл аралак укук, ишкердик укук, конститутциялык укук.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     1.“Многомерная личность как цель образования” г. Чебоксары 25.11.2020г Сертификат
  2.“Методология подготовки публикации научной статьи в рецензируемых журналах”, “Подготовка заявки для получение гранта” и “Основы проектного менеджмента” Ош 29-31 январь 2020г.Сертификат
  3.“Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений”. 25.06.2020г.Сертификат
  Байланыш телефондору
  :     0777238268
  Е-mail
  :        Aiza80@mail.ru

  Бахрамжанова Нилуфар Махамаджановна
  Окумуштуу наамы:    
  ОшТУнун доценти
  Адистиги, билими:     
  1)Тарых мугалими – 2005 жылы Ош мамлекеттик университетинин “Тарых” факультетин аяктаган.
  2)Бухгалтердик эсеп жана аудит (бакалавр) -2011-жылы Ош мамлекеттик университететинин  “Бизнес жана менеджмент факультети
  3)Социалдык-экономикалык билим берүү (магистр) 2017-жылы Ош мамлекеттик университетинин “Тарых” факультети
  Кызмат орду, качандан иштейт:
    2020-жыл октябрь айынын Бизнести башкаруу жана социалдык иш кафедрасынын доценти, 2009 жылдан бери ОшТУда эмгектенет
  Изилдөө тематикасы:
  Эл аралык мамилелер, социалдык иш
  Публикациялар саны:         
  40 дан ашык
  Окуткан предметтери :
  Геополитика, социалдык кенеш берүү, дипломатиялык консулдук кызмат
  Окуу- методикалык куралдары:
    5 окуу методикалык курал 3 монография
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  “Жаш тарыхчы окумушчуулар” программасы боюнча 10 күндүк илимий сапар, ААОПО программаларына катышуу, 30 дон ашык эл аралык сертификаттарга ээ.
  Хоббиси, кызыкчылыктары:        Жаңы информациялык технологиялар
  Байланыш телефондору
  :     0999010591
  Е-mail
  :        Nilu_55@mail.ru

  Мадалиева Жазгул Нышаналиевна
  Адистиги, билими
  :      1)Менеджер– 2011 жылы Ош технологиялык  университетинин “Мамлекеттик башкаруу жана бизнес” факультетин аяктаган.
  2) 20.06.18 Ош мамлекеттик университети «Социалдык иштер» багыты боюнча магистр
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2013-жылдан бери ОшТУда эмгектенет “Бизнести башкаруу жана социалдык иш” кафедрасынын окутуучусу.
  Изилдөө тематикасы
  : Жаштар жумушсуздугу жана социалдык долбоорлор
  Публикациялар саны:
  5 тен ашык
  Окуткан предметтери
  : Социалдык иштин методикасы жана технологиясы, социалдыки иштин тарыхы жана теориясы, психологиялык кенеш беруунун негиздери.
  Байланыш телефондору
  :     +996776022086
  Е-mail
  :        Jazka86@mail.ru

   

  Аккожоева Айназик Канатбековна
  Адистиги, билими
  :      2013-2017. Ош Мамлекеттик университети, Юридика факультети, “Социалдык иштер” кафедрасы .Социалдык иш адистиги-бакалавр;
  2017-2019. Ош Мамлекеттик университети, Юридика факультети, Юриспруденция адистиги-магистратура;
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2019-жылдан тарта, окутуучу.
  Публикациялар саны
  :          4.
  Окуткан предметтери
  : Социалдык иш адистигине киришүү.
  Социалдык иштин методика жана технологиясы.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1.«Мектептик жана жогорку кесиптик билим беруу стандарттары, НББПнын негизинде ОМК түзүү жолдору”.ОшМУ, Мугалимдердин билимин өркүндөтүү институту.72 саат. 11.02.2020 Сертификат.
  2.«Развитие академической честности, этики и педагогического мастерства учителей».FIRST.обьем 36 часов. 01.2020 Сертификат
  3.«Подготовка экспертов по програмной и институциональной аккредитации» обьем 8 часов Аккредитационное агентство «Эл баасы» 01.02.2020 Сертификат
  4.Эксперт по аккредитации Аккредитационного агентства
  «Эл баасы»Аккредитационное агентство «Эл баасы» 01.02.2020 Сертификат
  5.Семинар-тренинг «Проведение самооценки образовательных программ и учебных заведений» Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО)25.06.2020 Сертификат
  6.«How to publish an article and become popular author.Author profiles in Scopus» Researcher academy On Campus. 21.12.2020 Сертификат
  7.“Choosing right journal to publish your article” Researcher academy On Campus. 21.12.2020 Сертификат
  8.“Инструменты по повышению мотивации студентов в условиях онлайн обучения”  МОНКР. Международный университет инновационных технологий. 09.11.20.
  Байланыш телефондору
  :     +996707107639,+996774193327
  Е-mail
  :        akkozhoeva@gmail.com

  Рысбек кызы Нуржана
  Адистиги, билими
  :      2010-2014  Ош мамлеккеттик университети. «Эл аралык мамилелер факультети», аймак таануу  адистиги.
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2020-жылдын октябрь айынан баштап «Бизнести башкаруу жана социалдык иш» кафедрасында окутуучу болуп иштеймин.
  Окуткан предметтери
  :         Введение в регионоведение, религиозная ситуация изучаемого региона, мировая политика, меж-е бизнес право, управление общес-и от-и, МЭиМЭО, основы дипломатия, кыргызстан в интег.процессах, психология СР, квалитология СР.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1. Проект  «Hub Digital –Teachers» 2020 октябрь.           
  2.«Окутуучу менен студенттин кредиттик системадагы  өз ара мамилеси»
  Байланыш телефондору
  :     0779868691
  Е-mail
  :        nurjana1991t@gmail.com

   

  Муктарбекова Жибек Муктарбековна
  Адистиги, билими
  :      1. 2015-2020-ж. Кыргыз-Түрк «Манас» университети, Гуманитардык факультети, «Чыгыш тилдери» бөлүмү, кытай тили адистиги – бакалавр;
  2. 2020-2022-ж. Ош мамлекеттик университети, Кыргыз-кытай факультети, лингвистика жана котормо таануу адистиги – магистратура;
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2020-жылдын сентябрь айынан баштап «Бизнести башкаруу жана социалдык иш» кафедрасында көмөкчү персонал, Чет тилдер кафедрасында кытай тили боюнча окутуучу
  Окуткан предметтери
  :         Кытай тили, окутулуп жаткан аймактын негизги тили
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     1. Проект  «Hub Digital –Teachers» 2020 октябрь.           
  2. «Окутуучу менен студенттин кредиттик системадагы  өз ара мамилеси»
  3. «Современные психолого-педагогические тренды преподавания в онлайн режиме с применением технологий критического мышления» МОНКР. Международный университет инновационных технологий. 04.01.2021  Сертификат
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Стол тенниси
  Байланыш
  телефондору:     0550819955
  Е-mail:        Zhibekmuktarbekova@mail.ru

   

 • Бухгалтердик эсеп жана аудит (БЭжА) кафедрасы


  “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 13.03.2018-жылындагы № 284/1 буйругуна (07.03.2018-ж. № 1-3-1 токтому) ылайык берилген № LD18000010 лицензиянын негизинде төмөнкү багыттарда бакалаврларды даярдайт:

  • 580100 Экономика багыты
   Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит
   Мамлекеттик финансылык көзөмөл
   Статистика профилдери
  • 710500 Интернет технологиялар жана башкаруу багыты
   Эсептеги, анализдеги жана аудиттеги интернет технологиялары жана башкаруу профили

  Аталган багыттар (профилдер) боюнча бакалаврларды даярдоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан 2017-жылы бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарынын негизинде жүргүзүлүүдө.

