Организация учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий


 • Сызма геометрия (лекциялар жыйнагы) Жусупов А.А.  

  Инженердик графика (тапшырмалар жыйнагы) Жусупов А.А.

 • Ошский технологический университет им.М.Адышева

  Естественно–технический факультет Количество видеоуроков
  Информатика 18
  Общественные науки 0
  Прикладная математика  0
  Профессиональное обучение 0
  Физика и энергомашиностроение 14
  Ректорат
  Количество видеоуроков
  Английский язык 7
  Кафедра кырг.и русск. языка 10
  Автомобильного транспорта и технологии сервиса
  Количество видеоуроков
  Начертательная геометрия и графический дизайн 4
  Транспортная логистика и технологии сервиса 0
  Физическое воспитание 0
  Эксплуатация транспорта и устойчивая технология  0
  Факультет архитектуры и строительства Количество видеоуроков
  Автомобильные дороги и аэродромы 0
  Архитектура, дизайн и графика 0
  Прикладная механика 0
  Строительное производство 7
  Факультет кибернетики и информационных технологий Количество видеоуроков
  Компьютерная лингвистика 52
  Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем 24
  Сети связи и системы телекоммуникации  9
  Информационные технологии и управление  1
  Факультет технологии и природопользования Количество видеоуроков
  Безопасность жизнедеятельности 5
  Геология полезных ископаемых 7
  Технология легкой промышленности 11
  Технология переработки сельскохозяйственных продукций  6
  Химия и химическая технология  16
  Экология и охрана окружающей среды 10
  Факультет экономика и управления Количество видеоуроков
  Бухгалтерский учет и аудит  0
  Менеджмент 0
  Бизнес информатика и математическая экономика 2
  Управление бизнесом и социальная работа 0
  Экономики и финансы  0
  Энергетический факультет Количество видеоуроков
  Электроснабжение  1
  Электроэнергетика 0
  Электрооборудование и теплоэнергетика  0
  Гуманитарно-технологический колледж Количество видеоуроков
  Геологии, природопользования и безопасности (ТК) 11
  Информатики, программирования и связи (ТК) 60
  Социальных технологий и общественных наук (ТК) 5
  Физической воспитании и допризывной подготовки (ТК) 0
  Математика и статистика (ТК) 14
  МжДТ (ТК) 14
  Кафедра Автотранспорт 3
  сектор «Химия и химическая технология» (ТК) 0
  ТиДО (ТК) 5
  Экономика (ТК) 7
  Строительство (ТК) 13
  Энергетика (ТК) 6
  Международный Узгенский институт технологии и образования Количество видеоуроков
  Кафедра естественно-технических дисциплин 0
  Кафедра экономики 7
  Кафедра педагогики и языковых дисциплин 5
  Кафедра права и общественных дисциплин 3

 • КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

  М.М. АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИ

  2020-жылдагы өзгөчө кырдаал шарттарында жогорку (бакалавр ,магистратура) жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуунун бардык формаларындагы студенттер үчүн жайкы экзамендик сессияны, ал эми бүтүрүүчүлөр үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестацияны аралыктан өткөрүү боюнча убактылуу жобо

  I. Негизги милдеттер

  I.1. Бул убактылуу жобо ОшТУнун студенттери үчүн жайкы экзамендик сессияны тапшырууну жана колледждин, бакалавриаттын, магистратуранын бүтүрүүчүлөрү үчүн аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен алыстан режиминде жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүүнүн шарттарын, эрежелерин, мамлекеттик аттестациялык комиссиянын ишин регламенттештирет, жайкы экзамендик сессияны өткөрүүнүн техникалык, технологиялык жана программалык жабдуу боюнча талаптарын аныктайт.

  II. Нормативдик негиздери

  II.1. Бул документ КР жогорку, орто кесиптик окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы жөнүндө жобосуна, КР ББжИ министрлигинин 2020-жылдын 11-майындагы №363 жана №364 буйруктарына ылайык иштелип чыкты.

  II.2. Убактылуу жобо КР киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал шарттарында ОшТУнун студенттери үчүн жайкы экзамендик сессияны тапшыруунун жана колледждин, бакалавриаттын, магистратуранын бүтүрүүчүлөрү үчүн аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен алыстан режиминде жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоону өткөрүү үчүн иштелип чыккан убактылуу документ болуп саналат.

