Химия и химическая технология

Электролиттер

Практикалык сабак 18 Электролиз

Практикалык сабак 19 Металлдардын коррозиясы

Эритмелер

Углеводдор

Химиялык кинетика Химиялык реакциянын ылдамдыгы

Лабораторная работа 6 по ФКХ. АДСОРБЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ УГЛЕМ | Кафедра ХиХТ ОшТУ

Лекция №12 Татаал реакциялар Татаал реакциялардын классификациясы

Практикалык сабак 14. Электролиттик диссоциация теориясы.

Лабораториялык жумуш № 7 Суюктук — газ чегинде эритмелердин беттик тартылуусун аныктоо

Практикалык сабак 15 Эритмелер

Реакциянын ылдамдыгынын константасына температуранын тийгизген таасири Аррениустун теңдемеси

https://www.youtube.com/watch?v=KiCi8NZ3JPw

Практикалык сабак 16 Туздардын гидролизи

Лекция №14 Катализдик процесстер Гетерогендик катализ Ферментативдик катализ

Лабораториялык иш 8. Натрий гидроксидин электролиз жолу менен алуу

Лекция №16 Коллоиддик системалар Лиофобдук коллоиддерди алуунун методдору