  580100 “Экономика” багыты эл аралык аккредитациялык экспертизанын натыйжасында эл аралык программалык аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, билим берүү ишмердүүлүгү жана билим берүүнүн сапаты эл аралык талаптарга жооп берет деп табылган (“НААР” көзкарандысыз аккредитация жана рейтинг агенттиги. Берилген датасы: 31.05.18-ж., каттоо №АВ 1557, лицензиянын мөөнөтү: 31.05.18. – 31.05.21.).

  Кафедранын миссиясы: мамлекеттик секторго жана бизнес-коомчулукка жаңы маалымат технологиялардын негизинде сапаттуу жана компетенттүү бухгалтерлерди жана аудиторлорду даярдоо.

  Кафедранын максаты: кафедранын базасында окуу, методикалык жана илимий борборду түзүү жана “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча жогорку квалификациялуу жана компетенттүү адистерди даярдоо.

   Кафедранын тарыхы

  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы Ош технологиялык университетинин ректорунун 1997-жылдын 27-июнундагы № 09-01/93 буйругунаылайык мурдагы «Коммерциялык ишкердүүлүк жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын базасында уюштурулуп, өз ишмердүүлүгүн баштаган. Кафедра бүгүнкү күнгө чейин  4000ден ашык жогорку квалификациялуу адистерди даярдап, азыркы мезгилде кафедранын бүтүрүүчүлөрү Кыргыз Республикасынын түштүгүндө эле эмес, жалпы республика боюнча көптөгөн ишкана-уюмдарда, мекемелерде жетекчи, башкы бухгалтер, бухгалтер кызматтарын аркалап, экономиканы өнүктүрүүгө бараандуу салым кошуп келишүүдө. Үзүрлүү эмгегинин натыйжасында кафедра өзүнүн 20 жылдык тарыхында 3 жолу (2002-жылы, 2012-жылы жана 2017-жылы) “ОшТУнун мыкты кафедрасы” номинациясына татыган.

  Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасын1997-2003-жылдары башчы болуп э.и.к., доц. Узенбаев  Р.А., 2004-жылы э.и.к., доц. Макеева С., 2004-2006-жылдары э.и.к., доц. Ормонов Н.А., 2006-2008-жылдары э.и.д., проф. Абиджанов С.А., 2008-2009-жылы э.и.к. Токтобекова М.А. жетектеп келишкен. 2009-2020 жылдары э.и.д., профессор Узенбаев Р.А. жетектеген. 2020-жылдан август айынан тартып бүгүнкү күнгө чейин э.и.к., доцент Хамзаева А.М жетектөөдө.

  Учурда кафедранын курамы 9 штаттык,3 чакырылган окутуучудан турат.

  А.А.А. Кызматы Аткарган жумушу
  Хамзаева А.М. э.и.к, доцент кафедра башчысы
  Абдиев М.Ж. э.и.д.,  проф. Окуу иштери боюнча жооптуу
  Умаров С.Т э.и.к., доцент Усулдук иштер боюнча жооптуу
  Самиева К.Т. э.и.к., доцент Илимий иштер боюнча жооптуу
  Астанова  С.У. э.и.к., Ош ТУнун доц. «Бухгалтер» илимий студенттик ийрими
  Алишева П.К. э.и.к., Ош ТУнун доц. Тышкы байланыштар, гранттар жана долбоорлор боюнча жооптуу
  Мамытова К.К. ага окутуучу практика боюнча жооптуу
  Момунов У.Н э.и.к., Ош ТУнун доц. Тарбия жана уюштуруу иштери боюнча жооптуу
  Мамашов К.А. э.и.к., Ош ТУнун доц. СИИИ (НИРС) боюнча жооптуу
  Эргешова Ч.М. э.и.к, ага окутуучу

   

  Окуу-усулдук иштери

  Кафедрада даярдалган багыттар боюнча Негизги билим берүү программасы, базалык окуу планы, жумушчу окуу планы, студенттердин жекече окуу планын түзүү үчүн тандоо курстарынын тизмеси, бекитилген дисциплиналар боюнча ОУК даярдалган. Бул окуу документтери тышкы экспертизадан өткөрүлгөн жана иш берүүчүлөр тарабынан жактырылган.

  Кафедрада сапаттуу билим берүү үчүн бардык шарттар түзүлгөн, алар: компьютердик жана видео – класстар, заманбап техникалык жабдуулар менен жабдылган адистештирилген кабинеттер, электрондук  китепкана жана интернет. Кафедранын окуу фонду 100дөн ашуун окуу куралдары жана электрондук китептерден турат. 2020-жылдын 16-октябрында э.и.д., проф. Р.А. Узенбаевдин 60-жылдыгына арналып «Состояние бухгалтерского учета, анализа и аудита в условиях цифровизации: проблемы и перспективы развития» деген темада эл аралык илимий практикалык онлайн конференция уюштурулуп, Р.А. Узенбаев атындагы инновациялык илимий-изилдөө борборунун ачылышы болуп өттү.

  Тышкы байланыштар

  Кафедра “Бухгалтердик эсеп жана аудит” профили боюнча жогорку квалификациялуу жана компетенттүү адистерди даярдоо, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында стейкхолдерлер менен тыгыз байланышта иш алып барат. Атап айтсак,окутуучулар Кыргызстандын Түштүгүндөгү Бухгалтерлер палатасы, КМШ мамлекеттеринин ЖОЖдорунун окутуучулары үчүн Modern Еducation &Researchinstitute, «Институт научных коммуникаций» КЭБ ж.б.у.с. уюмдарда өздөрүнүн квалификациясын жогорулатып, Ала-Тоо-Ататүрк эл аралык университети, Кыргыз-Түрк Манас университети, Б.Н. Ельцин атындагы КРСУ, М. Рыскулбеков атындагы КЭУ, ОшМУ, ЖАМУ, К.Ш. Токтомаматов атындагы эл аралык университети ж.б. жогорку окуу жайлар, «Стимул» ОБ, бизнес-коомчулук жана мекеме-уюмдар менен активдүү кызматташат.

  Илимий иштер

  Кафедранын илимий темасы: “Кыргызстанда бухгалтердик эсептин, экономикалык анализдин жана аудиттин өнүгүүсү: теориясы, практикасы, методикасы жана методологиясы”

  Кафедрада аспиранттар жана изденүүчүлөр 08.00.12 – Бухгалтердикэсеп, статистика жана 08.00.05.  – Экономика жана эл чарбасын башкаруу адистиктери боюнча илимий-изилдөөлөрдү алып барышат.

  Хамзаева А.М. К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин  жана Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Д 08.20.606 диссертациялык кеңешинин мүчөсү катары иш алып барып жатат.

  Абдиев М.Ж. 26.06.2020-жылы Бишкек шаарындагы Кыргыз экономикалык университетинде «Экономикалык интеграция шартында КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу» деген темада 08.00.05 – экономика жана эл чарбасын башкарууадистиги боюнча доктордук диссертациясын коргогон.

  Эргешова Ч.М. 30.12.2020-жылы Жалал-Абад шаарында Д 08.20.606 диссертациялык кеңешинде “Өндүрүштүк чыгымдардын башкаруу эсебин, анализин жана аудитин уюштуруу” деген темада 08.00.12. Бухгалтердик эсеп, статистика адистиги боюнча кандидаттык диссертациясын коргогон.

  Кафедранын сапаттык курамы 85% түзөт: 1 экономика илимдеринин доктору, 2 ОшТУнун профессору, 8 экономика илимдеринин кандидаты, доцент жана 1 ага окутуучу эмгектенет.

  2020-жылдын жыйынтыгында ОшТУнун «Жылдын эн мыкты кафедрасы” номинациясынын жеңүүчүсү деп табылды.