  III. Жайкы сессияны уюштуруу тартиби

  III.1. Окутуунун бардык формаларындагы студенттер үчүн жайкы экзамендик сессиясы 2019-2020-окуу жылы үчүн бекитилген академиялык календарга ылайык аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен алыстан режиминде өткөрүлөт.

  Студенттердин жайкы семестрде өтөлбөгөн практикасын өткөрүүнүн мөөнөтү кийинки окуу жылына жылдырылат.

  контракттык негизде билим алган студенттерге мыйзамдарда жана ОшТУнун жеңилдиктерди берүү жобосуна ылайык азыркы өзгөчө кырдаалды эске алып, студенттерге социалдык колдоо көрсөтүү үчүн — бөлүп төлөө, төлөмдөрдүн мөөнөтүн жылдыруу, окуу үчүн акы төлөө боюнча жеңилдиктерди жекече берүү- структуралык жетекчилер тарабынан каралат.

  III.2. Студенттердин жетишүүсүн баалоо ушул жобого ылайык модулдук –рейтингдик баалоо системасы аркылуу 1инчи жана 2инчи рейтингдин жыйынтыгы менен жыйынтыкталат.

  III.3. Модулдук –рейтингдин жыйынтыктары боюнча экзамендик бааларды ала албагандар, экзамендик бааларын жакшыртууну каалаган студенттер үчүн экзамендердин жадыбалы боюнча AVN МС аркылуу тестирлөө өткөрүлөт.

  III.4. Академиялык жана финансалык карыздары жок студенттерге экзамендик сессиянын жыйынтыктоочу бааларын алууга уруксат берилет.

   

  III.5. Окутуучулар тарабынан кредиттин өлчөмүнө ылайык экзамендик сессия башталаарга 15 күн калганга чейин AVN МС тесттик тапшырмалар (кеминде 1кредит*50 тесттик тапшырмадан түзүлүшү керек ) жүктөлөт.

  III.6. Экзамендердин жадыбалы экзамендик сессия башталаарга 1 ай калганга чейин түзүлүп, окутуучуларга жана студенттерге ОшТУнун сайты (oshtu.kg) аркылуу маалымдалат.

  III.7. Курстук жумуштарды (долбоорлорду), окуу- таанышуу, өндүрүштүк, бүтүрүүчү квалификациялык практикаларды коргоо видеоконференция өткөрүү үчүн колдонулган платформалар аркылуу (мисалы: Zoom, StreamYard, Click Meeting, My Own Conference ж.б.у.с.) жүргүзүлөт жана алардын видеоматериалдары электрондук эске сакталат.

  III.8. Кыргыз тили жана адабият, Кыргызстан географиясы жана Кыргызстан тарыхы дисциплиналары боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациялоо 2020-2021 — окуу жылдын күзгү семестринде өткөрүлөт.

  III.9. Студенттердин логин жана паролдорун маалымдоо бүтүрүүчү кафедралардын башчылары тарабынан камсыздалат.

  III.10. 2019-2020 окуу жылынын 2-жарым жылынын окуу жүктөмдөгү бекитилген сааттарды өтүлгөн видео-он-лайн сабактардын негизинде жыйынтыкталат. Анын аткарылышы кафедра башчы жана деканат тарабынан көзөмөлдөнүп такталат. Өтүлгөн сабактардын электрондук жыйындары кафедрада сакталат.

  IV. Жалпы жоболор

  IV.1. Жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окууну аяктап жаткан бүтүрүүчүлөр үчүн аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация милдеттүү болуп эсептелет.

  IV.2. Бүтүрүүчүлөрдүн алыстан режиминде өткөрүлүүчү жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы төмөнкүдөй сыноолордон турат:

  Кыргызстан тарыхы боюнча жыйынтыктоочу экзамен (Орто кесиптик билим берүү программалары боюнча милдеттүү тапшырылат, ал эми жогорку билим берүү программалары боюнча тикеленген, же жүйөлүү себептерге байланыштуу тапшыра элек студенттер үчүн уюштурулат);

  адистик боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу экзамен;

  бүтүрүүчү квалификациялык ишин же магистрдик диссертациясын жактоо.

