Бизнес информатика и математическая экономика

База данных SQL-примой эфир в YouTube

Базы данных предметинен студенттер СРС тапшырууда. Аткарган: студент — Кубанычбек уулу Сыймык БИ-1-18 Кабыл алган: окутуучу Ташибеков Т. Ч.

Интернет-коммуникация жана маалымат системасынын каражаттары

Компьютердик тармак жана анын мумкунчулуктору

HTML документиндеги гипертекстти белгилоо негиздери