  Кафедранын 2020-жылы өткөргөн илимий-усулдук семинарлары

  07.05.20-ж. –  “Санариптештирүү шартында эл аралык стандарттар боюнча бухгалтердик эсеп, анализ жана аудитти өркүндөтүү” деген темада жаш илимпоздордун жана студенттердин республикалык онлайн илимий-практикалык конференциясы, ОшТУ

  24.11.20-ж. «Ишканалардагы бюджеттештирүү системасын өркүндөтүү», ОшТУ

  Автордук күбөлүктөр

  Абдиев М.Ж.  «Салык эсеби» окуу китеби, № 3931, 11.08.20-ж.,

  Абдиев М.Ж. «Интеграция шартында эт жана эт азыктарынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу», монография,№ 3973, 25.09.20-ж.,

  Абдиев М.Ж.«Экономикалык интеграция шартында КРнын тамак-аш өнөр жайынын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу»,  монография, № 3972, 25.09.20-ж.

  Абдиев М.Ж. «Аудиттин негиздери» окуу китеби, № 4025, 6.11.20-ж.,

  Абдиев М.Ж., Мамашев К.А.  «ППП  1С бухгалтерия» окуу китеби, № 4056, 27.11.20-ж.

  Алишева П.К, Умаров С.Т. «Кыргыз Республикасынын түштүк регионундагы туристтик ишмердүүлүктүн бухгалтердик эсеби менен аудитин уюштуруунун жана өнүктүрүүнүн теориялык аспектилери», монография, № 3982, 25.11.20-ж.

  Студенттердин илимий-изилдөө иштери

  “БЭжА” профилинин студенттери республикалык жана регионалдык предметтик олимпиадаларга, илимий-практикалык конференцияларга жыл сайын активдүү катышып, байгелүү орундарды ээлеп келишет. Мисалы, Э(БУиА)-15 тайпасынын студенти Эргешова Асылзат 2018-жылы “Экономикалык анализ” предмети боюнча ЖОЖдор аралык регионалдык олимпиадада 2-орунду, республикалык олимпиадада 3-орунду ээлеген, Э(БУиА)-14 тайпасынын студенттери Чолпонбаев Тимур, Минажидин уулу Абдисатар «Финансист күнү-2017» майрамына карата 2017-жылы Воронежде (РФ) өткөрүлгөн “Финансы России в условиях глобализации” аттуу бүткүл россиялык тегерек столго катышып, макалалары жарыяланган.

  Заман талабына ылайык жаңыдан ачылган Интернет технологиялары жана башкару убагытынын ИтвУ-18 тайпасынын студенттери Урматбек у. Достук УрГЭУ (Екатеринбург, РФ, 2019-жыл) мобилдуулук боюнча 1 семестр окуп келди.  Бектурганова Таттыгул, Айтмырзаева Кызжибек, Турсунбек к. Клара, Нурлан к.Аксаамай окуудагы мыкты көрсөткүчтөрүнөн тышкары, факультеттин, университеттин деңгээлиндеги илимий, коомдук, маданий иш чараларда активдүүлүгүн көрсөтүп келишет. Аталган багыт жакынкы келечекте жогорку кесиптик билим берүү системасында өз ордун таап, биздин бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда жогорку суроо-талапка ээ болгон адистердин катарын толуктарынан күмөн жок.

  Кафедранын курамы


  Хамзаева Айнура Мураталиевна
  Окумуштуулук  даражасы:  экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуулук наамы:         Доцент
  Адистиги, билими:      жогорку, Ош технологиялык университети, «Экономика жана ишканаларды башкаруу», дипломдуу адис/
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2008-жылдан азыркы убакытка чейин «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын ага окутуучусу, доценти, кафедра башчысы кызматтарда эмгектенип келүүдө
  Изилдөө тематикасы: “Рынок шарттарында калктын жашоосун камсыздоо системасын калыптандыруунун аймактык өзгөчөлүктөрү (Ош облусунун мисалында)
  Публикациялардын саны:   20дан ашык, анын ичинен 2 илимий макала SCOPUS, 12 макала РИНЦ базасына кирген журналдарда
  Окуткан предметтери:         Экономикалык анализ, Статистика, Финансылык анализ
  Окуу-усулдук куралдары:    7 окуу-усулдукэмгеги, анын ичинде кыргыз тилинде даярдалган 3 окуу куралы жарык көргөн, 1 автордук күбөлүгү бар
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     “Hub Digital-Teachers” долбоору, октябрь 2020-ж., Тэкайым КФ тарабынан уюштурулган Mentorsip Programm Kyrgyzstan программасынын бүтүрүүчүсү, март-август 2020-ж.
  Хоббиси, кызыкчылыктары:        Китеп окуу
  Байланыш телефондору:     0777010190
  Е-mail:        ainura.hamzaeva@mail.ru, ainura.hamzaeva@gmail.com/
  Кошумча маалыматтар:      Факультеттин усулдук комиссиясынын төрайымы, ОшТУнун ОУКнин мүчөсү

   

  Абдиев Мурат Журатович
  Туулган  күнү, жылы: 27.11.1977-ж.
  Окумуштуу даражасы:         экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуулук наамы:         доцент
  Билими, бүткөн окуу жайы, адистиги, квалификациясы:        Жогорку, Жалал-Абад коммерциялык институту, «Бухгалтердик эсеп жана аудит», дипломдуу адис.
  Эмгек ишмердүүлүгүнүн этаптары  “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасынын кабинет башчысы (1999-ж.), окутуучу (2000-ж.) ага окутуучу (2004-ж.); сырттан окуу жана контракт боюнча декандын орун басары (2008-2010-ж.ж); доцент (2012-2020-жж.);
  окуу иштери боюнча декандын орун басары (2013-2015-ж.ж); кафедра башчысынын милдетин аткаруучу (1.04-1.09.2020-ж.), профессордун милдетин аткаруучу 01.09.2020-ж.баштап)
  Илимий-изилдөө иштеринин тематикасы      :  Кыргыз Республикасынын агро-өнөр жай чөйрөсүнүн натыйжалуулугу, атаандаштык жөндөмдүүлүгү жана бухгалтердик эсеби, анализи жана аудити
  Илимий-изилдөө иштери боюнча эмгектеринин саны:   120 илимий макала (анын ичинен 2 Скопус),        6 монография, 15 автордук күбөлүк
  Окуу-методикалык иштери боюнча эмгектеринин саны:         7 окуу китеби (КР ББжИМ нин грифи менен),   27 окуу-методикалык куралдар
  Негизги илимий жана методикалык эмгектери:     1.Абдиев М.Ж. Основы бухгалтерского учета. (учебное пособие), РИО Ош ТУ, 2010 г., 7,2 п.л.
  2. Абдиев М.Ж.. Повышение экономической эффективности плодоовощного производства продукций в условиях рыночной экономических условиях (монография),  РИО Ош ТУ, г.Ош, 2012 г., 9,25 п.л.
  3. Абдиев М.Ж. Финансовый учет (учебник). РИО Ош ТУ, 2012 г., 13 п.л.
  4. Абдиев М.Ж. Документирование бухгалтерского учета (учебное пособие), РИО ОшТУ, 2013 г., 14,75 п.л.
  5. Абдиев М.Ж. Бухгалтерская (финансовая) отчетность (учебное пособие, РИО ОшТУ, 2013 г., 14,7 п.л.
  6.Абдиев М.Ж. Аудит(Учебное пособие).РИО ОшТУ, 2015 г., 13 п.л.
  7.Абдиев М.Ж., Момунов У.Н.Бухгалтердик финансылык эсеп (окуу китеби) «Учкун» басмаканасы,2018-ж.31,5 п.л.
  8. Абдиев М.Ж. Салык эсеби (окуу китеби) «Учкун» басмаканасы,2020-ж. 10 п.л.
  9. Абдиев М.Ж., Кожошев А.О. Аудиттин негиздери (окуу китеби) «Учкун» басмаканасы,2021-ж. 11 п.л.
  Окуткан предметтери:         Бухгалтердик эсеп, финансылык эсеп, илимий- изилдөөлөрдүн негиздери
  Коомдук иштери:        ОшТУнун Илимий-техникалык кенешинин мүчөсү; КРнын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын эксперттик кенешинин мүчөсү; Белгород мамлекеттик университетинин Эл аралык интеграция жана чек ара кызматташтыгы мектебинин эксперти; КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо жана аккредитациялоо боюнча бөлүмүнүн эксперти; Ош шаардык мэриясынын Илим жана долбоорлорду колдоо боюнча комиссиясынын мүчөсү.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     Квалификацияны жогорулатуунун алкагында эл аралык уюмдардын (USAID,«ПРАГМА», “КАРАНА»), KACES, Ednet, Teach-Ex ж.б.) ар түрдүү семинар, билим берүү жана окуу-тренингдик программаларына катышкан жана кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү сертификаттарды алган
  Сыйлыктары:    ОшТУнун ардак грамоталары-2004,2011,2017-ж.ж.; ОшТУнун ыраазычылыгы-2011-ж; “Ош ТУнун 2012-жылдагы эн мыкты илимий эмгеги” номинациясынын женүүчүсү; Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы-2013-ж.; Мам.фин.көзөмөлдүн Түштүк башкармалыгынын ардак грамотасы-2016-ж.; КРнын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин ардак грамотасы-2017-ж.; КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ардак грамотасы-2017-ж.; Ош шаардык кенешинин ардак грамотасы-2017-ж.,КРнын Экономика министрлигинин ардак грамотасы-2018-ж., КРнын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин ардак грамотасы-2018-ж., КРнын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы-2018-ж.; “ОшТУнун  2018-жылдагы эн мыкты окуу-методикалык колдонмосу” номинациясынын женүүчүсү; Ош областтык “Ош жанырыгы” коомдук-саясий газетасынын “2018-жыл мыктысы” номинациясынын женүүчүсү; КРнын Акыйкатчысынын ардак грамотасы-2019-ж.; КРнын Президентине караштуу Улуттук тил комиссиясынын “Кыргыз тили” төш белгиси-2019-ж.;  Республикалык “Кыргыз тили” коомунун “Ыйык тил” төш белгиси-2019-ж., КРнын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын “Бухгалтердик эсеп жана аудиттин мыктысы” төш белгиси-2020-ж.,  КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин “Айыл чарбасынын мыктысы” төш белгиси-2020-ж.; КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин ыраазычылык каты-2020-ж.; КРнын Финансы министрлигинин ардак грамотасы-2020-ж., “Ош ТУнун  2020-жылдын эн мыктыокуу-усулдук колдонмосу” номинациясынын женүүчүсү.
  Байланыш телефондору:     0772 (0552)456100
  Е-mail:        mabdiev1977@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Казахстандагы Аймактык Менеджмент Академиясынын мүчө-корреспонденти (31.05.2017ж.). Республикалык, аймактык жана эл аралык(Казахстан, Россия, Турция, Малайзия), илимий-практикалык конференцияларга катышкан