  Адистик боюнча жыйынтыктоочу сабактар аралык экзаменге жана бүтүрүүчү квалификациялык ишин же магистрдик диссертациясын жактоого жогорку же орто кесиптик билим берүүчү бир негизги программа боюнча толук окуу курсун аяктаган жана окуу планында каралган аттестациялык сынактардан ийгиликтүү өткөн бүтүрүүчү студенттер киргизилет.

  IV.3. Мамлекеттик аттестациялык комиссиялар (мындан ары — МАК) өз ишинде Кыргыз Республикасынын билим берүү тармагындагы мыйзамдарына, жогорку жана орто кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарына, ушул убактылуу жобого таянышат.

  V. Мамлекеттик аттестациялык сыноо өткөрүүнүн тартиби

  V.1. Мамлекеттик аттестациялык сыноолордун формасы жана өткөрүү шарттары, мамлекеттик экзамендер программасы, белгиленген тартипте бекитилген консультацияларды, жалпыланган лекцияларды жана мамлекеттик экзаменди өткөрүүнүн мөөнөттөрү бүтүрүүчүлөргө биринчи мамлекеттик аттестациялык сыноого чейин бир ай мурда маалымдалат.

  V.2. Мамлекеттик экзамендер аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен алыстан режиминде — компьютердик тестирлөө жана аралыктан видеоконференциялар аркылуу өткөрүлөт.

  V.3. Видеоконференция режими бүтүрүүчүлөрдүн жана мамлекеттик аттестациялык комиссиянын мүчөлөрүнүн бири-бирин көрүү жана угуу мүмкүнчүлүтөрүнө ээ болуусун шарттайт. Бул режимде адистик боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу экзамендер өткөрүлөт. Видеоконференцбайланыш системасы аркылуу алынып жаткан экзамендин жүрүшүн жазып алуу милдеттүү болуп саналат. Интернет-каналдын өткөрүү мүмкүнчүлүгү жетиштүү болгон учурда жана колдонуудагы байланыш системасында тиешелүү техникалык мүмкүнчүлүктөр болгон учурда трансляцияланып жаткан колдонуучулардын санын көбөйтүүгө мүмкүн болот. Адистик боюнча дисциплиналар аралык жыйынтыктоочу экзамен тийиштүү түрдө бекитилген экзамендик билеттердин формасында төмөнкү тартипте алынат:

  Тийиштүү түрдө бекитилген экзамендик билеттерди берүү формасындагы мамлекеттик экзаменди төмөнкү тартипте өткөрүү сунушталат:

  экзамен башталганга чейин МАКтын катчысы тарабынан студенттерди идентификациялоо жүргүзүлөт (студенттин паспорту аркылуу);

  билеттерди таратуу алыстан режиминде жүргүзүлөт: студент сандарды кокустан тандоо (random) программасы аркылуу билеттин номерин алат, ал экранга чыгат жана экрандын скриншоту жасалат. Катчы камераны каратып, тандалган номери менен билетти көрсөтөт жана протокол үчүн сүрөтүн сактап коет;

  берилген убакыт ичинде студент жооп берүүгө даярданат, ошол эле учурда видеоконференция байланышын өчүрбөстөн, анын даярдануусуна көзөмөл жүргүзүлөт;

  жооп берүүгө даярдыгына жараша студенттерге кезек боюнча сөз берилет;

  студенттер даярдалган жазуу түрүндөгү жоопторду сүрөткө тартышат же жоопторду жеке компьютерде тексттик редакторго терип жазат, pdf файлга конвертациялайт жана МАКтын катчысы тарабынан көрсөтүлгөн электрондук почтага же WhatsApp номерге жиберишет;

  бардык алынган жооптор басылып чыгарылат жана МАКтын катчысы жана отурумунун төрагасы тарабынан кол коюлат;

  студенттерге бааларды жарыялоо МАКтын мүчөлөрүнүн жабык отурумунун жыйынтыгы боюнча МАКтын төрагасы тарабынан ишке ашырылат, мында конференциянын уюштуруучусу студенттерди алдын ала макулдашылган убакта кошот;

  экзамен өткөрүлгөндөн кийин жыйынтыкталган ведомость басып чыгарылат жана МАКтын мүчөлөрүнүн кол коюусун МАКтын катчысы камсыздайт.