   

  Умаров Сайбидин Тойчуевич
  Окумуштуу даражасы:
           Э.и.к.
  Окумуштуу наамы:
       доцент
  Адистиги, билими:
        жогорку билимдүү
  Кызмат орду, качандан иштейт:
    ОшТУда 2005-жылдан бери  “Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасында  доцент болуп эмгектенип келүүдө
  Изилдөө тематикасы:
  Кыргызстандын агро-өнөржай өндүрүшүнүн атандаштык төмөндүүлүгүнө таасир тийгизген шарттар жана факторлор
  Публикациялар саны:
            46
  Окуткан предметтери:
           Статистика, экономикалык анализ
  Окуу- методикалык куралдары:
    2 ден ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:
       КузГТУ, Россия тажрыйба алмашуу 2020 февраль-апрель
  Хоббиси, кызыкчылыктары:
          Саякаттоо
  Байланыш телефондору:
       0772314874
  Е-mail:
          saibidin@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:
        «Лучший преподаватель года — 2009» номинациясынын женүүчүсү, Ош ТУ Эн жакшы илим изилдөөчүсү (2010), “ ОшТУ Ыраазычылык жана баалуу сыйлыктары” (2013), Ош шаардык кенештин ардак граматосы(2014), Ардак грамата МОиНКР (2019)

   

  Самиева Каникей Токтогуловна
  Окумуштуу даражасы
  :         экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     доцент
  Адистиги, билими
  :      жогорку
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2006-жылдан бери «Бух.эсепжана аудит» кафедрасынын окутуучу, ага окутуучу, доцент кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Изилдөө тематикасы
  : Айыл чарбасын мамлекеттик жөнгө салууну өркүндөтүү жана мамлекеттик колдоо көрсөтүүнү күчөтүү (Ош облусунун негизинде)
  Публикациялар саны
  :          55 илимий макала
  Окуткан предметтери
  : Башкаруу эсеби, Электрондук отчеттуулук
  Окуу- методикалык куралдары
  :  6 дан ашык окуу-методикалык куралдары жана монография  жарык көргөн.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     Квалификацияны  жогорулатуунун алкагында эл аралык уюмдардын (Ednet, Teach-Ex, KDREP, “HubDigital-Teachers”, NAMA,   ж.б.) ар түрдүү семинар, билим берүү жана окуу-тренингдик программаларына катышкан жана кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү сертификаттарды алган.
  Проект  “HubDigital-Teachers” октябрь 2020г,  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”, март 2020, “Илимий изилдөөнүн методу жана методологиясы”, март 2020
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Китеп окуу
  Байланыш телефондору
  :     0778026729
  Е-mail
  :        kanikeisamievagmail@mail.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      Ош ТУнун ардак грамоталары; Ош ТУнун ыраазычылыгы, Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы; Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы

  Астанова Саламат Ураимовна
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     Доцент
  Адистиги, билими
  :      Жогорку, ОшТУ ФЭФ  «Бухгалтердик эсеп жана аудит» дипломдуу адис, «Экономика» магистри ОшТУ (2010)
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  Финансы- экономика факультетинин методисти (1997), «Бухгалтердик эсеп жана аудит» кафедрасынын окутуучу (2008), ага окутуучу (2014), доцент (2018) кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Изилдөө тематикасы
  : Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо көрсөтүү системасын өнүктүрүү
  Публикациялар саны
  :          23  илимий макала
  Окуткан предметтери
  : МСФО,Финансылык жана башкаруу эсеби, Финансылык отчеттуулук
  Окуу- методикалык куралдары
  :  4  окуу-методикалык куралдары жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     Квалификацияны жогорулатуунун алкагында эл аралык уюмдардын (Ednet, Teach-Ex, KDREP, “HubDigital-Teachers”, NAMA,  ж.б.) ар түрдүү семинар, билим берүү жана окуу-тренингдик программаларына катышкан жана кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү сертификаттарды алган
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Саякаттоо
  Байланыш телефондору
  :     0777021131
  Е-mail
  :        s-astanova@mail.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      Ош ТУнун ардак грамоталары, Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы; КРнын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин ардак грамотасы

  Алишева Перизат Култаевна
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     Доцент
  Адистиги, билими
  :      Жогорку, Экономика  магистри
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  2004-жылдан бери «Бух. эсеп жана аудит» кафедрасынын окутуучу, ага окутуучу, доцент кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Изилдөө тематикасы
  : Айыл-чарбадагы стратегиялык жана башкаруучулук эсеп жана анализдин өнүүгүсү
  Публикациялар саны
  :          25 тен ашык
  Окуткан предметтери
  : Бух. эсеп и аудит,  Аудит
  Окуу- методикалык куралдары
  :  7 ден ашык окуу-методикалык куралдары, монографиясы жарык көргөн жана 2 патенти бар
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     УрГЭУ (Екатеринбург) 2019 жылы октябрь, Бишкек, мобилдүүлүк боюнча
  Квалификацияны жогорулатуунун алкагында эл аралык уюмдардын (Ednet, Teach-Ex, KDREP, “HubDigital-Teachers”, NAMA,   ж.б.) ар түрдүү семинар, билим берүү жана окуу-тренингдик программаларына катышкан жана кесиптик ишмердүүлүккө тиешелүү сертификаттарды алган
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Китеп окуу, музыка угуу, басуу
  Байланыш телефондору
  :     0500 761394, 0772 761394
  Е-mail
  :        perizatalisheva@gmail.com
  Кошумча маалыматтар
  :      Ош ТУнун ардак грамоталары, Ош ТУнун ыраазычылык каты,  Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы, Ош шаардык кеңештин ардак грамотасы

   

  Мамытова Кызжибек Кадырмаматовна
  Адистиги, билими
  :      ОшТУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит, жогорку билимдүү
  Кызмат орду, качандан иштейт:  ОшТУ, 2003-жылдан бери,  окутуучу жана ага окутуучу
  Изилдөө тематикасы
  : Жергиликтүү бюджеттин киреше потенциалын жогорулатуу жана эсептөө усулун оптималдаштыруу
  Публикациялар
  саны:          8
  Окуткан предметтери
  :         Финансылык эсеп, Бухгалтердик эсеп
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     Проект  “Hub Digital-Teachers”берилген датасы: октябрь 2020г,  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”, март 2020, “Илимий-изилдөөнүн методу жана методологиясы”, март 2020
  Хоббиси, кызыкчылыктары:        Китеп окуу, көркөм чыгармаларды окуу
  Байланыш телефондору
  :     0778259807
  Е-mail:        mamytova.2017@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Ош ТУнун ардак грамоталары, Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы; Ош шаардык кеңештин ардак грамотасы

  Мамашов Канжарбек Асилбекович
  Окумуштуу даражасы
  :         Экономика илимдеринин кандидаты
  Окумуштуу наамы
  :     Доцент
  Адистиги, билими
  :      ОшТУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит, жогорку билимдүү
  Кызмат орду, качандан иштейт
  :  ОшТУ, 2001-жылдан бери,  окутуучу жана ага окутуучу
  Изилдөө тематикасы
  : Чакан жана орто бизнес ишканаларынын ишин экономикалык талдоо үчүн(чарба жүргүзүүчү субъекттердин материалдарында) бухгалтердик эсептин маалыматтарынын агымын пайдаланууну оптималдаштыруу)
  Публикациялар саны
  :          18 илимий макала
  Окуткан предметтери
  : ППП 1С бухгалтерия,  Аудит
  Окуу-методикалык куралдары
  :   2 окуу куралы жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк
  :     Проект  “HubDigital-Teachers”берилген датасы: октябрь 2020г,  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”, март 2020, “Илимий-изилдөөнүн методу жана методологиясы”, март 2020
  Хоббиси, кызыкчылыктары
  :        Китеп окуу, сууда сүзүү
  Байланыш телефондору
  :     0777 77 77 70
  Е-mail
  :        kanjarbek79@mail.ru
  Кошумча маалыматтар
  :      ОшТУнун ардак грамоталары, Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасы; Ош шаардык кеңештин ардак грамотасы

  Эргешова Чынара Мухтаровна
  Окумуштуу даражасы:        
  Экономика илимдеринин кандидаты
  Адистиги, билими:     
  ОшТУ, Бухгалтердик эсеп жана аудит, жогорку билимдүү
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  ОшТУ,2011-жылдан бери,  окутуучу жана ага окутуучу
  Изилдөө тематикасы:
  Нефть өндүрүү тармагынын башкаруу эсебин, анализин жана ички аудитин өркүндөтүү
  Публикациялар саны:         
  18 илимий макала
  Окуткан предметтери :
  Финансылык эсеп, Бухгалтердик эсеп
  Окуу-методикалык куралдары:  
  3 окуу-методикалык куралдары жарык көргөн
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  Проект  “HubDigital-Teachers”берилген датасы: октябрь 2020г,  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”, март 2020, “Илимий изилдөөнүн методу жана методологиясы”, март 2020
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Китеп окуу, саякаттоо
  Байланыш телефондору:    
  0772 65 10 04
  Е-mail:       
  ergeshova_2019@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:     
  ОшТУнун ардак грамоталары, Ош шаардык кеңештин ардак грамотасы

   

   

  PDF форматындагы документтер:
  БЭжА кафедрасынын 2017-18 окуу жылына иш планы

 • «Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика» кафедрасы


  1994-95- окуу жылында факультетке жаңы экономикалык багыттагы адистерди кабыл алуунун негизинде жаны кафедралар  түзүлгөн. Алардын бири «Прикладдык математика» кафедрасы болуп,  кафедраны ф-м.и.к., доц. Джураев А.М. жетектеген. Бул кафедранын базасында 1995-96- окуу жылында факультетке «Экономикадагы операцияларды изилдөө жана математикалык методдор» адистигине студенттер кабыл алынган жана  «Экономикадагы маалымат системалары жана  колдонмо математика» кафедрасы уюштурулуп (каф. башчысы ф-м.и.к., доц. Джураев А.М.) кафедранын аты жана иш аракеттери бул кафедрада бүтүрүлүп жаткан адистиктердин аталышына туура келтирилген.

  1998-99- окуу жылында «Экономикадагы маалымат системалары жана  колдонмо математика» кафедрасы «Экономикадагы математикалык методдор»  жана «Колдонмо математика» (каф. башчысы ф-м.и.к., доц. Джураев А.М.)   кафедраларына бөлүнгөн. «Экономикадагы математикалык методдор » кафедрасын 1998-жылдан 2000-жылга чейин ф.-м.и.к., доцент Култаев Т.Ч. жетектеген.

  2000-жылдан бул кафедраны башчылыгына ф.-м.и.к., доцент Артыков А.Ж. дайындалган.  2006-жылы ректордун 25-сентябрдагы № 09-04/84  буйругуна ылайык мурдагы “Экономикадагы математикалык методдор” кафедрасын өзгөртүп атоо менен «Экономикадагы колдонмо информатика»  деп аталды.

  Кафедрада «Экономикадагы операцияларды изилдөө жана математикалык методдор», «Экономикадагы математикалык методдор», «Экономикадагы колдонмо информатика» жана  «Бизнес информатика» боюнча адистер, бакалаврлар даярдалып келүүдө.

  Факультеттеги   даярдалып   жаткан адистердин багыттарын эске  алып «Экономикадагы колдонмо информатика» кафедрасы  ректордун  2019–жылдын 1–ноябрындагы  №09-04/274  буйругуна  ылайык өзгөртүлүп «Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика»  (БИМЭ) кафедрасы  деп  бекитилген.  2019-жылдын май айынан бери  бул кафедраны э.и.д., профессор А.М. Ташбаев жетектеп келет.

  Бул кафедраларда өз мезгилинде эмгектенишкен бир топ окутуучулар, кандидаттык, доктордук диссертацияларын кафедрада, факультетте талкуудан өткөрүшүп түрдүү илимий мекемелерде ийгиликтүү коргошкон жана республикабыздын жогорку окуу жайларында, илимий мекемелерде ийгиликтүү эмгектенишүүдө.  Атап өтсөк:

  1.Джураев А.М.- ф.м.и.д, профессор, КРСУда кафедра башчысы,

  2.Култаев Т.Ч. – э.и.д.,профессор, ОшМУнун профессору,

  3.Каденова З.М.- ф.м.и.д, профессор, КР УИА улук илимий кызматкери,

  4.Максутов А.- ф.м.и.к, доцент, РГСУнун доценти,

  5.Ташбаев А.М. – э.и.д.,профессор, ОшТУнун профессору,

  6.Артыков А.Ж.,-ф.м.и.к., доцент, ОшТУнун профессору,

  7.Орозмаматова Ж.Ш.-ф.м.и.к., ОшТУнун доценти.

  Азыркы күндө кафедра  580500- «Бизнес  информатика»  (БИ)  багыты  жана  650003-  «Экономикадагы колдонмо  информатика»  (ЭКИ)  адистиги боюнча  бакалаврларды даярдоодо жогорку  кесиптик  билим  берүүнүн  мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарын камсыз кылуу менен окуу, илим – изилдөө, усулдук  жана  практикалык  ишмердүүлүгүн  жүргүзүүдө.