  V.4. Кыргызстан тарыхы боюнча Мамлекеттик экзамен аралыктан компьютердик тестирлөө формасында өткөрүлгөндө окуу жайдын AVN маалыматтык системасы (http://portal.oshtu.kg/webtest) аркылуу алынат. Тестирлөө процесси, анын жыйынтыктарын чыгаруу, баалоо процедуралары, тестирлөөнүн жыйынтыктарын документтештирүү жана бүтүрүүчүлөрдүн жеке маалыматтарын сактоо толук автоматташтырылат. Кыргызстан тарыхы боюнча мамлекеттик экзамен компьютердик тестирлөө формасында өткөрүлөт жана төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

  • тестирлөөнү өткөрүү үчүн суроолор белгиленген тартипте бекитилип, AVN маалыматтык системасынын базасына киргизилет;
  • бүтүрүүчүлөр тестирлөөдөн өтүү үчүн алдын ала белгиленген мөөнөттө каттоодон өтүшөт;
  • тестирлөөдө бүтүрүүчү үчүн берилүүчү суроолордун саны, тестирлөөнүн убактысынын узактыгы тесттин программасы менен белгиленет жана бекитилет;
  • тестирлөө өткөрүлгөндөн кийин аныкталган ведомосттор басып чыгарылат жана МАК мүчөлөрү кол коюшат.

  V.5. Мамлекеттик экзамендин датасына эки күндөн кем эмес убакыт калганда техникалык каражаттардын жарамдуулугун (интернеттин ылдамдыгы, микрофондун, камеранын жана үндүн иштешин) текшерүү максатында, ошондой эле бүтүрүүчүлөргө жана МАК мүчөлөрүнө мамлекеттик экзаменди өткөрүүнун форматын түшүндүрүү максатында сынамык байланышууну жүргүзүү зарыл.

  V.6. МАКтын катчылыгы жана бүтүрүүчү кафедралардын башчылары тарабынан бүтүрүүчүлөр жана МАКтын мүчөлөрү үчүн даярдык иштеринин, мамлекеттик экзамендин, бүтүрүүчү квалификациялык ишти (БКИ) же магистрдик диссертацияны (МД) жактоонун этаптарын жана механизмдерин көрсөтүү менен нускама (МАКга 1 ай калганга чейин) иштелип чыгат. Нускама ОПУжББС департаментинин директору тарабынан бекитилет. Нускамада зарыл болгон шилтемелер жана жеткиликтүүлүктүн параметрлерин, конкреттүү багытка жараша БКИнин (МД) алкагында иштелип чыгуучу объекттерди жана буюмдарды демонстрациялоо ыкмаларын жана каражаттарын көрсөтүү менен бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясын өткөрүү технологиясы толук баяндалат. МАКтын отурумдарын жана бүтүрүүчүлөрдүн чыгып сүйлөөлөрүн уюштуруу үчүн зарыл болгон БКИге (МД) байланыштуу материалдарды МАКтын катчысына берүүнүн мөөнөттөрү жана тартиби көрсөтүлөт. Нускамада видеоконференцияга катышуу үчүн жетиштүү каражаттарга жана интернеттин ылдамдыгына ээ болбогон бүтүрүүчүлөр менен байланышуунун альтернативдик ыкмасы да көрсөтүлөт.

  V.7. МАКтын мүчөлөрү жана бүтүрүүчүлөрдү инсанды идентификациялоо жана МАКтын мүчөлөрүнүн кворумун аныктоо үчүн мамлекеттик экзамен башталганга чейин 30 мүнөт мурда аталган видеоконференция системасына кошууларды (катталууну) жүргүзүшөт.

  V.8. Бүтүрүүчүлөрдү идентификациялоо МАКтын катчысы тарабынан жүргүзүлөт.

  V.9. Мамлекеттик аттестациялоонун башталышынын алдында бүтүрүүчү паспортун, студенттик билетти жана зачеттук китепчесин көрсөтөт.

  VI. Бүтүрүүчү квалификациялык иштерди же магистрдик диссертацияларды жактоо боюнча даярдык көрүү жана өткөрүү тартиби

  VI.1. БКИни (МД) же аралыктан даярдоо тартиби белгиленген эрежелерди сактоо менен бекитилет жана бүтүрүүчүлөргө тийиштүү маалымат берилет.

  VI.2. Кафедралардын башчылары жана БКИнин (МД) жетекчилери бүтүрүүчүлөр менен туруктуу байланышты камсыздашы керек жана студентти БКИни (МД) аралыктан аткарууга адаптациялашы зарыл.

  VI.3. Кафедралардын башчылары жана БКИнын (МД) жетекчилери бүтүрүүчүлөргө БКИни (МД) аткаруу графиги тууралуу маалымат берет. БКИни (МД) жактоо процедурасына киришүү үчүн студенттер 100% даярдыкка ээ болуусу зарыл, студент аныкталган тартипте алдын ала жактоо процедурасынан өтөт. Алдын ала жактоонун жыйынтыгы боюнча кафедранын отурумунда студенттерди жактоого киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Алдын ала жактоо БКИ коргоого чейин 1 жума мурда өткөрүлөт. Жактоого уруксат берилген бүтүрүүчүлөр тарабынан БКИ (МД) катуу вариантка өткөрүлүп, мукабаланып МАКтын катчысына тапшырылат. Кол тамгалар менен тастыкталган ой – пикир, сын – пикир МАКтын катчысына тапшырылат.

  VI.4. Жактоо процедурасы башталганга чейин, он күндөн кечиктирбестен бүтүрүүчүлөр тиешелүү кафедранын башчысына жана МАКтын катчысына БКИ менен байланышкан бардык материалдарды электрондук вариантта жиберишет. БКИ (МД) антиплагиаттан өткөрүлөт.

  Жактоого уруксат берилген БКИ (МД) электрондук варианттары жана антиплагиаттан өткөрүлгөндүгү тууралуу справка МАКтын катчысы тарабынан топтолуп, кафедрада сакталат.

   

  VI.5. Кафедралардын башчылары жана БКИнин (МД) жетекчилери студенттерге БКИни (МД) жактоону өткөрүү үчүн МАКтын отурумунун графиги жөнүндө маалымат беришет.

  VI.6. БКИни (МД) жактоо онлайн режиминде МАКтын курамынын үчтөн эки бөлүгүнүн катышуусу менен ачык отурумунда өткөрүлөт. БКИни жактоо боюнча МАКтын отуруму онлайн режимде өткөрүлөт, бул учурда комиссиянын мүчөлөрү ар кандай жайгашкан жеринен видеконференция байланыш системасына кошула алат. МАКтын отурумунун узактыгы 6 сааттан ашпоосу зарыл.

  VI.7. Жактоонун алдында бүтүрүүчүлөрдүн МАКтын мүчөлөрүнүн алдында чыгып сүйлөөнүн кезегинин тизмеси түзүлөт.

  VI.8. МАКтын мүчөлөрү жана бүтүрүүчүлөр көрсөтүлгөн видеоконференция системасына кошулууну жактоо процедурасынын башталышына чейин 30 мүнөт мурда ишке ашырышат.

  VI.9. Кезектүүлүктүн тизмесине ылайык жана идентификациялоо процедурасынан кийин бүтүрүүчү студентке МАКтын мүчөлөрүнүн алдында чыгып сүйлөө үчүн убакыт берилет. Чыгып сүйлөөнүн убактысы МАК тарабынан аныкталат. Чыгып сүйлөгөндөн кийин бүтүрүүчүгө суроолор берилет. Анын жоопторунан кийин видеоконференциянын уюштуруучусу кийинки чыгып сүйлөөчү бүтүрүүчүнү кошот. МАКтын мүчөлөрү коллегиалдык негизде купуя кеңешишет жана бааларды коюшат. Андан кийин уюштуруучу бүтүрүүчүлөрдү видеобайланышка кайра кошот жана МАКтын төрагасы тарабынан баалар жарыяланат.

  VII. Жыйынтыктоочу корутундулар

  VII.1. Мамлекеттик аттестациялык комиссиянын бардык чечимдери протоколдор менен таризделет.

  VII.2. Дистанциялык технологияларды колдонуу учурунда мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны өткөрүү процесси видеого жаздырылат. МАКтын отурумунун видео жазуулары компакт диске жаздырылат жана отурумдардын протоколдору менен бирге сакталат.