  Учурда кафедрада э.и.д., профессор-А.М.Ташбаев,  ф.-м.и.к., доцент, ОшТУнун профессору- А.Ж.Артыков, ф.-м.и.к., доценттин  милдетин  аткаруучу-Ж.Ш.Орозмаматова,  3  ага  окутуучулар- Атабаев С.К, Курманалиева Г.С., Маатов  К.М., 3  окутуучу- Анашова Ч.Ж., Жакшылык кызы Г., Ташибеков Т.Ч.  жана  2  көмөкчү кызматкерлер  эмгектенишет.

  2020-21-окуу жылында коншу республикалардан абитуриенттердин ОшТУга көп кабыл алынышына байланыштуу кафедра өз профилине туура келген жаш адистер: Талантбек уулу Т., Шакиров А.,Уланбек кызы З, Жамшитбек кызы Э. менен толукталды. Алар бардыгы маалыматтык технологиялар жана колдонмо информатика боюнча адистер болушуп, кафедраны профилдик жактан кадрлар менен бекемдөө максатында  жумушка тартылышты.

  Кафедранын кадрдык жана илимий  потенциалы  мамлекеттик  жана  жеке  менчик  мекемелерде,  ар  кандай уюмдарда  жана  коммерциялык  түзүмдөрдө  иштей  ала  турган  жогорку  квалификациялоо адистерди  жана  бакалаврларды  даярдоого  шарт  түзөт.

  Кафедранын окутуучулары илимий-педагогикалык деңгээлин жана квалификациясын жогорулатуунун  үстүнөн  иштешип,  түрдүү  эл  аралык долбоорлор менен илимий конференцияларга  катышып  келишет.  Алсак,  э.и.д., профессор Ташбаев А.М. 2019-жылдын октябрь айында Россия Федерациясында Россия “Табият таануу академиясынын” мүчө-корреспонденти, ушул эле жылы бул академиянын “Билим берүү жана илимге эмгек сиңирген ишмер” ардактуу наамы ыйгарылган.  Илим  багытында  жетишкендиктери үчүн  А.М. Ташбаев Labore et Scientia-Трудом и Знанием” – (2019) ордени менен сыйлаган.

  Кафедрада  окуу  усулдук   иштер жогорку деңгээлде  коюлган жана иштелип чыккан окуу куралдары студенттер арасында кеңири колдонулуп жатат.  Мисалы, табигый-математикалык циклдеги предметтер боюнча  студенттер үчүн “Жогорку математика”, “Каржы математикасы”, “Ыктымалдуулуктар теориясы   жана   математикалык   статистика”,   “Жогорку  математика  курсу  боюнча   рейтингтик – модулдук текшерүү жүргүзүү үчүн окуу тапшырмалары” сыяктуу окуу куралдары, “Информатика”, “Банк ишиндеги маалыматтар системасы” жана  “Маалымат базасы” сабактары боюнча курстук иштерди аткаруунун ж.б. окуу-усулдук көрсөтмөлөрү дардалган жана колдонулуп келүүдө.

  Жогоруда аталган адистер жана багыттар үчүн окуу пландары  мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлүп ОшТУнун ректору тарабынан бекитилген. Окуу планындагы баардык предметтер боюнча жумушчу программалар жана конспект-лекциялар кафедранын окутуучулары тарабынан тузулгон. Көпчүлүк предметтер боюнча студенттер учун  лекциялардын жана практикалык сабактардын электрондук варианттары ОшТУнун сайтына киргизилген. Окутуучулар өтүлүп жаткан сабактарына слайддарды, кейстерди жана таркатылуучу материалдарды  кеңири колдонушат.

  Акыркы 5 жылдын ичинде кафедранын окутуучулары 20дан ашык окуу усулдук китепчелерин чыгарышкан. Адистер жана багыттар  боюнча ОшТУнун библиотекалык фонду  бир жарым миңден ашык илимий жана жүз миңден ашык атайын кесиптик китепчелер менен жабдылган.

  Кафедрада негизги атайын сабактар азыркы мезгилдин талабына жооп берген компьютерлердин жардамы менен жана атайын жабдылган аудиторияларда өтүлөт. Студенттер үчүн акысыз интернеттик  байланыштар түзүлгөн. Бул компьютерлерге экономикада колдонулуучу пакет программалар жана тилдер жүктөлгөн. Мисалы: Delphi, Matlab, C++, Maple, Corel Draw, Photo Shop, Turbo Pascal7, VFP  жана башкалар. Кафедрада, “оператор-колдонуучунун” компетенцияларына ээ болуучулар үчүн атайын акы төлөп  окулуучу кыскача курстар жана “Информатик-экономист” студенттик кружогу уюштурулган.

  580500 – «Бизнес-информатика» багыты 

  Бакалаврларды даярдоонун 580500- Бизнес-информатика багыты экономикалык багыттын бөлүгү болуп, азыркы жогорку билим берүүдөгү эң эле жаш жана келечектүү багыттардын бири. Бул адистердин жаны кесиптик  ишмердүүлүгү экономиканын, менеджменттин жана маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын (МКТ) кошулган жериндеги кесиптик ишмердүүлүк болуп эсептелет. Бизнес-информатика практикалык ишмердүүлүгүнүн  багыты маалыматтык технологиялар менен гана чектелип калбастан математикалык, экономикалык жана башкаруучулук областтардагы маселелерди чечүү менен да айырмаланат.

  Бизнес-информатика адистеринин баалуулугу болуп төмөнкү аспектилердеги предметтер аралык билимдерге ээ болушу эсептелет:

  • -Системалык анализ: ишкананы системдүү анализдөө, башкаруу системасын өнүктүрүү;
  • -Бизнес анализ: чечимдерди кабыл алууну башкаруу, бизнестин эффективдүүлүгүн башкаруу, прогноздук аналитика;
  • -Бизнес процесстерди моделдештирүү жана оптималдаштыруу: маалыматтык системаларды киргизүү үчүн процесстерди чечмелеп түшүндүрүү, эң эле пайдалуу баалуулуктарды алып келген процесстерди бөлүп алуу, бизнес-процесстердин реинжиринги;
  • -Ишкананын архитектурасы:  интеграциялык проекттерди башкаруу, берилгендер, колдонмолор жана инфраструктура деңгээлдериндеги ишкананын ишмердүүлүгүнүн моделдерин тургузуу;
  • -МТ инфраструктураны башкаруу: бизнес процесстерге ылайык маалыматтар системасынын аппараттык ресурстарын пландаштыруу, маалыматтар системасынын сервистик  кызматтарынын үзгүлсүздүгүн колдоо жана камсыздоо;
  • -Сервистик башкаруу: МТларды колдонуп бизнеске кызмат көрсөтүү жана аны колдоону башкаруу, алардын эффективдүүлүгүн жана наркын  эсептөө, сервистик инжиниринг;
  • -Проекттерди башкаруу: жеке проекттерди жана проекттердин портфелин башкаруу- алардын мазмунун, наркын, мөөнөтүн,  сапатын  ж.б. аспектилерин;
  • -Маалыматтык системанын ишке жарамдуулук циклин башкаруу: колдонууну проектилөө жана иштеп чыгуудан тартып аны пайдаланууну токтотуу  жана утилизациялоого  чейин;
  • -МТны корпоративдик башкаруу: бизнести жана МТны гармонизациялоо, маалыматтык технологиялардын  жана системалардын аудити, МТ стратегия, МТ процесстердин ойлонуп бышып жетилгендигин баалоо жана башкаруу, МТ-консалтинг;
  • -МТнын баалуулугун башкаруу: МТ инвестицияларды жана МТ проекттердин экономикалык эффективдүүлүгүн башкаруу, техника-экономикалык негиздемелерди калыптандыруу.

  Кызмат орундары же ким болуп иштей алат? 