  VII.3. Карантин режими жана өзгөчө абал/кырдаал режими аяктагандан кийин МАКтын катчысы МАКтын отурумдарынын протоколдорун жана студенттердин зачеттук китепчелерин тийиштүү түрдө толтурат, аларга МАКтын мүчөлөрү кол коюшат.

  VII.4. Тийиштүү кафедралардын башчылары аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен бүтүрүүчүлөрдүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясынын жалпы уюштурулушуна түздөн-түз жоопкерчиликти алат.

  VII.5. Эгерде МАКтын отурумунда форс-мажордук жагдайлардан улам байланыш үзгүлтүккө учураса, отурумдун төрагасы аттестациялык сыноодон кайрадан өтүү үчүн кошумча убакытты белгилейт.

  VII.6. Жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолордон жүйөлүү себептер (документ менен тастыкталаган медициналык көрсөтмөлөр, үй-бүлөлүк жагдайлар боюнча), карантин режими жана өзгөчө абал/кырдаал режимине байланыштуу окуу үчүн келишимдик акыны төлөө, академиялык карыздарын жоюу мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандыгы боюнча өтпөгөн бүтүрүүчүлөгө кайрадан жыйынтыктоочу аттестациялык сыноолордон өтүү мүмкүнчүлүгү берилет.

  VII.7. Мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын кошумча отурумдары окуу жайда аныкталган тартипте уюштурулат.

  VII.8. МАКтын жумушу уюштурулган атайын кааналарда өз убагында дезинфекциялоо боюнча чараларды көрүү АЧБ тапшырылсын.

  VII.9. 2020-жылдагы өзгөчө кырдаал шарттарында жогорку (бакалавр, магистратура) жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча окутуунун бардык формаларындагы студенттер үчүн өткөрүлгөн жайкы экзамендик сессиянын жана бүтүрүүчүлөр үчүн жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациянын отчету эпидемиологиялык кырдаалдын жакшырышына карата ОПУжББСДне тапшырылсын.

 • Вопросы ГАК по истории Кыргызстана
  Естественно–технический факультет
  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Прикладная информатика» (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  ПИ(б)-1-16(ПК) (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ПИ(б)-1-16(ПК) (pdf скачать)

  Вопросы государственных экзаменов :

  График обзорных лекций :

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ПМИ(б)-1-16(ПК) (pdf скачать)

  ПМИс-1-15 (pdf скачать)

  Факультет автомобильного транспорта и технология сервиса
  Факультет архитектуры и строительства
  Факультет кибернетики и информационных технологий
  Вопросы государственных экзаменов : График обзорных лекций : Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :
  Факультет технологии и природопользования
  Вопросы государственных экзаменов : По направлению «Техносферная безопасность» (профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях») (pdf скачать) График обзорных лекций : Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ЗЧС-16 (pdf скачать)

     
  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Искусство костюма и текстиля» (профиль «Художественное проектирование костюма») (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  ИКТ -16 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ИКТ -16  (pdf скачать)

  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Лесное дело и ландшафтное строительство» (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  ЛДиЛС-16 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ЛДиЛС-16 (pdf скачать)

  Факультет экономика и управления
  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Прикладная информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике») (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  ПИвЭ-16 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ПИвЭ-16 (pdf скачать)

  Вопросы государственных экзаменов :

  По дисциплине «Основы логистики» (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  ЛОГ-16 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ЛОГ-16 (pdf скачать)

  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  Э(БУиА)д-1-2-15 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  Э(БУиА)д-1-2-15 (pdf скачать) 

  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит») (pdf скачать)

  График обзорных лекций :

  Э(ФиК)д-1-2-15 (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  Э(ФиК)д-1-2-15 (pdf скачать)

  Энергетический факультет
  Вопросы государственных экзаменов :

  По направлению «Электроэнергетика и электротехника» по профилю  «Электроэнергетические системы и сети»

  График обзорных лекций :

  ЭиЭТ-2-16   (pdf скачать)

  Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :

  ЭиЭТ-2-16   (pdf скачать)

  Гуманитарно-технологический колледж
  Вопросы государственных экзаменов :

  График обзорных лекций : Графики проведения Государственных экзаменов и защиты ВКР :