  580500 – Бизнес-информатика багытынын бакалаврлары ар кандай мамлекеттик структуранын жана коммерциялык компаниянын  маалыматтык бөлүмүндө жетекчи, менеджер же консультант болуп, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндөгү ишкананын жетекчиси же уюштуруучусу, ири банктык тармактын администратору, МТ чөйрөдөгу өздүк бизнестин башчысы болуп иштей алат. МТ боюнча проекттерди иштеп чыгуучу компанияларда проектирлөөчү, менеджер же маркетолог катары да эмгектенсе болот. Бүгүнкү күндө бул адистер эл чарбасына  эң эле көп талап кылынып, экономиканын бардык тармактарында эң жогорку эмгек акыларына ээ.

  Бизнес аналитиктер-экономикалык жана маалыматтык инструменттер менен бирдей жакшы иштөө жөндөмдүүлүктөрү болгон уникалдуу адистер болуп эсептелет. Алар корпоративдик маалыматтык системаларды түзүшөт, пайдалануу үчүн ишке киргизишет жана координациялашат, түрдүү деңгээлдеги бизнес-моделдерди иштеп чыгышат, МТ проектилерди пландаштырат жана уюштурушат. Тажрыйбалуу бизнес аналитиктер көбүн эсе компаниялардын №1-жетекчилери болуп, директорлор кенешине мүчө болушат, фирманын андан ары өнүгүшү боюнча чечимдерди кабыл алууда катышышат, бизнес-процесстерди моделдештиришет жана оптималдаштырат, маалыматтых технологиялар бөлүмүнүн башкы адиси же жетекчисинин кызматын ээлеп келишет.

  710300 – Колдонмо информатика багыты, профили “Экономикадагы колдонмо информатика” (квалификациясы – академиялык бакалавр)

  Күндүзгү – 4 жыл , контрактын негизинде

  710300  – Колдонмо информатика бакалавр багыты – экономиканы талдаган, бизнес процесстерди моделдештирүүнү билген, ишкананын ишмердүүлүгүн анализдеген, базардагы товарлардын жана алардын каржы абалдарын алдын ала божомолдогон, заманбап маалыматтар системасын түзгөн, ошондой эле компьютерде профессионалдык деңгээлде иштей алган адис.

  “Экономикадагы колдонмо информатика” профили экономика жана информатика эки областын айкалышуусунда  турган, XXI – кылымдын профессионалдык бакалаврын даярдайт.

  «Экономикадагы колдонмо информатика» профили программисттерди, системалык админстраторлорду, мамлекеттик башкаруу органдарында маалыматтык кызматтардын жетекчилерин, коммерциялык ишканаларда, камсыздандыруу компанияларда, банк ишканаларында, аудитордук ишканаларда, жеке ишканаларда, инвестициялык жана коммерциялык компанияларда  иштөөчү адистерди даярдайт.

  Бүтүрүүчүлөр мамлекеттик жана муниципиалдык ишканаларга, өндүрүштө жана ишканаларды башкаруу кызматтарына, камсыздоо программаларын иштеп чыгуу, компаниялардын суроо талаптарына керек.

  Кайсы жерлерде иштөөгө болот?

  • Өндүрүштүк сектордун ишканалары;
  • Маалыматтык системаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү компаниялары;
  • Мамлекеттик мекемелердин жана ишканалардын МТ бөлүмдөрү;
  • Ири холдингдер жана корпоративдик түзүмдөр;
  • Кичи инновациялык компаниялар;
  • Банктар;
  • Бизнес аналитика жана чечимдерди кабыл алуучу боюнча департаменттер;
  • Консалтингдик, проекттик жана сервистик компаниялар;
  • Мамлекеттик жана жеке ишканалар;
  • Мамлекеттик муниципалдык башкаруу (айыл өкмөттөрү) жана социалдык инфраструктура түзүмдөрү;
  • Акционердик коомдор;
  • Илимий өндүрүштүк бирикмелер;
  • Илимий- конструктордук жана проекттик уюмдар;
  • Окуу жана илимий-изилдөө мекемелер.

  Эң эле көп талап кылынган кызмат орундары

  • МТ(IT)  адиси
  • Программист
  • Бизнес аналитик
  • МТ(IT) консультант
  • МТ(IT) менеджери
  • Бизнес консультант
  • Системалык аналитик
  • Системалык архитектор
  • Системалык администратор
  • Web-администратор
  • Web-дизайнер
  • МКТ  боюнча проекттердин менеджери
  • Берилгендер базасынын администратору
  • Корпоративдик маалыматтар системасынын менеджери
  • МКТ чөйрөсүндө маркетинг жана сатуу боюнча менеджер
  • Маалыматтык бизнес системалардын системалык администратору
  • Маалыматтык коопсуздук боюнча адис
  • Маалыматтык ресурстар боюнча адис
  • Компютердик камсыздоо бөлүмүнүн башчысы
  • Бизнес-маалыматтык системаларды тургузуу боюнча илимий кызматкер

  Кафедранын окутуучулар курамы


  Ташбаев Азизбек Мазанович
  Окумуштуу даражасы : э.и.д.
  Окумуштуу наамы: профессор
  Адистиги, билими:
  1) математика- 1976-ж ОшМУну артыкчылыгы диплому менен бүтүргөн
  2) өндөрүштү уюштуруу-1998-ж ОшТУну «экономист-уюштуруучу» квалификациясына ээ болуп  бүткөн.
  3)физика-математика илимдеринин кандидаты, 01.01.01.-математикалык анализ адистиги боюнча КР УИАнын Математика Институтунда күндүзгү аспирантураны аяктаган
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2019-ж.  май айынан бери «Бизнес информатика жана маалыматтык экономика» кафедрасынын башчысы. ОшТУда 1989-жылдан бери түрдүү кызматтарда үзүрлүү эмгектенип келүүдө
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары:    ЖОЖдорду башкаруу жана экономикасы, Эл чарбасын башкаруу жана экономикасы, ЖОЖдордо билим берүү сапатынын менеджменти
  Публикациялар саны:          150 дон ашык
  Окуткан предметтери:         Математика, финансылык математика, санариптик экономика, экономикадагы операцияларды изилдөө
  Окуу- методикалык куралдары:  15 тен ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн. Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     Огайо штатында (АКШ) USAIDдин «ЖОЖдорду башкаруу жана билим берүүнүн сапаты» программасы боюнча стажировка жана Белгиянын Эркин университетинде, Ерасмус Жогорку мектебинде (Брюссель) практика жана тажрыйба алмашуу.

  КЭУда, КМУУде,  И. Раззаков атындагы КТУда, Самарканд агрардык университеттеринде проектик Ерасмус+ (ЕС) программаларга катышуу
  Байланыш телефондору:     0555886002
  Е-mail:        atashbaev@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Россия  Табият таануу  академиясынын мүчө-корреспонденти (РАЕ, Москва, РФ)

  Орозмаматова Жыпаргул Шермаматовна
  Окумуштуу даражасы:  ф.-м.и.к.
  Адистиги, билими:      1) математика-1998- жылы Ош мамлекеттик университети, Физика-математика факультети
  2) Ош технологиялык университетинин “Экономика” багыты боюнча Магистр (2008-2010)

  Кызмат орду, качандан иштейт:  2020 – жылдан   “Бизнес – информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасында доценттин милдетин аткаруучу,  1998-жылдан бери “БИжМЭ” кафедрасында эмгектенет.
  Изилдөө тематикасы:           Чексиз аймактарда биринчи түрдөгү Фредгольм сызыктуу интегралдык  теңдемесин регуляризациялоо жана чечимдеринин жалгыздыгы
  Публикациялар саны:          17ден ашык
  Окуткан предметтери:         Жогорку математика, информатика, маалыматтар базасы
  Окуу- методикалык куралдары:  8ден ашык окуу-методикалык куралдары жарык көргөн Байланыш телефондору:  0772811807
  Е-mail:        Jypar75@mail.ru

   

  Атабаев Султанмахмуд Коңурбаевич
  Адистиги, билими:     
  1994-жыл Ош мамлекеттик университети, адистиги – математика жана эсептөөчү техниканы окутуучу
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  1995-жылдан бери «Бизнес информатика жана маалыматтык экономика» кафедрасынын ага окутуучусу
  Илимий кызыкчылыктардын багыттары:   
  Экономика багытындагы адистиктер даярдоо процессинде математикалык маданиятты калыптандыруунун дидактикалык маселелери
  Публикациялар саны жарык көргөн макалалар: –
  8
  Окуткан предметтери : 
  жогорку математика, эконометрика, ыктымалдуулуктар теориясы жана математикалык статистика
  Окуу- методикалык куралдары: 
  окуу – методикалык колдонмолор – 5
  Байланыш телефондору     
  +996(551)555 411
  Е-mail:       
  atabaev.70@list.ru

   

  Курманалиева Гульзат Салыевна
  Адистиги, билими:     
  ОшМУну 1999-жылы артыкчылык диплому менен аяктаган, математика жана информатика мугалими
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  ОшТУда 2005-жылдан бери, ага окутуучу
  Изилдөө тематикасы:         
  Нерв талчаларындагы потенциалдын таркалуусунун түз жана тескери маселесинин сандык чечимин түзүү.
  Публикациялар саны:          6

  Окуткан предметтери:         Жогорку математика, финансылык математика, бизнес-процесстерди моделдештирүү

  Окуу- методикалык куралдары:  Жалпы 7 окуу-методикалык куралдары жарыкка чыккан.
  “Жогорку математика курсу боюнча рейтингдик-модулдук текшерүү жүргүзүү үчүн окуу тапшырмалары” Ош 2018 , “Финансылык эсептөөлөрдүн негиздери” Ош 2019.
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:     Проект  “Hub Digital-Teachers” берилген датасы: октябрь 2020г,  “Педагогикалык чеберчиликтин жогорку мектеби”, март 2020, “Илимий Изилдөөнун методу жана методологиясы”, март 2020
  Байланыш телефондору:     0773469969
  Е-mail:        gulzat-kurmanalieva@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Баатыр эне,  күбөлүк  № 31733, орден № 32960.

   

   

  Маатов Кенешбек Максатович
  Адистиги, билими:      1). “Колдонмо математика жана информатика” адистиги-2006-ж.  М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин артыкчылык диплому менен бүткөн.
  2). “Колдонмо математика жана информатика” магистри (2014-2017)
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2005-ж. Октябрь айынан баштап  Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасын эмгектенет. Учурда кафедранын ага окутуучу кызматында.
  Изилдѳө тематикасы: “Агрардык сектордун эки деңгээлдүү маселелерин чечүүнүн математикалык моделин жана методикасын иштеп чыгуу”.
  Публикациялар саны:          15тен ашык илимий макалалар жарык көргөн.
  Окуткан предметтери:         Информатика, Математика, Маалыматтык система, Ишкананын архитектурасы, Маалыматтык системаны долбоорлоо, 1С: мекеме.
  Окуу- методикалык куралдары:  5 окуу – методикалык куралдар жарык көргөн.
  Байланыш телефондору:     +996779727610,  +996553748684, +996703748684
  Е-mail:        Maatov.k.m@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Окуу иштери боюнча декандын орун басары

   

  Анашова Чыныгул Жолдошбаевна
  Адистиги, билими:      1). Н.Исанов атындагы кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин “Менеджменттеги колдонмо информатика”адистиги, (2005-2010жж);
  2). Новосибирск мамлекеттик университети Маалымат системасы жана эсептөө техникасынын магистри (2010-2012)
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2013-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
  Изилдөө тематикасы:          
  “Заманбап уюштуруучулук жана социалдык-экономикалык технологиялардын негизинде жогорку окуу жайлардын кызматкерлеринин эмгегин башкаруу”
  Публикациялар саны:         
  2
  Окуткан предметтери:        
  Информатика, программалоо системалары, маалыматтар технологиясы, Экономикадагы маалыматтар базасы, маалыматтык бизнестин экономикасы.
  Байланыш телефондору:    
  0770209115, 0707168403
  Е-mail:       
  Chynygul.anashova@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:     
  Сырткы бөлүмдүн аспиранты

   

  Жакшылык кызы Гулайым
  Адистиги, билими:     
  Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги боюнча Информатик-экономист (2012-2016-жж)
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  2015-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
  Изилдөө тематикасы:         
  “Санариптештируу Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүнүн эффективдүүлүгүн жогорулашынын фактору катары”
  Публикациялар саны:         
  1
  Окуткан предметтери:        
  Информатика, Маалымат рыногу жана сатууну уюштуруу, МТнын сервистерин жана контенттерин башкаруу, МКТ чөйрөсүндөгү бизнес жана инновациялар, Электрондук бизнес
  Квалификациясын жогорулатуу, мобилдүүлүк:    
  «Международной осенней школе экономики» УрГЭУ 2019 ж.
  Байланыш телефондору:     +996777666909, +996708261794
  Е-mail:       
  gulaiym.92kg@mail.ru
  Кошумча маалыматтар:      Сырткы бөлүмдүн аспиранты

   

  Ташибеков Тариэл Чубакович    
  Адистиги, билими:      Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги боюнча Информатик-экономист (2012-ж)
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2012-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
   Изилдөө тематикасы:          Рынок шартындагы Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздандыруусунун аймактык көйгөйлөрү
  Публикациялар саны:          18
  Окуткан предметтери : Маалыматтар базасы
  Байланыш телефондору:     +996778707878
  Е-mail:        ttashibekov@kyrgyzpost.kg

   

   

   

  Жамшитбек кызы Элиза
  Адистиги, билими:     
  Ош мамлекеттик университетинин  “Информатика мугалими” адистиги, (2011-2016)
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  2020-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
  Окуткан предметтери :
  Информатика, Экономикадагы заманбап маалымат технологиялары    
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Китеп окуу, саякаттоо
  Байланыш телефондору:    
  0779094238
  Е-mail:        Zhamshitbekovae@bk.ru

   

   

   

  Талантбек уулу Тариел
  Адистиги, билими:      Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги боюнча Информатик-экономист (2015-2018-жж)
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2020-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
   Окуткан предметтери:        Информатика, Экономикадагы заманбап маалыматтык технология, Бизнес процесстерди моделдештирүү
  Хоббиси, кызыкчылыктары:        Инновациялык идеяларды изилдөө
  Байланыш телефондору:     +996550150694,  +996775150694
  Е-mail:        tariel150694@gmail.com
  Кошумча маалыматтар:      Фрилансер, социалдык масс. медиа менеджери

   

   

   

  Шакиров Арген Асилбекович
  Адистиги, билими:     
  Академик М. М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономикадагы колдонмо информатика” адистиги боюнча Информатик-экономист (2016-2019-жж)
  Кызмат орду, качандан иштейт: 
  2020-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
  Окуткан предметтери:         Информатика, Экономикадагы заманбап маалыматтык технология,  Эсептөө тармактары жана телекоммуникация тутумдары
  Байланыш телефондору:     +966771174126
  Е-mail:        shakirovargen@gmail.com

   

   

   

   

  Уланбек кызы Зуура
  Адистиги, билими:      ОшМУ “Информациялык системалар жана технологиялар” адистиги 2019-ж.
  Кызмат орду, качандан иштейт:  2020-жылдан Ош технологиялык университети Экономика жана башкаруу факультети “Бизнес-информатика жана маалыматтык экономика” кафедрасы, окутуучу.
  Окуткан предметтери:        
  Информатика, Экономикадагы заманбап маалыматтык технология, Маалыматтар базасы
  Хоббиси, кызыкчылыктары:       
  Китеп окуу
  Байланыш телефондору:    
  0708488442
  Е-mail:       
  Ulanbekovazuura8gmail.com